Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

PRESTALO VAŽITI ALI VIDI OVDJE!
NN 132/2022 (9.11.2022.), Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

1983

Na temelju članka 56. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21), ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA I NAČINU KORIŠTENJA NENAMJENSKIH DONACIJA I VLASTITIH PRIHODA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se mjerila i način korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 2.

(1) Nenamjenske donacije, u smislu ovoga Pravilnika, su prihodi ostvareni od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i ostalih subjekata izvan općeg proračuna bez bilo kakve naknade ili protučinidbe, a kojima namjena nije utvrđena.

(2) Vlastiti prihodi proračunskih korisnika iz članka 1. ovoga Pravilnika su prihodi koje korisnici ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna.

II. POSTUPANJE KOD NENAMJENSKIH DONACIJA I NAČIN KORIŠTENJA NENAMJENSKIH DONACIJA

Članak 3.

(1) Najava nenamjenskih donacija od strane donatora počinje upućivanjem pisma namjere čelniku proračunskog korisnika o vrsti i vrijednosti donacije.

(2) Upravljačko tijelo proračunskog korisnika, na prijedlog čelnika, donosi odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju nenamjenske donacije te o načinu korištenja prihvaćene donacije.

(3) Ukoliko je vrijednost nenamjenske donacije veća od 100.000,00 kuna, odluka o prihvaćanju i načinu korištenja donacije može se donijeti tek po dobivenoj suglasnosti Ministarstva.

(4) Čelnik proračunskog korisnika pisanim putem izvješćuje donatora o prihvaćanju/neprihvaćanju donacije.

(5) U slučaju donošenja odluke o prihvaćanju i načinu korištenja donacije, čelnik proračunskog korisnika i donator sklapaju ugovor o donaciji.

(6) Ugovor o donaciji iz stavka 5. ovog članka se ne sklapa ako je donator fizička osoba.

(7) Proračunski korisnik, koji je primio nenamjensku donaciju, dužan je na svojoj mrežnoj stranici, na lako dostupan i pretraživ način i u strojno čitljivom obliku, objaviti informacije o primljenoj nenamjenskoj donaciji (podaci o donatoru, vrsti i vrijednosti donacije).

(8) Dobivene donacije ne mogu se koristiti za sponzorstva i donacije.

(9) Stjecanje nefinancijske dugotrajne imovine bez naknade (sredstvima nenamjenske financijske donacije ili donacije nefinancijske dugotrajne imovine u fizičkom obliku), ako bi takvo stjecanje prouzročilo značajnije troškove za Republiku Hrvatsku, moguće je samo uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

III. NAČIN KORIŠTENJA VLASTITIH PRIHODA

Članak 4.

(1) Vlastiti prihodi iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika koriste se za:

– podmirenje rashoda nastalih obavljanjem poslova iz kojih su ostvareni

– podmirenje obveza po ugovorima o dugoročnim zajmovima i kreditima, a koje su proračunski korisnici sklopili sukladno odredbama članka 109. Zakona o proračunu

– podmirenje neprihvatljivih troškova u projektima koji su financirani sredstvima Europske unije, a koja su dužni uplatiti u proračun Europske unije na temelju zahtjeva za uplatu nadležnih tijela Europske unije.

(2) Nakon podmirenja rashoda iz stavka 1. ovog članka, preostali prihodi mogu se koristiti za:

– podmirivanje rashoda za razvoj svoje djelatnosti

– podmirenje ostalih rashoda redovne djelatnosti.

IV. PRAĆENJE, EVIDENTIRANJE I IZVJEŠĆIVANJE O NENAMJENSKIM DONACIJAMA I VLASTITIM PRIHODIMA

Članak 5.

(1) Ustrojstvene jedinice Ministarstva nadziru ostvarenje i trošenje nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti.

(2) Proračunski korisnici koji ostvaruju nenamjenske donacije i vlastite prihode podnose nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva polugodišnje i godišnje izvješće o ostvarenju i korištenju nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda.

(3) Rok za dostavu polugodišnjeg izvješća je 31. srpnja tekuće godine, a godišnjeg 7. veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

(4) Proračunski korisnici koji ostvaruju nenamjenske donacije i vlastite prihode dužni su ih evidentirati sukladno propisima kojima je uređeno proračunsko računovodstvo.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

(1) Upravljačko tijelo proračunskog korisnika koji ostvaruje nenamjenske donacije i vlastite prihode, u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika, uz prethodno dobivenu suglasnost Ministarstva, donosi odluku kojom se uređuje ostvarivanje i korištenje nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda.

(2) Upravljačko tijelo proračunskog korisnika koji ostvaruje samo jedan od navedenih prihoda, donosi odluku o ostvarivanju i korištenju te vrste prihoda.

(3) Odluka upravljačkog tijela proračunskog korisnika mora biti u skladu s ovim Pravilnikom.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 401-01/22-01/2

Urbroj: 531-03-02-01/01-22-57

Zagreb, 18. listopada 2022.

Ministar Ivan Paladina, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić