Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

NN 133/2022 (11.11.2022.), Pravilnik o maticama, osobniku, očevidniku, osobnom listu i evidencijama koje se vode u zatvorskom sustavu

 

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

2001

Na temelju članka 78. stavka 7. i članka 186. stavka 6. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, broj 14/21, u daljnjem tekstu: Zakon), članka 136. stavka 6. i članka 144. stavka 4. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine«, broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 56/13, 152/14, 70/17, 126/19 i 126/19) i članka 15. Zakona o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje (»Narodne novine«, broj 133/12), ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O MATICAMA, OSOBNIKU, OČEVIDNIKU, OSOBNOM LISTU I EVIDENCIJAMA KOJE SE VODE U ZATVORSKOM SUSTAVU

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj matice zatvorenika, matice istražnih zatvorenika, matice maloljetnika i matice kažnjenika koje se vode u kaznionicama, zatvorima, odgojnim zavodima i Centru za dijagnostiku u Zagrebu (u daljnjem tekstu: kaznena tijela) te središnje matice pri Središnjem uredu za zatvorski sustav uprave nadležne za zatvorski sustav (u daljnjem tekstu: Središnji ured), način vođenja i uvida te čuvanja upisanih podataka, kao i druga pitanja od značaja za praćenje zakonitog izvršavanja kazne zatvora, kazne maloljetničkog zatvora, mjere istražnog zatvora, kazne zatvora izrečene u prekršajnom postupku, novčane kazne zamijenjene kaznom zatvora izrečene u kaznenom, prekršajnom ili drugom sudskom postupku, mjere prekršajnog zadržavanja i odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod, te provedbu pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora (u daljnjem tekstu: program izvršavanja) i pojedinačnog programa postupanja (u daljnjem tekstu: program postupanja).

Članak 2.

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje bez obzira na to jesu li u ovom Pravilniku korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Radi zakonitog izvršavanja kazne zatvora, kazne dugotrajnog zatvora, kazne maloljetničkog zatvora, mjere istražnog zatvora, kazne zatvora izrečene u prekršajnom postupku, novčane kazne zamijenjene kaznom zatvora, mjere prekršajnog zadržavanja i odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod, kaznena tijela prikupljaju, upisuju, objedinjuju i pohranjuju podatke u maticu zatvorenika, maticu istražnih zatvorenika, maticu kažnjenika i maticu maloljetnika.

Članak 4.

Pojedini izrazi u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Osoba lišena slobode je osoba kojoj je u kaznenom postupku određen istražni zatvor, osoba kojoj je u prekršajnom postupku određeno prekršajno zadržavanje, osoba kojoj je izrečena kazna zatvora u kaznenom, prekršajnom ili drugom sudskom postupku ili je izrečena novčana kazna zamijenjena kaznom zatvora, osoba kojoj je izrečena kazna maloljetničkog zatvora i osoba kojoj je izrečena odgojna mjera upućivanja u odgojni zavod.

2. Matica zatvorenika je skup pojedinačnih podataka o zatvorenicima na izvršavanju kazne zatvora, kazne dugotrajnog zatvora i kazne maloljetničkog zatvora.

3. Matica istražnih zatvorenika je skup pojedinačnih podataka o istražnim zatvorenicima kojima je određena mjera istražnog zatvora.

4. Matica kažnjenika je skup pojedinačnih podataka o kažnjenicima kojima je u prekršajnom postupku izrečena kazna zatvora ili je novčana kazna zamijenjena kaznom zatvora ili je određena mjera prekršajnog zadržavanja.

5. Matica maloljetnika je skup pojedinačnih podataka o maloljetnicima na izvršavanju odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod.

6. Središnja matica je skup podataka iz matice zatvorenika, istražnih zatvorenika, maloljetnika i kažnjenika.

7. Osobnik zatvorenika je skup podataka i dokumenata o zatvoreniku i tijeku izvršavanja kazne zatvora.

8. Osobni list kažnjenika je skup podataka i dokumenata o kažnjeniku i tijeku izvršavanja prekršajne kazne zatvora ili novčane kazne zamijenjene kaznom zatvora ili mjere prekršajnog zadržavanja.

9. Očevidnik istražnog zatvorenika je skup podataka i dokumenata o istražnom zatvoreniku i tijeku izvršavanja istražnog zatvora.

10. Osobnik maloljetnika je skup podataka i dokumenata o maloljetniku i tijeku izvršavanja odgojne mjere.

11. Pomoćne evidencije su evidencije koje sadrže podatke o tjeralicama, najavljenim dolascima zatvorenika, neodazivanju na izdržavanje kazne, sudskim ročištima, sprovođenjima osoba lišenih slobode, liječenjima izvan kaznionice odnosno zatvora, premještajima i slično.

12. Evidencija prolaznih je evidencija koja sadrži podatke o osobama lišenim slobode koje su privremeno smještene u drugo kazneno tijelo zbog potrebe liječenja, vještačenja, sudjelovanja na sudskom ročištu ili po tjeralici.

13. Evidencije na poslovima radnih mjesta osiguranja su evidencije koje vode službenici pravosudne policije radi praćenja obavljanja poslova osiguranja i postupanja s osobama lišenim slobode.

MATICE I UPIS PODATAKA

Članak 5.

Matice koje se vode u kaznenim tijelima jesu:

1. Matica zatvorenika

2. Matica istražnih zatvorenika

3. Matica kažnjenika

4. Matica maloljetnika.

Članak 6.

(1) Svaka matica sastoji se od svih pojedinačnih upisa vezanih uz osobu zaprimljenu u kazneno tijelo.

(2) Svaki upis označen je rednim brojem i godinom upisa koji ujedno predstavlja i matični broj upisane osobe.

(3) Svaki upis u maticu mora imati pripadni uredski predmet i nositi oznaku sukladno općem propisu kojim se uređuje uredsko poslovanje.

Članak 7.

Upis u matice obavljaju ovlaštene službene osobe kaznenih tijela sukladno rasporedu na radno mjesto.

Članak 8.

(1) Podaci koji se upisuju u matice jesu službena i profesionalna tajna.

(2) Pristup upisanim podacima iz stavka 1. ovog članka dozvoljen je službenicima sukladno opisu poslova i zadaća radnoga mjesta i ovlaštenim službenim osobama sukladno odredbama Zakona.

(3) Za službene potrebe, osobe iz stavka 2. ovoga članka mogu pribaviti upisane podatke iz matica.

(4) Upisani podaci iz matica dostavit će se na zahtjev državnog odvjetništva, suda, ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, drugih tijela, pravnih ili fizičkih osoba sukladno odredbama zakona kojima je uređeno izvršavanje kaznenopravnih sankcija i mjera, prema statusu osobe lišene slobode.

Članak 9.

(1) Matice u kaznenim tijelima vode se u pisanom i elektroničkom obliku.

(2) Pisano vođene matice trajno se čuvaju.

(3) Elektronički podaci pohranjuju se i trajno čuvaju.

(4) Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa osigurava potrebne tehničke preduvjete za sigurnost i pohranu podataka u skladu s propisanim procedurama i standardima struke.

Članak 10.

(1) Postupak upisa u matice je žuran te se obavlja u elektroničkom i pisanom obliku odmah po prijamu, a najkasnije u roku od 72 sata od prijama osobe lišene slobode u kazneno tijelo.

(2) Iznimno, u slučaju tri ili više uzastopnih neradnih dana, zbog čega bi rok iz stavka 1. nastupio na neradni dan, upis se obavlja prvi sljedeći radni dan.

Članak 11.

(1) Središnja matica je skup elektroničkih podataka koji se preuzimaju iz matice zatvorenika, matice istražnih zatvorenika, matice maloljetnika i matice kažnjenika, upisanih u svim kaznenim tijelima.

(2) Pristup upisanim podacima iz stavka 1. ovog članka dozvoljen je službenicima Središnjeg ureda sukladno opisu poslova i zadaća radnoga mjesta i ovlaštenim službenim osobama sukladno odredbama Zakona.

Članak 12.

(1) Od osoba lišenih slobode po prijamu ili tijekom izvršavanja kazne ili mjere uzimaju se biometrijski podaci kao što su otisci papilarnih linija, dlanova, stopala, fotografije, prikazi lica i drugo, sukladno posebnim propisima o obradi biometrijskih podataka.

(2) Do osiguravanja uvjeta za uzimanje biometrijskih podataka iz stavka 1. ovog članka, od osoba lišenih slobode uzimaju se otisci papilarnih linija te se osobe fotografiraju.

(3) Fotografija prikazuje osobu na bijeloj pozadini te ne smije prikazivati druge osobe ili predmete. Osoba se fotografira s neutralnim izrazom lica, jasno prepoznatljivih očiju i zatvorenih usta na frontalnoj snimci.

(4) Pokrivala za glavu nisu dopuštena, osim iz vjerskih razloga. U tom slučaju lice mora biti prepoznatljivo od donjeg ruba brade do čela.

(5) Fotografiranje se ponavlja svakih pet godina ili po potrebi ranije.

(6) Biometrijski podaci mogu se koristiti za identifikaciju osoba lišenih slobode.

A) MATICA I OSOBNIK ZATVORENIKA

Matica zatvorenika

Članak 13.

U matičnu knjigu zatvorenika koja se vodi u pisanom obliku upisuje se:

1. naziv kaznionice ili zatvora

2. redni broj upisa i godina upisa

3. datum i sat zaprimanja

4. način dolaska

5. kaznionica/zatvor iz koje je zatvorenik zaprimljen

6. ime

7. prezime

8. nadimak

9. OIB

10. ime oca/majke

11. datum rođenja

12. mjesto, općina i država rođenja

13. adresa prebivališta ili boravišta, mjesto i država

14. stupanj i vrsta obrazovanja

15. rješenje o upućivanju (naziv suda, broj i datum rješenja)

16. presuda prvog stupnja (naziv suda, broj i datum presude)

17. presuda drugog stupnja (naziv suda, broj i datum presude)

18. presuda trećeg stupnja (naziv suda, broj i datum presude)

19. presuda po izvanrednom pravnom lijeku (naziv suda, broj i datum presude)

20. kazneno djelo (članak, stavak, zakon)

21. vrsta i visina kazne

22. vrijeme lišavanja slobode koje se uračunava u kaznu zatvora (istražni zatvor, izdržavanje kazne i dr.)

23. podaci o izmjenama kazne (prekid, bijeg, pomilovanje, obnova kaznenog postupka i dr.)

24. sigurnosna mjera (članak, stavak, zakon)

25. datum početka kazne

26. datum isteka kazne

27. datum uvjetnog otpusta (naziv suda, broj i datum rješenja)

28. datum, sat i osnova otpusta

29. upućen/premješten u drugu kaznionicu/zatvor/Centar za dijagnostiku u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Centar), naziv donostitelja rješenja ili odluke, broj i datum

30. napomene.

Članak 14.

U matičnu knjigu zatvorenika koja se vodi u elektroničkom obliku upisuje se:

1. naziv kaznionice/zatvora

2. redni broj upisa

3. godina upisa

4. odjel

5. ime

6. prezime

7. nadimak

8. OIB

9. ime oca/majke

10. spol

11. datum rođenja

12. mjesto rođenja

13. država rođenja

14. državljanstvo

15. nacionalnost (uz privolu)

16. vjeroispovijest (uz privolu)

17. adresa prebivališta ili boravišta

18. mjesto

19. općina

20. županija

21. država

22. bračno stanje

23. broj djece

24. broj maloljetne djece

25. broj punoljetne djece

26. stupanj i vrsta obrazovanja

27. zanimanje

28. ranija osuđivanost na zatvorsku kaznu

29. ranija osuđivanost na nezatvorsku kaznu

30. prekršajna kažnjavanost

31. postupci u tijeku

32. način dolaska

33. došao iz (naziv kaznionice/zatvora od kuda je zatvorenik došao)

34. rješenje o upućivanju (naziv suda, broj i datum rješenja)

35. presuda prvog stupnja (naziv suda, broj i datum presude)

36. datum pravomoćnosti presude

37. presuda drugog stupnja (naziv suda, broj i datum presude)

38. presuda trećeg stupnja (naziv suda, broj i datum presude)

39. presuda po izvanrednom pravnom lijeku (stvaratelj dokumenta, poslovni broj i datum dokumenta)

40. izmjena kazne izdržavanja (upisuju se podaci o rješenju o pomilovanju, podaci o obnovi kaznenog postupka i dr., koji sadrže podatke o stvaratelju dokumenta, poslovnom broju i datumu dokumenta, te podatak o novoj visini kazne-godina/mjesec/dan)

41. prekid kazne (stvaratelj dokumenta, poslovni broj i datum, trajanje prekida kazne)

42. trajanje bijega (podaci iz zapisnika o bijegu)

43. članak, stavak, zakon

44. osnovni članak

45. osnovni stavak

46. zakon

47. glava zakona

48. sigurnosna mjera (članak, stavak, zakon, naziv i trajanje mjere)

49. visina kazne

50. vrijeme lišavanja slobode koje se uračunava u kaznu zatvora (istražni zatvor, izdržavanje kazne i dr.)

51. ukupno trajanje za izdržati

52. datum zaprimanja

53. datum početka kazne

54. datum isteka kazne

55. datum i osnova otpusta

56. trenutni status predmeta

57. upućen/premješten u drugu kaznionicu/zatvor/Centar (naziv donostitelja rješenja ili odluke, broj i datum)

58. vrsta premještaja (iz zatvorenog u zatvoreni, iz zatvorenog u blaže uvjete i dr.)

59. napomene.

Osobnik zatvorenika

Članak 15.

U kaznionicama, zatvorima i Centru vodi se osobnik zatvorenika u elektroničkom i pisanom obliku.

Članak 16.

(1) Osobnik zatvorenika sastoji se od omota osobnika i mapa u koje se upisuju podaci o zatvoreniku i ulaže dokumentacija potrebna za praćenje zakonitog izvršavanja kazne zatvora i provedbu programa izvršavanja.

(2) Osobnik zatvorenika čuva se u prozirnom omotu spisa.

Članak 17.

Na omotu osobnika nalazi se natpis »Osobnik zatvorenika« i sljedeći podaci: ime i prezime zatvorenika, OIB zatvorenika, matični broj upisa, fotografija zatvorenika, naslov: naziv ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa i unutarnje ustrojstvene jedinice nadležne za zatvorski sustav, naziv kaznionice/zatvora/Centra.

Članak 18.

Mapa I. sadrži sljedeće podatke:

a) naziv kaznenog tijela

b) osobni podaci:

– ime i prezime

– ranija imena i prezimena

– nadimak

– OIB

– ime oca

– ime i djevojačko prezime majke

– skrbnik

– datum rođenja

– spol

– mjesto, općina i država rođenja

– državljanstvo

– prebivalište

– boravište

– nacionalnost (uz privolu zatvorenika)

– vjeroispovijest (uz privolu zatvorenika)

– bračno stanje

– broj djece

– broj maloljetne djece

– broj punoljetne djece

– stupanj i vrsta obrazovanja

– zanimanje

– radni status prije nastupa na izdržavanje kazne

– zanimanje prije nastupa na izdržavanje kazne

– napomene.

c) podaci o kazni u nastupu:

– vrsta kazne

– visina kazne

– kazna za izdržati

– sigurnosna mjera

– trajanje mjere

– kazneno djelo (članak i stavak zakona)

– supočinitelji

– podaci o presudi (naziv i mjesto suda, broj i datum presude)

– djelomično uvjetovana

– sud upućivanja i broj rješenja

– vrijeme lišavanja slobode koje se uračunava u kaznu zatvora (istražni zatvor, izdržavanje kazne i dr.)

– datum prijama u Centar

– datum i sat prijama u kaznionicu ili zatvor

– način dolaska u kazneno tijelo: sam se javio, premješten, upućen iz Centra, priveden sa slobode, priveden iz istražnog zatvora, izručen/predan

– kazneno tijelo iz kojeg je zaprimljen

– država kod izručenja/predaje

– početak izdržavanja kazne

– istek kazne

– prekid kazne

– trajanje prekida

– bijeg

– trajanje bijega

– pomilovanje, obnova kaznenog postupka i dr.

– datum, sat i osnova otpusta.

d) podaci o osuđivanosti, kažnjavanosti i postupcima u tijeku:

– ranija osuđivanost na zatvorsku kaznu

– ranija osuđivanost na nezatvorsku kaznu

– prekršajna kažnjavanost

– postupci u tijeku.

e) podaci o članovima obitelji:

– ime i prezime, OIB, odnos (bračni ili izvanbračni partner zatvorenika, životni ili neformalni životni partner zatvorenika, sin – godina rođenja, kći – godina rođenja, otac, majka, brat, sestra, usvojitelj, usvojenik, skrbnik i dr.).

f) napomene/primjedbe

g) osobni opis kod nastupa.

Članak 19.

Mapa II. sadrži presude koje se izvršavaju uz pripadajuće pravomoćno rješenje o upućivanju na izvršavanje kazne i izvadak iz kaznene i prekršajne evidencije, pravomoćne odluke kojima se odobrava prekid kazne, uvjetni otpust, pomilovanje, obustava i druga osnova otpusta.

Članak 20.

Mapa III. sadrži: pojedinačne nalaze i izvješće stručnog tima Centra, nalaz psihijatrijskog vještačenja, primijenjene instrumente, odnosno obrasce za procjenu rizika i potreba u Centru, kaznionici ili zatvoru.

Članak 21.

(1) Mapa IV. sadrži sljedeće obrasce i evidencije:

1. obrazac izvješća liječnika o zdravstvenom stanju s mišljenjem liječnika o sposobnosti za rad, zapažanjima liječnika i drugog medicinskog osoblja o poštivanju uputa liječnika te ponašanju i suradnji zatvorenika u postupku liječenja

2. obrazac izvješća o prijamu, s procjenom rizika i prijedlogom programa izvršavanja

3. obrazac programa izvršavanja

4. evidenciju savjetovanja zatvorenika i zapažanja voditelja programa izvršavanja

5. evidenciju provođenja i rezultata provođenja posebnih programa i drugih specijaliziranih tretmanskih intervencija

6. evidenciju provođenja i rezultata provođenja obrazovanja i aktivnosti slobodnog vremena

7. evidenciju rasporeda na rad i zapažanja službenika koji obavljaju poslove rada i strukovnog obrazovanja o motivaciji za rad i rezultatima rada

8. evidenciju zapažanja službenika koji obavljaju poslove osiguranja o ponašanju zatvorenika i poštivanju kućnog reda

9. evidenciju mjesečnih ocjena članova tima tretmanske skupine

10. evidenciju obrazloženih procjena uspješnosti provedbe programa izvršavanja

11. evidenciju utvrđenih pogodnosti

12. evidenciju korištenja pogodnosti izlazaka, pogodnosti godišnjeg odmora u blažim uvjetima ili izvan kaznenog tijela i izvanrednih izlazaka

13. evidenciju molbi i odluka stručnog tima i upravitelja po molbama (telefon, posjeti, posjeti putem audio-video konferencije, novčani polozi i transakcije, sprovođenja, polog stvari i dr.)

14. evidenciju stegovnih postupaka

15. evidenciju posebnih mjera održavanja reda i sigurnosti

16. evidenciju podnesaka, mišljenja i odluka po podnescima (pritužbe sudu, pravobraniteljima, Središnjem uredu i drugim državnim tijelima, molbe i prijedlozi za pomilovanje, prekid kazne, uvjetni otpust i dr.)

Članak 22.

Mapa V. sadrži socijalnu anketu, životopis zatvorenika, dokaze o srodstvu, popis odobrenih posjetitelja, podatke o odobrenim posjetiteljima, podatke o odobrenim posjetiteljima putem audio-video konferencije, popis odobrenih telefonskih brojeva, punomoći odvjetnika, izjavu zatvorenika o obavještavanju obitelji u slučaju teže bolesti, izjavu zatvorenika želi li raditi, mišljenja, provjere i izvješća drugih tijela (suda, odvjetništva, centra za socijalnu skrb, policije, probacije i dr.).

Članak 23.

Mapa VI. sadrži:

– dokumentaciju u vezi s prijamom zatvorenika u Centar i u kaznionicu, odnosno zatvor

– rješenja, odluke i druge akte izdane zatvoreniku tijekom izdržavanja kazne,

izvješća Središnjem uredu, sucu izvršenja i dr.

– dokumentaciju u vezi s prekidom kazne, uvjetnim otpustom, objedinjavanjem kazni, odgovore na upite drugih tijela i dr.

– molbe, žalbe i druge podneske upravi Centra, kaznionice ili zatvora, pisma, izjave zatvorenika

– službene bilješke ovlaštenih službenih osoba i drugih osoba koje sudjeluju u provođenju programa izvršavanja

– ostalu popratnu dokumentaciju vezanu uz izvršavanje kazne.

Članak 24.

Mapa VII. sadrži dokumentaciju u vezi s postupcima u tijeku (dostavnice, nalozi za sprovođenje, izvješća nakon obavljenog sprovođenja, presude koje se ne izvršavaju, evidencija postupaka u tijeku i dr.).

Članak 25.

Mapa VIII. sadrži odluke o stegovnoj odgovornosti zatvorenika, dokumentaciju o posebnim mjerama održavanja reda i sigurnosti, zapisnike o testiranju zatvorenika na psihoaktivna sredstva.

B) MATICA I OČEVIDNIK ISTRAŽNIH ZATVORENIKA

Matica istražnih zatvorenika

Članak 26.

(1) Radi zakonitog izvršavanja mjere istražnog zatvora, zatvori, odnosno kaznionice prikupljaju, upisuju, objedinjuju i pohranjuju podatke u maticu istražnih zatvorenika.

(2) Matica istražnih zatvorenika vodi se u elektroničkom i pisanom obliku u zatvoru ili odjelu kaznionice u kojemu se izvršava mjera istražnog zatvora.

Članak 27.

U matičnu knjigu istražnih zatvorenika koja se vodi u pisanom obliku upisuje se:

1. naziv zatvora ili kaznionice

2. redni broj upisa i godina upisa

3. datum i sat zaprimanja u zatvor, odnosno kaznionicu

4. datum i sat početka istražnog zatvora

5. način dolaska

6. kaznionica/zatvor iz koje je istražni zatvorenik zaprimljen,

7. ime

8. prezime

9. nadimak

10. OIB

11. ime oca/majke

12. datum rođenja

13. mjesto, općina i država rođenja

14. adresa prebivališta ili boravišta, mjesto, županija i država

15. stupanj i vrsta obrazovanja

16. rješenje o određivanju istražnog zatvora (naziv suda, broj i datum rješenja)

17. rješenje o produljenju istražnog zatvora (naziv suda, broj i datum rješenja)

18. broj optužnice (tijelo koje je donijelo optužnicu, broj i datum)

19. članak, stavak, zakon

20. datum isteka istražnog zatvora

21. rješenje o ukidanju istražnog zatvora (naziv suda, broj i datum rješenja)

22. datum, sat i osnova otpusta

23. rješenje/odluka o premještaju/upućivanju u drugo kazneno tijelo (naziv donostitelja rješenja ili odluke, broj i datum)

24. napomene.

Članak 28.

U matičnu knjigu istražnih zatvorenika koja se vodi u elektroničkom obliku upisuje se:

1. naziv zatvora ili kaznionice

2. redni broj i godina upisa

3. odjel

4. ime

5. prezime

6. nadimak

7. OIB

8. ime oca/majke

9. spol

10. datum rođenja

11. mjesto, općina rođenja

12. država rođenja

13. državljanstvo

14. nacionalnost (uz privolu)

15. vjeroispovijest (uz privolu)

16. adresa prebivališta ili boravišta

17. mjesto prebivališta ili boravišta

18. općina prebivališta ili boravišta

19. županija prebivališta ili boravišta

20. država

21. stupanj i vrsta obrazovanja

22. zanimanje

23. način dolaska

24. došao iz (naziv kaznionice/zatvora od kuda je zatvorenik došao)

25. kazneno djelo/članak

26. osnovni članak

27. osnovni stavak

28. zakon

29. glava zakona

30. sud koji je odredio istražni zatvor

31. broj rješenja o određivanju istražnog zatvora

32. datum rješenja o određivanju istražnog zatvora

33. optužnica (nadležno državno odvjetništvo, broj optužnice, datum donošenja)

34. sud koji je produljio istražni zatvor

35. broj rješenja o produljenju istražnog zatvora

36. datum rješenja o produljenju istražnog zatvora

37. datum i sat zaprimanja

38. datum početka istražnog zatvora

39. trajanje istražnog zatvora (godina/mjesec/dan)

40. datum isteka istražnog zatvora

41. najdulje trajanje istražnog zatvora

42. datum, sat i osnova otpusta

43. trenutni status

44. posebne oznake

45. rješenje/odluka o premještaju/upućivanju u drugo kazneno tijelo (naziv donostitelja rješenja ili odluke, broj i datum)

46. napomene.

Očevidnik

Članak 29.

(1) U zatvorima i posebnim odjelima za izvršavanje mjere istražnog zatvora u kaznionicama vodi se očevidnik istražnog zatvorenika.

(2) Očevidnik se sastoji od omota očevidnika i mapa u koje se upisuju podaci o istražnom zatvoreniku i ulaže dokumentacija vezana uz tijek izvršavanja mjere istražnog zatvora.

(3) Očevidnik istražnog zatvorenika čuva se u prozirnom omotu spisa.

Članak 30.

Na omotu očevidnika nalazi se naziv: »Očevidnik« i sljedeći podaci: ime i prezime istražnog zatvorenika, redni broj upisa u maticu (matični broj), OIB, fotografija zatvorenika, naslov: naziv ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa i unutarnje ustrojstvene jedinice nadležne za zatvorski sustav, naziv zatvora odnosno kaznionice.

Članak 31.

(1) Mapa I. sadrži podatke iz članka 28. ovog Pravilnika, a u mapu I. ulažu se rješenja o određivanju, produljenju i ukidanju istražnog zatvora, kao i rješenja donesena povodom izjavljenih žalbi na ta rješenja.

(2) U mapu II. ulažu se nalozi za sprovođenje istražnog zatvorenika na sudsko ročište ili nalozi za održavanje sudskog ročišta putem video linka, nalozi za druga sprovođenja istražnog zatvorenika iz istražnog zatvora.

(3) U mapu III. ulažu se dozvole za posjete istražnom zatvoreniku, dozvole za posjete putem audio-video konferencije, dozvole za telefoniranje i sve ostale dozvole istražnom zatvoreniku tijekom izvršavanja mjere istražnog zatvora te drugi podaci i popratna dokumentacija vezana uz posjete, telefoniranje i dopisivanje.

(4) U mapu IV. ulažu se odluke o premještaju u drugi zatvor odnosno kaznionicu, primjeni stegovnih mjera protiv istražnog zatvorenika, zapisnici o testiranju istražnog zatvorenika na psihoaktivna sredstva, podaci i dokumentacija o radu istražnog zatvorenika, izvješće o ponašanju istražnog zatvorenika, mišljenja i zapažanja službenika koji obavljaju poslove tretmana, mišljenja i zapažanja osoba koje pružaju zdravstvenu zaštitu, zapažanja službenika koji obavljaju poslove osiguranja i ostali podaci i dokumentacija koji se odnose na ponašanje istražnog zatvorenika i tijek izvršavanja mjere istražnog zatvora.

C) MATICA I OSOBNI LIST KAŽNJENIKA

Matica kažnjenika

Članak 32.

U matičnu knjigu kažnjenika koja se vodi u pisanom obliku upisuje se:

1. naziv zatvora ili kaznionice

2. redni broj upisa i godina upisa

3. datum i sat zaprimanja

4. način dolaska

5. došao iz (naziv kaznionice/zatvora od kuda je zatvorenik došao)

6. datum početka kazne/mjere

7. ime

8. prezime

9. nadimak

10. OIB

11. ime oca/majke

12. datum rođenja

13. mjesto, općina i država rođenja

14. adresa prebivališta ili boravišta, mjesto, općina, županija, država

15. stupanj i vrsta obrazovanja

16. rješenje o upućivanju na izvršavanje prekršajne kazne zatvora (naziv suda, broj i datum rješenja)

17. prvostupanjska presuda (naziv suda, broj i datum presude)

18. drugostupanjska presuda (naziv suda, broj i datum presude)

19. rješenje o prekršajnom zadržavanju (naziv suda, broj i datum rješenja)

20. rješenje o produljenju prekršajnog zadržavanja (naziv suda, broj i datum rješenja)

21. rješenje o ukidanju prekršajnog zadržavanja (naziv suda, broj i datum rješenja)

22. vrsta kazne/mjere (kazna zatvora, novčana kazna zamijenjena kaznom zatvora i prekršajno zadržavanje)

23. visina izrečene kazne/mjere

24. vrijeme lišavanja slobode koje se uračunava u kaznu

25. članak zakona

26. datum isteka kazne/mjere

27. izmjene tijekom kazne/mjere (prekid kazne i dr.)

28. datum, sat i osnova otpusta

29. napomene.

Članak 33.

U matičnu knjigu kažnjenika koja se vodi u elektroničkom obliku upisuje se:

1. naziv zatvora ili kaznionice

2. redni broj upisa i godina upisa

3. odjel

4. ime

5. prezime

6. nadimak

7. OIB

8. ime oca/majke

9. spol

10. datum rođenja

11. mjesto, općina i država rođenja

12. državljanstvo

13. nacionalnost (uz privolu)

14. vjeroispovijest (uz privolu)

15. adresa prebivališta ili boravišta, mjesto, općina, županija i država

16. bračno stanje

17. broj djece

18. broj maloljetne djece

19. broj punoljetne djece

20. stupanj i vrsta obrazovanja

21. zanimanje

22. ranija osuđivanost na zatvorsku kaznu

23. ranija osuđivanost na nezatvorsku kaznu

24. prekršajna kažnjavanost

25. način dolaska

26. došao iz (naziv kaznionice/zatvora od kuda je zatvorenik došao)

27. rješenje o upućivanju na izvršavanje prekršajne kazne zatvora (naziv suda, broj i datum rješenja)

28. prvostupanjska presuda (naziv suda, broj i datum presude)

29. drugostupanjska presuda (naziv suda, broj i datum presude)

30. rješenje o prekršajnom zadržavanju (naziv suda, broj i datum rješenja)

31. rješenje o produljenju prekršajnog zadržavanja (naziv suda, broj i datum rješenja)

32. rješenje o ukidanju prekršajnog zadržavanja (naziv suda, broj i datum rješenja)

33. vrsta kazne (kazna zatvora, novčana kazna zamijenjena kaznom zatvora i prekršajno zadržavanje)

34. visina izrečene kazne/mjere

35. vrijeme lišavanja slobode koje se uračunava u kaznu

36. članak zakona

37. osnovni članak, stavak, zakon

38. datum i sat zaprimanja

39. datum počeka kazne/mjere

40. datum isteka kazne/mjere

41. izmjene tijekom kazne/mjere (prekid kazne i dr.)

42. datum, sat i osnova otpusta

43. trenutni status

44. posebne oznake

45. upućen/premješten u Centar/drugo kazneno tijelo (naziv donositelja rješenja ili odluke, broj i datum)

46. napomene.

Osobni list kažnjenika

Članak 34.

(1) Osobni list kažnjenika sastoji se od omota osobnog lista i mapa u koje se upisuju podaci o kažnjeniku i ulaže dokumentacija potrebna za praćenje zakonitog izvršavanja prekršajne kazne zatvora, novčane kazne zamijenjene kaznom zatvora i mjere prekršajnog zadržavanja.

(2) Osobni list kažnjenika čuva se u prozirnom omotu spisa.

Članak 35.

Na omotu osobnog lista kažnjenika nalazi se naziv »Osobni list kažnjenika« i sljedeći podaci: ime i prezime kažnjenika, OIB, matični broj upisa, fotografija kažnjenika, naslov: naziv ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa i unutarnje ustrojstvene jedinice nadležne za zatvorski sustav, naziv zatvora odnosno kaznionice.

Članak 36.

(1) Mapa I. sadrži podatke iz članka 33. ovog Pravilnika.

(2) Mapa II. sadrži presude koje se izvršavaju uz pripadajuće pravomoćno rješenje o upućivanju na izvršavanje prekršajne kazne, odnosno novčane kazne zamijenjene kaznom zatvora ili rješenje o mjeri prekršajnog zadržavanja.

(3) Mapa III. sadrži dokumentaciju u vezi s prijamom kažnjenika u zatvor, odnosno kaznionicu, rješenja, odluke i druge akte izdane kažnjeniku tijekom izdržavanja kazne i mjere prekršajnog zadržavanja te molbe, žalbe i druge podneske kažnjenika.

(4) Mapa IV. sadrži evidenciju stegovnih postupaka, evidenciju posebnih mjera održavanja reda i sigurnosti, zapisnike o testiranju kažnjenika na psihoaktivna sredstva, mišljenja i zapažanja službenika koji obavljaju poslove tretmana, mišljenja i zapažanja osoba koje pružaju zdravstvenu zaštitu, zapažanja službenika koji obavljaju poslove osiguranja i ostale podatke i dokumentaciju koja se odnosi na ponašanje kažnjenika te podatke i dokumentaciju vezanu uz posjete, posjete putem audio-video konferencije i telefoniranje.

D) MATICA I OSOBNIK MALOLJETNIKA

Matica maloljetnika

Članak 37.

U matičnu knjigu koja se vodi u pisanom obliku upisuje se:

1. naziv odgojnog zavoda

2. redni broj upisa i godina upisa

3. datum zaprimanja

4. ime

5. prezime

6. nadimak

7. OIB

8. ime oca/majke

9. datum, mjesto i država rođenja

10. državljanstvo

11. nacionalnost (uz privolu)

12. adresa prebivališta ili boravišta, mjesto, općina, županija i država

13. stupanj i vrsta obrazovanja

14. sud koji je izrekao odgojnu mjeru, datum i broj rješenja

15. kazneno djelo (članak, stavak, zakon)

16. sud upućivanja

17. promjene tijekom izvršavanja odgojne mjere

18. datum otpusta iz zavoda

19. osnova otpusta (sud, broj i datum rješenja)

20. napomene.

Članak 38.

U matičnu knjigu koja se vodi u elektroničkom obliku upisuje se:

1. naziv odgojnog zavoda

2. redni broj upisa i godina upisa

3. odjel

4. ime

5. prezime

6. nadimak

7. OIB

8. ime oca/majke

9. spol

10. datum rođenja

11. mjesto rođenja

12. općina rođenja

13. država rođenja

14. državljanstvo

15. nacionalnost (uz privolu)

16. vjeroispovijest (uz privolu)

17. adresa prebivališta ili boravišta

18. mjesto prebivališta ili boravišta

19. općina prebivališta ili boravišta

20. županija prebivališta ili boravišta

21. država prebivališta ili boravišta

22. bračno stanje

23. broj djece

24. stupanj i vrsta obrazovanja

25. zanimanje

26. ranije izrečene odgojne mjere

27. ranije izrečene kazne maloljetničkog zatvora

28. ranije izrečene druge institucionalne sankcije

29. prekršajna kažnjavanost

30. postupci u tijeku

31. način dolaska

32. došao iz (naziv kaznionice/zatvora od kuda je maloljetnik došao)

33. rješenje o upućivanju (naziv suda i broj rješenja)

34. rješenje prvog stupnja

35. rješenje drugog stupnja

36. rješenje trećeg stupnja

37. bijeg (trajanje bijega)

38. kazneno djelo (članak, stavak, zakon)

39. osnovni članak

40. osnovni stavak

41. zakon

42. glava zakona

43. sigurnosna mjera

44. posebne obveze

45. datum zaprimanja

46. datum početka mjere

47. vrijeme lišavanja slobode koje se uračunava u odgojnu mjeru

48. datum uvjetnog otpusta

49. datum obustave

50. datum i osnova otpusta

51. trenutačni status

52. napomene.

Osobnik maloljetnika

Članak 39.

U odgojnim zavodima vodi se osobnik maloljetnika.

Članak 40.

(1) Osobnik maloljetnika sastoji se od omota osobnika i mapa u koje se upisuju podaci o maloljetniku i ulaže dokumentacija potrebna za praćenje zakonitog izvršavanja odgojne mjere i provedbe programa postupanja.

(2) Osobnik maloljetnika čuva se u prozirnom omotu spisa.

Članak 41.

Na omotu osobnika nalazi se natpis: »Osobnik maloljetnika« i sljedeći podaci: ime i prezime maloljetnika, OIB maloljetnika, matični broj upisa, fotografija maloljetnika, naslov: naziv ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa i unutarnje ustrojstvene jedinice nadležne za zatvorski sustav, naziv odgojnog zavoda.

Članak 42.

Mapa I. sadrži sljedeće podatke:

a) naziv odgojnog zavoda

b) osobni podaci:

– ime i prezime

– nadimak

– OIB

– ime oca

– ime i djevojačko prezime majke

– centar za socijalnu skrb

– datum i mjesto rođenja

– prebivalište

– boravište

– državljanstvo

– nacionalnost (uz privolu)

– bračno stanje

– stupanj i vrsta obrazovanja

– ranije odgojne mjere/ranije izrečene kazne maloljetničkog zatvora/ranije izrečene druge institucionalne sankcije

– djelo izvršio kao: mlađi maloljetnik, stariji maloljetnik ili mlađi punoljetnik,

– u vrijeme donošenja rješenja: mlađi maloljetnik, stariji maloljetnik ili mlađi punoljetnik

c) podaci o odgojnoj mjeri:

– kazneno djelo (članak, stavak, zakon)

– sud izricanja odgojne mjere prvog stupnja, broj i datum rješenja

– sud drugog stupnja, broj i datum rješenja

– sud trećeg stupnja, broj i datum rješenja

– datum prijama u odgojni zavod

– početak izvršavanja odgojne mjere

– vrijeme lišavanja slobode koje se uračunava u odgojnu mjeru

– bijeg (trajanje bijega)

– istražni zatvor (trajanje istražnog zatvora)

– supočinitelj (maloljetnik ili punoljetnik)

– ime i prezime nadležnog suca

– datum i osnova otpusta.

d) podaci o obitelji:

– ime i prezime oca

– godina i mjesto rođenja oca

– prebivalište/boravište oca

– državljanstvo oca

– nacionalnost oca (uz privolu)

– stupanj i vrsta obrazovanja oca

– zdravstveno stanje oca

– ime, prezime i djevojačko prezime majke

– godina i mjesto rođenja majke

– prebivalište/boravište majke

– državljanstvo majke

– nacionalnost majke (uz privolu)

– stpanj i vrsta obrazovanja majke

– zdravstveno stanje majke

– žive li roditelji zajedno

– ime i prezime braće i sestara, godina rođenja

– braća i sestre koji žive s roditeljima

– braća i sestre koji žive odvojeno

– osuđivanost roditelja

– osuđivanost braće i sestara

– je li maloljetniku određen skrbnik

– ime i prezime skrbnika

– srodnik/službena dužnost ili dr.

e) napomene/primjedbe

f) osobni opis kod nastupa.

Članak 43.

Mapa II. sadrži rješenje o upućivanju na izvršavanje odgojne mjere, izvadak iz kaznene evidencije, izvadak iz prekršajne evidencije i pravomoćnu odluku kojom se obustavlja odgojna mjera ili kojom se maloljetnik uvjetno otpušta s izvršavanja odgojne mjere.

Članak 44.

Mapa III. sadrži: pojedinačne nalaze, izvješće o postupanju u prijamnom odjelu, primijenjene instrumente, odnosno obrasce za procjenu rizika i potreba.

Članak 45.

Mapa IV. sadrži sljedeće obrasce i evidencije:

1. obrazac izvješća liječnika o zdravstvenom stanju s mišljenjem liječnika o sposobnosti za rad, zapažanjima liječnika i drugog medicinskog osoblja o poštivanju uputa liječnika i suradnji maloljetnika u postupku liječenja

2. obrazac izvješća o prijamu, s procjenom rizika i prijedlogom programa postupanja

3. obrazac programa postupanja

4. evidenciju savjetovanja maloljetnika i zapažanja voditelja programa postupanja

5. evidenciju provođenja i rezultata provođenja posebnih programa i drugih specijaliziranih tretmanskih intervencija

6. evidenciju provođenja i rezultata provođenja obrazovanja i aktivnosti slobodnog vremena

7. evidenciju rasporeda na rad i zapažanja službenika koji obavljaju poslove rada i strukovnog obrazovanja o motivaciji za rad i rezultatima rada

8. evidenciju zapažanja službenika koji obavljaju poslove osiguranja o ponašanju maloljetnika

9. evidenciju mjesečnih ocjena članova tima tretmanske skupine

10. evidenciju obrazloženih procjena uspješnosti provedbe programa postupanja

11. evidenciju utvrđenih pogodnosti

12. evidenciju korištenja pogodnosti izlazaka, pogodnosti godišnjeg odmora i izvanrednih izlazaka

13. evidenciju molbi i odluka stručnog tima i upravitelja po molbama (telefon, posjeti, posjeti putem audio-video konferencije, novčani polozi i transakcije, sprovođenja, polog stvari i dr.)

14. evidenciju stegovnih postupaka

15. evidenciju posebnih mjera zaštite i smještaja u posebnu prostoriju

16. evidenciju podnesaka, mišljenja i odluka po podnescima (pritužbe sudu, pravobraniteljima, Središnjem uredu i drugim državnim tijelima, odluke o obustavi ili uvjetnom otpustu i dr.)

Članak 46.

Mapa V. sadrži plan i program prihvata centra za socijalnu skrb, dokaze o srodstvu, popis odobrenih posjetitelja, podatke o odobrenim posjetiteljima, podatke o odobrenim posjetiteljima putem audio-video konferencije, popis odobrenih telefonskih brojeva, punomoći odvjetnika, izjavu maloljetnika o obavještavanju obitelji u slučaju teže bolesti, izjavu maloljetnika želi li raditi, mišljenja, provjere i izvješća drugih nadležnih tijela (suda, odvjetništva, centra za socijalnu skrb, policije, probacije i dr.).

Članak 47.

Mapa VI. sadrži:

– dokumentaciju u vezi s prijamom maloljetnika u zavod

– rješenja, odluke i druge akte izdane maloljetniku tijekom izvršavanja odgojne mjere, izvješća Središnjem uredu, nadležnom sudu i dr.

– dokumentaciju u vezi s obustavom odgojne mjere, odgovore na upite drugih tijela i dr.

– molbe, žalbe i druge podneske upravi odgojnog zavoda, pisma, izjave maloljetnika

– službene bilješke ovlaštenih službenih osoba i drugih osoba koje sudjeluju u provedbi programa postupanja

– ostalu popratnu dokumentaciju vezanu uz izvršavanje odgojne mjere.

Članak 48.

Mapa VII. sadrži dokumentaciju u vezi s postupcima u tijeku (dostavnice, nalozi za sprovođenje, izvješća nakon obavljenog sprovođenja, rješenja i presude koje se ne izvršavaju, evidencija postupaka u tijeku).

Članak 49.

Mapa VIII. sadrži odluke o stegovnoj odgovornosti maloljetnika, dokumentaciju o posebnim mjerama zaštite i smještaja u posebnu prostoriju, zapisnike o testiranju maloljetnika na psihoaktivna sredstva.

EVIDENCIJE

Pomoćne evidencije

Članak 50.

(1) Pomoćne evidencije vode se u elektroničkom obliku.

(2) U pomoćne evidencije za osobe lišene slobode upisuju se opći podaci o osobi: redni broj upisa, ime, prezime, OIB, ime roditelja i datum rođenja.

(3) U odgovarajuće evidencije upisuju se i posebni podaci, i to:

1. evidencija tjeralica: naziv suda, broj rješenja, datum rješenja, datum zastare, način i vrijeme uhićenja, naziv suda koji povlači tjeralicu, broj i datum rješenja o povlačenju tjeralice

2. evidencija najavljenih dolazaka zatvorenika i maloljetnika; naziv suda, broj rješenja, datum rješenja, datum dolaska

3. evidencija sudskih ročišta; naziv suda, adresa suda, datum ročišta, sat ročišta, broj sobe, ime i prezime suca

(4) U evidencije se po potrebi upisuju i drugi podaci, koji mogu doprinijeti ekonomičnosti, svrhovitosti, ažurnosti i zakonitosti izvršavanja kazne ili mjere.

(5) Pomoćne evidencije iz ovog članka koje se odnose na zatvorenike na odgovarajući se način primjenjuju i na maloljetnike.

Evidencija prolaznih

Članak 51.

(1) U zatvoru, Zatvorskoj bolnici u Zagrebu i drugoj kaznionici vodi se u elektroničkom obliku evidencija prolaznih osoba lišenih slobode, u koju se iz matičnog kaznenog tijela preuzimaju podaci o osobama lišenim slobode koje su privremeno smještene u zatvoru, Zatvorskoj bolnici u Zagrebu i drugim kaznionicama zbog potrebe liječenja, vještačenja ili sudjelovanja na sudskom ročištu ili su privremeno smještene po tjeralici do pravomoćnosti rješenja o upućivanju ili su privremeno smještene po tjeralici zbog bijega.

(2) U evidenciji prolaznih Zatvorske bolnice u Zagrebu preuzimaju se podaci o osobama kojima je određen istražni zatvor zbog postojanja vjerojatnosti da bi zbog težih duševnih smetnji mogle počiniti teže kazneno djelo, te su na temelju rješenja suda i akta upravitelja zatvora upućene u Zatvorsku bolnicu u Zagrebu.

(3) Podaci koji se preuzimaju iz matica osoba lišenih slobode u evidenciju prolaznih su:

1. naziv kaznenog tijela

2. redni broj i godina upisa

3. odjel

4. ime

5. prezime

6. OIB

7. ime oca

8. spol

9. datum rođenja

10. mjesto rođenja

11. država rođenja

12. državljanstvo

13. nacionalnost (uz privolu)

14. adresa, mjesto, općina, županija, država prebivališta/boravišta

15. način dolaska

16. došao iz (naziv kaznionice/zatvora od kuda je maloljetnik došao)

17. podaci o presudi/rješenju (naziv suda, broj presude/rješenja, datum)

18. članak zakona

19. osnovni članak, stavak, zakon

20. visina kazne/mjere

21. vrsta kazne/mjere

22. datum i sat zaprimanja

23. datum početka kazne/mjere

24. datum isteka kazne/mjere

25. datum, sat i osnova otpusta

26. trenutni status

27. posebne oznake

28. upućen/premješten u drugo kazneno tijelo

29. razlog privremenog smještaja

Evidencije na poslovima radnih mjesta osiguranja

Članak 52.

(1) Radi zakonitog praćenja izvršavanja kazne zatvora, kazne maloljetničkog zatvora, mjere istražnog zatvora, kazne zatvora izrečene u prekršajnom postupku, novčane kazne zamijenjene kaznom zatvora izrečene u kaznenom, prekršajnom ili drugom sudskom postupku, mjere prekršajnog zadržavanja i odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod i postupanja s osobama lišenim slobode u kaznenim tijelima službenici pravosudne policije vode službene evidencije.

(2) Popis službenih evidencija iz stavka 1. ovoga članka posebnom Odlukom propisuje ravnatelj nadležan za poslove zatvorskog sustava te se iste vode u elektroničkom obliku. Iznimno, u izvanrednim okolnostima službene evidencije koje vode službenici pravosudne policije mogu se dodatno voditi i u pisanom obliku.

Zdravstveni karton

Članak 53.

(1) Zdravstveni karton osoba lišenih slobode je dio osobnika, odnosno očevidnika, odnosno osobnog lista koji se vodi odvojeno od ostale dokumentacije.

(2) Osoba lišena slobode ima pravo dobiti podatke i dokumentaciju iz zdravstvenog kartona o svojoj dijagnostičkoj obradi i liječenju na uvid, a presliku na vlastiti trošak.

Članak 54.

Izgled i sadržaj obrazaca i evidencija koje proizlaze iz ovog Pravilnika propisat će ravnatelj nadležan za poslove zatvorskog sustava.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 55.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o matici, osobniku i drugim evidencijama koje se vode u kaznionicama i zatvorima (»Narodne novine«, broj 96/06) i Pravilnik o središnjoj evidenciji, očevidniku i drugim evidencijama koje se vode za zatvorenike kojima je određen istražni zatvor (»Narodne novine«, broj 82/09).

Članak 56.

Matice, osobnik, očevidnik i osobni list u pisanom obliku uskladit će se u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Pravilnika, a elektronički oblik uskladit će se kada se za to ostvare pretpostavke.

Članak 57.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-07/64

Urbroj: 514-10-02-04-02-01/01-22-06

Zagreb, 3. studenoga 2022.

Ministar dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić