Baza je ažurirana 02.06.2023. 

zaključno sa NN 58/23

NN 121/2022 (19.10.2022.), Pravilnik o visini naknade za izvršeni pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1872

Na temelju članka 142., točke 10. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O VISINI NAKNADE ZA IZVRŠENI PREGLED I PROVJERU PLOVIDBENOSTI ZRAKOPLOVA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se visina naknade za izvršeni pregled plovidbenosti zrakoplova, ovisno o vrsti pregleda, kategoriji zrakoplova i vrsti operacija za koje se zrakoplov koristi.

Članak 2.

(1) Naknada za izvršeni pregled plovidbenosti zrakoplova plaća se ovisno o vrsti pregleda, kategoriji zrakoplova i vrsti operacija za koje se zrakoplov koristi.

(2) Visine naknada iz stavka 1. ovoga članka dane su u Tablici 1.

Tablica 1.

 

Vrsta pregleda

Vrsta opracije

Kategorija zrakoplova

Složeni

MTOW teži od 1200 kg

MTOW 1200 kg i lakši

Prvo izdavanje Svjedodžbe o plovidbenosti ili jednakovrijednog dokumenta

Komercijalna

740,00 EUR

370,00 EUR

185,00 EUR

Nekomercijalna

370,00 EUR

185,00 EUR

90,00 EUR

Redovno produženje Svjedodžbe o plovidbenosti ili jednakovrijednog dokumenta

Komercijalna

N/P

185,00 EUR

90,00 EUR

Nekomercijalna

N/P

90,00 EUR

35,00 EUR

 

 

(3) Naknada iz stavka 1. ovoga članka uplaćuje se prilikom podnošenja zahtjeva za pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova.

Članak 3.

Naknade predviđene odredbama ovoga Pravilnika uplaćuju se u eurima na žiro-račun Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija).

Članak 4.

(1) Podnositelj zahtjeva za pregled plovidbenosti zrakoplova osigurava sredstva na ime dnevnica i troškova putovanja osobama ovlaštenim za pregled plovidbenosti zrakoplova.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju organiziranog pregleda plovidbenosti većeg broja zrakoplova koji se koriste za nekomercijalne operacije, a u svrhu redovnog produženja Svjedodžbe o plovidbenosti ili jednakovrijednog dokumenta, podnositelji zahtjeva za pregled plovidbenosti zrakoplova oslobođeni su plaćanja troškova na ime dnevnica i troškova putovanja ovlaštenim osobama ako najkasnije 15 dana prije početka organiziranog pregleda plovidbenosti zrakoplova dostave zahtjev za pregled plovidbenosti zrakoplova Agenciji.

(3) Agencija objavljuje točnu lokaciju pregleda na svojoj internetskoj stranici 60 dana prije organiziranog pregleda plovidbenosti zrakoplova iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o visini naknade za izvršeni pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova (»Narodne novine, broj 5/20«).

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 011-03/22-02/3

Urbroj: 530-07-1-1-22-2

Zagreb, 11. listopada 2022.

Ministar Oleg Butković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić