Baza je ažurirana 22.062024. 

zaključno sa NN 74/24

NN 132/2022 (9.11.2022.), Pravila o načinu provođenja i ocjenjivanja pisane radnje kandidata za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske koji nisu pravosudni dužnosnici te načinu provođenja i ocjenjivanja razgovora kandidata za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske

DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

1991

Državno sudbeno vijeće, na temelju članaka 56.b Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, broj 116/10., 57/11., 130/11., 28/13., 82/15., 67/18., 126/19. i 80/22.), na 82. sjednici održanoj 28. listopada 2022., donosi

PRAVILA

O NAČINU PROVOĐENJA I OCJENJIVANJA PISANE RADNJE KANDIDATA ZA SUCA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE KOJI NISU PRAVOSUDNI DUŽNOSNICI TE NAČINU PROVOĐENJA I OCJENJIVANJA RAZGOVORA KANDIDATA ZA SUCA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilima o načinu provođenja i ocjenjivanja pisane radnje kandidata za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske koji nisu pravosudni dužnosnici te načinu provođenja i ocjenjivanja razgovora kandidata za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Pravila) uređuje se vrednovanje kandidata koji su podnijeli prijave na oglas za sudačko mjesto suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske, i to:

– vrednovanje pisane radnje kandidata za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske koji nisu pravosudni dužnosnici te

– vrednovanje (provođenje i bodovanje) razgovora s kandidatima za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske i onih koji već obnašaju pravosudnu dužnost i onih koji nisu pravosudni dužnosnici.

Članak 2.

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li u Pravilima korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

II. VREDNOVANJE PISANE RADNJE KANDIDATA KOJI NISU PRAVOSUDNI DUŽNOSNICI

Članak 3.

(1) Provjera znanja pred Državnim sudbenim vijećem (u daljnjem tekstu: Vijeće) sastoji se od pisanja pisane radnje.

(2) Kandidatu se stavlja na raspolaganje spis konkretnog predmeta radi analize mjerodavnih procesnih, činjeničnih i pravnih pitanja radi izrade nacrta odgovarajućih sudskih odluka. Iz spisa konkretnog predmeta, izdvojit će se oni sadržaji koji bi mogli ugroziti objektivnost postupka.

(3) Svi kandidati koji se istodobno natječu izrađuju istu radnju.

(4) Sve osobe upoznate sa sadržajem predložaka za vrednovanje pisane radnje dužne su sadržaj istog čuvati kao tajnu sve do objave predloška kandidatima tijekom postupka vrednovanja.

Članak 4.

(1) Kandidati pisane radnje izrađuju pod osobnom zaporkom.

(2) Kandidatima je zabranjeno da na pisanu radnju stavljaju ime ili bilo kakvu drugu naznaku koja bi mogla upućivati na njihov identitet. Kandidati koji postupe protivno ovom pravilu isključuju se iz postupka provjere znanja.

(3) Rezultati pisane provjere znanja objavljuju se na internetskim stranicama Vijeća.

Članak 5.

(1) Provjera znanja provodi se na mjestu i u vrijeme koje odredi Vijeće.

(2) Mjesto i vrijeme održavanja provjere znanja te popis kandidata koji su provjeru dužni obaviti objavljuje se na internetskim stranicama Vijeća najmanje osam dana unaprijed.

Članak 6.

(1) Postupkom provjere znanja te održavanjem reda tijekom provjere rukovode Tajnik i službenici Tajništva te za to zaduženi članovi Vijeća.

(2) Kandidati su dužni pristupiti provjeri znanja u određeno vrijeme te dokazati svoj identitet odgovarajućom važećom identifikacijskom ispravom. Smatra se da su kandidati koji ne pristupe provjeri znanja odustali od daljnjeg sudjelovanja u postupku vrednovanja.

(3) Svakom kandidatu će se uručiti predložak za izradu pisane radnje te će im se dati potrebna objašnjenja o osobnoj zaporci i drugim potrebnim pitanjima.

(4) Za vrijeme pisanja radnje, pod prijetnjom isključivanja iz postupka pisanja radnje, nije dopuštena komunikacija između kandidata niti s trećim osobama u vezi predmeta pisane radnje.

(5) Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su upozoriti kandidate na pravila za održavanje reda te su ovlaštene isključiti ih iz postupka pisanja radnje ako krše ta pravila ili narušavaju red. Ove činjenice se unose u zapisnik o tijeku provjere znanja uz naznaku vrste kršenja pravila i drugih relevantnih okolnosti.

(6) Pisane radnje i predlošci dostavljaju se po završetku izrade svih pisanih radnji Povjerenstvu za bodovanje pisanih radnji (dalje: Povjerenstvo).

Članak 7.

(1) Povjerenstvo se sastoji od pet članova koje rješenjem imenuje Vijeće. Najmanje tri člana Povjerenstva moraju biti članovi Vijeća.

(2) Radom Povjerenstva rukovodi predsjednik koji je član Vijeća i kojeg članovi Povjerenstva biraju između sebe.

(3) Povjerenstvo može imenovati među svojim članovima jednog ili više izvjestitelja.

(4) Izvjestitelji će izvijestiti Povjerenstvo o tijeku vrednovanja. Na temelju izvješća izvjestitelja Povjerenstvo utvrđuje prijedlog broja bodova po pojedinim elementima provjere znanja. O prijedlogu bodovanja Povjerenstvo odlučuje nastojeći postići jednoglasnost. Ako to nije moguće, Povjerenstvo odlučuje većinom glasova.

(5) Konačan prijedlog bodovanja za sve kandidate Povjerenstvo podnosi Vijeću. Ako Vijeće ne prihvati prijedlog, može zatražiti da se ponovi pregled i bodovanje pisanih radnji te podnese novi prijedlog. U opravdanim slučajevima, Vijeće može odlučiti da pregled i bodovanje provede Povjerenstvo u izmijenjenom sastavu.

(6) Vrednovanje pisanih radnji provest će se u roku od 60 (šezdeset) dana po dovršetku provjere znanja. Vijeće može iz opravdanih razloga produžiti ovaj rok, ali ne više od 30 (trideset) dana.

(7) Rezultati pisane provjere objavljuju se na internetskim stranicama Vijeća pod osobnom zaporkom kandidata najkasnije osam dana prije održavanja razgovora.

Članak 8.

Kandidat iz pisane radnje može ostvariti najviše 150 bodova.

Članak 9.

(1) O tijeku vrednovanja iz članka 1. ovih Pravila tajništvo Vijeća sastavlja i vodi zapisnik.

(2) U zapisnik se za svakog kandidata unosi:

– ime i prezime kandidata,

– naziv suda,

– dan održavanja razgovora,

– bodovi ostvareni na razgovoru,

– ukupan broj bodova.

(3) U zapisnik za kandidate koji su suci se, uz podatke iz stavka 2., unose i bodovi ostvareni na temelju ocjene obnašanja sudačke dužnosti. U zapisnik za kandidate iz redova državnih odvjetnika i njihovih zamjenika, uz podatke iz stavka 2. ovog članka, unose se bodovi ostvareni na temelju ocjene obnašanja državnoodvjetničke dužnosti. U zapisnik za kandidate koji nisu pravosudni dužnosnici unose se, uz podatke iz stavka 2. ovog članka, i podaci o održanoj pisanoj provjeri te na njoj ostvarenim bodovima.

III. VREDNOVANJE RAZGOVORA S KANDIDATIMA ZA SUCA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE I ONIH KOJI VEĆ OBNAŠAJU PRAVOSUDNU DUŽNOST I ONIH KOJI NISU PRAVOSUDNI DUŽNOSNICI

Članak 10.

(1) Članovi Vijeća, koji provode razgovor s kandidatima, moraju biti prisutni za vrijeme razgovora sa svim kandidatima za ista sudačka mjesta i te kandidate ocijeniti u skladu s Pravilima.

(2) Ako koji član Vijeća propusti postupiti u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, Vijeće će donijeti konačnu ocjenu ne uzimajući u obzir njegove ocjene.

Članak 11.

(1) Kandidati koji mogu biti imenovani sukladno članku 55. a stavku 7. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, broj 116/10., 57/11., 130/11., 28/13., 82/15., 67/18., 126/19. i 80/22.) na razgovor se pozivaju prema utvrđenom broju bodova od najmanjeg prema najvećem.

(2) Kandidati se pozivaju na razgovor objavom na internetskoj stranici Vijeća, najmanje osam dana prije dana održavanja razgovora.

Članak 12.

(1) Razgovor s kandidatima vodi član Vijeća kojeg odrede prisutni članovi dogovorom ili većinom glasova. Svi članovi Vijeća mogu postavljati pitanja i tražiti dopune.

(2) S kandidatima se provodi strukturirani razgovor u primjerenom trajanju.

(3) Na razgovoru se kandidatima postavljaju pitanja koja se odnose na njihov dosadašnji rad i aktivnosti, a na temelju kojih se može utvrditi njihov osjećaj za pravdu, sposobnost primjerenog i odgovornog obnašanja dužnosti te njihova motiviranost za obnašanje dužnosti.

Članak 13.

(1) Na strukturiranom razgovoru Vijeće razmatra i vrednuje kandidatovu sposobnost primjerenog i odgovornog obnašanja dužnosti, njegovu motiviranost za obnašanje dužnosti te njegov osjećaj za pravdu.

(2) Nakon toga, predsjednik Vijeća za svakog kandidata, neposredno nakon razgovora s njim, predlaže broj bodova koji je isti ostvario na strukturiranom razgovoru.

(3) Ako se ne postigne suglasnost svih članova Vijeća o broju bodova koji je kandidat ostvario na strukturiranom razgovoru, pristupa se pojedinačnom vrednovanju kandidata na način da je svaki član Vijeća, koji je sudjelovao u provedbi razgovora, dužan u zasebnom izvješću o uspjehu posebno vrednovati svakog kandidata ocjenom 0 do 20 bodova, prema mjerilima i kriterijima iz stavka 1. ovog članka.

(4) Na razgovoru kandidat može ostvariti najviše 20 bodova.

(5) Prosječan broj bodova za svakog kandidata utvrđuje se na način da se ukupno ostvareni broj bodova svakog kandidata dijeli s brojem članova Vijeća koji su sudjelovali u vrednovanju.

(6) O provedbi razgovora vodi se poseban zapisnik u koji se unosi vrijeme, mjesto, sastav Vijeća, kandidati s kojima je obavljen razgovor te bodovi ostvareni na temelju vrednovanja usmenog razgovora. Zapisnik potpisuju svi članovi Vijeća koji su sudjelovali u provedbi razgovora.

IV. REDOSLIJED KANDIDATA

Članak 14.

(1) Na temelju ukupnog broja bodova utvrđenog ocjenom obnašanja dužnosti odnosno rezultata pisane provjere, Vijeće utvrđuje redoslijed kandidata koji se objavljuje na internetskoj stranici Vijeća.

(2) Nakon provedenog razgovora Tajništvo dopunjuje dokumentaciju, popunjava zapisnike iz članka 9. ovih Pravila za svakog kandidata, sastavlja prijedlog konačnog redoslijeda kandidata te ga podnosi Vijeću s cjelokupnom dokumentacijom, nakon čega Vijeće zbrajanjem broja bodova ostvarenog ocjenom obnašanja sudačke/državnoodvjetničke dužnosti odnosno na pisanoj provjeri znanja i na razgovoru, utvrđuje konačan redoslijed kandidata i objavljuje ga na svojim internetskim stranicama.

(3) Za kandidate koji su pravosudni dužnosnici redoslijed kandidata sadrži: ukupan broj bodova, bodove ostvarene ocjenom obnašanja sudačke/državnoodvjetničke dužnosti i bodove ostvarene na razgovoru; a za kandidate koji nisu pravosudni dužnosnici: ukupan broj bodova, bodove ostvarene provjerom znanja te bodove ostvarene na razgovoru.

(4) Vijeće će imenovati suce između najviše 15 kandidata koji su ostvarili najveći broj bodova, s time da razlika između izabranog kandidata i kandidata s najvećim brojem bodova ne smije biti veća od 15 bodova.

(5) Ako se na temelju članka 50. stavka 2. ZDSV-a kandidat u postupku izbora pozvao na prava koja mu pripadaju sukladno odredbama ustavnog zakona koji uređuje prava nacionalnih manjina, Vijeće će ispitati zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u sudu za koji je kandidat podnio prijavu, usporediti tu zastupljenost sa sudjelovanjem pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu na području tog suda te prikupiti podatke o drugim relevantnim okolnostima. Na temelju utvrđenih okolnosti, Vijeće može uvećati broj bodova koje je kandidat ostvario za maksimalno deset bodova i to razmjerno stupnju podzastupljenosti i potrebi da se uspostavi jednakost u mogućnostima te samo dok podzastupljenost traje.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

(1) Danom stupanja na snagu ovih Pravila prestaju važiti Pravila o načinu provođenja i ocjenjivanja pisanih radnji kandidata za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske koji nisu pravosudni dužnosnici te načinu provođenja i ocjenjivanja razgovora kandidata za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 8/19).

(2) Ova Pravila stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: OU-113/22 Zagreb, 28. listopada 2022.

Predsjednik Državnog sudbenog vijeća Darko Milković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić