Baza je ažurirana 01.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

NN 129/2022 (4.11.2022.), Pravilnik o obrascu izvješća o provođenju programa i projekata

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

1952

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 83/22) ministrica kulture i medija donosi

PRAVILNIK

O OBRASCU IZVJEŠĆA O PROVOĐENJU PROGRAMA I PROJEKATA

Članak 1.

(1) Pravilnikom o obrascu izvješća o provođenju programa i projekata (u daljnjem tekstu: Pravilnik) pobliže se uređuje obrazac izvješća o provođenju programa i projekata (u daljnjem tekstu: Obrazac) za koje je ministarstvo nadležno za kulturu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) odobrilo financijska sredstva ugovorom o financiranju.

(2) Obrazac iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 2.

Korisnik financijskih sredstava dužan je Ministarstvu dostaviti sve potrebne podatke o provođenju programa i projekata na digitalnom Obrascu iz članka 1. ovoga Pravilnika koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva u modulu odobrene e-Prijavnice.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-01/22-01/0200 Urbroj: 532-01/5-22-01 Zagreb, 21. listopada 2022.

Ministrica dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r

OBRAZAC IZVJEŠĆA O PROVOĐENJU PROGRAMA I PROJEKATA

 

Općeniti podatci

Opći podatci

Korisnik sredstava (nositelj Ugovora)

 

Odgovorna osoba

 

Naziv programa prema Ugovoru

 

Mjesto izvršenja programa

 

Vrijeme izvršenja programa (od)

 

Vrijeme izvršenja programa (do)

 

Ugovoreni rok izvršenja

 

Broj Ugovora

 

Mobitel

 

E-mail

 

Detaljan opis realizacije programa

 

 

 

 

Pokazatelji vidljivosti i posjećenosti programa (ako je primjenjivo)

Pokazatelji vidljivosti i posjećenosti programa

Broj sudionika i izvođača programa

 

Broj posjetitelja programa

 

Broj prodanih ulaznica

 

Broj gratis ulaznica

 

Prihod od prodaje ulaznica

 

 

 

 

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

I.) Pregled ukupnih prihoda

Proračunska sredstva

Sredstva Ministarstva kulture i medija

 

Sredstva Županije

 

Sredstva Grada

 

Sredstva Općine

 

Sredstva iz Državnog proračuna (osim Ministarstva kulture i medija)

 

Neproračunska sredstva

Vlastita sredstva

 

Sredstva sponzora i donatora

 

Sredstva stranih organizacija

 

Sredstva iz ostalih izvora

 

Izvor ostalih sredstava

 

SVEUKUPNO

 

 

 

 

Pregled ukupnih rashoda

Vrsta troška

Iznos

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

Pregled utroška sredstava Ministarstva kulture i medija

Redni broj računa ili ugovora

Opis

Ime izdavatelja računa ili ugovora

Broj izdanog računa ili ugovora

Datum plaćanja

Iznos (obvezno uključiti porez, prirez, mirovinsko i zdravstveno osiguranje za svaku pojedinu osobu)

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

Analitički obrazac

Značajan udio aktivnosti u programu...

Naziv područja ili skupine koju aktivnost obuhvaća

 

 

 

Napomena: ovisno o kulturnoj djelatnosti ili području, u digitalnom obrascu koji se nalazi u modulu odobrene e-prijavnice bit će dostupna i specifična polja namijenjena toj djelatnosti ili području.

 

 

 

Copyright © Ante Borić