Baza je ažurirana 22.062024. 

zaključno sa NN 74/24

PRESTALO VAŽITI ALI VIDI OVDJE!
NN 133/2022 (11.11.2022.), Odluka o zamjeni gotovog novca kune u povlačenju

Hrvatska narodna banka

2012

Na temelju članaka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) i članka 38. stavka 2. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 57/2022. i 88/2022.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O ZAMJENI GOTOVOG NOVCA KUNE U POVLAČENJU

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Odluke

Članak 1.

Ovom se Odlukom pobliže uređuje postupanje s gotovim novcem kune nakon dana uvođenja eura, i to:

1) postupci i metode zamjene gotovog novca kune

2) način pakiranja, pohrane i osiguranja pohrane te ostala postupanja s gotovim novcem kune

3) postupanje s uzorcima gotovog novca kune

4) postupanje s gotovim novcem kune za koji se sumnja da je krivotvoren.

Obveznici primjene

Članak 2.

(1) Obveznik je primjene ove Odluke:

1) banka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

2) banka sa sjedištem u drugoj državi članici koja je ovlaštena pružati bankovne i financijske usluge u Republici Hrvatskoj putem podružnice

3) banka iz treće zemlje koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće zemlje.

(2) Financijska agencija i HP-Hrvatska pošta d.d. obveznici su primjene ove odluke kada na temelju sklopljenog ugovora s bankom obavljaju zamjenu gotovog novca kune za gotov novac eura.

Pojmovi

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi, u smislu ove Odluke, imaju sljedeće značenje:

1) detaljno brojenje gotovog novca jest utvrđivanje količine i provjera autentičnosti novčanica i kovanica koje obveznik provodi s pomoću uređaja za obradu novčanica i kovanica, a obuhvaća:

1. razvezivanje svežnja i brojenje novčanica iz svežnja

2. brojenje pojedinačno pripremljenih paketića novčanica za svaki apoen i brojenje novčanica iz paketića

3. brojenje pojedinačnih novčanica

4. otvaranje zapakiranih PVC vrećica kovanica i brojenje kovanica iz PVC vrećice prema količinama iz članka 11. stavka 3. ove Odluke

2) fiksni tečaj konverzije jest neopozivo fiksiran tečaj konverzije između eura i kune koji ima pet decimala, utvrđen Uredbom Vijeća (EU) 2022/1208 od 12. srpnja 2022. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2866/98 u pogledu stope konverzije eura za Hrvatsku (1 euro = 7,53450 hrvatskih kuna)

3) gotov novac jest novčanica i kovanica

4) gotovinski centar jest mjesto na kojem Hrvatska narodna banka obavlja zaprimanje gotovog novca kuna od banaka i njegovu zamjenu u euro

5) iznimno oštećena kovanica kune jest kovanica kune za koju je potrebna složenija procjena i analiza za utvrđivanje njezine autentičnosti

6) iznimno oštećena novčanica kune jest novčanica kune za koju je potrebna složenija procjena i analiza za utvrđivanje njezine autentičnosti

7) izjava o sukladnosti jest izjava kojom proizvođač uređaja za obradu novčanica i kovanica jamči da karakteristike uređaja odgovaraju karakteristikama uređaja koji se već nalazi na popisu te da uređaj obavlja obradu novčanica i kovanica na istovjetan način kao i uređaj čiji je rad provjerila Hrvatska narodna banka

8) kontrolno brojenje jest brojenje gotovog novca koje obuhvaća:

1. brojenje svežnjeva i paketića novčanica unutar svežnjeva (10 paketića)

2. brojenje pojedinačno pripremljenih paketića novčanica za svaki apoen (100 komada novčanica u paketiću)

3. brojenje pojedinačnih novčanica

4. brojenje pakiranja kovanica i

5. brojenje pojedinačnih kovanica

9) kovanica kune obradiva na uređaju jest kovanica kune koja zadovoljava uvjete za obradu na uređaju i kojoj je banka prije polaganja u gotovinski centar provjerila autentičnost

10) kovanica kune neobradiva na uređaju jest kovanica kune koja ne zadovoljava uvjete za obradu na uređaju (okrnjena ili zakrivljena kovanica te kovanica čiji stupanj oštećenja onemogućuje utvrđivanje autentičnosti s pomoću uređaja) i kojoj je banka prije polaganja u gotovinski centar provjerila autentičnost

11) krivotvoreni gotov novac kune jest novčanica ili kovanica izražena u kuni koja djelomično ili u potpunosti ima izgled novčanice ili kovanice kune i koja je djelomično ili u potpunosti neovlašteno izrađena ili izmijenjena

12) nevažeća novčanica kune jest novčanica kune kojoj je u skladu s odlukama Hrvatske narodne banke o povlačenju istekao status zakonskog sredstva plaćanja

13) novčanica kune obradiva na uređaju jest novčanica kune koja zadovoljava uvjete za obradu na uređaju i kojoj je banka prije polaganja u gotovinski centar provjerila autentičnost

14) novčanica kune neobradiva na uređaju jest novčanica kune koja ne zadovoljava uvjete za obradu na uređaju (novčanica znatno oštećene strukture papira – mlitave, novčanica čiji su dijelovi spojeni samoljepljivom vrpcom i sl.) i kojoj je banka prije polaganja u gotovinski centar provjerila autentičnost

15) oprema za provjeru autentičnosti novčanica jest oprema za pojedinačnu provjeru zaštitnih obilježja na novčanici kao što je povećalo, ultraljubičasta svjetiljka, infracrvena kamera i drugo, a kojom se koristi osposobljeni zaposlenik u postupku ručnoga detaljnog brojenja novčanica, u svrhu identificiranja sumnjivih primjeraka novčanica kune

16) osposobljeni zaposlenik jest zaposlenik obveznika iz članka 2. ove Odluke koji ima valjano uvjerenje koje potvrđuje da je prošao obuku koju organizira i provodi Nacionalni centar za borbu protiv krivotvorenja (u nastavku teksta: NCBK) Hrvatske narodne banke, a u skladu s Nacionalnim programom za obuku zaposlenika banaka i financijskih institucija za postupak provjere autentičnosti novčanica i kovanica

17) paketić je pakiranje novčanica koje se sastoji od 100 komada novčanica istog apoena

18) potrošač je fizička osoba kako je uređeno propisom kojim se uređuje zaštita potrošača

19) pravosudno tijelo jesu sud i državno odvjetništvo

20) provjera autentičnosti novčanice i kovanice jest postupak provjere novčanice i kovanice u svrhu izdvajanja sumnjivog primjerka novčanice i kovanice; provjera autentičnosti gotovog novca kune obavlja se na uređajima za provjeru autentičnosti ili ručno od strane osposobljenog zaposlenika uz primjenu opreme za provjeru autentičnosti

21) račun banke za gotovinu jest namjenski račun banke otvoren u Hrvatskoj narodnoj banci za potrebe obavljanja opskrbe banke gotovim novcem preko gotovinskih centara

22) ručno detaljno brojenje novčanica i kovanica jest postupak provjere količine te autentičnosti novčanica i kovanica od strane osposobljenog zaposlenika uz upotrebu opreme za provjeru autentičnosti

23) sumnjivi gotov novac jesu novčanice i kovanice čija autentičnost ne može biti jasno utvrđena ili za koji ima dovoljno razloga za sumnju da je krivotvoren

24) svežanj je pakiranje novčanica koje se sastoji od deset paketića novčanica istog apoena (1.000 komada)

25) uređaj za obradu novčanica i kovanica jest uređaj s mogućnošću automatske identifikacije i fizičkog razdvajanja sumnjive od autentične novčanice i kovanice te bez mogućnosti utjecaja na postupak razdvajanja od strane rukovatelja uređajem i nalazi se na popisu uređaja koji su uspješno prošli provjeru rada uređaja od strane Hrvatske narodne banke

26) uređaj za provjeru autentičnosti jest uređaj koji automatski broji novčanice i kovanice i provjerava autentičnost te ih razdvaja na autentične ili sumnjive primjerke i nalazi se na popisu uređaja koji su uspješno prošli provjeru rada uređaja od strane Hrvatske narodne banke

27) Servisni centar jest središnje mjesto preko kojega se, za sve gotovinske centre zaprimaju i obrađuju zahtjevi banaka za polaganje gotovog novca te obavljaju drugi administrativni poslovi; Hrvatska narodna banka preko Servisnog centra obavještava banke o adresama, radnom vremenu i podacima za kontakt pojedinoga gotovinskog centara, kao i samog Servisnog centra te ostalim informacijama vezanim uz provedbu poslova koji su predmet ove Odluke

28) zahtjev za analizu i zamjenu oštećenoga kovanog novca jest obrazac koji se popunjen podnosi uz oštećenu kovanicu

29) zahtjev za analizu i zamjenu oštećenih novčanica jest obrazac koji se popunjen podnosi uz oštećenu novčanicu

30) zahtjev za tehničku analizu jest obrazac koji se popunjen podnosi uz sumnjivi gotov novac kune u povlačenju

31) Zakon je Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

(2) U smislu ove Odluke pojam kune ima značenje kune u povlačenju.

(3) Prava i obveze gotovinskih centara te Servisnog centra iz ove Odluke prava su i obveze Hrvatske narodne banke.

II. POSTUPANJE OBVEZNIKA S GOTOVIM NOVCEM KUNE

Uvjeti za zamjenu gotovog novca kune u euro

Članak 4.

(1) Obveznik iz članka 2. ove Odluke dužan je uz provjeru autentičnosti gotovog novca kune, na način uređen člankom 8. ove Odluke, 12 mjeseci od dana uvođenja eura zamijeniti:

1) gotov novac kune u gotov novac eura i

2) gotov novac kune u euro uz istovremenu uslugu pologa na račun.

(2) Obveznik iz članka 2. ove Odluke dužan je zamjenu iz stavka 1. ovog članka provesti uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.

Uvjeti za zamjenu novčanica kune

Članak 5.

(1) Obveznik primjene ove Odluke dužan je zamijeniti novčanicu kune ako mu donositelj novčanice kune predoči više od 50 % površine cijele novčanice.

(2) Površinu novčanice kune obveznik iz članka 2. ove Odluke utvrđuje upotrebom Rastera za procjenu postotka površine novčanica kune izrađenih u veličini svakog apoena novčanica (Prilog 1).

(3) Obveznik iz članka 2. ove Odluke nije dužan zamijeniti novčanicu kune eurom ako donositelj predoči:

1) novčanicu kune čija površina čini 50 % od površine autentične novčanice ili manje od 50 % površine autentične novčanice ili

2) novčanicu kune obojenu elektrokemijskom zaštitom ili

3) iznimno oštećenu novčanicu kune ili

4) nevažeću novčanicu kune.

(4) Obveznik iz članka 2. ove Odluke koji u slučaju iz stavka 3. ovog članka nije dužan zamijeniti novčanicu kune u euro, dužan je uputiti donositelja novčanice u Hrvatsku narodnu banku na procjenu oštećenja novčanice kune radi mogućeg ostvarivanja prava za zamjenu novčanice kune u euro, a za slučajeve iz stavka 3. točaka 1. i 3. iz ovog članka upućuje ga na podnošenje zahtjeva iz članka 16. ove Odluke.

Uvjeti za zamjenu kovanica kune

Članak 6.

(1) Obveznik iz članka 2. ove Odluke zamijenit će kovanicu kune ako mu donositelj kovanice predoči cijelu kovanicu koja je obradiva na uređaju i koja je prepoznatljiva s lica i naličja.

(2) Obveznik primjene ove Odluke nije dužan zamijeniti kovanicu kune koja nije u skladu sa stavkom 1. ovog članka te donositelja upućuje u Hrvatsku narodnu banku na procjenu oštećenja radi mogućeg ostvarivanja prava na zamjenu i podnošenje zahtjeva iz članka 17. ove Odluke.

Potvrda o zamjeni gotovog novca kune za gotov novac eura

Članak 7.

(1) Obveznik iz članka 2. ove Odluke dužan je potrošaču izdati Potvrdu o zamjeni gotovog novca kune za gotov novac eura (u nastavku teksta: Potvrda).

(2) Potvrda iz stavka 1. ovog članka sadrži najmanje sljedeće elemente:

1) naziv obveznika iz članka 2. ove Odluke i adresu poslovne jedinice obveznika primjene ove Odluke

2) iznos zamijenjenoga gotovog novca kune

3) fiksni tečaj konverzije kune u euro

4) protuvrijednost u eurima

5) iznos obračunate naknade, ako je primjenjivo

6) jedinstveni broj potvrde i

7) datum i vrijeme transakcije (sat i minuta).

(3) U slučaju kada obveznik iz članka 2. ove Odluke provodi uslugu zamjene gotovog novca kune u euro uz istodobnu uslugu pologa na račun u euru, dužan je klijentu banke dati najmanje sve informacije iz stavka 2. ovog članka.

Provjera autentičnosti gotovog novca kune

Članak 8.

(1) Obveznik iz članka 2. ove Odluke dužan je provesti provjeru autentičnosti svake novčanice i kovanice kune te izdvojiti sumnjivi gotov novac.

(2) Ako pri provjeri autentičnosti iz stavka 1. ovog članka obveznik iz članka 2. ove Odluke utvrdi da je gotov novac kune sumnjiv, dužan ga je zadržati i bez odgode dostaviti u Hrvatsku narodnu banku, zajedno s popunjenim zahtjevom iz članka 20. ove Odluke, a donositelju izdati potvrdu o zadržavanju tog novca.

III. POLAGANJE GOTOVOG NOVCA KUNE U GOTOVINSKE CENTRE

Dokumentacija za polaganje gotovog novca kune u gotovinske centre

Članak 9.

(1) Banka dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci osobnom dostavom popunjeni obrazac Prijava potpisa osoba ovlaštenih za potpisivanje dokumentacije koju banka upotrebljava za podizanje i polaganje gotovog novca (u nastavku teksta: Prijava potpisa, Prilog 2) zajedno s njegovim prilozima.

(2) Hrvatska narodna banka provjerava je li obrazac Prijava potpisa ispravno popunjen i je li potpisan od osobe ovlaštene za zastupanje banke.

(3) Prijavom potpisa daje se ovlast za potpisivanje Specifikacije položenoga gotovog novca kune iz članka 11. ove Odluke.

(4) Potpisi na dokumentaciji iz stavka 3. ovog članka moraju odgovarati potpisima na obrascu Prijava potpisa.

(5) Banka je dužna dostaviti Servisnom centru:

1) popis ovlaštenih osoba banke za podizanje i polaganje gotovog novca u pojedinom gotovinskom centru, koji sadrži najmanje: ime i prezime, OIB i/ili vrstu i broj osobnog dokumenta te, ako je primjenjivo, broj zaštitarske iskaznice i datum primjene (u nastavku teksta: Popis ovlaštenih osoba za podizanje i polaganje gotovog novca)

2) popis registarskih oznaka vozila kojima će gotov novac kune biti otpremljen odnosno dopremljen u pojedini gotovinski centar (u nastavku teksta: Popis registarskih oznaka vozila).

(6) Popise iz stavka 5. ovog članka mora potpisati osoba ovlaštena za zastupanje banke ili osoba koju je osoba ovlaštena za zastupanje banke ovlastila specijalnom punomoći, čiju kopiju banka dostavlja Servisnom centru.

(7) Prijava potpisa iz stavka 1. i popisi iz stavka 5. ovog članka, koje je banka dostavila na temelju odluke kojom se uređuje opskrba banaka gotovim novcem eura, smatrat će se dokumentacijom dostavljenom po ovoj Odluci.

(8) Servisni centar prosljeđuje popise iz stavka 5. ovog članka gotovinskim centrima na koje se popisi odnose.

(9) Ako banka za polaganje gotovog novca kune ovlasti društvo za prijevoz gotovog novca, banka je dužna u popisima iz stavka 5. ovog članka navesti društva za prijevoz gotovog novca u pojedini gotovinski centar, registarske oznake vozila kojima će društvo za prijevoz gotovog novca dopremati gotov novac i ovlaštene osobe tog društva za polaganje gotovog novca.

(10) O promjeni bilo kojeg podatka iz Prijave potpisa i popisa iz stavka 5. ovog članka banka je dužna bez odgode dostaviti novu Prijavu potpisa Hrvatskoj narodnoj banci i popise iz stavka 5. ovog članka Servisnom centru.

Najava pologa gotovog novca kune u gotovinski centar

Članak 10.

(1) Banka dostavlja najavu pologa gotovog novca kune Servisnom centru, u radnom vremenu Servisnog centra, elektroničkim putem na način propisan stavkom 3. ovog članka ili osobnom dostavom gotovinskom centru u kojem namjerava položiti gotov novac kune u radnom vremenu toga gotovinskog centra.

(2) Banka polaže gotov novac kune u gotovinski centar na temelju najave gotovog novca jednom dnevno te je dužna položiti odvojeno novčanice kune od kovanica kune.

(3) Ako banka elektroničkim putem dostavlja dokumentaciju za polaganje gotovog novca propisanu ovim člankom, ona mora biti ovjerena na način i u skladu s uvjetima definiranima tehničkom uputom za dostavu elektroničkim putem koju banci dostavlja Servisni centar.

Priprema gotovog novca kune za polog u gotovinski centar

Članak 11.

(1) Kod polaganja gotovog novca kune banka je dužna u dva primjerka popuniti obrazac Specifikacija položenoga gotovog novca kune (Prilog 3).

(2) Banka je dužna ispuniti obrazac iz stavka 1. ovog članka za svaku kategoriju prikladnosti novčanica kune odnosno kovanica kune:

1) »obradive na uređaju« i

2) »neobradive na uređaju«.

(3) Banka je dužna novčanice kune i kovanice kune kategorije prikladnosti »obradive na uređaju« položiti u gotovinski centar prema sljedećim kriterijima:

1) novčanice kune svih apoena pakirane u svežnjeve koji sadrže po 1.000 komada po apoenu

2) kovanica kune pakirane u PVC vrećicu po apoenu, u količinama iskazanima u Tablici 1:

 

Apoen

PVC vrećica (kom.)

Vrijednost (kn)

25

500

12.500

5

600

3.000

2

1.000

2.000

1

1.000

1.000

0,5

1.000

500

0,2

1.500

300

0,1

1.500

150

0,05

2.000

100

0,02

5.000

100

0,01

7.000

70

 

 

Tablica 1: Količine pakiranja kovanica kune u PVC vrećicama

(4) Banka može novčanice kune i kovanice kune kategorije prikladnosti »neobradivo na uređaju« položiti u gotovinski centar bez ograničenja.

(5) Banka je dužna provjeriti autentičnost gotovog novca kune koji polaže u gotovinski centar.

Polaganje gotovog novca kune u gotovinski centar

Članak 12.

(1) Banka polaže gotov novac kune u gotovinski centar koji je u najavi pologa gotovoga novca kune naznačila kao gotovinski centar za polaganje gotovog novca kune, u radnom vremenu toga gotovinskog centra.

(2) Prije zaprimanja pologa gotovog novca kune od banke gotovinski centar:

1) provjerava odgovara li registarska oznaka vozila Popisu registarskih oznaka vozila te

2) utvrđuje identitet ovlaštene osobe banke za podizanje i polaganje gotovog novca kune uvidom u identifikacijske dokumente i usporedbom podataka s tih dokumenata s podacima o ovlaštenoj osobi banke za podizanje i polaganje gotovog novca kune upisanima u Popis ovlaštenih osoba za podizanje i polaganje gotovog novca.

(3) Banka polaže gotov novac kune u prostoru gotovinskog centra predviđenom za primopredaju gotovog novca kune.

(4) Uz gotov novac kune koji polaže banka predaje gotovinskom centru i dva primjerka Specifikacije položenoga gotovog novca kune.

(5) Gotovinski centar zaprima gotov novac kune koji banka polaže i obavlja kontrolno brojenje tog novca.

(6) Gotovinski centar dužan je omogućiti ovlaštenoj osobi banke za podizanje i polaganje gotovog novca, na njezin zahtjev, uvid u kontrolno brojenje gotovog novca kune koji banka polaže.

(7) Ako se kontrolnim brojenjem utvrdi razlika u odnosu na iznos ili količine iskazane na Specifikaciji položenoga gotovog novca kune, gotovinski će centar precrtati podatke na Specifikaciji položenoga gotovog novca kune i upisati podatke utvrđene kontrolnim brojenjem.

(8) Upisane podatke iz stavka 7. ovog članka potpisom potvrđuju gotovinski centar i ovlaštena osoba banke za podizanje i polaganje gotovog novca, ako je prisustvovala kontrolnom brojenju.

(9) Gotovinski centar i ovlaštena osoba banke za podizanje i polaganje gotovog novca potpisima Specifikacije položenoga gotovog novca kune potvrđuju da je izvršeno polaganje gotovog novca kune u iznosu koji je naveden na Specifikaciji položenoga gotovog novca kune.

(10) Gotovinski centar predaje prvi primjerak Specifikacije položenoga gotovog novca kune ovlaštenoj osobi banke za podizanje i polaganje gotovog novca, a drugi primjerak zadržava gotovinski centar.

(11) Ukoliko ovlaštena osoba banke za podizanje i polaganje gotovog novca nije prisustvovala kontrolnom brojenju, prvi primjerak Specifikacije položenog gotovog novca dostavlja se banci na način dogovoren između banke i Servisnog centra.

(12) Nakon kontrolnog brojenja iz stavka 5. ovog članka gotovinski centar unosi nalog za odobrenje računa banke za gotovinu u iznosu koji odgovara iznosu ukupno položenoga gotovog novca kune navedenom na Specifikaciji položenoga gotovog novca kune.

Reklamacije

Članak 13.

Banka nema pravo na reklamaciju iznosa položenoga gotovog novca kune nakon odobrenja računa banke za gotovinu na način propisan člankom 12. ove Odluke.

Evidentiranje položenoga gotovog novca kune

Članak 14.

Gotov novac kune koji je banka položila u gotovinski centar u vremenu iz obavijesti Servisnog centra evidentira se istog dana u korist računa banke za gotovinu u iznosu u protuvrijednosti u eurima uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona.

Detaljno brojenje položenoga gotovog novca kune u gotovinskom centru

Članak 15.

(1) U roku od sedam radnih dana od dana polaganja gotovog novca kune i evidentiranja iznosa utvrđenog kontrolnim brojenjem u korist računa banke iz članka 14. ove Odluke gotovinski centar provodi postupak detaljnog brojenja.

(2) Ako se detaljnim brojenjem položenoga gotovog novca kune utvrdi razlika u odnosu na iznos gotovog novca kune koji je naveden na Specifikaciji položenoga gotovog novca kune, ili ako postoji sumnja u autentičnost novčanice, gotovinski centar dostavlja banci zapisnik o utvrđenoj razlici, potpisan od strane ovlaštene osobe gotovinskog centra.

(3) U iznosu viška ili manjka gotovog novca kune koji je detaljnim brojenjem iz stavka 2. ovog članka utvrđen kao razlika, u odnosu na iznos gotovog novca kune naveden na Specifikaciji položenoga gotovog novca kune, odobrava se odnosno tereti račun banke za gotovinu istog dana po utvrđivanju stanja pologa gotovog novca kune detaljnim brojenjem.

(4) Ako na računu banke za gotovinu nema dovoljno novčanih sredstava za terećenje tog računa u iznosu utvrđenog manjka gotovog novca kune, gotovinski centar pisanim će zahtjevom tražiti od banke da na tom računu osigura pokriće za to terećenje. Banka je dužna bez odgode prenijeti nedostatna novčana sredstva sa svog PM računa na svoj račun za gotovinu na temelju pisanog zahtjeva gotovinskog centra.

IV. POSTUPANJE HRVATSKE NARODNE BANKE S OŠTEĆENIM GOTOVIM NOVCEM KUNE

Postupanje Hrvatske narodne banke s oštećenim novčanicama kune

Članak 16.

(1) Hrvatska narodna banka zaprima na postupak procjene novčanicu kune čija površina čini 50 % od površine cijele novčanice ili manje od 50 % površine cijele novčanice i/ili novčanice obojene elektrokemijskom zaštitom i/ili iznimno oštećene novčanice kune za koje su potrebne složenija procjena i analiza za utvrđivanje autentičnosti, a radi mogućeg ostvarivanja prava na zamjenu za eure.

(2) Donositelj novčanice kune koji je želi zamijeniti u euro podnosi Hrvatskoj narodnoj banci, uz novčanicu kune s obilježjima iz stavka 1. ovog članka, ispunjeni Zahtjev za analizu i zamjenu obojenih novčanica kune odnosno ispunjeni Zahtjev za analizu i zamjenu oštećenih novčanica kune.

(3) Donositelj novčanice kune obojene elektrokemijskom zaštitom iz stavka 5. ovog članka koju želi zamijeniti za euro, podnosi Hrvatskoj narodnoj banci osušenu i zapakiranu novčanicu u plastičnoj sigurnosnoj vreći s vidljivo istaknutom naznakom da je riječ o novčanici obojenoj elektrokemijskom zaštitom.

(4) Hrvatska narodna banka zamjenjuje novčanicu kune čija površina čini 50 % od površine cijele novčanice ili manje od 50 % površine cijele novčanice pod uvjetom da je:

1) Zahtjevu za analizu i zamjenu oštećenih novčanica kune iz stavka 2. ovog članka priložena pisana potvrda nadležne institucije, primjerice Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (u nastavku teksta: MUP RH), kojom se dokazuje postojanje događaja više sile zbog koje je došlo do uništenja dijelova novčanice kune koji nedostaju i ako se utvrdi da je predočeni dio novčanice kune autentičan ili

2) na temelju podataka iz Zahtjeva za analizu i zamjenu oštećenih novčanica i tehničkom analizom učinjeno vjerojatnim da su dijelovi novčanice uništeni na način naveden u zahtjevu, a ostatak je novčanice kune autentičan.

(5) Hrvatska narodna banka zamjenjuje novčanice kune obojene elektrokemijskom zaštitom u euro pod uvjetom da je Zahtjevu za analizu i zamjenu obojenih novčanica kune iz stavka 2. ovog članka:

1) koji podnosi vlasnik obojene novčanice kune, priložena i pisana potvrda MUP-a RH o događaju koji je izazvao oštećenje te sigurnosno-tehnički list boje iz sustava elektrokemijske zaštite spremnika kojom je novčanica kune obojena ili

2) koji podnosi vlasnik obojene novčanice kune ili drugi ovlašteni podnositelj, priložen zapisnik, izjava ili druga dokumentacija kojom se može dokazati da je do oštećenja došlo zbog tehničke neispravnosti sigurnosnog spremnika ili nepravilnog rukovanja sigurnosnim spremnikom te sigurnosno-tehnički list boje iz sustava elektrokemijske zaštite spremnika kojom je novčanica kune obojena.

Postupanje Hrvatske narodne banke s oštećenim kovanicama kune

Članak 17.

(1) Hrvatska narodna banka zaprima na postupak procjene kovanice kune kad one nisu cijele ili su neprepoznatljive s lica ili naličja, radi mogućeg ostvarivanja prava na zamjenu za eure.

(2) Donositelj kovanice kune koji je želi zamijeniti za euro dužan je, uz kovanicu s obilježjima iz stavka 1. ovog članka, podnijeti Hrvatskoj narodnoj banci popunjen obrazac Zahtjev za analizu i zamjenu oštećenoga kovanog novca.

(3) Hrvatska narodna banka zamjenjuje oštećenu kovanicu kune za euro iz stavka 1. ovog članka ako na temelju podataka iz Zahtjeva za analizu i zamjenu oštećenoga kovanog novca te provedene analize nedvojbeno utvrdi autentičnost kovanice kune.

Posebni uvjeti zamjene oštećenoga gotovog novca kune

Članak 18.

(1) Ako Hrvatska narodna banka zna ili ima dovoljno razloga sumnjati u počinjenje kaznenog djela ili prekršaja vezanog uz gotov novac kune dostavljen na zamjenu, zadržat će ga kao dokaz za potrebe pokretanja ili vođenja kaznenog ili prekršajnog postupka te njegovu podnositelju na obrascu podnesenog zahtjeva pismeno potvrditi zadržavanje zaprimljenoga gotovog novca kune.

(2) Hrvatska narodna banka obavještava nadležnu policijsku upravu MUP-a RH o gotovom novcu kune iz stavka 1. ovog članka.

(3) Hrvatska narodna banka zamijenit će, nakon pravomoćnog završetka kaznenog ili prekršajnog postupka iz stavka 1. ovog članka, gotov novac kune u euro, osim ako sud ili drugo nadležno tijelo ne odredi drugačije.

(4) Ako je gotov novac kune onečišćen tako da stvara rizik za zdravlje i sigurnost, donositelj je dužan u zahtjevu iz članka 16. ove Odluke navesti sve raspoložive informacije o vrsti onečišćenja koje može stvoriti rizik za sigurnost i zdravlje ljudi.

(5) Ako Hrvatska narodna banka sumnja da bi zamjenom oštećenoga gotovog novca kune moglo doći do ugrožavanja zdravlja i sigurnosti ljudi, neće zaprimiti onečišćeni gotov novac.

Zamjena oštećenoga gotovog novca kune u Hrvatskoj narodnoj banci

Članak 19.

(1) Ako se postupcima koje provodi Hrvatska narodna banka utvrdi da gotov novac kune iz članka 16. i članka 17. ove Odluke ima uvjete za zamjenu, Hrvatska narodna banka zamijenit će gotov novac kune u euro uplatom na račun naveden u zahtjevu iz članaka 16. i 17. ove Odluke.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, ako je zahtjev podnio potrošač, Hrvatska narodna banka omogućit će preuzimanje gotovog novca eura na svojoj blagajni, odnosno vrijednosnom pošiljkom na adresu navedenu u zahtjevu.

V. POSTUPANJE HRVATSKE NARODNE BANKE SA SUMNJIVIM I KRIVOTVORENIM GOTOVIM NOVCEM KUNE

Tehnička analiza sumnjivoga gotovog novca kune

Članak 20.

(1) Na zahtjev obveznika iz članka 2. ove Odluke Hrvatska narodna banka provodi tehničku analizu svake sumnjive novčanice kune ili kovanice kune na temelju popunjenog obrasca Zahtjev za tehničku analizu.

(2) Hrvatska narodna banka nakon završene tehničke analize podnositelju zahtjeva dostavlja rezultate tehničke analize sumnjivih novčanica kune ili kovanica kune.

(3) Hrvatska narodna banka pohranjuje krivotvoreni gotov novac kune, osim u slučajevima kada pravosudna tijela svojim rješenjima nalože njihovo uništavanje.

(4) Hrvatska narodna banka krivotvoreni gotov novac kune za potrebe kaznenog postupka ili postupka koji mu prethodi, na pisani zahtjev, dostavlja pravosudnim tijelima i MUP-u RH.

(5) Hrvatska narodna banka obvezniku iz stavka 1. ovog članka i ovlaštenim predstavnicima MUP-a RH stavlja na raspolaganje sve relevantne informacije o krivotvorenom gotovog novcu kune koji je bio predmet tehničke analize.

Postupanje s gotovim novcem kune za koji se tehničkom analizom utvrdi da je autentičan

Članak 21.

Ako se postupkom tehničke analize utvrdi da je gotov novac kune iz članka 8. stavka 2. autentičan, Hrvatska narodna banka na temelju podataka iz Zahtjeva za tehničku analizu uplatit će na račun obveznika iz članka 2. ove Odluke iznos eura u protuvrijednosti gotovog novca kune koji je dostavljen na tehničku analizu, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona.

VI. UREĐAJI ZA OBRADU GOTOVOG NOVCA KUNE I PROVJERA RADA UREĐAJA

Uređaji za obradu novčanica kune

Članak 22.

(1) Uređaji koji se upotrebljavaju za obradu novčanica kune dijele se na uređaje kojima rukuju klijenti i uređaje kojima rukuju zaposlenici.

(2) U kategoriju uređaja kojima rukuju klijenti spadaju sljedeći uređaji:

1) uplatni uređaji i

2) uređaji za recikliranje novčanica.

(3) Uređaji iz stavka 2. ovog članka moraju pouzdano identificirati sumnjive novčanice kune i odvajati ih od autentičnih.

(4) U kategoriju uređaja kojima rukuju zaposlenici spadaju sljedeći uređaji:

1) uređaji za obradu novčanica i

2) uređaji za provjeru autentičnosti novčanica.

(5) Uređaji iz stavka 4. ovog članka moraju omogućiti obradu novčanica kune, bez sudjelovanja zaposlenika obveznika iz članka 2. ove Odluke koji nadgledaju rad uređaja, na način da razdvajaju sumnjive novčanice kune od autentičnih novčanica kune.

(6) U postupku obrade novčanica kune uređaji kojima rukuju klijenti moraju položene novčanice kune razvrstati prema obilježjima u jednu od kategorija i omogućiti postupak naveden u Tablici 2:

 

Klasifikacija novčanica s pomoću uređaja kojima rukuju klijenti i daljnji postupak s novčanicama

KATEGORIJA

KLASIFIKACIJA

OBILJEŽJA

POSTUPAK

1

Predmeti koji nisu prepoznati kao novčanice kuna

Nije prepoznato kao novčanica kune:

– zbog pogrešne slike ili formata

– zbog pogreške pri unosu (npr. unesene su dvije novčanice i sl.)

– jer je oštećena tako da nije moguće utvrditi autentičnost

– jer je riječ o rukom nacrtanoj novčanici, kartici za odjeljivanje itd.

– jer valuta nije kuna.

Novčanice se vraćaju klijentu.

2

Novčanice kuna za koje se sumnja da su krivotvorene

Slika i format prepoznati su, ali jedno ili više obilježja autentičnosti nije utvrđeno ili nije u granicama tolerancije.

Novčanice treba bez odgađanja predati Hrvatskoj narodnoj banci na provjeru autentičnosti. Iznos se ne uplaćuje u korist imatelja računa.

3

Novčanice kuna čija autentičnost nije jasno utvrđena

Slika i format prepoznati su, ali nisu prepoznate sve karakteristike autentičnosti zbog kvalitete i/ili one ne odgovaraju postavljenim zahtjevima. Većinom je riječ o neprikladnim novčanicama.

Novčanice treba obraditi pojedinačno na uređaju kojim rukuju zaposlenici i utvrditi autentičnost. Sumnjive i krivotvorene novčanice treba bez odgađanja predati HNB-u na provjeru autentičnosti.

4

Novčanice kuna za koje je utvrđeno da su autentične

Sve provjere autentičnosti koje je obavio uređaj dale su pozitivne rezultate.

Iznos se može uplatiti u korist imatelja računa.

 

 

Tablica 2: Klasifikacija novčanica s pomoću uređaja kojima rukuju klijenti i daljnji postupak s novčanicama

(7) Podatke o identifikacijskim karakteristikama novčanica kune određene kategorije i identiteta klijenta obveznik iz članka 2. ove Odluke dužan je čuvati tri mjeseca nakon što je uređaj izdvojio novčanice kune ako podaci nisu predani Hrvatskoj narodnoj banci uz novčanice kune.

(8) U postupku obrade novčanica kune uređaji kojima rukuju zaposlenici obveznika iz članka 2. ove Odluke moraju novčanice kune razvrstati na sumnjive i autentične te moraju omogućiti postupak naveden u Tablici 3:

 

Klasifikacija novčanica s pomoću uređaja kojima rukuju zaposlenici i daljnji postupak s novčanicama

KATEGORIJA

KLASIFIKACIJA

OBILJEŽJA

POSTUPAK

1

a) Predmeti koji nisu prepoznati kao novčanice kuna

b) Novčanice kuna za koje se sumnja da su krivotvorene

c) Novčanice kuna čija autentičnost nije jasno utvrđena

a) Nije prepoznato kao novčanica kune:

– zbog pogrešne slike ili formata

– zbog pogreške pri unosu (npr. unesene su dvije novčanice i sl.)

– jer je oštećena tako da nije moguće utvrditi autentičnost

– jer je riječ o rukom nacrtanoj novčanici, kartici za odjeljivanje itd.

– jer valuta nije kuna.

b) Slika i format prepoznati su, ali jedno ili više obilježja autentičnosti nije utvrđeno ili nije u granicama tolerancije.

c) Slika i format prepoznati su, ali nisu prepoznate sve karakteristike autentičnosti zbog kvalitete i/ili one ne odgovaraju postavljenim zahtjevima. Većinom je riječ o neprikladnim novčanicama.

Uređaj vraća predmet osposobljenom zaposleniku na dodatnu provjeru:

a) predmeti koji nisu novčanice kuna, npr. prazan papir ili novčanice druge valute odvajaju se od novčanica kuna za koje se sumnja da su krivotvorene i od novčanica kuna čija autentičnost nije jasno utvrđena

b) novčanice kuna za koje se sumnja da su krivotvorene i

c) novčanice kuna čija autentičnost nije jasno utvrđena obrađuju se zasebno i predaju bez odgađanja u HNB radi konačne provjere autentičnosti.

2

Novčanice kuna za koje je utvrđeno da su autentične

Sve provjere autentičnosti koje je obavio uređaj dale su pozitivne rezultate.

Knjiže se u korist računa klijenta.

 

 

Tablica 3: Klasifikacija novčanica s pomoću uređaja kojima rukuju zaposlenici i daljnji postupak s novčanicama

Uređaji za obradu kovanica kune

Članak 23.

(1) Uređaji koji se upotrebljavaju za obradu kovanica kune dijele se na uređaje kojima rukuju klijenti i uređaje kojima rukuju zaposlenici.

(2) Uređaji kojima rukuju klijenti uplatni su uređaji koji zadržavaju sumnjive kovanice kune.

(3) Uređaji kojima rukuju zaposlenici uređaji su koji omogućuju obradu kovanica kune, bez sudjelovanja zaposlenika obveznika iz članka 2. ove Odluke koji nadgledaju rad uređaja, na način da razdvajaju sumnjive kovanice kune od autentičnih kovanica kuna.

(4) Izdvojene sumnjive primjerke kovanica kune obveznik iz članka 2. ove Odluke dužan je dostaviti bez odgode u Hrvatsku narodnu banku na provjeru autentičnosti.

Provjera rada uređaja za uvrštavanje u popis uspješno testiranih uređaja

Članak 24.

(1) Obrada novčanica i kovanica kune može se provoditi samo na uređajima koji se nalaze na popisu uređaja koji su uspješno prošli provjeru rada koju provodi Hrvatska narodna banka.

(2) Popis iz stavka 1. ovog članka objavljen je na internetskim stranicama Hrvatske narodne banke, a ažurira se nakon svake uspješno provedene provjere rada uređaja, odnosno najmanje jednom mjesečno najkasnije do petog dana u mjesecu.

(3) Na popis uređaja koji su uspješno prošli provjeru rada, Hrvatska narodna banka uvrstit će uređaje koji su uspješno provjereni na način utvrđen stavcima od 4. do 7. ovog članka i uređaje dodane na osnovi izjave proizvođača o sukladnosti iz stavka 13. ovog članka.

(4) Hrvatska narodna banka provodi provjeru rada uređaja na temelju zahtjeva za provjeru rada uređaja koji Hrvatskoj narodnoj banci podnosi proizvođač uređaja ili ovlašteni zastupnik proizvođača uređaja.

(5) Uz zahtjev za provjeru rada uređaja iz stavka 4. ovog članka, kod prve provjere rada uređaja, proizvođač uređaja ili ovlašteni zastupnik dostavlja dokumentaciju s tehničkim karakteristikama uređaja.

(6) Provjera rada uređaja obuhvaća provjeru načina rada pri utvrđivanju autentičnosti novčanica kune ili kovanica kune kojom se testira sustav detektora ugrađen u uređaj.

(7) Hrvatska narodna banka provjeru provodi s pomoću testnog kompleta krivotvorina te autentičnih novčanica kune ili kovanica kune.

(8) Nakon završene provjere Hrvatska narodna banka izrađuje izvješće o izvršenoj provjeri rada uređaja te ga dostavlja podnositelju zahtjeva za provjeru rada uređaja iz stavka 4. ovog članka.

(9) Ako je uređaj uspješno prošao provjeru rada, uvrštava se na popis uređaja koji su uspješno prošli provjeru rada iz stavka 1. ovog članka, koji sadrži i datum isteka provjere.

(10) Uređaj koji se nalazi na popisu uređaja koji su uspješno prošli provjeru rada iz stavka 1. ovog članka, a nakon datuma isteka provjere iz stavka 9. ovog članka ne prođe ponovnu provjeru rada, uklonit će se s popisa uređaja koji su uspješno prošli provjeru rada iz stavka 1. ovog članka i ne može se dalje upotrebljavati.

(11) Proizvođač uređaja ili ovlašteni zastupnik dužan je podnijeti zahtjev za provjeru rada uređaja iz stavka 4. ovog članka nakon svake promjene hardvera i/ili softvera na uređaju koji se nalazi na popisu uređaja koji su uspješno prošli provjeru rada.

(12) Iznimno, proizvođač uređaja ili ovlašteni zastupnik može za uređaje koji imaju isti hardver, softver i druge komponente kao uređaji koji su uspješno prošli provjeru rada uređaja na način utvrđen stavcima od 4. do 7. ovog članka, dostaviti Izjavu proizvođača o sukladnosti u svrhu objave na popisu uređaja koji su uspješno prošli provjeru rada iz stavka 1. ovog članka.

(13) Proizvođač uređaja jamči Izjavom o sukladnosti iz stavka 9. ovog članka da karakteristike uređaja iz te izjave odgovaraju karakteristikama uređaja koji je uspješno prošao provjeru rada uređaja na način utvrđen stavcima od 4. do 7. ovog članka i koji se nalazi na popisu uređaja koji su uspješno prošli provjeru rada iz stavka 1. ovog članka.

(14) Hrvatska narodna banka ne snosi odgovornost ako pojedini uređaj ne udovoljava zahtjevima iz članaka 22. i 23. ove Odluke, neovisno o tome što se radi o uređaju koji je uspješno prošao provjeru iz stavka 1. ovog članka.

VII. POSTUPANJE HRVATSKE NARODNE BANKE S UZORCIMA NOVČANICA KUNE

Evidencija i pohrana uzoraka novčanica kune

Članak 25.

(1) Hrvatska narodna banka vodi evidenciju uzoraka novčanica kune.

(2) Uzorak novčanice kune ne može biti predmetom zamjene za gotov novac eura.

(3) Hrvatska narodna banka zadržava i pohranjuje svaki uzorak novčanice kune koji je primila po bilo kojoj osnovi, i to u slučajevima kad takvo postupanje nije protivno postupanju propisanom nekim drugim zakonskim ili podzakonskim propisom.

(4) Hrvatska narodna banka zadržani i pohranjeni uzorak novčanice kune iz stavka 3. ovog članka posuđuje MUP-u RH, sudu ili drugom nadležnom tijelu na njihov pisani zahtjev.

Uvjeti posudbe uzoraka novčanica kune

Članak 26.

Hrvatska narodna banka može uzorak novčanica kune posuditi na privremenu upotrebu u edukacijske svrhe, radi organiziranja izložba i sličnih manifestacija ili u drugu svrhu koju Hrvatska narodna banka ocijeni opravdanom, pri čemu će Hrvatska narodna banka s posudovnikom sklopiti ugovor o posudbi.

Prilozi ove Odluke

Članak 27.

(1) Sljedeći obrasci prilog su ove Odluke i čine njezin sastavni dio:

1) Prilog 1 – Rasteri za procjenu postotka površine novčanica kune

2) Prilog 2 – Prijava potpisa osoba ovlaštenih za potpisivanje dokumentacije koju banka upotrebljava za podizanje i polaganje gotovog novca

3) Prilog 3 – Specifikacija položenoga gotovog novca.

(2) Obrasce iz stavka 1. ovog članka Hrvatska narodna banka objavljuje na svojim internetskim stranicama, a banka preuzima te obrasce s tih stranica.

(3) Hrvatska narodna banka objavljuje na svojim internetskim stranicama, na kojima se mogu preuzeti, sljedeće obrasce:

1) Zahtjev za analizu i zamjenu oštećenih novčanica kune

2) Zahtjev za analizu i zamjenu obojenih novčanica kune

3) Zahtjev za analizu i zamjenu oštećenoga kovanog novca kune

4) Zahtjev za tehničku analizu i

5) Zahtjev za provjeru rada uređaja.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja popisa uređaja

Članak 28.

Popis uređaja koji su uspješno prošli provjeru rada objavljen je na internetskim stranicama Hrvatske narodne banke na temelju Odluke o uvjetima redistribuiranja novčanica i kovanog novca kuna i lipa (»Narodne novine«, br. 91/2009. i 126/2009.), a važi i nakon stupanja na snagu ove Odluke.

Prestanak važenja odluka

Članak 29.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti:

1) Odluka o postupanju s neprikladnim i sumnjivim gotovim novcem (»Narodne novine«, br. 30/2021.) i

2) Odluka o uvjetima redistribuiranja novčanica i kovanog novca kuna i lipa (»Narodne novine«, br. 91/2009. i 126/2009.).

Stupanje na snagu

Članak 30.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

O. br.: 386-091/11-22/BV Zagreb, 3. studenoga 2022.

Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić