Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 126/2022 (28.10.2022.), Odluka o naknadi za provedbu stručnog ispita za ovlaštenog ispitivača

HRVATSKI AUTOKLUB

1924

Na temelju članka 35. Pravilnika o stručnom ispitu za stručnog voditelja u autoškoli, predavača, ovlaštenog ispitivača i ovlaštenog nadzornika (»Narodne novine«, broj 155/08), članka 28. Pravilnika Hrvatskog autokluba o organiziranju i provedbi stručnog ispita za stručnog voditelja u autoškoli, predavača, ovlaštenog ispitivača i ovlaštenog nadzornika (»Narodne novine«, broj 33/09), Upravni odbor Hrvatskog autokluba na 23. sjednici održanoj 20. listopada 2022. donio je

ODLUKU

O NAKNADI ZA PROVEDBU STRUČNOG ISPITA ZA OVLAŠTENOG ISPITIVAČA

Članak 1.

Naknada za stručni ispit za ovlaštenog ispitivača iznosi 189,79 eura.

Članak 2.

U naknadi iz članka 1. ove Odluke nije sadržan porez na dodanu vrijednost.

Članak 3.

Naknada za korištenje vozila određene kategorije na praktičnom dijelu ispita, sukladno članku 19. stavak 6. Pravilnika Hrvatskog autokluba o organiziranju i provedbi stručnog ispita za stručnog voditelja u autoškoli, predavača, ovlaštenog ispitivača i ovlaštenog nadzornika, obračunava se u iznosu stvarno nastalih troškova korištenja.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade za provedbu stručnog ispita za ovlaštenog ispitivača (»Narodne novine«, broj 33/09).

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Broj: 006-30/2022-8/2022-1/2.3

Zagreb, 20. listopada 2022.

Predsjednik Slavko Tušek, dipl. ing., v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić