Baza je ažurirana 27.02.2024. 

zaključno sa NN 21/24

NN 133/2022 (11.11.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o akreditaciji Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2003

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21) i članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« br. 66/19) ministrica poljoprivrede, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O AKREDITACIJI AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Članak 1.

U Pravilniku o akreditaciji Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (»Narodne novine« br. 41/21) članak 2. mijenja se i glasi:

»Ovim se Pravilnikom osigurava provedba Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2022/128 od 21. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, provjera, sredstava osiguranja i transparentnosti (SL L 20, 31. 1. 2022. – u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2022/128).

Članak 2.

U članku 3. točka 1. mijenja se i glasi:

»1) Akreditacija je postupak kojim ministarstvo nadležno za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) utvrđuje ispunjava li Agencija za plaćanja akreditacijske kriterije za korištenje sredstava poljoprivrednih fondova EU propisane Prilogom I. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2022/127 оd 7. prosinca 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća pravilima o agencijama za plaćanja i drugim tijelima, financijskom upravljanju, poravnanju računa, sredstvima osiguranja i upotrebi eura (SL L 20, 31.1.2022. – u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2022/127).«

U točki 3) riječi: »Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014« zamjenjuju se riječima: »Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2022/127«.

Članak 3.

U članku 5. stavcima 2. i 3. riječi: »Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014« zamjenjuju se riječima: »Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2022/127«.

Članak 4.

U članku 6. stavku 1. podstavku 3. riječi: »Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014« zamjenjuju se riječima: »Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2022/127«.

Članak 5.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Sukladno članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) br. 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1306/2013 (SL L435 06.12.2021. – u daljnjem tekstu: Uredbe (EU) br. 2021/2116) Agencija za plaćanja može obavljanje funkcija iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika delegirati drugim tijelima, osim plaćanja sredstava poljoprivrednih fondova EU, ako su ispunjeni uvjeti iz Priloga I., točke (D.1.) Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2022/127.

Članak 6.

U članku 10. stavcima 1. i 2. riječi: »Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014« zamjenjuju se riječima: »Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2022/128«.

Članak 7.

U članku 12. stavcima 1. i 2. riječi: »Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014« zamjenjuju se riječima: »Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2022/128«.

Članak 8.

U članku 14. stavku 1. riječi: »Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014« zamjenjuju se riječima: »Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2022/127«.

Članak 9.

U članku 15. riječi: »Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014« zamjenjuju se riječima: »Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2022/127«.

Članak 10.

U članku 17. stavku 1. riječi: »odredbama članka 1. stavka 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) br.908/2014« zamjenjuju se riječima: »odredbama članka 1. stavka 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2022/128«.

Članak 11.

U članku 18. stavku 1. riječi: »odredbom članka 1. stavka 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) br.908/2014« zamjenjuju se riječima: »odredbom članka 1. stavka 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2022/128«.

Članak 12.

U članku 19. stavku 1. riječi: »odredbom članka 1. stavka 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014« zamjenjuju se riječima: »odredbom članka 1. stavka 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2022/128«.

Članak 13.

(1) U članku 21. stavku 1. riječi: »Prilogom I. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014« zamjenjuju se riječima: »Prilogom I. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2022/127«.

(2) U stavku 2. riječi: »odredbom članka 1. stavka 5. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014« zamjenjuju se riječima: »odredbom članka 1. stavka 6. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2022/128«.

Članak 14.

U članku 22. stavku 1. riječi: »odredbi članka 1. stavka 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014« zamjenjuju se riječima: »odredbi članka 1. stavka 5. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2022/128«.

Članak 15.

U članku 27. »Priloga I. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014« zamjenjuju se riječima: »Priloga I. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2022/127«.

Članak 16.

U članku 28. stavku 1. riječi: »Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014« zamjenjuju se riječima: »Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2022/128«.

Članak 17.

U članku 31. stavku 1. riječi: »odredbom članka 9. Uredbe (EU) br. 1306/2013« zamjenjuju se riječima: »odredbom članka 12. Uredbe (EU) br. 2021/2116«.

Članak 18.

U članku 36. stavcima 1. i 2. riječi: »Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014« zamjenjuju se riječima: »Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2022/128«.

Članak 19.

(1) U članku 39. stavku 2. riječi: » Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014« zamjenjuju se riječima: »Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2022/128«.

(2) U stavku 4. riječi: »odredbom članka 1. stavka 5. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014« zamjenjuju se riječima: »odredbom članka 1. stavka 6. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2022/128«.

Članak 20.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 011-01/22-01/70

Urbroj: 525-02/22-22-2

Zagreb, 2. studenoga 2022.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić