Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

NN 132/2022 (9.11.2022.), Pravila o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja

 

Državno sudbeno vijeće

1990

Na temelju članka 56. b Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, broj 116/10., 57/11., 130/11., 13/13., 28/13., 82/15., 67/18., 126/19. i 80/22.), Državno sudbeno vijeće na 82. sjednici održanoj 28. listopada 2022. donosi

PRAVILA

O SADRŽAJU, METODAMA I NAČINU PROVEDBE PSIHOLOŠKOG TESTIRANJA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilima propisuje se:

– sadržaj, metode i postupak provedbe psihološkog testiranja kandidata za suca općinskog, trgovačkog ili upravnog suda, radi utvrđivanja sposobnosti kandidata za obnašanje dužnosti suca te

– način određivanja ovlaštene pravne osobe za provođenje psihološkog testiranja.

(2) Izrazi koji se koriste u ovim Pravilima u muškom rodu, upotrijebljeni su neutralno i odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Članak 2.

Psihološko testiranje, koje prethodi mišljenju o sposobnosti kandidata za obnašanje sudačke dužnosti, u skladu s člankom 56.a stavak 5. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, broj 116/10., 57/11., 130/11., 28/13., 82/15., 67/18., 126/19. i 80/22. – u daljnjem tekstu: ZDSV), provodi ovlaštena pravna osoba koju odredi Državno sudbeno vijeće (u daljnjem tekstu: Vijeće).

Članak 3.

Vijeće će na psihološko testiranje uputiti kandidate za oglašeno slobodno mjesto suca općinskog, trgovačkog ili upravnog suda koji su završili Državnu školu za pravosudne dužnosnike, a koji mogu biti imenovani sukladno članku 56.a stavku 4. ZDSV-a.

Članak 4.

Psihološki test sastoji se od pisanog dijela te kraćeg razgovora (intervjua) s kandidatom.

Članak 5.

Psihološka sposobnost kandidata iz članka 3. ovih Pravila utvrđuje se na psihološkom testiranju prema sljedećim mjerilima:

1. Test općih intelektualnih sposobnosti

– kriterij; z = 0,00 (prosječna vrijednost po kriteriju mjernog instrumenta)

2. Višedimenzionalni upitnik osobnosti

– kriterij; emocionalna stabilnost u kategoriji normalnih vrijednosti (po kriteriju mjernog instrumenta)

3. Polustrukturirani psihologijski intervju

– kriterij; bez znakova psihopatoloških odstupanja.«

Članak 6.

Vijeće će kandidatima iz članka 3. ovih Pravila uputiti poziv za pristup psihološkom testiranju objavom na internetskoj stranici Vijeća najmanje osam dana unaprijed.

Članak 7.

Organizaciju provođenja, kontrolu i evidenciju pravodobnog obavljanja psihološkog testiranja obavlja Vijeće.

Članak 8.

Ovlaštena pravna osoba će donijeti mišljenje o svakom od kandidata koji su pozvani na pristup psihološkom testiranju u roku od tri dana od provedenog psihološkog testiranja te ga dostaviti Vijeću.

Članak 9.

(1) Ovlaštena pravna osoba psihološku sposobnost kandidata iz članka 3. ovih Pravila u svojem mišljenju iz članka 8. ovih Pravila utvrđuje kao:

– sposoban za obnašanje dužnosti suca ili

– nesposoban za obnašanje dužnosti suca.

(2) Mišljenje kojim je utvrđena nesposobnost za obnašanje dužnosti suca ovlaštena pravna osoba mora obrazložiti na način da određeno navede točku iz članka 5. Pravila na kojoj temelji svoje mišljenje, kao i da navede mjerni instrument koji je korišten na psihološkom testiranju.

(3) Mišljenje iz članka 8. ovih Pravila vrijedi najdulje godinu dana od dana njegova donošenja.

(4) Vijeće može kandidata po službenoj dužnosti ili na njegov pisani prijedlog uputiti na ponovljeno psihološko testiranje ovlaštenoj pravnoj osobi koju odredi Vijeće.

Članak 10.

Ovlaštena pravna osoba odgovara za rad Vijeću.

Članak 11.

(1) Ovlaštena pravna osoba koja obavlja psihološko testiranje kandidata dužna je voditi posebnu evidenciju i čuvati dokumentaciju svih pregledanih kandidata. Posebna evidencija vodi se u obliku kartoteke koju čine rezultati psiholoških testova i intervjua.

(2) Na poseban zahtjev Vijeća ovlaštena pravna osoba dužna je dostaviti podatke iz evidencije i dokumentaciju iz stavka 1. ovog članka.

Članak 12.

Obrasci mišljenja ovlaštene pravne osobe nalaze se u Prilogu 1. i 2., koji su sastavni dio ovih Pravila.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Postupci imenovanja sudaca za koje je oglas o slobodnim sudačkim mjestima objavljen do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, broj 80/22.) dovršit će se prema odredbama Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, broj 116/10., 57/11., 130/11., 28/13., 82/15., 67/18. i 126/19.) te Pravilima o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja (»Narodne novine«, broj 8/19.).

Članak 14.

(1) Danom stupanja na snagu ovih Pravila prestaju važiti Pravila o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja (»Narodne novine«, broj 8/19.).

(2) Ova Pravila stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: OU-112/22 Zagreb, 28. listopada 2022.

Predsjednik Državnog sudbenog vijeća Darko Milković, v. r.

PRILOG 1.

OVLAŠTENA PRAVNA OSOBA

(naziv, adresa)

BROJ PROTOKOLA: (redni broj, dan, mjesec, godina)

Temeljem članka 56.a stavka 5. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, broj 116/10., 57/11., 130/11., 13/13., 28/13., 82/15., 67/18.,126/19. i 80/22.) ovlaštena pravna osoba za psihološko testiranje donosi:

MIŠLJENJE O PSIHOLOŠKOJ SPOSOBNOSTI

kandidata za suca

Psihološkim testiranjem (ime i prezime kandidata) utvrđena je:

SPOSOBNOST

Kandidata za obnašanje dužnosti suca

Za ovlaštenu pravnu osobu

_____________________

PRILOG 2.

OVLAŠTENA PRAVNA OSOBA

(naziv, adresa)

BROJ PROTOKOLA: (redni broj, dan, mjesec, godina)

Temeljem članka 56.a stavka 5. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, broj 116/10., 57/11., 130/11., 13/13., 28/13., 82/15., 67/18., 126/19. i 80/22.) u vezi s člankom 9. stavkom 2. Pravila o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja, ovlaštena pravna osoba za psihološko testiranje donosi:

MIŠLJENJE O PSIHOLOŠKOJ SPOSOBNOSTI

kandidata za suca

Psihološkim testiranjem (ime i prezime kandidata) utvrđena je:

NESPOSOBNOST

Kandidata za obnašanje dužnosti suca

Obrazloženje

Mišljenje je doneseno temeljem članka 5. točke _________ Pravila o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja. Na psihološkom testiranju na kojem se temelji ovo mišljenje korišteni su mjerni instrumenti:

Za ovlaštenu pravnu osobu

_____________________

 

 

 

Copyright © Ante Borić