Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 123/2022 (21.10.2022.), Odluka o izmjeni Odluke o opskrbi banaka gotovim novcem

Hrvatska narodna banka

1885

Na temelju članka 25. stavka 2., članka 27. i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OPSKRBI BANAKA GOTOVIM NOVCEM

Članak 1.

U Odluci o opskrbi banaka gotovim novcem (»Narodne novine«, br. 157/2009., 36/2010., 24/2016., 17/2017., 119/2019. 63/2021., 108/2022. i 111/2022.) članku 24. stavku 1. Prilog 1 zamjenjuje se novim Prilogom 1 tako da glasi kao u prilogu ove Odluke.

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. studenoga 2022.

O. br.: 374-091/10-22/BV

Zagreb, 19. listopada 2022.

Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić, v. r.

PRILOG 1

 

Naziv gotovinskog centra

Adresa gotovinskog centra

Gotovinski centar Zagreb

Samoborska 145, 10000 Zagreb

Gotovinski centar Varaždin

Augusta Cesarca 2, 42000 Varaždin

Gotovinski centar Rijeka

Kukuljanovo 375, 51223 Bakar

Gotovinski centar Pula

Šijanska cesta 1/a, 52100 Pula

Gotovinski centar Split

Bana Jelačića 14, 21204 Dugopolje

Gotovinski centar Zadar

Ivana Danila 4, 23000 Zadar

Gotovinski centar Dubrovnik

Vukovarska 2, 20000 Dubrovnik

Gotovinski centar Osijek

Hrastova ulica 3, 31000 Osijek

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić