Baza je ažurirana 21.05.2024. 

zaključno sa NN 58/24

NN 134/2022 (16.11.2022.), Odluka o kontroli provjere autentičnosti i prikladnosti gotovog novca eura

HRVATSKA NARODNA BANKA

2028

Na temelju članka 43. stavka 2. točke 10. i članka 76.a stavka 4. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) te članka 38. stavka 5. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 57/2022. i 88/2022.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O KONTROLI PROVJERE AUTENTIČNOSTI I PRIKLADNOSTI GOTOVOG NOVCA EURA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Odluke

Članak 1.

Ovom se Odlukom pobliže uređuju postupci koji se provode pri kontroli provjere autentičnosti i prikladnosti gotovog novca eura:

1) način provjere postupaka i metoda koji se koriste pri utvrđivanju autentičnosti eurokovanica

2) provjera načina postupanja s neprikladnim eurokovanicama

3) postupak testiranja rada uređaja i vrste uređaja na kojima je dopuštena obrada eurokovanica

4) druga pitanja u vezi s testiranjem i provjerom rada uređaja te autentičnosti i prikladnosti eurokovanica

5) opća ili djelomična izuzeća od naplate naknade za obradu eurokovanica

6) iznimke za redistribuiranje euronovčanica putem uređaja kojima rukuju klijenti, a čije su autentičnost i prikladnost za daljnji optjecaj prethodno provjerene ručnom obradom osposobljenih zaposlenika

7) rokovi dostave Hrvatskoj narodnoj banci euronovčanica za koje nije utvrđena autentičnost te

8) način provođenja kontrole od Hrvatske narodne banke i izricanje mjera za uklanjanje nepravilnosti i nezakonitosti.

Provedba akata Europske unije

Članak 2.

Ovom Odlukom osigurava se provedba sljedećih akata Europske unije:

1) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1338/2001 od 28. lipnja 2001. o utvrđivanju mjera potrebnih za zaštitu eura od krivotvorenja (SL L 181, 4. 7. 2001.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 44/2009 od 18. prosinca 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1338/2001 o utvrđivanju mjera potrebnih za zaštitu eura od krivotvorenja (SL L 17, 22. 1. 2009.) (u nastavku teksta: Uredba Vijeća (EZ) br. 1338/2001)

2) Odluke Europske središnje banke od 16. rujna 2010. o provjeri autentičnosti i prikladnosti euronovčanica te njihovu vraćanju u optjecaj (SL L 267, 9. 10. 2010.), kako je posljednji put izmijenjena Odlukom (EU) 2019/2195 Europske središnje banke od 5. prosinca 2019. o izmjeni Odluke ESB/2010/14 o provjeri autentičnosti i prikladnosti euronovčanica te njihovu vraćanju u optjecaj (ESB/2019/39) (SL L 330, 20. 12. 2019.) (u nastavku teksta: Odluka ESB-a 2010/14)

3) Odluke Europske središnje banke od 19. travnja 2013. o apoenima, specifikacijama, reproduciranju, zamjeni i povlačenju euronovčanica (preinačena) (ESB/2013/10) (SL L 118, 30. 4. 2013.), kako je izmijenjena Odlukom (EU) 2020/2090 Europske središnje banke od 4. prosinca 2020. o izmjeni Odluke ESB/2013/10 o apoenima, specifikacijama, reproduciranju, zamjeni i povlačenju euronovčanica (ESB/2020/60) (SL L 423, 15. 12. 2020.) (u nastavku teksta: Odluka ESB/2013/10)

4) Uredbe (EU) br. 1210/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2010. o provjeri autentičnosti eurokovanica i postupanju s eurokovanicama neprikladnim za optjecaj (SL L 339, 22. 12. 2010.) (u nastavku teksta: Uredba (EU) br. 1210/2010)

5) Smjernice o provedbi Uredbe (EU) br. 1210/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2010. o provjeri autentičnosti eurokovanica i postupanju s eurokovanicama neprikladnim za optjecaj od 28. 10. 2019. (Ref. Ares (2019) 6661509) (u nastavku teksta: Smjernica o provedbi Uredbe (EU) br. 1210/2010).

Pojmovi

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ove Odluke imaju sljedeće značenje:

1) banka je vrsta kreditne institucije kako je to uređeno člankom 2. točkom 12. Odluke ESB/2010/14, a u smislu ove Odluke obuhvaća:

1. banku sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

2. banku sa sjedištem u drugoj državi članici koja je ovlaštena pružati bankovne i financijske usluge u Republici Hrvatskoj putem podružnice

3. banku iz treće zemlje koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće zemlje

2) krivotvorene novčanice i krivotvorene kovanice kako je uređeno člankom 2. pod (a) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1338/2001

3) gotov novac je euronovčanica i eurokovanica

4) iznimno oštećena euronovčanica jest euronovčanica čija se autentičnost, zbog oštećenja, ne može utvrditi bez složenije procjene i analize

5) iznimno oštećena eurokovanica jest eurokovanica čija se autentičnost, zbog oštećenja, ne može utvrditi bez složenije procjene i analize eurokovanice neprikladne za optjecaj kako je uređeno člankom 2. pod (b) Uredbe (EU) br. 1210/2010

6) neprikladne euronovčanice kako je uređeno člankom 2. točkom 11. Odluke ESB/2010/14

7) obrada je postupak brojenja te utvrđivanja autentičnosti i prikladnosti euronovčanica i eurokovanica

8) osposobljeno osoblje kako je uređeno člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1210/2010, a u Republici Hrvatskoj to je član osoblja koji ima valjano uvjerenje kojim se potvrđuje da je prošao obuku koju organizira i provodi Nacionalni centar za borbu protiv krivotvorenja (u nastavku teksta: NCBK) u Hrvatskoj narodnoj banci, a u skladu s Nacionalnim programom za obuku zaposlenika banaka i financijskih institucija za postupak provjere autentičnosti novčanica i kovanica

9) osposobljeni zaposlenik kako je uređeno člankom 2. točkom 7. Odluke ESB/2010/14, a u Republici Hrvatskoj to je zaposlenik koji ima valjano uvjerenje kojim se potvrđuje da je prošao obuku koju organizira i provodi NCBK u Hrvatskoj narodnoj banci, a u skladu s Nacionalnim programom za obuku zaposlenika banaka i financijskih institucija za postupak provjere autentičnosti novčanica i kovanica

10) ovlaštena osoba Hrvatske narodne banke jest zaposlenik Hrvatske narodne banke koji obavlja poslove kontrole po ovlaštenju

11) ovlaštena osoba za zastupanje subjekta kontrole jest osoba koja je prema zakonu kojim se uređuju trgovačka društva ovlaštena voditi poslove društva i zastupati ga

12) podružnica je poslovna jedinica banke

13) provjera autentičnosti eurokovanica kako je uređeno člankom 2. pod (a) Uredbe (EU) br. 1210/2010

14) provjera sposobnosti otkrivanja jest postupak koji se koristi za kontrolu rada uređaja za obradu kovanica, a uključuje testni komplet kovanica

15) subjekt kontrole je:

1) institucija utvrđena člankom 2. pod (d) Uredbe (EU) br. 1210/2010 za obveze propisane tom Uredbom i glavom II. ove Odluke,

2) osoba koja rukuje gotovinom utvrđena člankom 2. točke 2. Odluke ESB/2010/14 za obveze propisane tom Odlukom i glavom III. ove Odluke,

3) institucija i gospodarski subjekt utvrđen člankom 6. stavkom 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1338/2001 za obveze propisane tom Uredbom i glavom VII. ove Odluke

4) institucija i gospodarski subjekt utvrđen člankom 6. stavkom 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1338/2001 za obveze propisane Odlukom ESB/2013/10 i glavom VIII. ove Odluke

5) osoba za koju je obveza propisana člancima 9., 11., 15. i 17. ove Odluke

16) sumnjive euronovčanice i eurokovanice jesu euronovčanice i eurokovanice čija autentičnost ne može biti jasno utvrđena ili za koje ima dovoljno razloga za sumnju da su krivotvorene

17) uređaj za isplatu gotovine kako je uređeno člankom 2. točkom 9. Odluke ESB/2010/14

18) uređaj za obradu gotovog novca jest uređaj za obradu euronovčanica i uređaj za obradu eurokovanica

19) uređaj za obradu euronovčanica kako je uređeno člankom 2. točkom 4. Odluke ESB/2010/14

20) uređaj za obradu eurokovanica kako je uređeno člankom 5. točkom 2. Uredbe (EU) br. 1210/2010

21) vraćanje u optjecaj kako je uređeno člankom 2. točkom 3. Odluke ESB/2010/14

22) vrsta uređaja za obradu euronovčanica kako je uređeno člankom 2. točkom 5. Odluke ESB/2010/14

23) Zakon je Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 57/2022. i 88/2022.).

II. PROVJERA PRIKLADNOSTI I AUTENTIČNOSTI EUROKOVANICA

Obvezna primjena prava Europske unije za provjeru autentičnosti eurokovanica

Članak 4.

(1) Provjera autentičnosti i prikladnosti eurokovanica provodi se u skladu s Uredbom (EU) br. 1210/2010. i Smjernicom o provedbi Uredbe (EU) br. 1210/2010.

(2) Provjeru iz stavka 1. ovog članka provode institucije utvrđene člankom 2. pod (d) Uredbe (EU) br. 1210/2010.

Provjera autentičnosti putem osposobljenog osoblja

Članak 5.

(1) Ako institucija iz članka 4. stavka 2. ove Odluke provjeru autentičnosti provodi putem osposobljenog osoblja, takva provjera smatra se ručnom provjerom.

(2) Ručna provjera autentičnosti eurokovanica provodi se vizualnim pregledom bez uporabe dodatnih pomagala prema Kriterijima za ručnu provjeru prikladnosti eurokovanica (Prilog 1.).

(3) Institucija iz članka 4. stavka 2. ove Odluke dužna je osigurati da ručnu provjeru autentičnosti eurokovanica obavlja osposobljeno osoblje te institucije.

Uređaji za obradu eurokovanica

Članak 6.

(1) Uređaji iz članka 3. stavka 1. pod (a) Uredbe (EU) br. 1210/2010 koji se upotrebljavaju za obradu kovanica dijele se na uređaje kojima rukuju klijenti i uređaje kojima rukuje osposobljeno osoblje.

(2) Institucija iz članka 2. pod (d) Uredbe (EU) br. 1210/2010 dužna je pri obradi eurokovanica koristiti se uređajima koji se nalaze na popisu iz članka 5. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1210/2010.

Uređaji kojima rukuju zaposlenici

Članak 7.

(1) Kategoriji uređaja za obradu eurokovanica kojima rukuje osposobljeno osoblje pripadaju uređaji sljedećih potkategorija:

1) uređaji za sortiranje eurokovanica i

2) uređaji za provjeru autentičnosti eurokovanica.

(2) Uređaji za obradu eurokovanica kojima rukuje osposobljeno osoblje i njihove funkcionalnosti dani su u Prilogu 2. ove Odluke.

Uređaji kojima rukuju klijenti

Članak 8.

(1) Kategoriji uređaja za obradu eurokovanica kojima rukuju klijenti pripadaju uređaji sljedećih potkategorija:

1) uređaji za uplatu eurokovanica koji odbijaju sumnjive kovanice

2) uređaji za uplatu eurokovanica koji zadržavaju sumnjive kovanice i

3) uređaji za redistribuciju eurokovanica.

(2) Uređaji iz stavka 1. ovog članka moraju omogućiti obradu eurokovanica bez sudjelovanja osposobljenog osoblja institucije iz članka 6. stavka 2. ove Odluke koje nadgleda rad uređaja tako da razdvaja sumnjive kovanice od autentičnih eurokovanica.

(3) Uređaji za obradu eurokovanica kojima rukuju klijenti i njihove funkcionalnosti dani su u Prilogu 3. ove Odluke.

(4) Institucija iz članka 6. stavka 2. ove Odluke dužna je naknadno provjeriti autentičnost eurokovanica zaprimljenih putem uređaja za obradu eurokovanica kojima rukuju klijenti.

(5) Iznimno od stavka 4. ovog članka, institucija iz članka 6. stavka 2. ove Odluke nije dužna naknadno provjeriti autentičnost eurokovanica zaprimljenih putem uređaja za obradu eurokovanica kojima rukuju klijenti ako su kovanice provjerene na uređaju iz stavka 1. točke 3. ovog članka koji zadržava sumnjive kovanice i provjerava njihovu autentičnost.

III. PROVJERA RADA UREĐAJA ZA OBRADU EUROKOVANICA

Provjera rada uređaja za obradu eurokovanica i uvrštavanje na popis uspješno testiranih uređaja za obradu eurokovanica

Članak 9.

(1) Hrvatska narodna banka provodi provjeru rada uređaja za obradu eurokovanica.

(2) Zahtjev za provjeru rada uređaja za obradu eurokovanica Hrvatskoj narodnoj banci podnosi proizvođač uređaja ili ovlašteni zastupnik proizvođača uređaja.

(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovog članka, pri prvoj provjeri rada uređaja za obradu eurokovanica, proizvođač uređaja ili ovlašteni zastupnik dostavlja dokumentaciju s tehničkim karakteristikama uređaja.

(4) Provjera rada uređaja za obradu eurokovanica obuhvaća provjeru načina rada pri utvrđivanju autentičnosti eurokovanica kojom se testira sustav detektora ugrađen u uređaj.

(5) Hrvatska narodna banka provjeru provodi pomoću testnoga kompleta koji se sastoji od reprezentativnih vrsta krivotvorina eurokovanica otkrivenih u optjecaju i autentičnih eurokovanica.

(6) Nakon završene provjere Hrvatska narodna banka izrađuje Izvješće o izvršenoj provjeri rada uređaja i dostavlja ga podnositelju zahtjeva za provjeru rada uređaja iz stavka 2. ovog članka.

(7) Sažetak Izvješća o izvršenoj provjeri rada uređaja Hrvatska narodna banka prosljeđuje Europskoj komisiji radi ažuriranja popisa iz članka 5. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1210/2010.

(8) Nakon proteka roka od dvije godine osoba iz stavka 3. ovog članka u svrhu nastavka upotrebe uređaja za obradu eurokovanica ponovno podnosi zahtjev za provjeru rada uređaja za obradu eurokovanica.

(9) Iznimno, proizvođač uređaja ili ovlašteni zastupnik proizvođača uređaja može za uređaje koji imaju isti hardver, softver i druge komponente kao uređaji koji su navedeni na popisu uređaja koji su uspješno prošli provjeru rada dostaviti Izjavu o sukladnosti, u sadržaju koji odredi Hrvatska narodna banka, u svrhu objave na popisu uređaja iz članka 5. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1210/2010.

IV. PROVJERA PRIKLADNOSTI I AUTENTIČNOSTI EURONOVČANICA

Obvezna primjena prava Europske unije za provjeru autentičnosti euronovčanica

Članak 10.

(1) Provjera autentičnosti i prikladnosti euronovčanica provodi se u skladu s Odlukom ESB/2010/14.

(2) Provjeru iz stavka 1. ovog članka provode osobe koje rukuju gotovinom utvrđene člankom 2. točkom 2. Odluke ESB/2010/14.

V. PROVJERA RADA UREĐAJA ZA OBRADU EURONOVČANICA

Provjera rada uređaja za obradu euronovčanica i uvrštavanje na popis uspješno testiranih uređaja za obradu euronovčanica

Članak 11.

(1) Na provjeru rada uređaja za obradu euronovčanica koju provodi Hrvatska narodna banka na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 9. stavaka 2., 3., 4., 5., 6. i 8. ove Odluke.

(2) Sažetak Izvješća o izvršenoj provjeri rada uređaja Hrvatska narodna banka prosljeđuje Europskoj središnjoj banci radi ažuriranja popisa iz članka 9. stavka 2. Odluke ESB/2010/14.

(3) Iznimno, proizvođač uređaja ili ovlašteni zastupnik proizvođača uređaja može za uređaje koji imaju isti hardver, softver i druge komponente kao uređaji koji su navedeni na popisu uređaja koji su uspješno prošli provjeru rada dostaviti Izjavu o sukladnosti, u sadržaju koji odredi Hrvatska narodna banka, u svrhu objave na popisu iz članka 9. stavka 2. Odluke ESB/2010/14.

VI. RUČNA PROVJERA PRIKLADNOSTI I AUTENTIČNOSTI EURONOVČANICA

Ručna provjera prikladnosti u udaljenim poslovnicama banaka

Članak 12.

(1) Banka može u svojim udaljenim poslovnicama s malim opsegom gotovinskog poslovanja obavljati ručnu provjeru prikladnosti euronovčanica koje se vraćaju u optjecaj uređajima kojima rukuju klijenti ili uređajima za isplatu gotovine samo uz prethodnu suglasnost/odobrenje Hrvatske narodne banke.

(2) Ručnom provjerom prikladnosti euronovčanica iz stavka 1. ovog članka smije biti obuhvaćen samo onaj volumen euronovčanica za koji je banka dobila suglasnost/odobrenje Hrvatske narodne banke, a koji u ukupnoj količini ni u kojem slučaju ne može biti, na godišnjoj razini, veći od 5 % ukupne količine euronovčanica koje banka distribuira u cjelokupnoj poslovnoj mreži putem uređaja kojima rukuju klijenti.

Zahtjev za ručnu provjeru prikladnosti euronovčanica koje se vraćaju u optjecaj putem uređaja kojima rukuju klijenti ili uređaja za isplatu gotovine

Članak 13.

Banka je dužna prije obavljanja ručne provjere prikladnosti iz članka 12. ove Odluke prethodno podnijeti zahtjev Hrvatskoj narodnoj banci koji najmanje sadržava:

1) naziv banke

2) OIB banke

3) poslovnicu u kojoj će osposobljeno osoblje banke ručno provjeravati prikladnost: adresu poslovne jedinice, šifru poslovnice (koja je razmijenjena s Hrvatskom narodnom bankom na temelju odluke kojom se propisuje izvješćivanje o gotovom novcu)

4) ukupno planirani volumen euronovčanica koji bi se obuhvatio ručnom provjerom prikladnosti

5) ukupan volumen euronovčanica koji je banka vratila u optjecaj na godišnjoj razini u cjelokupnoj poslovnoj mreži putem uređaja kojima rukuju klijenti ili uređaja za isplatu gotovine

6) podatke o uređaju (jedan ili više):

a) jedinstvenu šifru uređaja (serijski broj uređaja koji je razmijenjen s Hrvatskom narodnom bankom na temelju odluke kojom se propisuje izvješćivanje o gotovom novcu)

b) adresu na kojoj je uređaj instaliran

c) datum od i datum do – razdoblje u kojemu će uređaj biti punjen euronovčanicama čija je prikladnost ručno utvrđena.

Interni akti i postupci za provjeru prikladnosti i autentičnosti euronovčanica

Članak 14.

Osobe koje rukuju gotovinom iz članka 10. stavka 2. ove Odluke dužne su u svrhu sveobuhvatne provjere prikladnosti i autentičnosti euronovčanica:

1) donijeti i provoditi odgovarajuće pisane upute za upotrebu opreme za obradu euronovčanica ili ručnu provjeru prikladnosti

2) donijeti i provoditi pisani plan održavanja čiji je cilj održati odgovarajuću razinu učinkovitosti uređaja za obradu euronovčanica

3) donijeti i provoditi pisane procedure za dostavljanje sumnjivih euronovčanica ili euronovčanica iz članka 14. stavka 2. ove Odluke Hrvatskoj narodnoj banci

4) uspostaviti postupke unutarnje kontrole kojima se opisuju modaliteti i učestalost kontrola koje provode institucije kako bi osigurale da njihovi centri za sortiranje i osoblje slijede upute.

VII. POSTUPANJE S NEPRIKLADNIM I SUMNJIVIM GOTOVIM NOVCEM

Primitak neprikladnih euronovčanica

Članak 15.

(1) Banka je dužna primiti i/ili zamijeniti neprikladne euronovčanice za koje je prethodno utvrdila da su autentične ako joj donositelj neprikladne euronovčanice predoči više od 50 % euronovčanice.

(2) Banka nije dužna zamijeniti euronovčanicu ako donositelj predoči:

1) euronovčanicu čija površina čini 50 % od površine autentične novčanice ili manje od 50 % površine autentične novčanice ili

2) obojenu euronovčanicu elektrokemijskom zaštitom ili

3) iznimno oštećenu euronovčanicu.

(3) Kada Banka u slučaju iz stavka 2. ovog članka nije dužna primiti ili zamijeniti euronovčanicu, dužna je uputiti donositelja novčanice u Hrvatsku narodnu banku na procjenu oštećenja euronovčanice radi mogućeg ostvarivanja prava na zamjenu, a za slučajeve iz stavka 2. točaka 1. i 3. iz ovog članka upućuje ga na podnošenje zahtjeva iz članka 18. ove Odluke.

Postupanje sa sumnjivim gotovim novcem

Članak 16.

(1) Kada institucija i gospodarski subjekt iz članka 6. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1338/2001 dostavljaju Hrvatskoj narodnoj banci gotov novac za koji postoji sumnja da je krivotvoren, dužni su ga dostaviti s popunjenim Zahtjevom za tehničku analizu.

(2) Institucija i gospodarski subjekt iz članka 6. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1338/2001 dužni su donositelju gotovog novca za koji postoji sumnja da je krivotvoren izdati potvrdu o zadržavanju tog novca.

Primitak neprikladnih eurokovanica

Članak 17.

(1) Banka je dužna primiti i/ili zamijeniti neprikladne eurokovanice za koje je prethodno utvrdila da su autentične ako donositelj predoči cijele eurokovanice koje su obradive na uređaju i koje su prepoznatljive s lica i naličja.

(2) Banka nije dužna primiti i/ili zamijeniti eurokovanicu koja nije u skladu sa stavkom 1. ovog članka i upućuje donositelja u Hrvatsku narodnu banku na procjenu oštećenja radi mogućeg ostvarivanja prava na zamjenu i na podnošenje zahtjeva iz članka 19. ove Odluke.

VIII. POSTUPANJE HRVATSKE NARODNE BANKE S NEPRIKLADNIM GOTOVIM NOVCEM

Uvjeti zamjene euronovčanica u Hrvatskoj narodnoj banci

Članak 18.

Hrvatska narodna banka postupit će u skladu s člankom 3. i člankom 4. Odluke ESB/2013/10 ako donositelj koji želi zamijeniti neprikladne euronovčanice uz euronovčanicu dostavi i popunjen Zahtjev za analizu i zamjenu oštećenih euronovčanica odnosno Zahtjev za analizu i zamjenu obojenih euronovčanica.

Uvjeti zamjene eurokovanica u Hrvatskoj narodnoj banci

Članak 19.

Hrvatska narodna banka postupit će u skladu s člankom 8. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1210/2010 ako donositelj koji želi zamijeniti neprikladne eurokovanice uz neprikladne eurokovanice Hrvatskoj narodnoj banci dostavi i popunjen Zahtjev za analizu i zamjenu oštećenih eurokovanica.

Naknada za obradu neprikladnih eurokovanica

Članak 20.

(1) Hrvatska narodna banka naplaćuje naknadu za obradu neprikladnih eurokovanica prema članku 9. Uredbe (EU) br. 1210/2010 tako da:

1) naknadu od 5 % nominalne vrijednosti dostavljenih neprikladnih eurokovanica odbije od iznosa naknađivanja ili zamjene tih eurokovanica

2) naknadu iz točke 1. ovog stavka uveća za dodatnih 15 % nominalne vrijednosti dostavljenih eurokovanica ako se provjerom cijele vreće ili kutije dostavljenih neprikladnih eurokovanica utvrde nepravilnosti ili odstupanja od članka 10. Uredbe (EU) br. 1210/2010.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, Hrvatska narodna banka ne naplaćuje naknadu za analizu eurokovanica:

1) ako se na razmjenu donese manje od 1.000 (slovima: tisuću) komada eurokovanica

2) pravosudnim tijelima, Carinskoj upravi Ministarstva financija i Ministarstvu unutarnjih poslova

3) u drugim slučajevima kada Hrvatska narodna banka procijeni da je to od javnog interesa.

Posebni uvjeti zamjene oštećenih eurokovanica

Članak 21.

(1) Ako Hrvatska narodna banka zna ili ima dovoljno razloga sumnjati u počinjenje kaznenog djela ili prekršaja vezano uz oštećene eurokovanice dostavljene na zamjenu, zadržat će ih kao dokaz za potrebe pokretanja ili vođenja kaznenog ili prekršajnog postupka i njegovu podnositelju na obrascu podnesenog zahtjeva pisano potvrditi zadržavanje zaprimljenih eurokovanica.

(2) Hrvatska narodna banka obavještava nadležnu policijsku upravu Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (u nastavku teksta: MUP RH) o eurokovanicama iz stavka 1. ovog članka.

(3) Hrvatska narodna banka zamijenit će, nakon pravomoćnog završetka kaznenog ili prekršajnog postupka iz stavka 1. ovog članka, eurokovanice, osim ako sud ili drugo nadležno tijelo ne odredi drugačije.

(4) Ako Hrvatska narodna banka zna ili ima dovoljno razloga sumnjati da su oštećene eurokovanice izmijenjene namjerno ili u postupku za koji se opravdano može očekivati da će ih izmijeniti, zadržat će ih kako ne bi mogle biti vraćene u optjecaj.

(5) Ako su eurokovanice onečišćene tako da predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost, donositelj je dužan u zahtjevu iz članka 19. ove Odluke navesti sve raspoložive informacije o vrsti onečišćenja koje može predstavljati rizik za sigurnost i zdravlje ljudi.

(6) Ako Hrvatska narodna banka sumnja da bi zaprimanjem oštećenih eurokovanica moglo doći do ugrožavanja zdravlja i sigurnosti ljudi, neće zaprimiti onečišćen gotov novac.

IX. POSTUPANJE HRVATSKE NARODNE BANKE S UZORCIMA EURONOVČANICA

Postupanje s uzorcima euronovčanica

Članak 22.

(1) Hrvatska narodna banka vodi evidenciju zaprimljenih uzoraka euronovčanica.

(2) Uzorak euronovčanice ne može biti predmetom zamjene za gotov novac eura kako je uređeno propisom kojim se uređuje provjera autentičnosti i prikladnosti euronovčanica te njihovo vraćanje u optjecaj.

(3) Hrvatska narodna banka zadržava i pohranjuje svaki uzorak euronovčanice koji je primila na bilo kojoj osnovi, i to u slučajevima kada takvo postupanje nije protivno postupanju propisanom nekim drugim zakonskim ili podzakonskim propisom.

(4) Hrvatska narodna banka zadržani i pohranjeni uzorak euronovčanice iz stavka 3. ovog članka dostavlja MUP-u RH, sudu ili drugom nadležnom tijelu na njihov pisani zahtjev.

X. NAČIN PROVOĐENJA KONTROLE OD HRVATSKE NARODNE BANKE I IZRICANJE MJERA ZA UKLANJANJE NEPRAVILNOSTI I NEZAKONITOSTI

Vrste kontrole

Članak 23.

(1) Hrvatska narodna banka provodi posrednu ili neposrednu kontrolu provjere autentičnosti eurokovanica i euronovčanica.

(2) Kontrola iz stavka 1. ovog članka može biti najavljena i nenajavljena.

Način obavljanja neposredne kontrole

Članak 24.

(1) Hrvatska narodna banka obavlja neposrednu kontrolu u poslovnim prostorima u kojima subjekti kontrole obavljaju poslove koji su predmet kontrole Hrvatske narodne banke.

(2) Hrvatska narodna banka dostavit će subjektu kontrole obavijest o neposrednoj kontroli najkasnije tri radna dana prije početka neposredne kontrole.

(3) Obavijest o neposrednoj kontroli sadržava predmet kontrole, podatke o planiranom početku i trajanju kontrole, mjestu obavljanja kontrole te ime i prezime ovlaštenih osoba Hrvatske narodne banke koje će obaviti kontrolu.

(4) Obavijest iz stavka 3. ovog članka može sadržavati zahtjev subjektu kontrole da Hrvatskoj narodnoj banci prije početka neposredne kontrole dostavi informaciju o imenu i prezimenu, nazivu radnog mjesta i broju identifikacijskog dokumenta ovlaštene osobe koja će prisustvovati neposrednoj kontroli.

(5) Uoči nenajavljene kontrole ovlaštena osoba Hrvatske narodne banke neposredno prije početka nenajavljene kontrole uručuje subjektu kontrole obavijest o neposrednoj kontroli.

(6) Ako neposrednoj kontroli prisustvuje osoba koja nije ovlaštenik po zaposlenju, ta osoba za prisustvovanje neposrednoj kontroli mora imati ovlaštenje osobe ovlaštene za zastupanje subjekta kontrole.

(7) Ako se ne postupi na način iz stavka 4. ovog članka, odnosno ako se ne dostavi ili ne dostavi u roku ime i prezime predstavnika koji će prisustvovati kontroli, Hrvatska narodna banka smatrat će da je subjekt kontrole onemogućio obavljanje kontrole.

(8) Nakon obavljene neposredne kontrole ovlaštena osoba Hrvatske narodne banke sastavlja zapisnik o obavljenoj kontroli u dva primjerka koji sadržava činjenice utvrđene u kontroli i jedan primjerak dostavlja ovlaštenoj osobi za zastupanje subjekta kontrole.

(9) Ako je zapisnikom o neposrednoj kontroli utvrđena povreda primjene propisa na temelju kojih se obavlja kontrola, Hrvatska narodna banka pozvat će subjekt kontrole da dostavi očitovanje na zapisnik u roku od pet radnih dana.

(10) Ako ovlaštena osoba Hrvatske narodne banke nakon zaprimljenog očitovanja iz stavka 9. ovog članka utvrdi da su primjedbe osnovane, sastavit će dodatak zapisniku kojim će izmijeniti utvrđene činjenice o kontroli i dostaviti ga subjektu kontrole u roku od osam dana od zaprimljenog očitovanja iz stavka 9. ovog članka.

(11) Na dodatak zapisniku ne mogu se više stavljati primjedbe.

(12) Ako ovlaštena osoba Hrvatske narodne banke utvrdi da primjedbe nisu osnovane, o tome će pisanim putem, u roku od osam dana od dana primitka očitovanja iz stavka 9. ovog članka, obavijestiti subjekt kontrole.

Način obavljanja posredne kontrole

Članak 25.

(1) Hrvatska narodna banka obavlja posrednu kontrolu prikup­ljanjem i analizom izvješća te drugih informacija koje se dostavljaju Hrvatskoj narodnoj banci, podataka koji su javno dostupni, kao i podataka prikupljenih na temelju upita ili putem sastanaka s predstavnicima osoba koje su subjekt kontrole te informacija prikupljenih od drugih relevantnih nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, kao i drugih izvora.

(2) Nakon obavljanja posredne kontrole ovlaštena osoba Hrvatske narodne banke sastavlja zapisnik.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, ako posrednom kontrolom nije utvrđeno postupanje protivno propisima, ovlaštena osoba Hrvatske narodne banke ne sastavlja zapisnik.

(4) Na sastavljanje i dostavljanje zapisnika Hrvatske narodne banke iz stavka 2. ovog članka primjenjuju se odredbe članka 24. ove Odluke.

Obavljanje kontrole

Članak 26.

(1) Kontrolu obavljaju ovlaštene osobe Hrvatske narodne banke koje mogu biti ovlaštene po zaposlenju ili na temelju odobrenja guvernera Hrvatske narodne banke.

(2) Ovlaštene osobe Hrvatske narodne banke u svrhu provedbe kontrole mogu zatražiti izvješća i informacije te obaviti pregled dijela poslovanja, pregled poslovnih knjiga i dokumentacije, po potrebi i u prostorijama subjekata kontrole.

(3) Članovi nadzornog odbora i uprave, prokuristi, ostali rukovoditelji i radnici subjekata kontrole obvezni su ovlaštenoj osobi Hrvatske narodne banke, na njihov upit, dati pisane odgovore te ih, ako je primjenjivo, potvrditi dokumentacijom.

Kontrola poslovanja s gotovim novcem

Članak 27.

Kada obavlja posrednu i neposrednu kontrolu poslovanja s gotovim novcem banaka i poslovnih subjekata, uključujući društva za prijevoz gotovog novca koja su obveznici primjene propisa o poslovanju s gotovim novcem, Hrvatska narodna banka na odgovarajući način postupa u skladu s ovom Odlukom.

Mjere za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti

Članak 28.

(1) Ako Hrvatska narodna banka kontrolom utvrdi postupanje protivno Zakonu, Uredbi (EU) br. 1210/2010, Odluci ESB/2010/14, Uredbi Vijeća (EZ) br. 1338/2001, Odluci ESB/2013/10, ovoj Odluci ili bilo kojem drugom propisu kojim se uređuje poslovanje s gotovim novcem, rješenjem izriče mjere za otklanjanje nepravilnosti odnosno nezakonitosti.

(2) Mjerama iz stavka 1. ovog članka Hrvatska narodna banka može osobito:

1) naložiti poboljšanje postupaka koji su propisani internim aktima za provjeru prikladnosti i autentičnosti eurokovanica i euronovčanica

2) naložiti poboljšanje unutarnjih kontrola

3) naložiti dodatnu edukaciju osposobljenog osoblja i osposobljenih zaposlenika

4) naložiti drugu mjeru koja se smatra primjerenom i razmjernom u svrhu provjere prikladnosti i autentičnosti gotovog novca

5) naložiti drugu mjeru koja se smatra primjerenom i razmjernom u svrhu postupanja u skladu s ovom Odlukom ili bilo kojom drugom odlukom kojom se uređuje poslovanje s gotovim novcem.

(3) Rješenje iz stavka 1. ovog članka dostavlja se subjektu kontrole u roku od 60 radnih dana od dana isteka roka za primjedbe na zapisnik o obavljenoj kontroli odnosno od datuma dostave dodatka zapisnika.

(4) Rješenje za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti, slabosti ili nedostataka u poslovanju te poduzimanje aktivnosti za poboljšanje sigurnosti i stabilnosti poslovanja s gotovim novcem subjekta kontrole donosi guverner Hrvatske narodne banke.

(5) Rješenje iz stavka 1. ovog članka dostavlja se upravi / izvršnom direktoru ili drugoj osobi koja je odgovorna za poslovanje subjekta kontrole.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Prilozi ovoj Odluci

Članak 29.

(1) Sljedeći obrasci prilog su ove Odluke i čine njezin sastavni dio:

1) Prilog 1. Kriteriji za ručnu provjeru prikladnosti eurokovanica

2) Prilog 2. Kategorije uređaja kojima rukuju zaposlenici

3) Prilog 3. Kategorije uređaja kojima rukuju klijenti.

(2) Obrasce iz stavka 1. ovog članka Hrvatska narodna banka objavljuje na svojim internetskim stranicama na kojima se mogu preuzeti.

(3) Hrvatska narodna banka objavljuje na svojim internetskim stranicama, na kojima se mogu preuzeti, sljedeće obrasce:

1) Zahtjev za provjeru rada uređaja

2) Zahtjev za tehničku analizu

3) Zahtjev za analizu i zamjenu neprikladnih euronovčanica

4) Zahtjev za analizu i zamjenu neprikladnih eurokovanica

5) Zahtjev za analizu i zamjenu obojenih euronovčanica.

Stupanje na snagu

Članak 30.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

O.br.: 392-091/11-22/BV Zagreb, 8. studenoga 2022.

Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić, v. r.

PRILOG 1.

 

Kriteriji za ručnu provjeru prikladnosti eurokovanica

 

Obilježje

Nedostatak

Opis

Definicija

1.

Zaprljanost

Znatan nanos prljavštine (ljepila, mrlje od ulja, tinte) preko kovanice

2.

Korozija

Uočljivo pogoršanje izgleda izazvano trošenjem materijala zbog kemijskog djelovanja

3.

Mehaničko oštećenje

Fizička deformacija zbog koje su promijenjeni oblik ili veličina kovanice

4.

Sastavljene kovanice

Kovanice naknadno sastavljene od istih ili različitih dijelova apoena odnosno istih ili različitih dijelova izdanja

5.

Greške u kovanju

Kovanice s greškom koja je nastala tijekom procesa izrade

6.

Spaljene, polirane i kemijski tretirane kovanice

Kovanice koje su bile izložene visokim temperaturama ili mehaničkim odnosno kemijskim metodama čišćenja

7.

Ostalo

Različite vrste izmjena kovanica za dekorativne ili umjetničke potrebe

 

 

PRILOG 2.

 

Kategorije uređaja kojima rukuju zaposlenici

 

Potkategorija

Opis

Uređaj je u skladu s Uredbom 1210/2010 (provjerava autentičnost uplaćenih eurokovanica)

Obveznici moraju provesti naknadnu provjeru autentičnosti obrađenih eurokovanica

1.

Uređaji za sortiranje kovanica

(CSM)

Uređaji imaju mogućnost brojenja, sortiranja po apoenima i provjere autentičnosti eurokovanica. Uređaji razdvajaju sumnjive primjerke od originalnih primjeraka.

DA

NE

2.

Uređaji za provjeru autentičnosti kovanica

(CCM)

Uređaji imaju mogućnost brojenja i provjere autentičnosti eurokovanica. Uređaji razdvajaju sumnjive primjerke od originalnih primjeraka.

DA

NE

 

 

PRILOG 3.

 

Kategorije uređaja kojima rukuju klijenti

 

Potkategorija

Opis

Uređaj je u skladu s Uredbom 1210/2010 (provjerava autentičnost uplaćenih eurokovanica)

Obveznici moraju provesti naknadnu provjeru autentičnosti obrađenih eurokovanica

1.

Uređaj za uplatu kovanica – odbija sumnjive kovanice (CDM1)

Uređaji koji omogućuju klijentima uplatu eurokovanica na vlastite bankovne račune nemaju funkciju isplate gotovine. Uređaji imaju mogućnost brojenja i provjere autentičnosti uplaćenih kovanica, ali ne zadržavaju sumnjive primjerke kovanica.

NE

DA

Autentičnost svih kovanica (odbijenih i prihvaćenih) mora se provjeriti uređajima za obradu kovanica kojima rukuju zaposlenici ili je provjerava obučeno osoblje.

2.

Uređaj za uplatu kovanica – zadržava sumnjive kovanice (CDM2)

Uređaji koji omogućuju klijentima uplatu eurokovanica na vlastite bankovne račune nemaju funkciju isplate gotovine. Uređaji imaju mogućnost brojenja i provjere autentičnosti uplaćenih kovanica. Uređaji zadržavaju sumnjive primjerke kovanica čiju je autentičnost potrebno naknadno provjeriti.

NE

DA

Autentičnost svih zadržanih kovanica (sumnjivih i autentičnih) mora se provjeriti uređajima za obradu kovanica kojima rukuju zaposlenici ili je provjerava obučeno osoblje.

3.

Uređaj za redistribuciju kovanica – odbija sumnjive kovanice (CRM1)

Uređaji koji omogućuju klijentima uplatu i isplatu eurokovanica s vlastitih bankovnih računa. U uređaju postoje dva odvojena pretinca: jedan pretinac za isplatu, a drugi pretinac za uplatu kovanica.

Prije stavljanja kovanica u pretinac za isplatu obvezna je provjera autentičnosti eurokovanica na uređajima za obradu kovanica kojima rukuju zaposlenici. Kovanice koje nisu prihvaćene kao autentične uređaj ne zadržava.

NE

DA

Autentičnost svih kovanica (odbijenih i prihvaćenih) mora se provjeriti uređajima za obradu kovanica kojima rukuju zaposlenici ili je provjerava obučeno osoblje.

4.

 

Uređaj za redistribuciju kovanica – zadržava sumnjive kovanice (CRM2)

Uređaji koji omogućuju klijentima uplatu i isplatu eurokovanica s vlastitih bankovnih računa. U uređaju postoje dva odvojena pretinca: jedan pretinac za isplatu, a drugi pretinac za uplatu kovanica.

Prije stavljanja kovanica u pretinac za isplatu obvezna je provjera autentičnosti eurokovanica na uređajima za obradu kovanica kojima rukuju zaposlenici. Uređaji zadržavaju sumnjive primjerke kovanica čiju je autentičnost potrebno naknadno provjeriti.

NE

DA

Autentičnost svih zadržanih kovanica (sumnjivih i autentičnih) mora se provjeriti uređajima za obradu kovanica kojima rukuju zaposlenici ili je provjerava obučeno osoblje.

5.

Uređaj za redistribuciju kovanica – zadržava sumnjive kovanice i provjerava njihovu autentičnost (CRM3)

Uređaji koji omogućuju klijentima uplatu i isplatu eurokovanica s vlastitih bankovnih računa.

Uređaj provjerava autentičnost eurokovanica pri uplati, sumnjive zadržava u samom uređaju.

DA

NE

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić