Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 135/2022 (21.11.2022.), Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture - kompenzacija«

Ministarstvo poljoprivrede

2039

Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17 i 14/19) i članka 28. stavka 7. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 130/17, 111/18 i 144/20), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE IV.3. »STAVLJANJE NA TRŽIŠTE PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE – KOMPENZACIJA«

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture – kompenzacija« u okviru prioriteta Europske unije »Poticanje stavljanja na tržište i prerade«, u okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Operativni program), a u skladu sa odredbama Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L149, 20. 5. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 508/2014), posebno članka 68. stavka 3., Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1303/2013) te delegiranih i provedbenih propisa koji iz istih proizlaze.

Definicije

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) – Posredničko tijelo Upravljačkog tijelo koje vrši isplate korisnicima

b) Akvakultura – uzgoj ili kultivacija vodenih organizama korištenjem tehnika osmišljenih da povećaju proizvodnju navedenih organizama preko prirodnog kapaciteta okoliša, gdje organizmi ostaju u vlasništvu fizičke ili pravne osobe tijekom faze uzgoja i proizvodnje, do i uključujući fazu izlova

c) Dozvola za akvakulturu – isprava na temelju koje pravne ili fizičke osobe smiju obavljati gospodarsku djelatnost akvakulture

d) Ex -post kontrola – kontrola koju provodi Upravljačko tijelo u razdoblju od pet godina od završnog plaćanja korisniku

e) Gospodarski subjekt u ribarstvu – fizička osoba ili pravna osoba koja je ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov ili nositelj dozvole za akvakulturu ili korisnik odobrenog objekta za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture

f) Javni izdatak – sve javne potpore u financiranju operacija, koje potječu iz proračuna nacionalnih, regionalnih ili lokalnih tijela javne vlasti, proračuna Unije povezanog s europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESI fondovi), proračuna tijela javnog prava ili proračuna udruga javnih tijela vlasti ili tijela javnog prava

g) Korisnik – svaka fizička ili pravna osoba koja zadovolji uvjete ovoga Pravilnika

h) Mikro, malo ili srednje poduzeće – mikro, malo ili srednje poduzeće kako je definirano Preporukom Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikro, malih ili srednjih poduzeća (SL L 124 od 20. svibnja 2003.) (u daljnjem tekstu: Preporuka Komisije 2003/361/EZ)

i) Nepravilnost – svako kršenje prava Europske unije ili Republike Hrvatske u vezi s njegovom primjenom koje proizlazi iz djelovanja ili propusta gospodarskog subjekta uključenog u provedbu ESI fondova koje šteti, ili bi moglo naštetiti proračunu Europske unije ili Republike Hrvatske, tako da optereti proračun Europske unije ili Republike Hrvatske neopravdanim troškom

j) Operacija – projekt, ugovor, aktivnost ili skupina projekata koje je odobrilo Upravljačko tijelo prema uvjetima i kriterijima ovoga Pravilnika i Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture – kompenzacija« (u daljnjem tekstu: Natječaj) koji su pod njihovom odgovornošću te koji doprinose ostvarivanju ciljeva prioriteta Europske unije »Poticanje stavljanja na tržište i prerade« u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te koji je/su odabran/i prema kriterijima za odabir koje je odobrio Odbor za praćenje provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Odbor

k) Povlastica za gospodarski ribolov na moru – isprava na temelju koje se obavlja gospodarski ribolov na moru sukladno Zakonu o morskom ribarstvu (u daljnjem tekstu: povlastica)

l) Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture – prerada neprerađenih proizvoda ribarstva i akvakulture ili daljnja prerada tako prerađenih proizvoda ribarstva i akvakulture

m) Proizvodi ribarstva i akvakulture – proizvodi navedeni u Prilogu I. Uredbe (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L354, 28. 12. 2013.)

n) Radni dan – svaki dan koji nije subota, nedjelja ili blagdan odnosno svaki dan kad Upravljačko tijelo radi

o) Redovna kontrola – kontrola koju provodi Upravljačko tijelo prije isplate

p) Ribolovna aktivnost – znači potraga za ribom, bacanje, polaganje, povlačenje i potezanje ribolovne opreme, izvlačenje ulova na palubu, prekrcaj, zadržavanje na palubi, prerada na brodu, prebačaj, stavljanje u kaveze, tov i iskrcaj ribe i proizvoda ribarstva

q) Ribolovni dan – svaki dan kada se obavlja ribolovna aktivnost, a koji je evidentiran sukladno Zakonu o morskom ribarstvu te u skladu sa propisima iz područja dostave očevidnika i/ili izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu

r) Sumnja na prijevaru – nepravilnost koja je razlog za pokretanje upravnih ili sudskih postupaka na nacionalnoj razini kako bi se utvrdilo postojanje postupanja s namjerom, osobito prijevare, iz članka 1. stavka 1. točke a) Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice sastavljene Aktom Vijeća od 26. srpnja 1995. o sastavljanju Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice (SL C316, 27. 11. 1995.) (u daljnjem tekstu: Konvencija o zaštiti financijskih interesa)

s) Teški prekršaj – kršenje koje je kao takvo definirano u relevantnom pravu Europske unije, uključujući u članku 42. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavljanju sustava Zajednice za sprječavanje, odvraćanje od i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, o izmjeni Uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 te o stavljanju izvan snage Uredbi (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286, 29. 10. 2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1005/2008) te u članku 90. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343 od 22. 12. 2009.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1224/2009)

t) Tijelo za ovjeravanje – tijelo nadležno za obavljanje funkcija i dužnosti iz članka 126. Uredbe (EU) br. 1303/2013 u okviru sustava upravljanja i kontrole provedbe Operativnog programa

u) Tijelo za reviziju – tijelo nadležno za obavljanje funkcija i dužnosti iz članka 127. Uredbe (EU) br. 1303/2013 u okviru sustava upravljanja i kontrole provedbe Operativnog programa

v) Upravljačko tijelo – tijelo nadležno za obavljanje funkcija i dužnosti iz članka 125. Uredbe (EU) br. 1303/2013 u okviru sustava upravljanja i kontrole provedbe Operativnog programa

w) Veliko poduzeće – poduzeće koje nije obuhvaćeno definicijom malih i srednjih poduzeća sukladno Preporuci Komisije 2003/361/EZ.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika, imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 508/2014 i Uredbi (EU) br. 1303/2013.

Predmet i namjena potpore

Članak 3.

(1) Predmet potpore je naknada za izgubljeni prihod i dodatne troškove do kojih je došlo radi poremećaja tržišta uzrokovanog agresivnim ratom Rusije protiv Ukrajine i njegovim učincima na lanac opskrbe proizvodima ribarstva i akvakulture.

(2) Razbolje za koje se dodjeljuje potpora iz stavka 1.ovog članka propisuje se Natječajem.

(3) Korisnik potpore iz stavka 1. ovoga članka je gospodarski subjekt u ribarstvu iz sektora:

a) gospodarskog ribolova na moru

b) akvakulture

c) prerade proizvoda ribarstva i akvakulture.

II. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE KORISNIKA

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 4.

(1) Za ostvarivanje potpore, u trenutku podnošenja Zahtjeva za dodjelu i isplatu potpore iz članka 7. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: Zahtjev), moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) korisnik ne smije biti u stečaju, predstečajnom postupku ili likvidaciji

b) korisnik mora dati suglasnost za uvrštavanje u popis koji se objavljuje u skladu sa člankom 119. stavkom 2. Uredbe (EU) 508/2014

c) predmet potpore ne smije biti financiran nikakvim drugim javnim izdacima.

(2) U slučaju korisnika iz članka 3. stavka 3. točke a) ovoga Pravilnika, uz uvjete iz stavka 1. ovoga članka, u odnosu na ribarska plovila obuhvaćena Zahtjevom moraju biti ispunjeni i sljedeći uvjeti:

a) korisnik mora biti ovlaštenik važeće povlastice za ribolov izdane za ribarsko plovilo koje mora biti u funkciji, a što se dokazuje važećim dokumentima

b) u slučaju okružujućih mreža plivarica – srdelara i pridnenih povlačnih mreža koća, ribarsko plovilo iz točke a) ovoga stavka mora biti autorizirano u tome segmentu ribolova

c) ribarsko plovilo iz točke a) ovoga stavka mora imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost od ukupno 40 ribolovnih dana ostvarenih u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva (od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne godine)

d) ribarsko plovilo točke a) ovoga stavka mora imati ostvarenu minimalnu količinu prodanog ulova od 500 kg ili minimalnu vrijednost prodanog ulova od 15.000,00 kuna u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva, a navedena količina odnosno vrijednost moraju biti evidentirane u prodajnim listovima ili kroz račune.

(3) U slučaju korisnika iz članka 3. stavka 3. točke b) ovoga Pravilnika, uz uvjete iz stavka 1. ovoga članka, korisnik mora biti nositelj važeće dozvole za akvakulturu.

(4) U slučaju korisnika iz članka 3. stavka 3. točke c) ovoga Pravilnika, uz uvjete iz stavka 1. ovoga članka, korisnik mora biti subjekt u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu, a koji je korisnik odobrenog objekta za preradu proizvoda ribarstva.

(5) Neprihvatljivi su Zahtjevi ako je korisnik:

a) počinio teški prekršaj na temelju članka 42. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286 od 29. 10. 2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1005/2008) ili članka 90. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22. 12. 2009.), a što je utvrđeno od strane nadležnog tijela

b) vlasnik plovila i/ili ovlaštenik povlastice plovila koje je na Unijinom popisu nezakonitih, neprijavljenih i nereguliranih plovila kako je određeno u članku 40. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2008 ili plovi pod zastavom zemlje s popisa nekooperativnih trećih zemalja iz članka 33. te Uredbe

c) počinio teški prekršaj Zajedničke ribarstvene politike koji je kao takav određen u drugom zakonodavstvu koje su donijeli Europski parlament i Vijeće

d) počinio neko kazneno djelo iz članaka 3. i 4. Direktive 2008/99/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o zaštiti okoliša putem kaznenog prava (SL L328, 6. 12. 2008.)

e) počinio prijevaru u okviru Europskog fonda za ribarstvo ili Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, a sukladno članku 1. Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice sastavljene Aktom Vijeća od 26. srpnja 1995. o sastavljanju Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice (SL C316, 27. 11. 1995.).

(6) Detaljne odredbe za primjenu uvjeta prihvatljivosti iz stavka 5. ovoga članka propisane su Pravilima prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, u skladu sa Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/288 od 17. prosinca 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u pogledu vremenskog razdoblja i datumâ za neprihvatljivost zahtjevâ (SL L 51, 24. 2. 2015.) te Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/2252 od 30. rujna 2015. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/288 u pogledu razdoblja neprihvatljivosti zahtjevâ za potporu iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (SL L 321, 5. 12. 2015.). Pravila prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo dostupna su na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).

Obveze korisnika

Članak 5.

(1) Korisnik je dužan djelovati u skladu s uvjetima iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika tijekom cijelog razdoblja provedbe operacije i tijekom pet godina nakon konačne uplate sredstava korisniku.

(2) Korisnik je dužan čuvati i omogućiti uvid u dokumentaciju vezanu uz dodjelu potpore temeljem ovoga Pravilnika, prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora i kontrole na terenu te dostaviti je, na njihov zahtjev, ovlaštenim osobama Upravljačkog tijela, Tijela za ovjeravanje, Tijela za reviziju kao i ovlaštenim predstavnicima Europske komisije, Europskog revizorskog suda, Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i drugih nadležnih nadzornih/revizorskih tijela. Uputa za čuvanje dokumentacije dostupna je na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).

(3) Rok za čuvanje dokumentacije iz stavka 2. ovoga članka je najmanje dvije godine od 31. prosinca nakon predaje računa Europskoj komisiji od strane Tijela za ovjeravanje, a u kojima su uključeni završni izdaci dovršene operacije.

(4) Upravljačko tijelo obavještava korisnike o godini od koje počinje teći rok iz stavka 3. ovog članka.

(5) Korisnik je dužan omogućiti Upravljačkom tijelu, Tijelu za ovjeravanje, Tijelu za reviziju, Europskoj komisiji, Europskom revizorskom sudu, Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) i drugim nadležnim nadzornim/revizorskim tijelima kontrolu na terenu ulaganja za koje je ostvario potporu temeljem ovoga Pravilnika od dana podnošenja Zahtjeva pa u razdoblju od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava.

(6) Korisnik je dužan voditi odvojeni računovodstveni sustav ili primjereni računovodstveni kod/oznaku za sve transakcije vezane uz operaciju za koju mu je dodijeljena potpora.

(7) Korisnik za kojeg je utvrđeno da je sredstva potpore ostvario temeljem lažnih podataka i/ili izjava ili da nije postupao u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, dužan je sva primljena sredstva vratiti u državni proračun Republike Hrvatske uključujući zakonske zatezne kamate od dana kada je ta sredstva primio.

III. FINANCIRANJE

Članak 6.

(1) Potpora podrazumijeva bespovratna novčana sredstva u obliku kompenzacije.

(2) Kompenzacija iz stavka 1. ovoga članka obračunava se u skladu s Operativnim programom, a izračun se propisuje Natječajem.

(3) Intenzitet javne potpore iznosi 100 posto iznosa izračunatog u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, sukladno članku 95. stavku 2. točki e) Uredbe (EU) br. 508/2014.

(4) Sredstva javne potpore za provedbu mjere na temelju ovoga Pravilnika osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 75 posto udjela, a Republika Hrvatska s 25 posto udjela.

(5) Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju određuje po se Odlukom o raspoređivanju sredstava za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture – kompenzacija« koju donosi čelnik Upravljačkog tijela.

(6) Potpora se dodjeljuje po korisniku.

(7) Najviši iznos potpore koji se može ostvariti na temelju ovog Pravilnika po pojedinoj djelatnosti odnosno sektoru iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika za razdoblje od 12 mjeseci iznosi:

a) za sektor gospodarskog ribolova na moru iz članka 3. stavka 3. točke a) ovog Pravilnika, 3.013.800,00 kuna za korisnika koji je mikro, malo ili srednje poduzeće, odnosno 2.260.350,00 kuna za korisnika koji je veliko poduzeće

b) za sektor akvakulture iz članka 3. stavka 3. točke b) ovog Pravilnika, 10.548.300,00 kuna za korisnika koji je mikro, malo ili srednje poduzeće, odnosno 7.911.225,00 kuna za korisnika koji je veliko poduzeće

c) za sektor prerade proizvoda ribarstva i akvakulture iz članka 3. stavka 3. točke c) ovog Pravilnika, 10.548.300,00 kuna za korisnika koji je mikro, malo ili srednje poduzeće, odnosno 7.911.225,00 kuna za korisnika koji je veliko poduzeće.

(8) Ako korisnik podnosi Zahtjev za više djelatnosti odnosno sektora iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika, uzimajući u obzir prethodnu primjenu odredbi iz stavka 7. ovoga članka, ukupni iznos potpore za sve djelatnosti koji se može ostvariti na temelju ovoga Pravilnika za razdoblje od 12 mjeseci ne može biti viši od 11.301.750,00 kuna.

IV. PODNOŠENJE, POSTUPAK OBRADE I ODLUČIVANJE O ZAHTJEVU

Podnošenje Zahtjeva

Članak 7.

(1) Zahtjev se podnosi se na temelju Natječaja koji raspisuje Upravljačko tijelo.

(2) Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva (https://euribarstvo.hr/).

(3) Natječaj se može raspisivati do potpunog iskorištenja financijskih sredstava iz članka 6. stavka 5. ovoga Pravilnika.

Obrada Zahtjeva

Članak 8.

(1) Obradu Zahtjeva obavlja Upravljačko tijelo.

(2) Prilikom administrativne kontrole Zahtjeva utvrđuje se pravovremenost, potpunost te udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima.

(3) Ako je Zahtjev nepotpun ili ako je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Upravljačko tijelo će korisniku izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu). Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom poštom s povratnicom ili osobno Upravljačkom tijelu u roku od deset radnih dana od prvog sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu. Kad zadnji dan roka pada u nedjelju, na blagdan ili u drugi dan kad Upravljačko tijelo ne radi, rok istječe prvoga sljedećega radnog dana.

(4) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu smatra se datum dostave korisniku.

(5) Ako korisnik nije preuzeo Zahtjev za dopunu prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme Zahtjev za dopunu niti nakon ponovljene dostave, Zahtjev za dopunu će se objaviti na oglasnoj ploči Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva u Zagrebu te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana objave Zahtjeva za dopunu na oglasnoj ploči.

(6) Datumom podnošenja potpunog Zahtjeva smatra se datum dostave tražene dokumentacije i/ili tražene dopune/obrazloženja/ispravka iz stavka 3. ovoga članka.

(7) Potpuni i pravovremeno dopunjeni Zahtjevi ulaze u daljnju obradu.

Rangiranje Zahtjeva

Članak 9.

(1) Nakon administrativne kontrole pristiglih Zahtjeva sukladno članku 8. ovoga Pravilnika, svim Zahtjevima dodijelit će se bodovi na temelju kriterija za odabir koji se propisuju Natječajem, uz prethodno odobrenje Odbora za praćenje provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. godine.

(2) Za potpune, pravovremene i prihvatljive Zahtjeve bit će izrađena Rang-lista temeljem dodijeljenih bodova.

(3) U slučaju da dva ili više Zahtjeva nakon rangiranja sukladno stavku 2. ovoga članka imaju isti broj bodova, izvršit će se rangiranje tih zahtjeva na temelju ranijeg vremena podnošenja Zahtjeva na način da prioritet ide sljedećim redoslijedom:

a) Zahtjevi zaprimljeni potpuni (za koje nije bilo potrebe za izdavanjem Zahtjeva za dopunu) do propisanog roka za podnošenje Zahtjeva

b) Zahtjevi zaprimljeni nepotpuni (za koje je Upravljačko tijelo izdalo Zahtjev za dopunu).

(4) Vremenom podnošenja potpunog Zahtjeva za Zahtjeve sukladno stavku 3. točki a) ovoga članka smatra se trenutak slanja (datum, sat, minuta) potpunog Zahtjeva u slučaju slanja preporučenom poštom ili trenutak zaprimanja (datum, sat, minuta) u Upravljačkom tijelu ako se dostavlja osobno.

(5) Vremenskim rokom potrebnim za podnošenje potpunog Zahtjeva za Zahtjeve sukladno stavku 3. točki b) ovoga članka smatra se vrijeme proteklo od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu od strane korisnika do trenutka podnošenja dopune/obrazloženja/ispravka (datum, sat, minuta).

(6) Ako Zahtjevi iz stavka 3. točke b) ovoga članka imaju jednaki broj bodova i jednako vrijeme podnošenja dopune, prednost imaju Zahtjevi s ranijim vremenom podnošenja (datum, sat, minuta).

(7) Ako dva ili više Zahtjeva imaju jednaki broj bodova i jednako vrijeme podnošenja dopune/obrazloženje/ispravka odnosno Zahtjeva, provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom, u prisutnosti javnog bilježnika.

Odlučivanje o Zahtjevu

Članak 10.

(1) Po završetku obrade Zahtjeva, Upravljačko tijelo će donijeti:

a) Odluku odnosno Rješenje o dodjeli i isplati sredstava u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i/ili Natječajem

b) Odluku odnosno Rješenje o odbijanju u slučaju:

– nepravovremeno podnesenih Zahtjeva

– nepotpunih Zahtjeva

– nepravovremeno dostavljenih i/ili nepotpunih odgovora na Zahtjev za dopunu

– utvrđene nepravilnosti ako je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno odbijanje zahtjeva uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku

– namjernog davanja neistinitih informacija od strane korisnika

– financiranja predmeta potpore drugim javnim izdacima

– neispunjavanja drugih uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i/ili Natječajem

– nedostatnosti raspoloživih sredstava

(2) Ako se tijekom obrade Zahtjeva utvrdi nepravilnost, a za koju odlukom o utvrđenoj nepravilnosti nije određeno odbijanje Zahtjeva u cijelosti, Upravljačko tijelo će odbiti iznos nepravilnog troška od ukupnih prihvatljivih troškova i izdati Odluku odnosno Rješenje u kojem će ukupan iznos biti umanjen za iznos nepravilnog troška.

(3) Isplatu potpore sukladno Odluci odnosno Rješenju iz stavka 1. točke a) ovog članka vrši Agencija za plaćanja.

Promjene Zahtjeva

Članak 11.

(1) Promjene Zahtjeva podrazumijevaju promjenu podataka koji se odnose na podneseni Zahtjev, a uključuju:

a) promjenu podataka o korisniku (npr. promjene njegova naziva, osobe ovlaštene za zastupanje, adrese sjedišta, imena banke i/ili broja žiro-računa banke/IBAN, model i/ili poziv na broj primatelja na koji će mu biti isplaćena sredstva)

b) promjenu podataka koji su temelj za provjeru udovoljavanja uvjetima i kriterijima sukladno ovom Pravilniku i/ili Natječaju.

(2) U slučaju promjena iz stavka 1. točke a) ovoga članka, korisnik je dužan od dana podnošenja Zahtjeva do isteka razdoblja od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava temeljem ovoga Pravilnika Upravljačkom tijelu podnijeti Zahtjev za odobrenje promjene neposredno nakon njihovog nastanka.

(3) U slučaju promjena iz stavka 1. točke b) ovoga članka, korisnik je dužan od dana stupanja na snagu Odluke odnosno Rješenja o dodjeli i isplati sredstava iz članka 10. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika do isteka razdoblja od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava temeljem ovoga Pravilnika Upravljačkom tijelu podnijeti Zahtjev za odobrenje promjena, neposredno nakon njihovog nastanka.

(4) Uz Zahtjev za odobrenje promjena iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, korisnik je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom se predmetna promjena potkrepljuje.

(5) Upravljačko tijelo će za zaprimljene Zahtjeve za odobrenje promjena iz stavaka 2. i 3. ovoga članka provjeriti uvjete i kriterije prihvatljivosti sukladno ovom Pravilniku i/ili Natječaju, te u slučaju odobrenja promjena donijeti Odluku o izmjeni Odluke odnosno Rješenje o izmjeni Rješenja o dodjeli i isplati sredstava, ili Odluku odnosno Rješenje o odbijanju promjena.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, u slučaju odobrenja promjena koje nemaju utjecaj na Odluku odnosno Rješenje o dodjeli i isplati sredstava, Upravljačko tijelo će donijeti Odluku odnosno Rješenje o odobrenju promjena

(7) Odlukom o izmjeni Odluke odnosno Rješenjem o izmjeni Rješenja o dodjeli i isplati sredstava iz stavka 5. ovoga članka ne može se dodijeliti iznos potpore veći od iznosa potpore koji je već određen Odlukom odnosno Rješenjem o dodjeli i isplati sredstava iz članka 10. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika.

(8) U slučaju promjena iniciranih od strane Upravljačkog tijela, Upravljačko tijelo će donijeti izmjenu Odluke odnosno Rješenja o dodjeli i isplati sredstava iz članka 10. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika.

(9) Zahtjev za odobrenje promjena iz stavaka 2. i 3. ovoga članka dostavlja se Upravljačkom tijelu preporučenom poštom s povratnicom na adresu Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, uz naznaku: »Zahtjev za odobrenje promjena – mjera IV.3. – kompenzacija«.

Odustajanje od potpore

Članak 12.

(1) U slučaju da korisnik želi odustati od dodjele potpore dužan je podnijeti Zahtjev za odustajanje.

(2) Ako korisnik podnese Zahtjev za odustajanje u fazi administrativne kontrole Zahtjeva odnosno prije izdavanja Odluke odnosno Rješenja o dodjeli i isplati sredstava iz članka 10. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika, Upravljačko tijelo će prekinuti sve aktivnosti nad Zahtjevom te će korisniku izdati Potvrdu o odustajanju odnosno Rješenje o obustavi postupka dodjele i isplate potpore.

(3) Ako korisnik podnese Zahtjev za odustajanje nakon izdavanja Odluke odnosno Rješenja o dodjeli i isplati sredstava iz članka 10. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika, a prije isplate sredstava iz članka 10. stavka 3. ovoga Pravilnika, Upravljačko tijelo će korisniku izdati Izjavu o poništenju obveze odnosno Rješenje o ukidanju Rješenja o dodjeli i isplati sredstava.

(4) Zahtjev za odustajanje iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Upravljačkom tijelu preporučenom poštom s povratnicom na adresu Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, uz naznaku: »Zahtjev za odustajanje – mjera IV.3. – kompenzacija«.

V. KONTROLA NA TERENU

Članak 13.

(1) Redovnu kontrolu na terenu, ako se ukaže potreba za time prilikom administrativne provjere dokumentacije, provode djelatnici Upravljačkog tijela prije plaćanja. Ex-post provjere provode se tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja.

(2) Osim djelatnika Upravljačkog tijela iz stavka 1. ovoga članka, kontrolu na terenu mogu obavljati i djelatnici Tijela za ovjeravanje, Tijela za reviziju, predstavnici Europske komisije, predstavnici Europskog ureda za borbu protiv prijevara, Europski revizorski sud i ostala revizorska/nadzorna tijela.

(3) Pri obavljanju redovne kontrole na terenu iz članka 2. stavka 1. točke p) ovoga Pravilnika kontrolori mogu:

a) izvršiti uvid u isprave korisnika koje se odnose na ostvarivanje prava sukladno ovome Pravilniku

b) provjeravati poslovne knjige, evidencije (Knjiga ulaznih računa (URA), Knjiga izlaznih računa (IRA), popis dugotrajne imovine, kartica konta prihoda, kartica konta dobavljača) i ostale dokumente na temelju kojim se može potvrditi udovoljavanje uvjeta i kriterija za ostvarivanje potpore

c) po potrebi obaviti kontrole kod trećih osoba

d) izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sami nisu ovlašteni izravno postupiti

e) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova kontrole.

(4) Kontrola na terenu iz stavka 3. ovoga članka se može provesti i na lokaciji Upravljačkog tijela provjerom podataka dostupnih u službenim evidencijama Uprave ribarstva i/ili dokumentacije koju dostavlja korisnik na zahtjev Upravljačkog tijela.

(5) Pri obavljanju ex-post kontrole na terenu iz članka 2. stavka 1. točke d) ovoga Pravilnika, kontrolori mogu:

a) izvršiti uvid u isprave korisnika koje se odnose na ostvarivanje prava sukladno ovome Pravilniku

b) provjeravati poslovne knjige i evidencije (Knjiga ulaznih računa (URA), Knjiga izlaznih računa (IRA), popis dugotrajne imovine, kartica konta prihoda, kartica konta dobavljača) na temelju kojim se može potvrditi udovoljavanje uvjeta i kriterija za ostvarivanje potpore

c) po potrebi obaviti kontrole kod trećih osoba

d) izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sami nisu ovlašteni izravno postupiti

e) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova kontrole

f) provjeravati da korisnik postoji i posluje (Geoinformacijski sustav ribarstva, Sudski registar i ostale aplikacije)

g) provjeriti da predmet potpore nije sufinanciran drugim javnim izdacima.

(6) Korisnici te osobe koje su s njima povezane u vezi predmetnog ulaganja, a podliježu nadzoru ovlaštenih osoba iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dužne su omogućiti obavljanje kontrole, pružiti potrebne podatke/dokumente/obavijesti te osigurati uvjete za njihov nesmetani rad.

(7) Kontrola se može najaviti do 48 sati prije njenog provođenja, pazeći da se ranijom najavom ne naruše ciljevi i svrha kontrole na terenu.

(8) Ako odgovorna osoba korisnika nije u mogućnosti prisustvovati provedbi kontrole na terenu, ima obvezu pismeno ovlastiti drugu osobu koja mora prisustvovati kontroli, a koja će imati pravo davanja podataka i sudjelovanja u kontroli za vrijeme njene odsutnosti.

(9) Ovlaštene osobe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dužne su prilikom kontrole predočiti identifikacijski dokument.

(10) Detaljni način obavljanja kontrole na terenu od strane Upravljačkog tijela te obveze korisnika propisane su u Priručniku za korisnike Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014. – 2020. o provedbi kontrole na terenu i obvezama korisnika, koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).

VI. POVRAT SREDSTAVA

Članak 14.

(1) Upravljačko tijelo će Odlukom odnosno Rješenjem o povratu sredstava od korisnika zahtijevati povrat u slučaju:

a) administrativne pogreške/pogrešne isplate

b) nepravilnosti utvrđene nakon isplate.

(2) Odluka odnosno Rješenje o povratu sredstava u slučaju utvrđene administrativne pogreške/pogrešne isplate iz stavka 1. točke a) ovoga članka izdaje se u slučaju preplate/krive isplate ili bilo koje druge administrativne greške učinjene od strane Upravljačkog tijela i/ili Agencije za plaćanja prilikom provedbe ovoga Pravilnika, kojom će se od korisnika zatražiti povrat tog iznosa.

(3) Odluka odnosno Rješenje o povratu sredstava u slučaju nepravilnosti utvrđene nakon konačne isplate iz stavka 1. točke b) ovoga članka izdaje se:

– u slučaju utvrđenih pojedinih nepravilno isplaćenih izdataka, odnosno kada je odlukom odnosno rješenjem o utvrđenoj nepravilnosti određen povrat pojedinih nepravilno isplaćenih izdataka. Odlukom odnosno Rješenjem o povratu sredstava Upravljačko tijelo će zahtijevati od korisnika povrat utvrđenog nepravilnog iznosa

– ako je odlukom odnosno rješenjem o utvrđenoj nepravilnosti određen povrat ukupno isplaćenih sredstava. Odlukom odnosno rješenjem o povratu Upravljačko tijelo će zahtijevati od korisnika povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore

– ako utvrđena nepravilnost ujedno predstavlja utvrđenu sumnju na prijevaru. Odlukom odnosno Rješenjem o povratu sredstava Upravljačko tijelo će zahtijevati od korisnika povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore, te će o istome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

(4) Na temelju Odluke odnosno Rješenja o povratu sredstava korisnik je dužan u roku od 30 dana od dana zaprimanja Odluke odnosno Rješenja izvršiti povrat sredstava na način određen Odlukom odnosno Rješenjem.

(5) Ako korisnik nije postupio sukladno Odluci odnosno Rješenju o povratu sredstava, na iznos koji podliježe povratu se nakon isteka roka iz stavka 4. ovoga članka obračunava zakonska zatezna kamata.

(6) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Upravljačko tijelo će pokrenuti postupak ovrhe na računu dužnika u skladu sa propisima Republike Hrvatske i/ili zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

Članak 15.

(1) U slučaju da je korisniku izdana Odluka odnosno Rješenje o povratu sredstava, iznimno od članka 14. stavka 4. ovoga Pravilnika korisnik može iznos duga vratiti u obrocima, ako o tome obavijesti Upravljačko tijelo u roku od 15 dana od dana zaprimanja Odluke odnosno Rješenja o povratu sredstva.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Upravljačko tijelo i korisnik će sklopiti izvansudsku nagodbu.

(3) Korisnik može vratiti iznos duga u najviše četiri rate u roku od jedne godine.

(4) U slučaju da korisnik ne vrati najmanje dvije rate na temelju izvansudske nagodbe, Upravljačko tijelo će pokrenuti postupak ovrhe na račun dužnika u skladu sa propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

VII. OTKLANJANJE POGREŠAKA

Članak 16.

(1) Upravljačko tijelo može Ispravkom akta kojega je donijelo na temelju ovoga Pravilnika ispraviti pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u predmetnom aktu ili u njegovim ovjerenim prijepisima.

(2) Ispravak pogreške proizvodi pravni učinak od dana od kojeg proizvodi učinak akta koji se ispravlja.

VIII. PRAVNI LIJEK

Članak 17.

(1) Akti koji proizlaze iz ovoga Pravilnika stupaju na snagu danom donošenja.

(2) Ako korisnik nije preuzeo akt prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme akt niti nakon ponovljene dostave, isti će se objaviti na oglasnoj ploči u sjedištu Uprave ribarstva te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana stavljanja akata na oglasnu ploču Uprave ribarstva.

(3) Odluke koje proizlaze iz ovoga Pravilnika, uključujući i njihov ispravak iz članka 16. ovoga Pravilnika, nisu upravni akti te je protiv istih dopušten prigovor.

(4) Prigovor na odluke iz stavka 3. ovoga članka se podnosi Ministarstvu poljoprivrede, nadležnoj ustrojstvenoj jedinici za rješavanje prigovora, putem Uprave ribarstva, preporučenom pošiljkom s povratnicom, u roku od petnaest dana od zaprimanja akata iz stavka 3. ovoga članka, na adresu Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva u Zagrebu, uz naznaku: »Prigovor u okviru mjere IV.3. – kompenzacija«.

(5) Prigovor mora biti razumljiv i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, osobito naznaku odluke protiv koje se podnosi, naziv/ime i prezime, OIB, te sjedište/adresu korisnika, ime i prezime te adresu osobe ovlaštene za zastupanje, razloge prigovora i potpis korisnika. Ako se prigovor podnosi putem opunomoćenika uz prigovor se prilaže punomoć.

(6) Korisnik može podnijeti prigovor zbog:

a) povrede postupovnih odredbi ovoga Pravilnika

b) pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja

c) pogrešne primjene pravog propisa na kojemu se temelji odluka.

(7) Korisnik se u tijeku roka za izjavljivanje prigovora može odreći prava na prigovor neposredno u pisanom obliku ili poštom. Odricanje od prava na prigovor ne može se opozvati.

(8) Tijekom postupka rješavanja po prigovorima korisnici ne mogu uvoditi nove činjenice i dokaze.

(9) Nakon provedenog postupka Ministarstvo može:

a) odbaciti prigovor

b) odbiti prigovor

c) usvojiti prigovor, poništiti odluku i vratiti predmet na ponovni postupak.

(10) Ministarstvo odlučuje po prigovorima iz stavka 4. ovoga članka u roku od 30 dana od zaprimanja prigovora.

(11) Ministarstvo o istoj stvari može odlučivati samo jednom.

(12) Odluke Ministarstva po prigovorima iz stavka 4. ovoga članka su konačne.

(13) Protiv rješenja koja proizlaze iz ovoga Pravilnika nije dopušten prigovor odnosno žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(14) Upravna tužba ne odgađa izvršenje rješenja koja proizlaze iz ovoga Pravilnika.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/15-01/2414

Urbroj: 525-13/861-22-44

Zagreb, 11. studenoga 2022.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić