Baza je ažurirana 29.09.2023. 

zaključno sa NN 112/23

NN 132/2022 (9.11.2022.), Pravila o vrednovanju kandidata u postupku imenovanja sudaca prvostupanjskih, županijskih i visokih sudova

DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

1992

Državno sudbeno vijeće, na temelju članka 56. b Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, broj 116/10., 57/11., 130/11., 28/13., 82/15., 67/18., 126/19. i 80/22.), na 82. sjednici održanoj 28. listopada 2022. donosi

PRAVILA

O VREDNOVANJU KANDIDATA U POSTUPKU IMENOVANJA SUDACA PRVOSTUPANJSKIH, ŽUPANIJSKIH I VISOKIH SUDOVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilima o vrednovanju kandidata u postupku imenovanja sudaca prvostupanjskih, županijskih i visokih sudova (u daljnjem tekstu: Pravila) uređuje se vrednovanje kandidata koji su podnijeli prijave na oglas za sudačko mjesto i to:

– za kandidate koji se javljaju na oglas za sudačko mjesto, a koji u trenutku raspisivanja tog oglasa obnašaju pravosudnu dužnost,

– za kandidate koji su završili Državnu školu za pravosudne dužnosnike, a javljaju se na oglas za sudačko mjesto na općinskom, trgovačkom i upravnom sudu,

– za kandidate koji nisu pravosudni dužnosnici, a javljaju se na oglas za suca županijskog suda, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske, Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

(2) U postupku vrednovanja kandidata, Pravilima se uređuje način provođenja i bodovanja razgovora sa svim kandidatima te način provođenja pisanog dijela postupka vrednovanja i ocjenjivanja pisanih radnji kandidata za suce iz stavka 1. alineje 3. ovoga članka.

Članak 2.

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li u Pravilima korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Članak 3.

(1) O tijeku vrednovanja iz članka 1. Pravila Tajništvo Državnog sudbenog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće) sastavlja i vodi zapisnik.

(2) U zapisnik se za svakog kandidata unosi:

– ime i prezime kandidata,

– naziv suda, odnosno sudova za koje se kandidat natječe,

– dan održavanja razgovora,

– bodovi ostvareni na razgovoru i

– ukupan broj bodova.

(3) U zapisnik za kandidata koji je sudac se, uz podatke iz stavka 2,. unose i bodovi ostvareni na temelju ocjene obnašanja sudačke dužnosti. U zapisnik za kandidata iz reda državnih odvjetnika i njihovih zamjenika, uz podatke iz stavka 2., unose se i bodovi ostvareni na temelju ocjene obnašanja državnoodvjetničke dužnosti. U zapisnik za kandidata koji je završio Državnu školu za pravosudne dužnosnike se, uz podatke iz stavka 2., unose se i bodovi ostvareni završnom ocjenom i ocjenom rada savjetnika u pravosudnim tijelima odnosno na završnom ispitu. U zapisnik za druge kandidate unose se, uz podatke iz stavka 2., i podaci o održanoj pisanoj provjeri te na njoj ostvareni bodovi.

Članak 4.

(1) Članovi Državnog sudbenog Vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće) koji provode razgovor s kandidatima moraju biti prisutni za vrijeme razgovora sa svim kandidatima za ista sudačka mjesta i te kandidate ocijeniti u skladu s ovim Pravilima.

(2) Ako koji član Vijeća propusti postupiti u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, Vijeće će donijeti konačnu ocjenu ne uzimajući u obzir njegove ocjene.

Članak 5.

(1) Kandidati koji mogu biti imenovani sukladno članku 55. stavku 9. i članku 56. a stavku 4. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, broj 116/10., 57/11., 130/11., 28/13., 82/15., 67/18., 126/19. i 80/22. – u daljnjem tekstu – ZDSV), pozivaju se na razgovor prema utvrđenom broju bodova, od najmanjeg prema najvećem broju bodova.

(2) Kandidati se pozivaju na razgovor objavom na internetskoj stranici Vijeća, najmanje osam dana prije dana održavanja razgovora.

Članak 6.

(1) Razgovor s kandidatima vodi član Vijeća kojeg odrede prisutni članovi dogovorom ili većinom glasova. Svi članovi Vijeća mogu postavljati pitanja i tražiti dopune.

(2) S kandidatima se provodi strukturirani razgovor u primjerenom trajanju.

(3) Na razgovoru se kandidatima postavljaju pitanja koja se odnose na njihov dosadašnji rad i aktivnosti, a na temelju kojih se može utvrditi njihov osjećaj za pravdu, sposobnost primjerenog i odgovornog obnašanja dužnosti te njihova motiviranost za obnašanje dužnosti.

II. VREDNOVANJE KANDIDATA KOJI SU ZAVRŠILI DRŽAVNU ŠKOLU ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE

Članak 7.

(1) Na strukturiranom razgovoru Vijeće razmatra i vrednuje kandidatovu sposobnost primjerenog i odgovornog obnašanja dužnosti, njegovu motiviranost za obnašanje dužnosti te njegov osjećaj za pravdu.

(2) Nakon toga, predsjednik Vijeća predlaže za svakog kandidata broj bodova koji je isti ostvario na strukturiranom razgovoru.

(3) Ako se ne postigne suglasnost svih članova Vijeća o broju bodova koji je kandidat ostvario na strukturiranom razgovoru, pristupa se pojedinačnom vrednovanju kandidata na način da je svaki član Vijeća, koji je sudjelovao u provedbi razgovora, dužan u zasebnom izvješću o uspjehu posebno vrednovati svakog kandidata ocjenom 0 do 20 bodova, prema mjerilima i kriterijima iz stavka 1. ovog članka.

(4) Na razgovoru kandidat može ostvariti najviše 20 bodova.

(5) Prosječan broj bodova za svakog kandidata utvrđuje se na način da se ukupno ostvareni broj bodova svakog kandidata dijeli s brojem članova Vijeća koji su sudjelovali u vrednovanju.

(6) O provedbi razgovora vodi se poseban zapisnik u koji se unosi vrijeme, mjesto, sastav Vijeća, imena kandidata s kojima je obavljen razgovor, broj bodova svakog kandidata ostvaren na završnoj ocjeni u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike, bodovi ostvareni ocjenom rada savjetnika u pravosudnim tijelima, bodovi ostvareni na završnom ispitu, te bodovi ostvareni na temelju vrednovanja usmenog razgovora. Zapisnik potpisuju svi članovi Vijeća koji su sudjelovali u provedbi razgovora.

III. VREDNOVANJE KANDIDATA KOJI SU PRAVOSUDNI DUŽNOSNICI

Članak 8.

(1) Na strukturiranom razgovoru Vijeće razmatra i vrednuje kandidatovu sposobnost primjerenog i odgovornog obnašanja dužnosti, njegovu motiviranost za obnašanje dužnosti te njegov osjećaj za pravdu.

(2) Nakon toga, predsjednik Vijeća predlaže za svakog kandidata broj bodova koji je isti ostvario na strukturiranom razgovoru.

(3) Ako se ne postigne suglasnost svih članova Vijeća o broju bodova koji je kandidat ostvario na strukturiranom razgovoru, pristupa se pojedinačnom vrednovanju kandidata na način da je svaki član Vijeća koji je sudjelovao u provedbi razgovora dužan u zasebnom izvješću o uspjehu posebno vrednovati svakog kandidata ocjenom 0 do 20 bodova, prema mjerilima i kriterijima iz stavka 1. ovog članka.

(4) Na razgovoru kandidat može ostvariti najviše 20 bodova.

(5) Prosječan broj bodova za svakog kandidata utvrđuje se na način da se ukupno ostvareni broj bodova svakog kandidata dijeli s brojem članova Vijeća koji su sudjelovali u vrednovanju.

(6) O provedbi razgovora vodi se poseban zapisnik u koji se unosi vrijeme, mjesto, sastav Vijeća, imena kandidata s kojima je obavljen razgovor, broj bodova svakog kandidata ostvaren na ocjeni obnašanja sudačke/državnoodvjetničke dužnosti te bodovi ostvareni na temelju vrednovanja usmenog razgovora. Zapisnik potpisuju svi članovi Vijeća koji su sudjelovali u provedbi razgovora.

IV. VREDNOVANJE DRUGIH KANDIDATA ZA SUDAČKA MJESTA

Članak 9.

Kandidati koji prema zakonu zadovoljavaju uvjete za imenovanje na sudačku dužnost, a ne ubrajaju se među kandidate iz glave II. i III. ovih Pravila, vrednuje se na pisanoj provjeri i na strukturiranom razgovoru.

Provjera znanja

Članak 10.

(1) Pisana provjera pred Vijećem sastoji se od pisanja jedne pisane radnje pri čemu se uzima u obzir vrsta i razina suda za koji se vrednovanje provodi.

(2) Kandidatu se stavlja na raspolaganje spis konkretnog predmeta (predložak) radi analize mjerodavnih procesnih, činjeničnih i pravnih pitanja te izrade nacrta odgovarajućih sudskih odluka. Iz spisa konkretnog predmeta izdvojit će se oni sadržaji koji bi mogli ugroziti objektivnost postupka.

(3) Kandidati koji se istodobno natječu za isti sud ili sud iste vrste izrađuju pisanu radnju na temelju istog predloška.

(4) Sve osobe upoznate sa sadržajem predloška za vrednovanje dužne su njegov sadržaj čuvati kao tajnu sve do objave istog kandidatima tijekom postupka vrednovanja.

Članak 11.

(1) Kandidati pisanu radnju izrađuju pod osobnom zaporkom.

(2) Kandidatima je zabranjeno da na pisanu radnju stavljaju ime ili bilo kakvu drugu naznaku koja bi mogla upućivati na njihov identitet. Kandidati koji postupe protivno ovom pravilu isključuju se iz postupka provjere znanja.

(3) Rezultati pisane provjere znanja objavljuju se na internetskim stranicama Vijeća pod osobnom zaporkom kandidata najkasnije osam dana prije održavanja razgovora.

Članak 12.

(1) Provjera znanja provodi se na mjestu i u vrijeme koje odredi Vijeće.

(2) Mjesto i vrijeme održavanja provjere znanja te popis kandidata koji su provjeru dužni pristupiti objavljuje se na internetskim stranicama Vijeća najmanje osam dana unaprijed.

Članak 13.

(1) Postupkom provjere znanja te održavanjem reda tijekom provjere rukovode Tajnik i službenici Tajništva te za to zaduženi članovi Vijeća.

(2) Kandidati su dužni pristupiti pisanoj provjeri u određeno vrijeme te dokazati svoj identitet odgovarajućom važećom identifikacijskom ispravom. Smatra se da su kandidati koji ne pristupe pisanoj provjeri odustali od daljnjeg sudjelovanja u postupku vrednovanja.

(3) Svakom kandidatu će se uručiti predložak za izradu pisane radnje te će im se dati potrebna objašnjenja o osobnoj zaporci i drugim potrebnim pitanjima.

(4) Za vrijeme pisanja radnje, pod prijetnjom isključivanja iz postupka pisanja radnje, nije dopuštena komunikacija između kandidata, niti s trećim osobama u vezi predmeta pisane radnje.

(5) Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su upozoriti kandidate na pravila za održavanje reda te su ovlaštene isključiti ih iz postupka pisanja radnje ako krše ta pravila ili narušavaju red. Ove činjenice se unose u zapisnik o tijeku provjere znanja uz naznaku vrste kršenja pravila i drugih relevantnih okolnosti.

(6) Pisane radnje i predlošci dostavljaju se po završetku izrade svih pisanih radnji Povjerenstvu za bodovanje pisanih radnji (dalje: Povjerenstvo).

Članak 14.

(1) Povjerenstvo se sastoji od pet članova koje rješenjem imenuje Vijeće. Najmanje tri člana Povjerenstva moraju biti članovi Vijeća.

(2) Radom Povjerenstva rukovodi predsjednik koji je član Vijeća i kojeg članovi Povjerenstva biraju između sebe.

(3) Povjerenstvo može imenovati među svojim članovima jednog ili više izvjestitelja.

(4) Izvjestitelji će izvijestiti Povjerenstvo o tijeku vrednovanja. Na temelju izvješća izvjestitelja Povjerenstvo utvrđuje prijedlog broja bodova po pojedinim elementima provjere znanja. O prijedlogu bodovanja Povjerenstvo odlučuje nastojeći postići jednoglasnost. Ako to nije moguće, Povjerenstvo odlučuje većinom glasova.

(5) Konačan prijedlog bodovanja za sve kandidate Povjerenstvo podnosi Vijeću. Ako Vijeće ne prihvati prijedlog, može zatražiti da se ponovi pregled i bodovanje pisanih radnji te podnese novi prijedlog. U opravdanim slučajevima Vijeće može odlučiti da pregled i bodovanje provede Povjerenstvo u izmijenjenom sastavu.

(6) Vrednovanje pisanih radnji provest će se u roku od 60 (šezdeset) dana po dovršetku provjere znanja. Vijeće može iz opravdanih razloga produžiti ovaj rok, ali ne više od 30 (trideset) dana.

(7) O rezultatu provjere znanja na prikladan će se način obavijestiti kandidate najkasnije osam dana prije razgovora.

Članak 15.

Kandidat iz pisane radnje može ostvariti najviše 150 bodova.

Razgovor s kandidatima

Članak 16.

Razgovor s kandidatima provodi se uz primjenu pravila iz članka 8. Pravila.

V. REDOSLIJED KANDIDATA

Članak 17.

(1) Na temelju ukupnog broja bodova ostvarenih završnom ocjenom u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike, ocjenom rada savjetnika u pravosudnim tijelima, na završnom ispitu, ocjenom obnašanja sudačke/državnoodvjetničke dužnosti odnosno ocjenom pisane provjere, Vijeće utvrđuje redoslijed kandidata koji se objavljuje na internetskim stranicama Vijeća.

(2) Nakon provedenog razgovora, Tajništvo dopunjuje dokumentaciju, popunjava zapisnike iz članka 2. ovih Pravila za svakog kandidata, sastavlja prijedlog konačnog redoslijeda kandidata te ga podnosi Vijeću s cjelokupnom dokumentacijom, nakon čega Vijeće zbrajanjem broja bodova ostvarenih na temelju završne ocjene u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike, ocjenom rada savjetnika u pravosudnim tijelima, na završnom ispitu, ocjenom obnašanja sudačke/državnoodvjetničke dužnosti odnosno ocjenom pisane provjere znanja i na razgovoru, utvrđuje konačan redoslijed kandidata i objavljuje ga na svojim internetskim stranicama.

(3) Za kandidate koji su završili Državnu školu za pravosudne dužnosnike redoslijed kandidata sadrži: ukupan broj bodova, bodove ostvarene na završnoj ocjeni u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike, bodove ostvarene ocjenom rada savjetnika u pravosudnim tijelima, bodove ostvarene na završnom ispitu i bodove ostvarene na razgovoru, za kandidate koji su pravosudni dužnosnici: ukupan broj bodova, bodove ostvarene ocjenom obnašanja sudačke/državnoodvjetničke dužnosti i bodove ostvarene na razgovoru, a za kandidate koji nisu pravosudni dužnosnici: ukupan broj bodova, bodove ostvarene ocjenom pisane provjere znanja te bodove ostvarene na razgovoru.

(4) Vijeće će imenovati suce između najviše 15 kandidata koji su ostvarili najveći broj bodova, s time da razlika između izabranog kandidata i kandidata s najvećim brojem bodova ne smije biti veća od 15 bodova.

(5) Ako se, na temelju članka 50. stavak 2. ZDSV-a, kandidat u postupku izbora pozvao na prava koja mu pripadaju sukladno odredbama zakona koji uređuje prava nacionalnih manjina, Vijeće će ispitati zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u sudu za koji je kandidat podnio prijavu, usporediti tu zastupljenost sa sudjelovanjem pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu na području tog suda te prikupiti podatke o drugim relevantnim okolnostima. Na temelju utvrđenih okolnosti, Vijeće može uvećati broj bodova koje je kandidat ostvario za maksimalno deset bodova i to razmjerno stupnju podzastupljenosti i potrebi da se uspostavi jednakost u mogućnostima te samo dok podzastupljenost traje.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Postupci imenovanja sudaca za koje je oglas o slobodnim sudačkim mjestima objavljen do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, broj 80/22.) dovršit će se prema odredbama Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, broj 116/10., 57/11., 130/11., 28/13., 82/15., 67/18. i 126/19.) te Pravilima o vrednovanju kandidata u postupku imenovanja sudaca prvostupanjskih, županijskih i visokih sudova (»Narodne novine«, broj 8/19.).

Članaka 19.

(1) Stupanjem na snagu ovih Pravila prestaju važiti Pravila o vrednovanju kandidata u postupku imenovanja sudaca prvostupanjskih, županijskih i visokih sudova (»Narodne novine«, broj 8/19).

(2) Ova Pravila stupaju na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Broj: OU-114/22

Zagreb, 28. listopada 2022.

Predsjednik Državnog sudbenog vijeća Darko Milković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić