Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 126/2022 (28.10.2022.), Odluka o naknadama za podmirenje troškova obavljanja posebnih poslova stručnog nadzora

HRVATSKI AUTOKLUB

1922

Na temelju članka 32. Pravilnika o stručnom nadzoru nad radom autoškola (»Narodne novine«, broj 43/18), Upravni odbor Hrvatskog autokluba na 23. sjednici održanoj 20. listopada 2022. donio je

ODLUKU

O NAKNADAMA ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OBAVLJANJA POSEBNIH POSLOVA STRUČNOG NADZORA

Članak 1.

Pod posebnim poslovima stručnog nadzora podrazumijevaju se poslovi utvrđivanja uvjeta za rad autoškola iz članka 11. Pravilnika o stručnom nadzoru nad radom autoškola (»Narodne novine«, broj 43/18).

Članak 2.

Naknade za podmirenje posebnih poslova stručnog nadzora iznose:

1. Utvrđivanje uvjeta za rad nove autoškole

 

Specifikacija

Naknada (EUR)

Obrada dokumentacije

39,82

Troškovi utvrđivanja uvjeta – neposredni očevid

53,09

Funkcionalni troškovi

66,36

Ukupno

159,27

 

 

2. Utvrđivanje uvjeta zbog proširenja djelatnosti autoškole i promjene lokacije

 

Specifikacija

Naknada (EUR)

Obrada dokumentacije

26,54

Troškovi utvrđivanja uvjeta – neposredni očevid

26,54

Funkcionalni troškovi

66,36

Ukupno

119,44

 

 

3. Utvrđivanje uvjeta zbog promjene naziva odnosno statusnog obilježja autoškole

 

Specifikacija

Naknada (EUR)

Obrada dokumentacije

19,91

 

 

Članak 3.

U naknadama iz članka 2. ove Odluke nije sadržan porez na dodanu vrijednost.

Članak 4.

Naknade iz članka 2. ove Odluke plaća podnositelj zahtjeva za utvrđivanje uvjeta (pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik). Dokaz o uplati naknade prilaže se uz zahtjev za utvrđivanje uvjeta.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu naknada za podmirenje troškova obavljanja posebnih poslova stručnog nadzora (»Narodne novine«, 67/2018), od 25. srpnja 2018.

Članak 6.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Broj: 006-30/2022-8/2022-1/2.1

Zagreb, 20. listopada 2022.

Predsjednik Slavko Tušek, dipl. ing., v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić