Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 128/2022 (2.11.2022.), Pravilnik o polaganju stručnog ispita iz rudarstva

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

1944

Na temelju odredbi članka 149. Zakona o rudarstvu (»Narodne novine«, br. 56/13., 14/14., 52/18., 115/18. i 98/19.) ministar gospodarstva i održivog razvoja donosi

PRAVILNIK

O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA IZ RUDARSTVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način prijave kandidata za polaganje stručnog ispita iz rudarstva, dokumentacija uz prijavu kandidata za polaganje stručnog ispita iz rudarstva, uvjeti za polaganje stručnog ispita iz rudarstva, postupanje po prijavi za polaganje stručnog ispita iz rudarstva, pisana radnja stručnog ispita iz rudarstva, usmeni dio stručnog ispita iz rudarstva, sastav, osnivanje i način rada Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz rudarstva, troškovi stručnog ispita iz rudarstva, uvjerenje o položenom stručnom ispitu iz rudarstva, evidencija o položenim stručnim ispitima iz rudarstva, prava koja stječu diplomirani inženjeri rudarstva s položenim stručnim ispitom iz rudarstva, prava koja stječu inženjeri rudarstva s položenim stručnim ispitom iz rudarstva, prava koja stječu rudarski tehničari s položenim stručnim ispitom iz rudarstva, poslovi s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima iz rudarstva za koje se ne polaže stručni ispit iz rudarstva, poslovi s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima iz rudarstva za koje se mora ishoditi uvjerenje, polaganje stručnog ispita iz rudarstva za osobu koja je stekla odgovarajuće formalno obrazovanje izvan Republike Hrvatske, obveza stručnog usavršavanja, stručni poslovi iz rudarstva koji nisu navedeni ovim Pravilnikom, te prijelazne i završne odredbe.

Članak 2.

Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste za osobe u muškom rodu, upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

II. PRIJAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA IZ RUDARSTVA

Članak 3.

(1) Kandidat za polaganje stručnog ispita iz rudarstva (u daljnjem tekstu: kandidat) podnosi prijavu ministarstvu nadležnom za rudarstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u pisanom obliku.

(2) Prijava kandidata za polaganje stručnog ispita iz rudarstva obvezno sadrži sljedeće podatke:

– ime i prezime kandidata

– dan, mjesec, godina, mjesto i država rođenja

– OIB

– adresa za zaprimanje pošte

– elektronička pošta

– broj telefona/mobitela

– stručna sprema

– podatke o radnom iskustvu nakon stjecanja formalnog obrazovanja i

– potpis kandidata.

Članak 4.

Uz prijavu iz članka 3. ovoga Pravilnika kandidat obvezno prilaže sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjavanju uvjeta:

– dokaz o formalnom obrazovanju, koji mora odgovarati uvjetima iz članka 5. ovoga Pravilnika

– dokaz o stečenom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i njegovom trajanju (Elektronički zapis o radnopravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i potvrda poslodavca o stručnim rudarskim poslovima koje je kandidat obavljao)

– presliku osobne iskaznice i

– prijedlog dvije teme za pisanu radnju stručnog ispita iz rudarstva.

Članak 5.

Polaganju stručnog ispita može pristupiti osoba koja ima:

1. završen odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i stečen akademski naziv magistar inženjer rudarstva ili diplomirani inženjer rudarstva, ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova odnosno osoba koja je uspješno završila odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer rudarskog usmjerenja odnosno osoba koja je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja rudarske struke i ima najmanje jednu godinu radnog iskustva na stručnim rudarskim poslovima (u daljnjem tekstu: diplomirani inženjer rudarstva)

2. završen odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij i stečen akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer rudarstva odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja rudarske struke i ima najmanje dvije godine radnog iskustva na stručnim rudarskim poslovima (u daljnjem tekstu: inženjer rudarstva) ili

3. stečenu strukovnu kvalifikaciju rudarski tehničar (razina 4.2 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira) i ima najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim rudarskim poslovima.

Članak 6.

(1) Polaganju stručnog ispita može pristupiti i osoba koja je stekla formalno obrazovanje izvan Republike Hrvatske, a koje odgovara uvjetima iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika kojima je uređen postupak polaganja stručnog ispita na odgovarajući se način primjenjuju na polaganje stručnog ispita za osobu koja je stekla formalno obrazovanje izvan Republike Hrvatske.

(3) Iznimno od odredbi stavka 2. ovoga članka uz prijavu se mora dostaviti:

– dokaz o državljanstvu (u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu)

– dokaz o formalnom obrazovanju koji mora odgovarati uvjetima iz članka 5. ovoga Pravilnika i

– dokaz o stečenom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i njegovom trajanju (odgovarajući dokaz koji odgovara potvrdi/elektroničkom zapisu koji dostavljaju kandidati iz Republike Hrvatske) i potvrda poslodavca o stručnim rudarskim poslovima koje je kandidat obavljao.

(4) U slučaju nedoumice glede prijave za polaganje stručnog ispita iz rudarstva za osobu koja je stekla formalno obrazovanje izvan Republike Hrvatske mjerodavno je tumačenje Ministarstva.

Članak 7.

(1) Prijavu iz članka 3. ovoga Pravilnika razmatra predsjednik Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz rudarstva (u daljnjem tekstu: Ispitno povjerenstvo), te utvrđuje ispunjava li kandidat propisane uvjete iz ovoga Pravilnika za polaganje stručnog ispita iz rudarstva.

(2) Kandidatu koji ispunjava uvjete za polaganje stručnog ispita iz rudarstva (u daljnjem tekstu: stručnog ispita) predsjednik Ispitnog povjerenstva upućuje pisanu obavijest o ispunjavanju propisanih uvjeta iz ovoga Pravilnika za polaganje stručnog ispita iz rudarstva.

(3) Nakon ispunjavanja uvjeta iz članka 28. stavka 2. ovoga Pravilnika, predsjednik Ispitnog povjerenstva putem pisane obavijesti kandidatu određuje temu za pisanu radnju stručnog ispita.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka za kandidate koji imaju stečenu strukovnu kvalifikaciju rudarski tehničar ne određuje se tema za pisanu radnju stručnog ispita.

(5) Kandidat je dužan dostaviti pisanu radnju najkasnije u roku 30 dana od dana izdavanja obavijesti iz stavka 3. ovoga članka. U slučaju prekoračenja navedenog roka od 30 dana, Ispitno povjerenstvo dostavlja kandidatu pisanu obavijest o prekidu postupka za polaganje stručnog ispita.

(6) Kandidatu koji ne ispunjava uvjete za polaganje stručnog ispita Ispitno povjerenstvo dostavlja pisanu obavijest o istome uz povrat priložene dokumentacije.

(7) Kandidata koji nije dostavio cjelovitu prijavu, Ispitno povjerenstvo obavještava o istome putem pisane obavijesti.

(8) Rok za dopunu prijave sukladno odredbama stavka 7. ovoga članka ne može iznositi duže od 15 dana.

(9) U slučaju da kandidat u roku iz stavka 8. ovoga članka ne dostavi cjelovitu prijavu, Ispitno povjerenstvo kandidatu dostavlja pisanu obavijest o prekidu postupka za polaganje stručnog ispita.

III. STRUČNI ISPIT

Članak 8.

(1) Pisana radnja stručnog ispita (u daljnjem tekstu: pisana radnja) sadrži obradu zadatka iz rudarske prakse u svezi istraživanja i eksploatacije mineralne sirovine uz detaljniji prikaz odgovarajućih mjera zaštite na radu.

(2) Pisana radnja izrađuje se i oprema na način da se što lakše može pratiti njezin sadržaj.

(3) Pisana radnja mora biti napisana latiničnim pismom, na hrvatskom jeziku u skladu s hrvatskim pravopisom, gramatikom i normama.

(4) Pisana radnja, odnosno njezini dijelovi izrađuju se obvezno na papiru, te nije dozvoljen obostrani ispis pisane radnje.

(5) Stranice tekstualnog dijela pisane radnje označavaju se brojevima, počevši od poglavlja Uvod, koje se označava rednim brojem stranice na sredini dna stranice. Stranice tekstualnog dijela pisane radnje mogu se označavati i po poglavljima na način da se prva stranica poglavlja označava brojem koje ima poglavlje i rednim brojem stranice u predmetnom poglavlju.

(6) Osnovno uređenje stranice teksta pisane radnje i nekih njezinih karakteristika je sljedeće:

– margine: lijevo 3 cm, desno, gore, dolje 2 cm

– font: crni (Black) veličina 12, Times New Roman

– prored: 1,0

– tekst pisan s poravnanjem lijeve i desne margine

– glavni naslovi pišu se podebljanim slovima (Bold), veličina 12, a podnaslovi italikom (Kurzivom) veličina 12 i

– dijelove teksta koji se žele istaknuti treba pisati podebljanim slovima (Bold) i italikom (Kurzivom) veličina 12.

(7) Naslovna stranica pisane radnje obvezno sadrži:

– naziv pisane radnje, centrirano, velikim tiskanim slovima, font: crni (black) veličina 16, Times New Roman

– ime i prezime, te potpis kandidata koji je izradio pisanu radnju

– nadnevak i mjesto izrade pisane radnje.

(8) Pisana radnja obvezno sadrži grafičke priloge, kartografske prikaze s tumačem izvođenja rudarskih radova po etapama.

(9) Grafičke priloge iz stavka 8. ovoga članka kandidat mora izraditi samostalno, odnosno isti se ne smiju preuzimati iz rudarske projektno-tehničke dokumentacije.

Članak 9.

(1) Pisanu radnju pregledava ispitivač pisane radnje, o čemu pisanim putem izvještava Ispitno povjerenstvo.

(2) U slučaju da pisana radnja kandidata zadovoljava, Ispitno povjerenstvo će o istome putem pisane obavijesti izvijestiti kandidata.

(3) U slučaju da pisana radnja kandidata ne zadovoljava, kandidat ne može pristupiti usmenom dijelu ispita. O negativnoj ocjeni pisane radnje Ispitno povjerenstvo putem pisane obavijesti obavještava kandidata.

(4) Kada je potrebno dopuniti pisanu radnju, temeljem izvješća iz stavka 1. ovoga članka Ispitno povjerenstvo putem pisane obavijesti obavještava kandidata.

(5) Rok za dopunu i izmjenu pisane radnje sukladno odredbama stavka 4. ovoga članka ne može iznositi duže od 15 dana.

(6) U slučaju da kandidat u roku iz stavka 5. ovoga članka ne dostavi dopunjenu i ispravljenu pisanu radnju, ne može pristupiti usmenom dijelu ispita.

(7) U slučaju iz stavka 6. ovoga članka, Ispitno povjerenstvo putem pisane obavijesti kandidata obavještava o prekidu postupka polaganja stručnog ispita iz rudarstva.

Članak 10.

(1) Kandidat polaže usmeni dio stručnog ispita (u daljnjem tekstu: usmeni dio) pred Ispitnim povjerenstvom.

(2) Polaganje usmenog dijela održava se u prostorijama Ministarstva.

(3) Polaganje usmenog dijela održava se izvan redovitog radnog vremena Ministarstva.

(4) O vremenu polaganja usmenog dijela kandidatu se dostavlja pisani poziv.

(5) Pisani poziv iz stavka 4. ovoga članka mora biti dostavljen kandidatu najmanje 30 dana prije dana određenog za polaganje usmenog dijela.

(6) Ukoliko kandidat ne pristupi polaganju usmenog dijela, a po pisanom pozivu iz stavaka 4. ovoga članka, smatra se da stručni ispit nije položio.

(7) Kandidat ne može polagati usmeni dio ako nisu plaćeni troškovi polaganja stručnog ispita.

Članak 11.

(1) Kandidat može pisanim podneskom bez navođenja razloga odgoditi polaganje usmenog dijela, pod uvjetom da prijedlog za odgodu dostavi Ispitnom povjerenstvu najkasnije osam dana prije dana određenog za polaganje usmenog dijela.

(2) Polaganje usmenog dijela na način iz stavka 1. ovoga članka, može se odgoditi samo jedan put.

(3) Kandidat može odgoditi polaganje usmenog dijela i zbog zdravstvenih razloga ili drugih ozbiljnih nepredviđenih razloga, pod uvjetom da prijedlog za odgodu dostavi Ispitnom povjerenstvu i da razloge opravda odgovarajućim dokazom najkasnije u roku od 5 dana od dana određenog za polaganje usmenog dijela.

(4) Kandidatu koji je odgodio polaganje usmenog dijela na način iz stavka 1. i 3. ovoga članka, ponovno se dostavlja pisani poziv iz članka 10. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(5) Ako kandidat ne pristupi polaganju usmenog dijela u skladu sa stavkom 4. ovoga članka, smatra se da stručni ispit nije položio.

(6) Kandidat koji je u skladu sa stavcima 1. i 3. ovoga članka odustao od polaganja usmenog dijela, ima pravo na povrat dijela troškova polaganja stručnog ispita, ako to zatraži pisanim putem.

(7) Kandidat koji je odustao od polaganja usmenog dijela može ponovno podnijeti prijavu iz članka 3. ovoga Pravilnika, najranije protekom roka od šest mjeseci od dana kada je Ispitnom povjerenstvu dostavio podnesak kojim odustaje od polaganja usmenog dijela.

Članak 12.

Prije početka polaganja usmenog dijela, tajnik Ispitnog povjerenstva obvezno utvrđuje identitet svakog kandidata, te ga upoznaje s njegovim pravima i obvezama tijekom polaganja usmenog dijela.

Članak 13.

(1) Tajnik Ispitnog povjerenstva vodi zapisnik o provođenju usmenog dijela.

(2) U zapisnik o provođenju usmenog dijela unose se svi važniji podaci o tijeku ispita, kao što su:

– sastav ispitnog povjerenstva

– datum i mjesto održavanja usmenog dijela

– ime i prezime, stručna sprema, dan, mjesec i godina rođenja, te OIB kandidata

– redni broj evidencije i

– pitanja postavljena i uspjeh kandidata po ispitnim područjima i u cjelini.

Članak 14.

(1) Usmeni dio sastoji se od provjere pisane radnje i provjere znanja važećih propisa iz ispitnih područja navedenih u članku 15. ovoga Pravilnika.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka usmeni dio za kandidate koji imaju stečenu strukovnu kvalifikaciju rudarski tehničar ne sadrži provjeru pisane radnje.

Članak 15.

(1) Usmeni dio obuhvaća:

– prvo ispitno područje – pitanja iz propisa iz rudarstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša i prirode

– drugo ispitno područje – pitanja iz propisa o tehničkim normativima u području rudarstva, zaštite na radu i zaštite od požara u području rudarstva i

– treće ispitno područje – pitanja iz Ustava Republike Hrvatske, propisa o trgovačkim društvima i o radnim odnosima.

(2) Ažurirani popis važećih propisa iz stavka 1. ovoga članka dostupan je na mrežnim stranicama Ministarstva.

Članak 16.

(1) Uspjeh na stručnom ispitu ocjenjuje se ocjenom: »položio« odnosno »nije položio«.

(2) Za svako ispitno područje koje se polaže upisuje se ocjena »zadovoljio« odnosno »nije zadovoljio«.

(3) Kandidat dobiva ocjenu »položio« ako je iz svih ispitnih područja ocijenjen ocjenom »zadovoljio«.

(4) Na kraju usmenog dijela ocjenu stručnog ispita zaključuje i objavljuje predsjednik Ispitnog povjerenstva na temelju ocjena iz svih ispitnih područja stručnog ispita sadržanih u zapisniku o provođenju usmenog dijela.

Članak 17.

(1) Smatrat će se da stručni ispit nije položio kandidat koji nije pristupio usmenom dijelu, a usmeni dio nije odgodio u skladu s ovim Pravilnikom.

(2) Smatrat će se da stručni ispit nije položio kandidat koji tijekom usmenog dijela odustane od polaganja ili koji bude udaljen s usmenog dijela radi korištenja tehničkih i stručnih pomagala koje ispitno povjerenstvo nije odobrilo.

Članak 18.

(1) Ukoliko kandidat tijekom usmenog dijela odustane od polaganja iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga, Ispitno povjerenstvo može donijeti odluku o prekidu polaganja usmenog dijela za toga kandidata. Ova odluka upisuje se u zapisnik o provođenju usmenog dijela uz navođenje razloga zbog kojih je o prekidu polaganja odlučeno.

(2) Kandidat kojemu je prekinuto polaganje usmenog dijela može ponoviti polaganje usmenog dijela u roku unutar 90 dana od dana donošenja odluke o prekidu polaganja.

(3) Ako kandidat kojemu je prekinuto polaganje usmenog dijela ne pristupi polaganju usmenog dijela u roku iz stavka 2. ovoga članka, smatrat će se da stručni ispit nije položio.

Članak 19.

(1) Kandidat koji je polagao usmeni dio, a nije položio najviše jedno ispitno područje, može još jednom polagati popravni usmeni dio iz toga ispitnog područja (u daljnjem tekstu: popravni ispit).

(2) Rok u kojem se polaže popravni ispit ne može biti kraći od 30 dana niti duži od 60 dana od dana polaganja usmenog dijela.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika kojima je uređen postupak polaganja stručnog ispita na odgovarajući se način primjenjuju na polaganje popravnog ispita.

(4) Podaci o polaganju popravnog ispita upisuju se u zapisnik o usmenom dijelu.

Članak 20.

(1) Na popravnom ispitu obvezno moraju prisustvovati predsjednik Ispitnog povjerenstva, ispitivač za područje koje kandidat ponovno polaže i tajnik Ispitnog povjerenstva.

(2) Za prolaz na popravnom ispitu kandidat mora dobiti ocjenu »zadovoljio«.

(3) Na kraju popravnog ispita ocjenu stručnog ispita zaključuje i objavljuje predsjednik Ispitnog povjerenstva na temelju ocjena iz svih ispitnih područja stručnog ispita sadržanih u zapisniku o provođenju usmenog dijela.

Članak 21.

Kandidat koji nije položio stručni ispit može ponovo podnijeti prijavu iz članka 3. ovoga Pravilnika najranije protekom roka od šest mjeseci od dana prethodnog polaganja.

IV. ISPITNO POVJERENSTVO

Članak 22.

Stručni ispit polaže se pred Ispitnim povjerenstvom.

Članak 23.

(1) Ispitno povjerenstvo sastoji se od četiri osobe koje čine predsjednik/ispitivač i dva člana/ispitivača, te tajnik Ispitnog povjerenstva.

(2) Predsjedniku, članovima i tajniku Ispitnog povjerenstva imenuju se zamjenici.

Članak 24.

(1) Predsjednika, članove i tajnika Ispitnog povjerenstva, kao i njihove zamjenike, rješenjem imenuje ministar nadležan za rudarstvo (u daljnjem tekstu: ministar).

(2) Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka, ministar određuje koja će ispitna područja ispitivati osobe imenovane u Ispitno povjerenstvo, odnosno ispitivača pisane radnje.

(3) Ispitno povjerenstvo radi do opoziva.

(4) Sva pismena – primjerice: obavijesti, pozive, odluke, prijedloge, rješenja, zaključke, uvjerenja, ugovorne odnose, zapisnike, očitovanja, pojašnjenja i mišljenja, koja se donose u radu i vezano za rad Ispitnog povjerenstva potpisuje predsjednik Ispitnog povjerenstva.

(5) Tajnik Ispitnog povjerenstva izrađuje sva pismena iz stavka 3. ovoga članka i sudjeluje u radu Ispitnog povjerenstva bez prava odlučivanja.

Članak 25.

(1) Predsjednik i tajnik Ispitnog povjerenstva, kao i njihovi zamjenici imenuju se iz redova uposlenika Ministarstva.

(2) Predsjednikom i članovima Ispitnog povjerenstva, te njihovim zamjenicima, mogu se imenovati osobe koje su završile odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij, ako su tijekom cijelog svog studija stekle najmanje 300 ECTS bodova i imaju najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima iz ispitnog područja koje ispituju.

Članak 26.

(1) Ispitno povjerenstvo obvezno je stručni ispit provoditi u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Predsjednik, članovi Ispitnog povjerenstva i njihovi zamjenici, odgovorni su za zakonito provođenje stručnog ispita.

Članak 27.

Administrativne poslove u vezi s polaganjem stručnog ispita obavlja Ministarstvo.

Članak 28.

(1) Troškove za polaganje stručnog ispita snosi kandidat.

(2) Kandidat je dužan uplatiti troškove za polaganje stručnog ispita osnovom pisane obavijesti iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(3) Kandidatu koji je odgodio polaganje usmenog dijela u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, uplaćeni iznos troškova iz stavka 2. ovoga članka priznaje se za iduće polaganje usmenog dijela.

(4) Troškovi polaganja popravnog ispita, plaćaju se u iznosu do 50% troškova utvrđenih za polaganje stručnog ispita, a snosi ih kandidat.

(5) Predsjednik, članovi i tajnik Ispitnog povjerenstva imaju pravo na naknadu za održani stručni ispit.

(6) Visinu naknade iz stavka 5. ovoga članka određuje ministar posebnom odlukom.

V. UVJERENJE I EVIDENCIJA O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU

Članak 29.

(1) O položenom stručnom ispitu Ispitno povjerenstvo izdaje uvjerenje.

(2) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadrži:

– ime i prezime

– stručnu spremu

– dan, mjesec i godinu rođenja

– OIB

– datum polaganja stručnog ispita

– poslove u rudarstvu za koje je položen stručni ispit i

– redni broj evidencije, odnosno upis u evidenciju o položenom stručnom ispitu.

Članak 30.

(1) Ministarstvo vodi evidenciju položenih stručnih ispita.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka vodi se u elektroničkom obliku.

Članak 31.

Evidencija položenih stručnih ispita sadrži:

– ime i prezime osobe koja je položila stručni ispit

– stručnu spremu

– redni broj evidencije, odnosno upis u evidenciju o položenim stručnim ispitima i

– godinu polaganja stručnog ispita.

VI. PRAVA KOJA SE STJEČU POLOŽENIM STRUČNIM ISPITOM

Članak 32.

(1) Diplomirani inženjer rudarstva koji je položio stručni ispit iz rudarstva sukladno odredbama ovoga Pravilnika, može:

– obavljati stručno rukovođenje izvođenja rudarskih radova na istraživanju mineralnih sirovina, a kojim se smatraju poslovi odgovornog voditelja izvođenja rudarskih istražnih radova

– obavljati stručno rukovođenje izvođenja rudarskih radova na eksploataciji mineralnih sirovina, a kojim se smatraju poslovi odgovornog voditelja izvođenja rudarskih radova

– biti odgovorni voditelj izrade rudarsko-geološke studije, ako ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina nakon položenog stručnog ispita iz rudarstva

– sudjelovati kao voditelj izrade pojedinih dijelova rudarsko-geološke studije, ako ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina nakon položenog stručnog ispita iz rudarstva

– biti odgovorni projektant izrade rudarskih projekata, ako ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina nakon položenog stručnog ispita iz rudarstva

– sudjelovati u izradi rudarskih projekata kao projektant, ako ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina nakon položenog stručnog ispita iz rudarstva

– sudjelovati u ocjeni elaborata o rezervama mineralnih sirovina u svojstvu člana povjerenstva za utvrđivanje rezervi, ako ima najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina nakon položenog stručnog ispita iz rudarstva

– sudjelovati u ocjeni elaborata o rezervama mineralnih sirovina u svojstvu izvjestitelja povjerenstva za utvrđivanje rezervi, ako ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina nakon položenog stručnog ispita iz rudarstva

– sudjelovati u provjeri rudarskih projekata u svojstvu člana Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata, ako ima najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina nakon položenog stručnog ispita iz rudarstva i

– sudjelovati u ispitnom povjerenstvu kao ispitivač pojedinog područja, ako ima najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina nakon položenog stručnog ispita iz rudarstva.

(2) Diplomirani inženjer rudarstva koji je položio stručni ispit iz rudarstva sukladno odredbama ovoga Pravilnika, može obavljati stručno rukovođenje izvođenja rudarskih radova na eksploataciji mineralnih sirovina na više eksploatacijskih polja istoga rudarskog gospodarskog subjekta, odnosno koncesionara, a kojim se smatraju poslovi odgovornog voditelja izvođenja rudarskih radova, ako ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina nakon položenog stručnog ispita iz rudarstva i dobivanja suglasnosti Ministarstva.

(3) U slučaju iz stavka 2. prilikom traženja suglasnosti Ministarstva, rudarski gospodarski subjekt, odnosno koncesionar obvezno treba navesti:

– opis radnog iskustva odgovornog voditelja izvođenja rudarskih radova nakon položenog stručnog ispita

– nazive i lokacije eksploatacijskih polja

– vrste mineralnih sirovina koje se eksploatiraju na eksploatacijskim poljima

– popis svih provjerenih rudarskih projekata osnovom kojih se eksploatira mineralna sirovina i

– opis tehničko-tehnoloških rješenja izvođenja rudarskih radova iz provjerenih rudarskih projekata.

(4) U slučaju nedoumice glede prava koja stječu diplomirani inženjeri rudarstva sa položenim stručnim ispitom mjerodavno je tumačenje Ministarstva.

Članak 33.

(1) Inženjer rudarstva koji je položio stručni ispit iz rudarstva sukladno odredbama ovoga Pravilnika, može:

– obavljati stručno rukovođenje izvođenja rudarskih radova na istraživanju mineralnih sirovina, a kojim se smatraju poslovi odgovornog voditelja izvođenja rudarskih istražnih radova i

– obavljati stručno rukovođenje izvođenja rudarskih radova na eksploataciji mineralnih sirovina, a kojim se smatraju poslovi odgovornog voditelja izvođenja rudarskih radova na jednom eksploatacijskom polju.

(2) Prije imenovanja inženjera rudarstva za obavljanje stručnog rukovođenja izvođenja rudarskih radova na eksploataciji mineralnih sirovina, potrebno je ishoditi suglasnost Ministarstva za isto.

(3) U slučaju iz stavka 2. prilikom traženja suglasnosti Ministarstva rudarski gospodarski subjekt, odnosno koncesionar obvezno treba navesti:

– naziv i lokaciju eksploatacijskog polja

– vrste mineralnih sirovina koje se eksploatiraju na eksploatacijskom polju

– popis svih provjerenih rudarskih projekata osnovom kojih se eksploatira mineralna sirovina i

– opis tehničko-tehnoloških rješenja izvođenja rudarskih radova iz provjerenih rudarskih projekata.

(4) U slučaju nedoumice glede prava koja stječu inženjeri rudarstva s položenim stručnim ispitom, odnosno ocjene rudarskih radova mjerodavno je tumačenje Ministarstva.

Članak 34.

(1) Rudarski tehničar koji je položio stručni ispit iz rudarstva sukladno odredbama ovoga Pravilnika, može:

– obavljati stručno rukovođenje izvođenja jednostavnih rudarskih radova na eksploataciji mineralnih sirovina, a kojim se smatraju poslovi odgovornog voditelja izvođenja jednostavnih rudarskih radova na jednom eksploatacijskom polju i

– obavljati stručni nadzor izvođenja rudarskih radova na eksploataciji mineralnih sirovina, a kojim se smatraju poslovi poslovođe na jednom eksploatacijskom polju.

(2) Prije imenovanja rudarskog tehničara za obavljanje stručnog rukovođenja izvođenja jednostavnih rudarskih radova na eksploataciji mineralnih sirovina, potrebno je ishoditi suglasnost Ministarstva za isto.

(3) U slučaju iz stavka 2. prilikom traženja suglasnosti Ministarstva rudarski gospodarski subjekt, odnosno koncesionar obvezno treba navesti:

– naziv i lokaciju eksploatacijskog polja

– vrste mineralnih sirovina koje se eksploatiraju na eksploatacijskom polju

– popis svih provjerenih rudarskih projekata osnovom kojih se eksploatira mineralna sirovina i

– opis tehničko-tehnoloških rješenja izvođenja rudarskih radova iz provjerenih rudarskih projekata.

(4) U slučaju nedoumice glede prava koja stječu rudarski tehničari sa položenim stručnim ispitom, odnosno ocjene jednostavnih rudarskih radova mjerodavno je tumačenje Ministarstva.

VII. POSLOVI S POSEBNIM OVLAŠTENJIMA I ODGOVORNOSTIMA IZ RUDARSTVA

Članak 35.

(1) Za obavljanje stručnog rukovođenja izvođenja rudarskih radova na istraživanju mineralnih sirovina, a kojim se smatraju poslovi odgovornog voditelja izvođenja rudarskih istražnih radova, odgovorni voditelj izvođenja rudarskih istražnih radova mora imati položen stručni ispit iz geologije.

(2) Za izradu elaborata o rezervama mineralnih sirovina, a kojim se smatraju poslovi u svojstvu odgovornog voditelja izrade elaborata o rezervama mineralnih sirovina, odgovorni voditelj izrade elaborata o rezervama mineralnih sirovina mora imati položen stručni ispit iz geologije i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina nakon položenog stručnog ispita iz geologije.

(3) Za sudjelovanje u ocjeni elaborata o rezervama mineralnih sirovina u svojstvu člana povjerenstva za utvrđivanje rezervi, član povjerenstva za utvrđivanje rezervi mora imati položen stručni ispit iz geologije i najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina nakon položenog stručnog ispita iz geologije.

(4) Za sudjelovanje u ocjeni elaborata o rezervama mineralnih sirovina u svojstvu izvjestitelja povjerenstva za utvrđivanje rezervi, izvjestitelj povjerenstva za utvrđivanje rezervi mora imati položen stručni ispit iz geologije i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina nakon položenog stručnog ispita iz geologije.

(5) Za sudjelovanje u ocjeni elaborata o rezervama mineralnih sirovina u svojstvu člana povjerenstva za utvrđivanje rezervi, član povjerenstva za utvrđivanje rezervi mora imati odgovarajuću struku i najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima ekonomike rudarstva.

(6) Za sudjelovanje u provjeri rudarskih projekata u svojstvu člana Stručnog povjerenstva za provjeru posebnih dijelova rudarskih projekata, mora imati pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni inženjer prema posebnom zakonu i najmanje tri godine radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita prema posebnom propisu.

(7) Za izradu rudarsko-geoloških studija kao odgovorni voditelj izrade rudarsko-geološke studije, odgovorni voditelj izrade rudarsko-geološke studije mora imati položen stručni ispit iz geologije i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina nakon položenog stručnog ispita iz geologije.

(8) Za izradu rudarsko-geoloških studija kao voditelj izrade pojedenih dijelova rudarsko-geološke studije, voditelj izrade pojedenih dijelova rudarsko-geološke studije mora imati položen stručni ispit iz geologije i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina nakon položenog stručnog ispita iz geologije.

(9) Za izradu rudarskih projekata kao projektant pojedenih dijelova rudarskih projekata, projektant pojedenih dijelova rudarskih projekata mora imati pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni inženjer prema posebnom zakonu i najmanje tri godine radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita prema posebnom propisu.

(10) Za izradu projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja kao projektant pojedenih dijelova projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja, projektant pojedenih dijelova projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja mora imati pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni inženjer prema posebnom zakonu i najmanje tri godine radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita prema posebnom propisu.

(11) Za sudjelovanje u građenju rudarskih objekata i postrojenja kao glavni nadzorni inženjer, glavni nadzorni inženjer mora imati pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni inženjer prema posebnom zakonu i najmanje pet godine radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita prema posebnom propisu.

(12) Za sudjelovanje u građenju rudarskih objekata i postrojenja kao nadzorni inženjer, nadzorni inženjer mora imati pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni inženjer prema posebnom zakonu i najmanje pet godina radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita prema posebnom propisu.

(13) Za sudjelovanje u građenju rudarskih objekata i postrojenja kao glavni inženjer gradilišta, glavni inženjer gradilišta mora imati pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni inženjer prema posebnom zakonu i najmanje pet godina radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita prema posebnom propisu.

(14) Za sudjelovanje u građenju rudarskih objekata i postrojenja kao inženjer gradilišta i/ili voditelj radova, inženjer gradilišta i/ili voditelj radova mora imati pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni inženjer prema posebnom zakonu i najmanje tri godine radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita prema posebnom propisu.

(15) Za izradu situacijske karte istražnog prostora/eksploatacijskog polja i ostalih zemljovida gdje se sukladno odredbama Zakona o rudarstvu i podzakonskih akata donesenih temeljem Zakona o rudarstvu, traži da zemljovid izradi ovlaštena osoba odgovarajuće struke, osoba mora imati pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni inženjer geodezije prema posebnom zakonu.

(16) U slučaju nedoumice glede poslova s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima iz rudarstva za koje se ne polaže stručni ispit iz rudarstva mjerodavno je tumačenje Ministarstva.

Članak 36.

(1) Za samostalno rukovanje postrojenjima, opremom, alatima, uređajima i instalacijama iz članka 13. Zakona o rudarstvu radnik mora imati ishođeno uvjerenje sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Uvjeti za stjecanje uvjerenja iz stavka 1. ovoga članka su:

– najmanje završeno srednjoškolsko obrazovanje u trajanju tri godine ili dužem od tri godine, a kraćem od četiri godine (razina 4.1. Hrvatskog kvalifikacijskog okvira) i

– položena provjera sukladno stavku 4. ovoga članka.

(3) Uvjerenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje rudarski gospodarski subjekt u kojem je radnik zaposlen ili ovlaštena obrazovna ustanova.

(4) U slučaju da uvjerenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje rudarski gospodarski subjekt gdje je radnik zaposlen isto se izdaje temeljem provjere radnika pred povjerenstvom, o poznavanju propisa primjene i praktičnog rukovanja postrojenjima, opremom, alatima, uređajima i instalacijama.

(5) Povjerenstvo, koje obavlja provjeru radnika iz stavka 4. ovog članka, osniva rudarski gospodarski subjekt, a sastoji se od tri člana: rudarskog inspektora kao predsjednika povjerenstva i dva radnika koji imaju uvjerenje za samostalno rukovanje postrojenjima, opremom, alatima, uređajima i imaju najmanje tri godine radnog iskustva na tim poslovima.

(6) Za poslove samostalnog rukovanja eksplozivnim sredstvima (u daljnjem tekstu: palitelj mina) radnik mora imati ishođeno uvjerenje sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

(7) Uvjeti za stjecanje uvjerenja iz stavka 6. ovoga članka su:

– najmanje završeno srednjoškolsko obrazovanje u trajanju tri godine ili dužem od tri godine, a kraćem od četiri godine (razina 4.1. Hrvatskog kvalifikacijskog okvira)

– jedna godina radnog iskustva na poslovima eksploatacije mineralnih sirovina

– najmanje tri mjeseca rada na poslovima miniranja uz palitelja mina koji ima ishođeno uvjerenje i

– položena provjera sukladno stavku 9. ovoga članka.

(8) Uvjerenje iz stavka 6. ovoga članka izdaje rudarski gospodarski subjekt u kojem je radnik zaposlen ili ovlaštena obrazovna ustanova.

(9) Uvjerenje iz stavka 6. ovoga članka izdaje se temeljem provjere radnika pred povjerenstvom, o poznavanja primjene i praktičnog rukovanja eksplozivnim sredstvima.

(10) Povjerenstvo iz stavka 9. ovog članka sastoji se od tri člana: predsjednika koji je rudarski inspektor i dva diplomirana inženjera rudarstva s položenim stručnim ispitom.

(11) Palitelji mina dužni su svake godine pristupiti kontrolnoj provjeri, iz poznavanja propisa o eksplozivnim sredstvima, pred povjerenstvom iz stavka 10. ovoga članka.

(12) Iznimno od stavka 11. ovoga članka ne provodi se kontrolna provjera za palitelje mina iz stavka 13. ovoga članka.

(13) Poslove palitelja mina mogu obavljati rudarski tehničari, inženjeri rudarstva i diplomirani inženjeri rudarstva, koji su položili stručni ispit sukladno odredbama ovoga Pravilnika, pod uvjetom da su prethodno najmanje 30 dana takve poslove obavljali pod nadzorom palitelja mina.

(14) U slučaju nedoumice glede poslova s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima iz rudarstva za koje se mora ishoditi uvjerenje mjerodavno je tumačenje Ministarstva.

VIII. STRUČNO USAVRŠAVANJE I POSEBNI SLUČAJEVI

Članak 37.

(1) Radnici koji su zaposleni na poslovima za koje je prema odredbama Zakona o rudarstvu i ovoga Pravilnika propisana određena stručna sprema i radno iskustvo dužni su upotpunjavati i usavršavati svoje stručno znanje.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka rudarski gospodarski subjekti kod kojih rade radnici dužni su radnicima omogućiti upotpunjavanje i usavršavanje stručnog znanja.

Članak 38.

(1) Prilikom izvođenja rudarskih radova na istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina, izrade dokumentacije u svezi istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, u slučaju kada se pojave radovi ili postupci za koje nije odredbama ovoga Pravilnika propisano postupanje u svezi polaganja stručnog ispita ili postupanje u svezi stručne spreme određeno po posebnim propisima, a isti rudarski radovi ili postupci mogu dovesti do potrebe polaganja stručnog ispita ili postupanja u svezi stručne spreme određeno po posebnim propisima, potrebno je za konkretni slučaj zatražiti mišljenje Ministarstva o potrebi polaganja stručnog ispita, kao i provedbe drugih radnji koje su potrebne u svezi istoga.

(2) Mišljenje iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo je dužno izraditi u roku od 30 dana od dana kada je isto zatraženo.

Članak 39.

(1) Iznimno od odredbi ovoga Pravilnika za obavljanje stručnog rukovođenja izvođenja rudarskih radova na eksploataciji mineralnih sirovina – građevnog pijeska i šljunka iz morskog dna, svih vrsta soli (morska sol) i solnih voda, mineralnih voda iz kojih se mogu pridobivati mineralne sirovine, osim mineralnih voda koje se koriste u ljekovite, balneološke i rekreativne svrhe ili kao voda za ljudsku potrošnju i druge namjene, na koje se primjenjuju propisi o vodama, broma, joda, peloida, a kojim se smatraju poslovi odgovornog voditelja izvođenja rudarskih radova, može se imenovati osoba bez položenog stručnog ispita iz rudarstva i nema odgovarajuće formalno obrazovanje sukladno odredbama članka 5. ovoga Pravilnika.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka prije imenovanja osobe za obavljanje poslova odgovornog voditelja izvođenja rudarskih radova, potrebno je ishoditi suglasnost Ministarstva za isto.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka prilikom traženja suglasnosti Ministarstva rudarski gospodarski subjekt odnosno koncesionar, obvezno treba navesti:

– opis radnog iskustva predloženog odgovornog voditelja izvođenja rudarskih radova

– naziv i lokaciju eksploatacijskog polja

– vrstu mineralne sirovine koja se eksploatira na eksploatacijskom polju

– popis svih provjerenih rudarskih projekata osnovom kojih se eksploatira mineralna sirovina

– opis tehničko-tehnoloških rješenja izvođenja rudarskih radova iz provjerenih rudarskih projekata

– dokaz o stručnoj spremi, minimalni uvjet razina 4.2 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira i najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima na eksploataciji mineralnih sirovina iz stavka 1. ovoga članka

– dokaz o stečenom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i njegovom trajanju (Elektronički zapis o radnopravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i potvrda poslodavca o stručnim rudarskim poslovima koje je predloženi odgovorni voditelj izvođenja rudarskih radova obavljao) i

– presliku osobne iskaznice.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

(1) Kandidati koji su prijavili stručni ispit do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, polagat će stručni ispit prema odredbama Pravilnika o polaganju stručnog ispita iz rudarstva (»Narodne novine«, br. 83/20.).

(2) Sva prava stečena položenim stručnim ispitom po propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu Pravilnika o polaganju stručnog ispita iz rudarstva (»Narodne novine«, br. 83/20.) ostaju važeća i nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

Članak 41.

(1) Ministar nadležan za rudarstvo donijet će rješenje iz članka 24. stavka 1. ovoga Pravilnika u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Ministar nadležan za rudarstvo donijet će odluku iz članka 28. stavka 6. ovoga Pravilnika u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 42.

Do donošenja rješenja i odluke iz članka 41. ovoga Pravilnika, primjenjuju se:

1. Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, klasa: 310-01/21-03/06; urbroj: 517-06-02-21-1, od 7. siječnja 2021. godine o osnivanju Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz rudarstva.

2. Odluka Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, klasa: 310-01/21-03/06; urbroj: 517-06-02-21-2, od 7. siječnja 2021. godine, o visini naknade za rad Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz rudarstva.

Članak 43.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnika o polaganju stručnog ispita iz rudarstva (»Narodne novine«, br. 83/20.).

Članak 44.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-01/22-03/212

Urbroj: 517-06-02-01-22-2

Zagreb, 4. listopada 2022.

Ministar izv. prof. dr. sc. Davor Filipović, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić