Baza je ažurirana 01.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

NN 121/2022 (19.10.2022.), Pravilnik o postupku prikupljanja mišljenja i provedbi razgovora s kandidatima u postupku imenovanja javnih bilježnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

1868

Na temelju članka 14. stavka 11. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine«, broj 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16 i 57/22), ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU PRIKUPLJANJA MIŠLJENJA I PROVEDBI RAZGOVORA S KANDIDATIMA U POSTUPKU IMENOVANJA JAVNIH BILJEŽNIKA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak prikupljanja mišljenja o kandidatima, sastav i način rada povjerenstva ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa te način provedbe razgovora s kandidatima u postupku imenovanja javnih bilježnika.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

PRIKUPLJANJE MIŠLJENJA O KANDIDATIMA

Članak 3.

(1) Po zaprimanju natječajne dokumentacije u postupku za imenovanje javnih bilježnika ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) od službi i tijela u kojima prijavljeni kandidati rade ili su radili pribavlja mišljenja o kandidatima koji ispunjavaju sve propisane uvjete za imenovanje.

(2) Mišljenje iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na kandidate i njihov rad u navedenoj službi odnosno tijelu.

Članak 4.

(1) Za kandidate koji su javni bilježnici, javnobilježnički prisjednici i javnobilježnički savjetnici mišljenje daje Hrvatska javnobilježnička komora, za odvjetnike Hrvatska odvjetnička komora, a za pravosudne dužnosnike čelnik neposredno višeg pravosudnog tijela.

(2) Za kandidate koji nisu obuhvaćeni stavkom 1. ovoga članka mišljenje daje čelnik tijela u kojem su zaposleni u trenutku prijave na natječaj.

(3) U slučaju da prijavljeni kandidat u trenutku prijave nije zaposlen, za davanje mišljenja nadležno je tijelo odnosno čelnik tijela u kojem je kandidat posljednjem radio.

(4) Zatražena mišljenja dostavljaju se Ministarstvu u roku od najkasnije 15 dana.

SASTAV I NAČIN RADA POVJERENSTVA ZA PROVEDBU RAZGOVORA S KANDIDATIMA U POSTUPKU IMENOVANJA JAVNIH BILJEŽNIKA

Članak 5.

(1) Nakon zaprimanja mišljenja iz članka 3. ovoga Pravilnika kandidati se pozivaju na razgovor s povjerenstvom Ministarstva za provedbu razgovora s kandidatima u postupku imenovanja javnih bilježnika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Povjerenstvo osniva ministar nadležan za poslove pravosuđa (u daljnjem tekstu: ministar).

(3) Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana, kojima se mogu imenovati zamjenici.

(4) Za predsjednika i članove Povjerenstva mogu se imenovati rukovodeći službenici i državni dužnosnici u Ministarstvu te pravosudni dužnosnici privremeno upućeni na rad u Ministarstvo.

Članak 6.

(1) U provedbi razgovora i radu Povjerenstva ne mogu sudjelovati osobe kojima je kandidat krvni srodnik u ravnoj lozi odnosno pobočnoj lozi zaključno do četvrtog stupnja, bračni drug ili srodnik po tazbini do drugog stupnja, izvanbračni drug, životni ili neformalni partner te štićenik ili posvojenik.

(2) Predsjednik i članovi Povjerenstva o postojanju okolnosti iz stavka 1. ovoga članka dužni su bez odgode obavijestiti ministra radi određivanja drugog člana Povjerenstva za sudjelovanje u provedbi razgovora s tim kandidatom.

(3) Predsjednik odnosno član Povjerenstva koji smatra da u odnosu na pojedinog kandidata postoje druge okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristranost dužan je o navedenim okolnostima bez odgode izvijestiti ministra koji može odrediti drugog člana Povjerenstva za sudjelovanje u provedbi razgovora s tim kandidatom.

(4) O postojanju okolnosti iz stavaka 1. odnosno 3. ovoga članka Ministarstvo mora izvijestiti i svaki kandidat koji pristupa razgovoru.

Članak 7.

Nijedan član Povjerenstva ne može se suzdržati od davanja mišljenja o kandidatu i provedenom razgovoru.

NAČIN PROVEDBE RAZGOVORA S KANDIDATIMA

Članak 8.

(1) Mjesto i vrijeme razgovora određuje Ministarstvo.

(2) Kandidati se na razgovor pozivaju najkasnije osam dana prije zakazanog vremena održavanja razgovora.

(3) Ako kandidat nije u mogućnosti pristupiti razgovoru u utvrđeno vrijeme, dužan je o ovoj okolnosti bez odgode izvijestiti Ministarstvo te mu se određuje drugi termin razgovora.

(4) Razgovor s kandidatima može se održati i na daljinu, uz korištenje odgovarajućih audiovizualnih uređaja i tehnološke platforme za komunikaciju na daljinu.

Članak 9.

(1) Razgovor s kandidatima provodi se u neprekidnoj nazočnosti predsjednika i članova Povjerenstva.

(2) Predsjednik Povjerenstva rukovodi provedbom razgovora, vodeći računa da se svim kandidatima postavljaju približno ista pitanja i da razgovori sa svim kandidatima traju približno isto vrijeme.

(3) U razgovoru s kandidatima sudjeluje i ministar.

(4) O tijeku razgovora s kandidatima sastavlja se zapisnik koji potpisuju predsjednik i članovi Povjerenstva.

Članak 10.

Na razgovoru s Povjerenstvom kandidatima se postavljaju pitanja koja se odnose na njihov dosadašnji rad i aktivnosti na temelju kojih se može utvrditi njihov interes i sposobnost za pošteno i savjesno obavljanje javnobilježničke službe.

Članak 11.

Mišljenje Povjerenstva ministar uzima u obzir kod donošenja odluke o imenovanju javnih bilježnika zajedno s mišljenjem službi i tijela u kojima rade ili su radili te mišljenjem Hrvatske javnobilježničke komore.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-08/19

Urbroj: 514-03-02/01-22-03

Zagreb, 12. listopada 2022.

Ministar dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić