Baza je ažurirana 01.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

NN 132/2022 (9.11.2022.), Pravilnik o regulatornom kapitalu društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1994

Na temelju članka 23. stavka 2., članka 24. stavka 6., članka 26. stavka 5. i članka 27. stavka 2. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 21/2018, 126/2019 i 110/2021) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 4. studenoga 2022. godine donosi

PRAVILNIK

O REGULATORNOM KAPITALU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se:

– način izračuna regulatornog kapitala društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (dalje: UAIF), obilježja osnovnog i dopunskog kapitala te obilježja stavki koje ih čine, odbitne stavke i ograničenja regulatornog kapitala,

– fiksni opći troškovi UAIF-a iz prethodne poslovne godine koje se uzimaju u obzir kod izračuna regulatornog kapitala UAIF-a i

– sadržaj izvještaja o izračunu regulatornog kapitala te način i rokovi dostave.

(2) Pojmovi upotrijebljeni u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:

– Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga,

– Zakon je Zakon o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 21/2018, 126/2019 i 110/2021),

– Uredba je Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012, kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2019/2033 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o bonitetnim zahtjevima za investicijska društva i o izmjeni uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 575/2013, (EU) br. 600/2014 i (EU) br. 806/2014 (Tekst značajan za EGP) (SL L 314, 5. 12. 2019.)

(3) Drugi upotrijebljeni pojmovi imaju značenje kao u Zakonu.

(4) Osnova za izračun kapitala UAIF-a su računovodstveni podaci iz poslovnih knjiga UAIF-a koje se vode u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima kojima se uređuje financijsko izvještavanje UAIF-a.

(5) Sastavni dio ovoga Pravilnika čine:

– uputa za izračun regulatornog kapitala UAIF-a (PRILOG 1),

– izvještaj o izračunu regulatornog kapitala (PRILOG 2).

Obveznik

Članak 2.

Obveznik održavanja regulatornog kapitala je UAIF koji ima odobrenje Hanfe za obavljanje djelatnosti iz članka 11. stavka 1. Zakona.

Minimalni iznos regulatornog kapitala

Članak 3.

(1) Minimalni iznos regulatornog kapitala UAIF-a propisan je člankom 26. Zakona.

(2) U strukturi minimalnog iznosa regulatornog kapitala osnovni kapital mora iznositi najmanje 75 % ukupnog minimalnog iznosa regulatornog kapitala.

Izračun regulatornog kapitala

Članak 4.

(1) Regulatorni kapital UAIF-a čini zbroj osnovnog kapitala iz članka 5. i 6. ovoga Pravilnika i dopunskog kapitala iz članka 7. ovoga Pravilnika.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na UAIF koji je osnovan kao dioničko društvo na odgovarajući način se primjenjuju na UAIF koji je osnovan kao društvo s ograničenom odgovornošću.

Osnovni kapital

Članak 5.

Sastavni dijelovi osnovnog kapitala UAIF-a određeni su člankom 25. Uredbe.

Članak 6.

(1) Stavke koje se uključuju u redovni osnovni kapital UAIF-a te stavke koje umanjuju zbroj redovnog osnovnog kapitala UAIF-a definirane su odredbama Dijela drugog, Glave I. Elementi regulatornog kapitala, Poglavlja 2. Redovni osnovni kapital Uredbe.

(2) Stavke koje se uključuju u dodatni osnovni kapital UAIF-a te stavke koje umanjuju zbroj dodatnog osnovnog kapitala UAIF-a definirane su odredbama Dijela drugog, Glave I. Elementi regulatornog kapitala, Poglavlja 3. Dodatni osnovni kapital Uredbe.

Dopunski kapital

Članak 7.

Stavke koje se uključuju u dopunski kapital UAIF-a te stavke koje umanjuju zbroj dopunskog kapitala UAIF-a definirane su odredbama Dijela drugog, Glave I. Elementi regulatornog kapitala, Poglavlja 4. Dopunski kapital Uredbe.

Opći zahtjevi

Članak 8.

Osim kriterija koji su navedeni u člancima 6. i 7. ovoga Pravilnika, UAIF je dužan ispunjavati i kriterije regulatornog kapitala UAIF-a definiranih odredbama Dijela drugog, Glave I. Elementi regulatornog kapitala, Poglavlja 6. Opći zahtjevi Uredbe.

Fiksni opći troškovi

Članak 9.

U skladu s člankom 26. stavkom 2. točkom 2. Zakona, UAIF je dužan fiksne opće troškove računati na način kako je to propisano člankom 13. Uredbe (EU) 2019/2033 i Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2022/1455 оd 11. travnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2019/2033 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za kapitalni zahtjev za investicijska društva na temelju fiksnih općih troškova (Tekst značajan za EGP) (SL L 229, 5. 9. 2022.)

Izvještavanje

Članak 10.

(1) UAIF je dužan Hanfi dostavljati izvještaj o izračunu regulatornog kapitala iz Priloga 2 ovoga Pravilnika u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) UAIF je dužan obavijestiti Hanfu o svim dodatnim uplatama dioničara u regulatorni kapital UAIF-a.

(3) UAIF je dužan obavijestiti, uz priložene dokaze, Hanfu o uključivanju financijskih instrumenata u osnovni kapital iz članka 5. i 6. ovog Pravilnika i dopunski kapital iz članka 7. ovoga Pravilnika.

(4) Obavijesti iz stavaka 2. i 3. ovog članka, UAIF je dužan dostaviti Hanfi u roku od 8 dana od dana uključivanja dodatnih uplata dioničara u regulatorni kapital UAIF-a odnosno financijskih instrumenata u osnovni i dopunski kapital.

Rokovi dostave izvještaja

Članak 11.

(1) UAIF je dužan sastavljati izvještaj o izračunu regulatornog kapitala sa stanjem na zadnji dan poslovne godine i na zadnji dan prvog polugodišnjeg izvještajnog razdoblja poslovne godine.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, mali UAIF dužan je sastavljati izvještaj o izračunu regulatornog kapitala samo sa stanjem na zadnji dan poslovne godine.

(3) Osim na navedene datume u stavcima 1. i 2. ovoga članka, Hanfa može zatražiti od UAIF-a dostavu izvještaja iz Priloga 2 ovoga Pravilnika na bilo koji drugi dan u roku koji odredi Hanfa.

(4) UAIF je dužan dostaviti Hanfi izvještaj o izračunu regulatornog kapitala u roku od dva mjeseca po proteku polugodišnjeg izvještajnog razdoblja te u roku četiri mjeseca po proteku poslovne godine.

Revizija izvještaja

Članak 12.

(1) UAIF je dužan dostaviti Hanfi izvještaj o izračunu regulatornog kapitala iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika revidiran od strane neovisnog vanjskog ovlaštenog revizora, sa stanjem na zadnji dan poslovne godine, a najkasnije u roku od četiri mjeseca od zadnjeg dana poslovne godine.

(2) Neovisni vanjski ovlašteni revizor je tijekom obavljanja revizije izvještaja o izračunu regulatornog kapitala obvezan provjeriti pravilnost, točnost i potpunost izvještaja te ocijeniti jesu li isti sastavljeni u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom te jesu li usklađeni s godišnjim financijskim izvještajima UAIF-a na izvještajni datum.

(3) Revidirani izvještaj o izračunu regulatornog kapitala UAIF dužan je objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku iz stavka 1. ovoga članka.

Način dostave izvještaja

Članak 13.

(1) UAIF dostavlja Hanfi izvještaj o izračunu regulatornog kapitala iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika u elektroničkom obliku, u skladu s tehničkom uputom Hanfe.

(2) UAIF je dužan revidirani izvještaj o izračunu regulatornog kapitala iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika, zajedno sa mišljenjem neovisnog vanjskog ovlaštenog revizora na izvještaj o izračunu regulatornog kapitala sa stanjem na zadnji dan poslovne godine te obavijesti s traženim prilozima iz članka 10. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika, dostaviti na način i u skladu s tehničkom uputom Hanfe

(3) Hanfa može, u slučaju potrebe, zatražiti od UAIF-a dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 14.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

(2) UAIF je dužan prve izvještaje u skladu s Prilogom 1. i 2. ovoga Pravilnika dostaviti za izvještajna razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2023. godine.

(3) UAIF je dužan uskladiti se s člankom 3. stavkom 2. ovoga Pravilnika do 30. rujna 2023. godine.

(4) Izvještaji za razdoblja do 31. prosinca 2022. godine koji se dostavljaju nakon stupanja na snagu ovoga pravilnika dostavljaju se u skladu s Prilogom 1. i 2. Pravilnika o obliku i iznosu regulatornog kapitala društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 13/2019) na način propisan člankom 13. ovoga Pravilnika.

(5) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obliku i iznosu regulatornog kapitala društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 13/2019).

Klasa: 011-01/22-02/01

Urbroj: 326-01-70-72-22-8 Zagreb, 4. studenoga 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG 1.

UPUTA ZA IZRAČUN REGULATORNOG KAPITALA UAIF-a

Ovom Uputom pobliže se propisuje sadržaj i oblik izvještaja o izračunu regulatornog kapitala te način sastavljanja i popunjavanja izvještaja o izračunu regulatornog kapitala koje je UAIF dužno dostavljati Hanfi.

I. OPĆE ODREDBE

»Naziv UAIF-a« – na pojedinačnoj osnovi upisuje se naziv UAIF-a koje je obveznik izvještavanja

»OIB UAIF-a« – upisuje se OIB UAIF-a koji određuje Porezna uprava,

»LEI UAIF-a« – upisuje se LEI UAIF-a

»Datum« upisuje se zadnji dan izvještajnog razdoblja u obliku dd.mm.gggg.

Stavke koje uvećavaju pozicije u izvještaju upisuju se u pozitivnom iznosu, dok stavke koje umanjuju pozicije u izvještaju (odbitne stavke) upisuju se u negativnom iznosu odnosno s predznakom ( – ).

II. NAPUTAK ZA SASTAVLJANJE I POPUNJAVANJE IZVJEŠTAJA O IZRAČUNU REGULATORNOG KAPITALA

UAIF izračunava kapital sukladno odredbama ovog Pravilnika, a rezultat izračuna unosi na pozicije izvještaja. Pojedine pozicije izvještaja, popunjavaju se kako slijedi:

1. Instrumenti kapitala i povezani računi premija na dionice: upisati iznos u skladu s člankom 26. st. 1. točke (a) i (b), odnosno člankom 28. Uredbe,

2. Zadržana dobit: upisati iznos na način kako je definirano člankom 26. st. 1. t. (c) Uredbe

3. Akumulirane ostale sveobuhvatne dobiti (i druge rezerve): upisati iznos u skladu s člankom 26. st. 1. Uredbe,

4. Neovisno revidirana dobit tekuće godine ostvarena tijekom poslovne godine bez predvidivih troškova ili dividendi: upisati iznos u skladu s člankom 26. st. 2. Uredbe,

5. Redovni osnovni kapital prije regulatornog usklađenja: upisati zbroj pozicija od 1. do 4.,

6. Nematerijalna imovina (bez povezanih poreznih obaveza) (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 36. st. 1. t.(b) i člankom 37. Uredbe,

7. Odgođena porezna imovina koja ovisi o budućoj profitabilnosti, isključujući onu koja proizlazi iz privremenih razlika (bez povezanih poreznih obaveza, ako su ispunjeni uvjeti iz čl. 38. st. 3.) (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 36. st. 1. t.(c) i člankom 38. Uredbe,

8. Rezerve iz fer vrednovanja u vezi s dobicima ili gubicima na osnovi zaštite novčanog toka: upisati iznos u skladu s člankom 33. st. 1. t. (a) Uredbe,

9. Dobici ili gubici po obvezama vrednovanim po fer vrijednosti nastali kao posljedica promjena vlastite kreditne sposobnosti: upisati iznos u skladu s člankom 33. st. 1. t. (b) Uredbe,

10. Imovina mirovinskog plana koja se nalazi u izvještaju o financijskom položaju UAIF-a (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 36. st. 1 t. (e) i člankom 41. Uredbe,

11. Izravna i neizravna ulaganja UAIF-a u vlastite instrumente redovnog osnovnog kapitala (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 36. st. 1. t. (f), člankom 42. Uredbe,

12. Izravna, neizravna i sintetska ulaganja u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako ti subjekti imaju s institucijom recipročna međusobna ulaganja kojima je cilj umjetno povećati regulatorni kapital UAIF-a (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 36. st. 1. t. (g) i člankom 44. Uredbe,

13. Izravna, neizravna i sintetska ulaganja UAIF-a u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako UAIF u tim subjektima nema značajno ulaganje (iznos iznad praga od 10%, bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos): upisati s negativnim predznakom iznos u skladu s člankom 36. st. 1. t. (h), člankom 43., člankom 45., člankom 46., člankom 49. st. 2. i 3. i člankom 79. Uredbe,

14. Izravna, neizravna i sintetska ulaganja UAIF-a u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako UAIF u tim subjektima ima značajno ulaganje (iznos iznad praga od 10%, bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 36. st. 1. t. (i), člankom 43., člankom 45., člankom 47., člankom 48. st. 1. t. (b), člankom 49. st. 1. do 3. i člankom 79. Uredbe,

15. Odgođena porezna imovina koja proizlazi iz privremenih razlika (iznos iznad praga od 10 %, bez povezanih poreznih obveza ako su ispunjeni uvjeti iz čl. 38. st.3.) (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 36. st. 1. t. (c), člankom 38. te člankom 48. st. 1. t. (a) Uredbe,

16. Iznos iznad praga od 15 % (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 48. st. 1. Uredbom,

17. od čega: izravna i neizravna ulaganja UAIF-a u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako UAIF u tim subjektima ima značajno ulaganje: upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 36. st. 1. t. (i) te člankom 48. st. 1. t. (b) Uredbom,

18. od čega: odgođena porezna imovina koja proizlazi iz privremenih razlika: upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 36. st. 1. t. (c), člankom 38. te člankom 48. st. 1. t. (a) Uredbe,

19. Gubici tekuće financijske godine (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 36. st. 1. t. (a) Uredbe,

20. Predvidivi porezni troškovi povezani sa stavkama redovnog osnovnog kapitala (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 36. st. 1. t. (l) Uredbe,

21. Kvalificirani odbici dodatnog osnovnog kapitala koji prelaze dodatni osnovni kapital UAIF-a (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 36. st. 1. t. (j) Uredbe,

22. Ukupna regulatorna usklađenja redovnog osnovnog kapitala (zbroj pozicija od 6. do 16. i 19. do 21.): matematički zbroj pozicija od 6. do 16. i 19. do 21.

23. Redovni osnovni kapital (zbroj pozicije 5. i pozicije 22.): matematički zbroj pozicije 5. i pozicije 22.

24. Instrumenti regulatornog kapitala i povezani računi premije na dionice: upisati iznos u skladu s člankom 51. i člankom 52. Uredbe,

25. od čega: raspoređeno kao kapital na temelju primjenjivih računovodstvenih standarda: iznos iz retka 24. raspoređen kao kapital na temelju primjenjivih računovodstvenih standarda

26. od čega: raspoređeno kao obveze na temelju primjenjivih računovodstvenih standarda: iznos iz retka 24. raspoređen kao obveze na temelju primjenjivih računovodstvenih standarda,

27. Dodatni osnovni kapital prije regulatornih usklađenja (pozicija 24.): upisati iznos sa pozicije 24.

28. Izravna i neizravna ulaganja UAIF-a u vlastite instrumente dodatnog osnovnog kapitala (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 52. st. 1. t. (b), člankom. 56. t. (a) te člankom 57. Uredbe,

29. Izravna, neizravna i sintetska ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako ti subjekti imaju s UAIF-om recipročna međusobna ulaganja kojima je cilj umjetno povećati regulatorni kapital UAIF-a (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 56. t. (b) i člankom 58. Uredbe,

30. Izravna, neizravna i sintetska ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako UAIF u tim subjektima nema značajno ulaganje (iznos iznad praga od 10 % bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 56. t. (c), člankom 59., člankom 60. i člankom 79. Uredbe,

31. Izravna, neizravna i sintetska ulaganja UAIF-a u instrumente dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako UAIF u tim subjektima ima značajno ulaganje (bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 56. t. (d), člankom 59. i člankom 79. Uredbe,

32. Kvalificirani odbici dopunskog kapitala koji prelaze dopunski kapital UAIF-A (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 56. t. (e) Uredbe,

33. Ukupna regulatorna usklađenja dodatnog osnovnog kapitala (zbroj pozicija od 28. do 32.): matematički zbroj pozicija od 28. do 32.

34. Dodatni osnovni kapital (zbroj pozicije 27. i pozicije 33.): upisati matematički zbroj pozicije 27. i 33.

35. Osnovni kapital (zbroj pozicije 23. i pozicije 34.): upisati matematički zbroj pozicije 23. i pozicije 34.

36. Instrumenti regulatornog kapitala i povezani računi premija na dionice: upisati iznos u skladu s člankom 62. i člankom 63. Uredbe,

37. Dopunski kapital prije regulatornih usklađenja (pozicija 36): upisati iznos sa pozicije 36.

38. Izravna i neizravna ulaganja UAIF-a u vlastite instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite (negativan iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 63. t. (b) podtočka i., članak 66. t. (a) te članak 67. Uredbe,

39. Ulaganja u instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite subjekata financijskog sektora, ako ti subjekti imaju s UAIF-om recipročna međusobna ulaganja kojima je cilj umjetno povećati regulatorni kapital UAIF-a (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 66. t. (b) i članak 68. Uredbe,

40. Izravna i neizravna ulaganja u instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite subjekata financijskog sektora, ako UAIF u tim subjektima nema značajno ulaganje (iznos iznad praga od 10 % bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 66. t. (c), člankom 69., člankom 70. i člankom 79. Uredbe,

41. Izravna i neizravna ulaganja UAIF-a u instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite subjekata financijskog sektora, ako UAIF u tim subjektima ima značajno ulaganje (bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 66. t. (d), člankom 69. i člankom 79. Uredbe,

42. Ukupna regulatorna usklađenja dopunskog kapitala (zbroj od pozicije 38. do pozicije 41.): upisati matematički zbroj od pozicije 38. do pozicije 41.

43. Dopunski kapital (zbroj pozicije 37. i pozicije 42.): upisati matematički zbroj pozicije 37. i pozicije

44. Omjer osnovnog kapitala i minimalnog iznosa regulatornog kapitala: upisati omjer osnovnog kapitala i minimalnog iznosa regulatornog kapitala iz članka 26. Zakona

45. Ukupni rashodi iz prethodne godine: upisati iznos ukupnih rashoda UAIF-a ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini (članak 13. stavak 1. Uredbe (EU) 2019/2033,

46. Bonusi i ostali primici za osoblje (članak 13. stavak 4. t. (a) Uredbe (EU) 2019/2033) (upisati s negativnim predznakom); smatra se da bonusi i ostali primici za osoblje ovise o neto dobiti društva u dotičnoj godini ako su ispunjena oba sljedeća uvjeta:

a.) bonusi i ostali primici za osoblje koji se odbijaju već su isplaćeni zaposlenicima u godini koja prethodi godini isplate ili isplata bonusa i ostalih primitaka za osoblje neće utjecati na kapitalnu poziciju UAIF-a u godini isplate,

b.) za tekuću godinu i sljedeće godine UAIF nije dužan dodijeliti ili raspodijeliti dodatne bonuse ili druge isplate u obliku primitaka, osim ako u toj godini ostvari neto dobit.

47. Udjeli zaposlenika, direktora i partnera u neto dobiti (upisati s negativnim predznakom)

(članak 13. stavak 4. točka (b) Uredbe (EU) 2019/2033), udjeli zaposlenika, direktora i partnera u dobiti izračunavaju se na temelju neto dobiti,

48. Druge diskrecijske isplate dobiti i varijabilni primici (upisati s negativnim predznakom) članak 13. stavak 4. točka (c) Uredbe (EU) 2019/2033,

49. Obveza za dijeljene provizije i naknade (upisati s negativnim predznakom) članak 13. stavak 4. točka (d) Uredbe (EU) 2019/2033, upisati iznos dijeljenih provizija i naknada koje su izravno povezane s potraživanjima od provizija i naknada, a koje su uključene u ukupni prihod, uz uvjet da je plaćanje plativih provizija i naknada ovisno o stvarnom primitku potraživanih provizija i naknada,

50. Naknade za trgovanje (upisati s negativnim predznakom) članak 1. stavak 6. točka (a) RTS-a,

51. Jednokratni rashodi od neuobičajenih aktivnosti (upisati s negativnim predznakom), članak 13. stavak 4. točka (f) Uredbe (EU) 2019/2033, iznos jednokratnih rashoda od neuobičajenih aktivnosti,

52. Porezni rashodi (upisati s negativnim predznakom), porezni rashodi ako dospijevaju za godišnju dobit UAIF-a,

53. Gubici od trgovanja financijskim instrumentima za vlastiti račun (upisati s negativnim predznakom), gubici od trgovanja financijskim instrumentima za vlastiti račun,

54. Ugovorni sporazumi o prijenosu dobiti i gubitka (upisati s negativnim predznakom), plaćanja na temelju ugovora o prijenosu dobiti i gubitka na temelju ugovora u skladu s kojima je društvo za upravljanje obvezno, nakon pripreme svojih godišnjih financijskih izvještaja, prenijeti svoj godišnji rezultat matičnom društvu,

55. Rashodi povezani sa stavkama koje su već odbijene od regulatornog kapitala (upisati s negativnim predznakom), rashodi povezani sa stavkama koje su već odbijene od regulatornog kapitala u skladu s člankom 36. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013,

56. Ukupni fiksni opći troškovi UAIF-a iz prethodne godine (zbroj od retka 45. do 55.)

Dodatni kapital za pokriće rizika od profesionalne odgovornosti: upisati matematički rezultat razlike između pozicije 58. i pozicije 57. ili pozicije 60. i pozicije 59.,

57. 0,01 % ukupne vrijednosti imovine AIF-ova kojima upravlja UAIF: upisati iznos umnoška 0,01 % i ukupne vrijednosti imovine svih AIF-ova kojima UAIF upravlja, izračunat na način kako propisuje članak 14. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 231/2013.,

58. Likvidna sredstva – upisati iznos likvidnih sredstava UAIF-a koja su namijenjena za pokriće rizika od profesionalne odgovornosti iz članka 12. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 231/2013,

59. 0,9 % ukupne vrijednosti imovine AIF-ova kojima upravlja UAIF: upisati iznos umnoška 0,9% i ukupne vrijednosti imovine svih AIF-ova kojima UAIF upravlja, izračunat na način kako propisuje članak 15. stavak 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 231/2013.

60. Polica osiguranja: upisati iznos osigurateljnog pokrića ukupnih odštetnih zahtjeva po godini (članak 15. stavak 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 231/2013.).

I. REGULATORNI KAPITAL: (zbroj pozicije 35. i pozicije 43.): upisuje se zbroj pozicije 35 i pozicije 43

II. KAPITALNI ZAHTJEV prema članku 26. stavku 2. točki 2. Zakona (1/4 fiksnih općih troškova iz prethodne poslovne godine): upisuje se kapitalni zahtjev izračunat prema članku 9. ovoga Pravilnika.

III. KAPITALNI ZAHTJEV prema članku 26. stavku 2. točki 1. Zakona: upisati iznos iz članka 26. stavka 2. točka 1. Zakona.

V. Višak (+)/manjak ( – ) regulatornog kapitala – iznos viška ili manjka regulatornog kapitala u odnosnu na norme iz članka 26. stavak 2. Zakona

VII. Likvidna sredstva (članak 25. Zakona) – upisati iznos likvidne imovine namijenjenoj za potrebe ispunjena odredbi iz članka 25. Zakona (imovina unovčiva u roku od mjeseca dana koja se ne koristi u špekulativne svrhe).

VIII. Višak (+)/manjak ( – ) likvidnih sredstava – upisati razliku između pozicije VII. i zbroja pozicije 57 i pozicije II. ili III, ovisno koja je veća.

Dodatne informacije:

61. Skupštinske odluke (izglasana dividenda tekuće poslovne godine): upisati iznos koji se odnosi na objavljene dividende/dio neto dobiti u tekućoj poslovnoj godini prema odluci glavne Skupštine održane u tekućoj godini odnosno prema odluci osnivača, a koje se evidentiraju u bruto bilanci tekuće poslovne godine UAIF-a kao obveza za isplatu.

62. Skupštinske odluke (isplaćene dividende tekuće poslovne godine): upisati iznos isplaćene dividende/neto dobiti u tekućoj poslovnoj godini, ali samo onaj dio koji se odnosi na objavljenu dividendu/neto dobit tekuće poslovne godine prema odluci glavne Skupštine odnosno odluke osnivača.

63. Rezerve kapitala ostvarene emisijom dionica: upisati iznos koji je ostvaren iznad nominalne/knjigovodstvene vrijednosti prilikom emisije redovnih i povlaštenih dionica, osim kumulativnih povlaštenih dionica.

64. Dobit prethodne godine (rezerve za vlastite dionice): upisati dio dobiti prethodne godine za koji je uprava UAIF-a dala prijedlog da se zadrži, odnosno rasporedi u rezerve za otkup vlastitih dionica.

65. Neuključena dobit tekuće poslovne godine: upisati iznos dobiti tekuće godine koja ne ispunjava uvjete za uključenje u izračun regulatornog kapitala i s toga nije uključena u izračun.

66. Nerealizirani dobitak s osnova vrijednosnog usklađenja financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit: upisati iznos nerealiziranih dobitaka od vrednovanja financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit koji proizlazi iz primjene MSFI 9.

67. 0,02% vrijednosti imovine AIF-ova kojima upravlja UAIF čija je ukupna vrijednost imovine veća od 250.000.000,00 eura: upisati iznos umnoška 0,02% i ukupne vrijednosti imovine svih AIF-a kojim UAIF upravlja za iznos koji prelazi 250.000.000,00 eura. Navedenu stavku je potrebno ispuniti samo ako je ukupna vrijednost imovine svih AIF-a kojim UAIF upravlja veća od 250.000.000,00 eura.

68. Garancija kreditne institucije/osiguravajućeg društva: upisati iznos garancije dane od strane kreditne institucije ili osiguravajućeg društva UAIF-u u svrhu ispunjenja odredbi članka 24. stavka 1. i 3. Zakona.

PRILOG 2.

IZVJEŠTAJ O IZRAČUNU REGULATORNOG KAPITALA

Naziv UAIF-a: _______________________________________

OIB UAIF-a: ________________________________________

LEI UAIF-a: _________________________________________

Datum: ____________________________________________

 

Oznaka pozicije

Opis

Upućivanje na članke Uredbe (EU) br. 575/2013

IZNOS

(u EUR)

Redovni osnovni kapital

1.

Instrumenti kapitala i povezani računi premija na dionice

čl. 26. st. 1. t. (a) i (b), čl. 28.

 

2.

Zadržana dobit

čl. 26. st. 1. t. (c)

 

3.

Akumulirane ostale sveobuhvatne dobiti (i druge rezerve)

čl. 26. st. 1.

 

4.

Neovisno revidirana dobit tekuće godine ostvarena tijekom poslovne godine bez predvidivih troškova ili dividendi

čl. 26. st. 2.

 

5.

Redovni osnovni kapital prije regulatornog usklađenja(zbroj pozicija od 1. do 4.)

 

6.

Nematerijalna imovina (bez povezanih poreznih obaveza) (negativni iznos)

čl. 36. st. 1. t.(b), čl. 37.

 

7.

Odgođena porezna imovina koja ovisi o budućoj profitabilnosti, isključujući onu koja proizlazi iz privremenih razlika (bez povezanih poreznih obaveza, ako su ispunjeni uvjeti iz čl. 38. st. 3.) (negativni iznos)

čl. 36. st. 1. t.(c), čl. 38.

 

8.

Rezerve iz fer vrednovanja u vezi s dobicima ili gubicima na osnovi zaštite novčanog toka

čl. 33. st. 1. t. (a)

 

9.

Dobici ili gubici po obvezama vrednovanim po fer vrijednosti nastali kao posljedica promjena vlastite kreditne sposobnosti

čl. 33. st. 1. t. (b)

 

10.

Imovina mirovinskog plana koja se nalazi u izvještaju o financijskom položaju UAIF-a (negativni iznos)

čl. 36. st. 1. t. (e), čl. 41

 

11.

Izravna i neizravna ulaganja UAIF-a u vlastite instrumente redovnog osnovnog kapitala (negativni iznos)

čl. 36. st. 1. t. (f), čl. 42.

 

12.

Izravna, neizravna i sintetska ulaganja u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako ti subjekti imaju s institucijom recipročna međusobna ulaganja kojima je cilj umjetno povećati regulatorni kapital UAIF-a (negativni iznos)

čl. 36. st. 1. t. (g), čl. 44.

 

13.

Izravna, neizravna i sintetska ulaganja UAIF-a u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako UAIF u tim subjektima nema značajno ulaganje (iznos iznad praga od 10 %, bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos)

čl. 36. st. 1. t. (h), čl. 43., čl. 45., čl. 46., čl. 49. st. 2. i 3., čl. 79.

 

14.

Izravna, neizravna i sintetska ulaganja UAIF-a u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako UAIF u tim subjektima ima značajno ulaganje (iznos iznad praga od 10 %, bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos)

čl. 36. st. 1. t. (i), čl. 43., čl. 45., čl. 47., čl. 48. st. 1. t. (b), čl. 49. st. 1. do 3., čl. 79.

 

15.

Odgođena porezna imovina koja proizlazi iz privremenih razlika (iznos iznad praga od 10 %, bez povezanih poreznih obveza ako su ispunjeni uvjeti iz čl. 38. st.3.) (negativni iznos)

čl. 36. st. 1. t. (c), čl. 38., čl. 48. st. 1. t. (a)

 

16.

Iznos iznad praga od 15 % (negativni iznos)

čl. 48. st. 1.

 

17.

od čega: izravna i neizravna ulaganja UAIF-a u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako UAIF u tim subjektima ima značajno ulaganje

čl. 36. st. 1. t. (i), čl. 48. st. 1. t. (b)

 

18.

od čega: odgođena porezna imovina koja proizlazi iz privremenih razlika

čl. 36. st. 1. t. (c), čl. 38., čl. 48. st. 1. t. (a)

 

19.

Gubici tekuće financijske godine (negativni iznos)

čl. 36. st. 1. t. (a)

 

20.

Predvidivi porezni troškovi povezani sa stavkama redovnog osnovnog kapitala (negativni iznos)

čl. 36. st. 1. t. (l)

 

21.

Kvalificirani odbici dodatnog osnovnog kapitala koji prelaze dodatni osnovni kapital UAIF-a (negativni iznos)

čl. 36. st. 1. t. (j)

 

22.

Ukupna regulatorna usklađenja redovnog osnovnog kapitala (zbroj pozicija od 6. do 16. i 19. do 21.)

 

23.

Redovni osnovni kapital (zbroj pozicije 5. i pozicije 22.)

 

Dodatni osnovni kapital

24.

Instrumenti regulatornog kapitala i povezani računi premije na dionice

čl. 51., čl. 52.

 

25.

od čega: raspoređeno kao kapital na temelju primjenjivih računovodstvenih standarda

 

 

26.

od čega: raspoređeno kao obveze na temelju primjenjivih računovodstvenih standarda

 

 

27.

Dodatni osnovni kapital prije regulatornih usklađenja (pozicija 24.)

 

28.

Izravna i neizravna ulaganja UAIF-a u vlastite instrumente dodatnog osnovnog kapitala (negativni iznos)

čl. 52. st. 1. t. (b), čl. 56. t. (a), čl. 57.

 

29.

Izravna, neizravna i sintetska ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako ti subjekti imaju s UAIF-om recipročna međusobna ulaganja kojima je cilj umjetno povećati regulatorni kapital UAIF-a (negativni iznos)

čl. 56. t. (b),

čl. 58.

 

30.

Izravna, neizravna i sintetska ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako UAIF u tim subjektima nema značajno ulaganje (iznos iznad praga od 10% bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos)

čl. 56. t. (c), čl. 59., čl. 60. i čl. 79.

 

31.

Izravna, neizravna i sintetska ulaganja UAIF-a u instrumente dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako UAIF u tim subjektima ima značajno ulaganje (bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos)

čl. 56. t. (d), čl. 59. i čl. 79.

 

32.

Kvalificirani odbici dopunskog kapitala koji prelaze dopunski kapital UAIF-a (negativni iznos)

čl. 56. t. (e)

 

33.

Ukupna regulatorna usklađenja dodatnog osnovnog kapitala

(zbroj pozicija od 28. do 32.)

 

34.

Dodatni osnovni kapital (zbroj pozicije 27. i pozicije 33.)

 

35.

Osnovni kapital (zbroj pozicije 23. i pozicije 34.)

 

Dopunski kapital

 

36.

Instrumenti regulatornog kapitala i povezani računi premija na dionice

čl. 62. i čl. 63.

 

37.

Dopunski kapital prije regulatornih usklađenja

(pozicija 36)

 

38.

Izravna i neizravna ulaganja UAIF-a u vlastite instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite (negativan iznos)

čl. 63. t. (b) podtočka i.,

čl. 66. t. (a), čl. 67.

 

39.

Ulaganja u instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite subjekata financijskog sektora, ako ti subjekti imaju s UAIF-om recipročna međusobna ulaganja kojima je cilj umjetno povećati regulatorni kapital UAIF-a (negativni iznos)

čl. 66. t. (b), čl. 68.

 

40.

Izravna i neizravna ulaganja u instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite subjekata financijskog sektora, ako UAIF u tim subjektima nema značajno ulaganje (iznos iznad praga od 10% bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos)

čl. 66. t. (c), čl. 69., čl. 70. i čl. 79.

 

41.

Izravna i neizravna ulaganja UAIF-a u instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite subjekata financijskog sektora, ako UAIF u tim subjektima ima značajno ulaganje (bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos)

čl. 66. t. (d), čl. 69.i čl. 79.

 

42.

Ukupna regulatorna usklađenja dopunskog kapitala (zbroj od pozicije 38. do pozicije 41.)

 

43.

Dopunski kapital (zbroj pozicije 37. i pozicije 42.)

 

44.

Omjer osnovnog kapitala i minimalnog iznosa regulatornog kapitala

 

Fiksni opći troškovi poslovanja UAIF-a iz prethodne poslovne godine

45.

Ukupni rashodi iz prethodne godine

 

46.

Bonusi i ostali primici za osoblje (negativni iznos)

 

47.

Udjeli zaposlenika, direktora i partnera u neto dobiti (negativni iznos)

 

48.

Druge diskrecijske isplate dobiti i varijabilni primici (negativni iznos)

 

49.

Obveza za dijeljene provizije i naknade (negativni iznos)

 

50.

Naknade za trgovanje (negativni iznos)

 

51.

Jednokratni rashodi od neuobičajenih aktivnosti (negativni iznos)

 

52.

Porezni rashodi (negativni iznos)

 

53.

Gubici od trgovanja financijskim instrumentima za vlastiti račun (negativni iznos)

 

54.

Ugovorni sporazumi o prijenosu dobiti i gubitka (negativni iznos)

 

55.

Rashodi povezani sa stavkama koje su već odbijene od regulatornog kapitala (negativni iznos)

 

56.

Ukupni fiksni opći troškovi društva za upravljanje iz prethodne godine (zbroj od retka 45. do 55.)

 

Dodatni kapital za pokriće rizika od profesionalne odgovornosti

 

= (58. – 57) ili (60. – 59.)

57.

0,01 % ukupne vrijednosti imovine AIF-ova kojima upravlja UAIF

 

 

58.

Likvidna sredstva

 

 

59.

0,9% ukupne vrijednosti imovine AIF-ova kojima upravlja UAIF

 

 

60.

Polica osiguranja

 

 

I.

REGULATORNI KAPITAL

 

 

II.

KAPITALNI ZAHTJEV prema članku 26. stavku 2. točki 2. Zakona (1/4 fiksnih općih troškova iz prethodne poslovne godine)

 

 

III.

KAPITALNI ZAHTJEV prema članku 26. stavku 2. točki 1. Zakona

 

 

V.

Višak (+)/manjak ( – ) regulatornog kapitala

 

= VII-[Max (II, III)+57.)]

VII.

Likvidna sredstva (članak 25. Zakona)

 

 

VIII.

Višak (+)/manjak ( – ) likvidnih sredstava

 

 

Dodatne informacije

61.

Skupštinske odluke (izglasana dividenda tekuće poslovne godine)

 

 

62.

Skupštinske odluke (isplaćene dividende tekuće poslovne godine)

 

 

63.

Rezerve kapitala ostvarene emisijom dionica

 

 

64.

Dobit prethodne godine (rezerve za vlastite dionice)

 

 

65.

Neuključena dobit tekuće godine

 

 

66.

Nerealizirani dobitak s osnova vrijednosnog usklađenja financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

 

 

67.

0,02 % vrijednosti imovine AIF-ova kojima upravlja UAIF čija je ukupna vrijednost veća od 250.000.000,00 eura

 

 

68.

Garancija kreditne institucije/osiguravajućeg društva

 

 

Datum:

Odgovorna osoba UAIF-a:

 

Napomena: * pod drugim pravnim osobama podrazumijevaju se kreditne institucije, investicijska društva i druge financijske institucije

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić