Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

NN 129/2022 (4.11.2022.), Pravilnik o obrascu izvješća o realizaciji financiranja javnih potreba u kulturi

Ministarstvo kulture i medija

1951

Na temelju članka 34. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 83/22) ministrica kulture i medija donosi

PRAVILNIK

O OBRASCU IZVJEŠĆA O REALIZACIJI FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI

Članak 1.

(1) Pravilnikom o obrascu izvješća o realizaciji financiranja javnih potreba u kulturi (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se obrazac izvješća o realizaciji financiranja javnih potreba u kulturi za prethodnu godinu u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: Obrazac).

(2) Obrazac iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 2.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezne su ministarstvu nadležnom za kulturu dostaviti izvještaj o realizaciji financiranja javnih potreba u kulturi za prethodnu godinu u roku od 30 dana od donošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na Obrascu iz članka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Obrazac popunjavaju elektroničkim putem.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-01/22-01/0201 Urbroj: 532-01/5-22-01 Zagreb, 21. listopada 2022.

Ministrica dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.

OBRAZAC IZVJEŠĆA O REALIZACIJI FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA PRETHODNU GODINU

 

OIB IZVJEŠTAJNE JEDINICE (ŽUPANIJE/GRADA/OPĆINE):

 

 

 

 

 

IZVJEŠTAJNA JEDINICA:

 

 

ADRESA:

 

 

POŠTANSKI BROJ:

 

 

MATIČNI BROJ:

 

 

 

 

 

KONTAKT OSOBA:

 

 

TELEFON/MOBITEL:

 

 

E-MAIL:

 

 

RADNO MJESTO:

 

 

 

 

 

 

 

 

Pitanje 1

 

Pitanje 2

 

Pitanje 3

 

...

 

 

 

Tablica 1.:     Ukupni proračun i proračun za kulturu izvještajne jedinice ostvaren u prethodnoj i planiran za tekuću godinu

 

Ostvaren proračun/ planiran proračun

Ukupni proračun

Proračun za kulturu

Udio (%) proračuna za kulturu u ukupnom proračunu

 

1

2

3

Ostvareno u prethodnoj godini

 

 

 

Planirano za tekuću godinu

 

 

 

 

 

Tablica 2.:     Sredstva za zaposlene te materijalni i financijski rashodi ustanova u kulturi u prethodnoj godini

 

OIB ustanove

Naziv ustanove

Rashodi za zaposlene

Broj zaposlenih

Materijalni i financijski rashodi

Ukupno

 

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 3.:     Sredstva za programe javnih potreba u kulturi u prethodnoj godini

 

Programska djelatnost

Korisnik sredstava programa

OIB korisnika sredstava

Naziv programa

Iznos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić