Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 126/2022 (28.10.2022.), Odluka o naknadi za provedbu stručnog ispita za stručnog voditelja autoškole i za predavača u autoškoli

HRVATSKI AUTOKLUB

1926

Na temelju članka 35. Pravilnika o stručnom ispitu za stručnog voditelja u autoškoli, predavača, ovlaštenog ispitivača i ovlaštenog nadzornika (»Narodne novine«, broj 155/08), članka 28. Pravilnika Hrvatskog autokluba o organiziranju i provedbi stručnog ispita za stručnog voditelja u autoškoli, predavača, ovlaštenog ispitivača i ovlaštenog nadzornika (»Narodne novine«, broj 33/09), Upravni odbor Hrvatskog autokluba na 23. sjednici održanoj 20. listopada 2022. donio je

ODLUKU

O NAKNADI ZA PROVEDBU STRUČNOG ISPITA ZA STRUČNOG VODITELJA AUTOŠKOLE I ZA PREDAVAČA U AUTOŠKOLI

Članak 1.

Naknada za stručni ispit za stručnog voditelja autoškole i za predavača u autoškoli iznosi:

 

Stručni ispit za stručnog voditelja i predavača

Naknada (EUR)

Pisani dio stručnog ispita – testiranje

43,80

Praktični dio stručnog ispita – ogledni nastavni sat

45,13

Usmeni dio stručnog ispita

41,81

Ukupno

130,74

 

 

Članak 2.

U naknadi iz članka 1. ove Odluke nije sadržan porez na dodanu vrijednost.

Članak 3.

Troškove stručnog ispita snosi osoba koja polaže stručni ispit.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade za provedbu stručnog ispita za stručnog voditelja autoškole i za predavača u autoškoli (»Narodne novine«, broj 33/09).

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Broj: 006-30/2022-8/2022-1/2.5

Zagreb, 20. listopada 2022.

Predsjednik Slavko Tušek, dipl. ing., v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić