Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

NN 133/2022 (11.11.2022.), Odluka o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

2016

Na osnovi članka 87. stavka 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 18. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 63. izvanrednoj sjednici održanoj 10. studenoga 2022. godine, uz suglasnost ministra zdravstva, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17., 73/17. – ispravak, 30/18., 35/18. – ispravak 119/18., 32/19., 62/19., 94/19., 104/19., 22/20., 84/20., 123/20. i 147/20., 12/21., 45/21., 62/21., 144/21., 10/22., 63/22., 68/22., 78/22. i 115/22.) Tablica iz članka 60. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.1. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost opće/obiteljske medicine

«.

Članak 2.

Tablica iz članka 67. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.2. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece

«.

Članak 3.

Tablica iz članka 74. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.3. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost zdravstvene zaštite žena

«.

Članak 4.

Tablica iz članka 81. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.4. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne)

«.

Članak 5.

Tablica iz članka 89. stavka 1. mijenja se i glasi:

»

«.

Tablica iz stavka 3. mijenja se i glasi:

»

«.

Članak 6.

Tablica iz članka 90. stavka 1. mijenja se i glasi:

»

 

Red. br.

Šifra

Naziv DTP-a

Vrijeme

Cijena u kn

1.

NJEGA1

Zdravstvena njega

30

63,58

2.

NJEGA2

Pojačana zdravstvena njega bolesnika s povećanim potrebama

60

105,92

3.

NJEGA3

Opsežna zdravstvena njega

90

148,29

4.

NJEGA4

Zdravstvena njega izrazito teškog bolesnika ili bolesnika u terminalnoj fazi bolesti

120

190,66

5.

NJEGA5

Primjena klizme

64,81

6.

NJEGA6

Toaleta i previjanje rane 1. i 2. stupnja

63,55

7.

NJEGA7

Toaleta i previjanje rane 3. i 4. stupnja

105,92

8.

NJEGA8

Postavljanje i promjena nazogastrične sonde

63,55

 

 

«.

U stavku 2. broj: »156.157,24« zamjenjuje se brojem: »174.561,62«.

Članak 7.

Tablica iz članka 91. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Ljekarnička djelatnost – popis postupaka I. razine

 

Šifra postu­pka

Naziv postupka

Koeficijent

LJ100

Izdavanje lijeka, medicinskih i drugih proizvoda (po receptu)

0,1466

LJ101

Izdavanje lijeka koji sadrži opojne droge i psihotropne tvari propisanog na poseban recept (po receptu)

0,1466

LJ102

»Ex tempore« izrada antibiotičkih pripravaka za oralnu uporabu

0,2191

LJ103

Podjela prašaka u papirnate zamotke, želatinske i ostale kapsule (1 kom)

0,0160

LJ104

Razvrstavanje medicinskih i drugih proizvoda s Listi lijekova Zavoda iz originalnih omota (1 kom)

0,0027

LJ105

Izrada gotovih tekućih pripravaka za oralnu primjenu iz gotovih tableta i kapsula u suspendirajućem i/ili sirupastom vehikulumu ispitane stabilnosti i kompatibilnosti (100 ml)

1,6998

LJ106

Obavijest i obrada osobnog računa u svezi s liječenjem zbog ozljede na radu i profesionalne bolesti

0,7922

LJ107

Obavijest i obrada osobnog računa u svezi s liječenjem zbog prometne nesreće i ozljede prouzročene nanošenjem tjelesne ozljede od druge osobe

0,7922

 

 

«.

Članak 8.

Tablica iz članka 92. stavka 1. mijenja se i glasi:

»

* plaćanje se provodi u skladu sa stvarnim kadrovskim sastavom tima, ali ne više od sastava tima utvrđenog Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i med. tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine.

** plaćanje se provodi u skladu s ugovorenim radnim vremenom«.

Članak 9.

Tablica iz članka 92.a stavka 1. mijenja se i glasi:

»

 

Radni dan u posebnom dežurstvu

Godišnja vrijednost troškova organizacije i provedbe posebnog dežurstva (kn)

Cijena sata rada u posebnom dežurstvu u kn

dr

ms/mt

ukupno

subota

66.195,00

161,59

82,09

243,69

nedjelja

170,83

86,78

257,61

blagdan

277,02

140,73

417,75

 

 

«.

Članak 10.

Tablica iz članka 93. mijenja se i glasi:

»

 

Djelatnost

Kadrovski sastav tima

Godišnja vrijednost standardnog tima u kn

Putni trošak

Sanitetski prijevoz

2 zdravstvena radnika srednje stručne spreme s edukacijom za provođenje osnovnih postupaka održavanja života i korištenje automatskog vanjskog defibrilatora, od kojih je najmanje jedan medicinska sestra/medicinski tehničar

696.619,64

1,75 kuna po prijeđenom kilometru

2 vozača (2 sanitetska vozila)

 

 

«.

Članak 11.

Tablica iz članka 94. stavka 1. mijenja se i glasi:

»

* Iznimno ako prema zatečenom stanju sastav ugovorenog tima nije u skladu s utvrđenim standardom, plaćanje se provodi u skladu sa stvarnim sastavom tima

** sredstva su utvrđena za rad u punom radnom vremenu.«.

Članak 12.

Tablica iz članka 95. stavka 1. mijenja se i glasi:

»

 

Red. broj

Vrsta zdravstvene zaštite

Bod u kn

0

1

2

1.

Primarna laboratorijska dijagnostika

7,66

 

 

«.

Članak 13.

Tablica iz članka 96. stavka 5. mijenja se i glasi:

»

 

Red broj

Vrsta zdravstvene zaštite

Godišnja vrijednost standardnog tima u kn

1.

Mobilni palijativni tim

571.769,37

2.

Koordinator za palijativnu skrb

200.306,91

 

 

«.

Članak 14.

Tablica iz članka 99. stavka 2. mijenja se i glasi:

»Tablica 2.1. Dobrovoljno davalaštvo krvi

 

Red. broj

VRSTA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Cijena vrećice krvi /postupka u kunama

0

1

2

1

Dobrovoljno davalaštvo krvi (vrećica)

72,90

2

NAT testiranje krvi*

149,73**

3

ID-NAT test na prisutnost virusa Zapadnog Nila*

98,19

 

 

* provodi Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

** u cijenu uključen trošak prijevoza uzorka.«

U stavku 4. broj: »58,10« zamjenjuje se brojem: »61,59«.

Članak 15.

U članku 103. stavku 2. broj: »8.800,00« zamjenjuje se brojem: »9.504,00«.

Članak 16.

U članku 104. stavku 2. broj: »124,00« zamjenjuje se brojem: »131,44«.

Članak 17.

Tablica iz članka 107. mijenja se i glasi:

»Tablica 4.1 – Cijene dijagnostičko-terapijskih postupaka – DTP – nacionalnih programa preventivne zdravstvene zaštite

 

Šifra

Naziv

Cijena u kn

NPP01

Mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom

232,90

NPP03

Kolonoskopija bez polipektomije**

420,58

NPP04

Ginekološki probir***

58,88

NPP05

Citološka analiza brisa vrata maternice obojenih po Papanicolaou

61,58

NPP06

Kolonoskopija s polipektomijom**

1.601,08

NPP07

Preventivni pregled ranog otkrivanja slabovidnosti djece

141,35

NPP08

Upućivanje osigurane osobe na probir za rano otkrivanje raka pluća

61,44

NPP09

Upućivanje osigurane osobe na pregled pulmologa u okviru Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka pluća

23,66

NPP10

Niskodozni CT (LDCT) s dvostrukim očitavanjem

580,28

NPP11

Pregled pulmologa u okviru Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka pluća

93,30

 

 

 

* Uključuje postupke, potrošni medicinski materijal i lijekove i upisivanje podataka za potrebe praćenja Nacionalnog programa u informatičkom sustavu

** Ljekarne izdavanje lijeka Plenvu zaračunavaju Zavodu prema cijeni za originalno pakiranje koja je utvrđena Listom lijekova

*** uključuje anamnestičke podatke, uzimanje brisa vrata maternice, savjetovanje te transport uzorka do citološkog laboratorija.«

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/22-01/264 Urbroj: 338-01-01-22-01 Zagreb, 10. studenoga 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić