Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 121/2022 (19.10.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1873

Na temelju članka 142. točke 4. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA HRVATSKOG REGISTRA CIVILNIH ZRAKOPLOVA

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova (»Narodne novine«, broj 2/21), iza članka 18. dodaje se članak 18.a koji glasi:

»(1) Upis zrakoplova u Registar dopustit će se ako zrakoplov čiji se upis traži nije ukraden, nezakonito prisvojen, izgubljen niti ga se traži kao dokaz u kaznenom postupku.

(2) Agencija će po službenoj dužnosti, nakon što zaprimi zahtjev za upis u Registar, izvršiti provjeru uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, a ukoliko utvrdi da uvjet nije ispunjen, rješenjem će odbiti zahtjev.«

Članak 2.

Članak 29. stavak 11. mijenja se i glasi:

»(11) Iznimno od stavka 10. ovoga članka, ako se zahtijeva upis prava vlasništva, upis će se dopustiti na temelju privatne isprave na kojoj istinitost potpisa nije javno ovjerena, ukoliko se radi:

a) o novom zrakoplovu, koji do tada nije bio upisan niti u jednom registru, a iz privatne isprave na temelju koje se upis zahtijeva vidljivo je da stjecatelj stječe zrakoplov od njegovog proizvođača, odnosno od ovlaštenog zastupnika proizvođača

b) zrakoplovu koji je prethodno bio upisan u strani registar temeljem privatne isprave na kojoj istinitost potpisa nije javno ovjerena, a koja prema pravilima te države ne može biti naknadno ovjerena.«

Članak 3.

U članku 36. stavku 1. brojka »127« zamjenjuje se brojkom »137«.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 1. koji stupa na snagu donošenjem Odluke Komisije kojom se utvrđuje datum početka rada SIS-a kako je propisano člankom 79. stavkom 2. Uredbe (EU) 2018/1862 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. studenoga 2018. o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području policijske suradnje i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima (SL L 312, 7. 12. 2018.).

Klasa: 011-01/22-01/106

Urbroj: 530-07-1-1-22-2

Zagreb, 13. listopada 2022.

Ministar Oleg Butković, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić