Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 121/2022 (19.10.2022.), Pravilnik o postupku po povredi Etičkog kodeksa stečajnih upravitelja i izboru predsjednika Etičkog vijeća

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

1870

Na temelju članka 83.c stavka 4. Stečajnog zakona (»Narodne novine«, br. 71/15., 104/17. i 36/22.) ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU PO POVREDI ETIČKOG KODEKSA STEČAJNIH UPRAVITELJA I IZBORU PREDSJEDNIKA ETIČKOG VIJEĆA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak po povredi Etičkog kodeksa stečajnih upravitelja (u daljnjem tekstu: Kodeks) i izbor predsjednika Etičkog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće).

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, jednako se odnose na muški i ženski rod.

POVREDE KODEKSA

Članak 3.

(1) Poštivanje Kodeksa je obveza stečajnih upravitelja.

(2) Svatko ima pravo ukazati na ponašanje, radnju ili propust stečajnog upravitelja kojima se povređuje Kodeks.

(3) Postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe provodi se i na temelju anonimne pritužbe.

Članak 4.

(1) O povredama Kodeksa odlučuje ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u roku od 30 dana od zaprimanja pritužbe.

(2) Ministarstvo razmatra podnesenu pritužbu te omogućuje stečajnom upravitelju da se očituje o pritužbi.

(3) Ministarstvo donosi odluku o postojanju povrede Kodeksa.

Članak 5.

(1) Protiv odluka Ministarstva o povredi Kodeksa stečajni upravitelj i podnositelj pritužbe imaju pravo prigovora u roku od osam dana od dana dostave odluke.

(2) Prigovor se dostavlja Ministarstvu, a o njemu odlučuje Vijeće u roku od 60 dana od zaprimanja.

(3) Vijeće odluke donosi većinom glasova.

Članak 6.

Odluka Vijeća dostavlja se stečajnom upravitelju i podnositelju pritužbe.

Članak 7.

(1) Odluke Vijeća o povredi Kodeksa objavljuju se na mrežnoj stranici Ministarstva sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

(2) Na temelju donesenih odluka Ministarstvo i Vijeće mogu donositi smjernice za tumačenje Kodeksa te davati mišljenja i preporuke o usklađenosti ponašanja stečajnih upravitelja s Kodeksom.

IZBOR PREDSJEDNIKA VIJEĆA

Članak 8.

Predsjednika Vijeća članovi Vijeća biraju između sebe na vrijeme od dvije godine.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-01/27

Urbroj: 514-03-02-01-01/02-22-01

Zagreb, 11. listopada 2022.

Ministar dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić