Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 125/2022 (26.10.2022.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama koji se odnosi na plavi dizel za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu

Ministarstvo financija

1903

Na temelju članka 103. stavka 9. i članka 106. stavka 6. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 106/18., 121/19. i 144/21) ministar financija uz suglasnost ministrice poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O TROŠARINAMA KOJI SE ODNOSI NA PLAVI DIZEL ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI, RIBOLOVU, AKVAKULTURI TE NA POVRAT PLAĆENE TROŠARINE NA BEZOLOVNI MOTORNI BENZIN ZA NAMJENE U RIBOLOVU

Članak 1.

U Pravilniku o primjeni Zakona o trošarinama koji se odnosi na plavi dizel za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu (»Narodne novine« br. 1/19 i 80/20) iza članka 25. dodaje se novi članak 25.a koji glasi:

»Članak 25.a

Iznimno za 2022. godinu, odobrena količina plavog dizela iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika povećat će se za 50 % korisnicima koji su do 31. kolovoza 2022. godine iskoristili minimalno 70 % odobrene količine plavog dizela za namjene u poljoprivredi.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-02/34

Urbroj: 513-02-1710/1-22-5

Zagreb, 13. listopada 2022.

Ministar financija dr. sc. Marko Primorac, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić