Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 121/2022 (19.10.2022.), Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora financijskog i proračunskog nadzora

MINISTARSTVO FINANCIJA

1867

Na temelju članka 153. stavka 3. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21), članka 86.c stavka 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (»Narodne novine«, broj 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15 – Stečajni zakon i 78/15 – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima) i članka 40. stavka 4. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, broj 121/14) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENOJ ISKAZNICI INSPEKTORA FINANCIJSKOG I PRORAČUNSKOG NADZORA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se obrazac i sadržaj službene iskaznice inspektora financijskog i proračunskog nadzora, vođenje upisnika o službenim iskaznicama te način njihova izdavanja, uporabe i zamjene.

(2) Obrazac službene iskaznice iz stavka 1. ovoga članka tiskan je u Prilogu 1. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, neutralni su i obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 3.

Službena iskaznica inspektora financijskog i proračunskog nadzora (u daljnjem tekstu: iskaznica) izrađena je od polimernog materijala, veličine 85,6x53,98 mm sa zaobljenim rubovima.

Prednja strana iskaznice sadržava:

– na gornjoj je lijevoj strani grb Republike Hrvatske i natpis: »REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA«, a ispod teksta natpis: »SLUŽBENA ISKAZNICA INSPEKTORA FINANCIJSKOG I PRORAČUNSKOG NADZORA«, te ime i prezime inspektora,

– desno od teksta prazan je prostor za fotografiju 30x35 mm,

– ispod fotografije ispisan serijski broj iskaznice.

Poleđina iskaznice sadržava:

– u gornjem je dijelu natpis »OVLASTI«, a ispod toga tekst:

»Nositelj ove iskaznice ovlašten je obavljati inspekcijski nadzor i poduzimati propisane mjere i radnje u skladu s propisima o proračunskom nadzoru i drugim posebnim propisima, financijske nadzore rokova ispunjenja novčanih obveza u skladu s propisima koji uređuju ovo područje te financijske nadzore u skladu s propisima o financijskom poslovanju neprofitnih organizacija i drugim posebnim propisima.«

– u donjem je dijelu u sredini mjesto za pečat,

– u donjem lijevom dijelu ispisano je mjesto i datum izdavanja iskaznice,

– u donjem je desnom dijelu mjesto za potpis ministra.

Članak 4.

Inspektor financijskog i proračunskog nadzora obvezan je nositi iskaznicu prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora.

Članak 5.

(1) Upisnik o izdanim iskaznicama vodi Ministarstvo financija.

(2) Upisnik iz stavka 1. ovoga članka sadržava: evidencijski broj, ime i prezime inspektora, broj iskaznice, klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj rješenja o rasporedu na radno mjesto inspektora, datum izdavanja iskaznice, potpis inspektora, datum vraćanja ili poništenja iskaznice, potpis inspektora, napomena, potpis osobe koja vodi upisnik.

(3) Obrazac Upisnika tiskan je u Prilogu 2. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 6.

(1) Inspektor koji izgubi iskaznicu, odnosno na drugi način ostane bez iskaznice, dužan je o tome odmah obavijestiti neposredno nadređenog čelnika.

(2) Nova iskaznica izdat će se nakon što se izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica oglasi nevažećom u »Narodnim novinama«.

(3) Troškove oglašavanja u »Narodnim novinama« i troškove izdavanja nove iskaznice snosi inspektor koji je iskaznicu izgubio ili na drugi način ostao bez nje.

Članak 7.

Inspektor kojem prestane državna služba u Ministarstvu financija, ili koji je raspoređen na drugo radno mjesto, dužan je odmah, a najkasnije u roku tri dana od dana prestanka obavljanja poslova inspektora financijskog i proračunskog nadzora, predati službenu iskaznicu Ministarstvu financija radi poništenja i upisa činjenice poništenja u upisnik o izdanim službenim iskaznicama inspektora financijskog i proračunskog nadzora.

Članak 8.

(1) Inspektoru koji je udaljen iz službe oduzet će se iskaznica za vrijeme dok traje udaljenje iz službe.

(2) Rješenjem kojim je inspektor udaljen iz službe određuje se i oduzimanje iskaznice.

(3) Na dan primitka rješenja iz stavka 2. ovoga članka inspektor je dužan vratiti iskaznicu.

Članak 9.

Iskaznice izdane prema Pravilniku o službenoj iskaznici i službenoj znački inspektora financijskog i proračunskog nadzora (»Narodne novine«, broj 125/13 i 57/15) vrijedit će do izdavanja novih iskaznica nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj znački inspektora financijskog i proračunskog nadzora (»Narodne novine«, broj 125/13 i 57/15).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/9 Urbroj: 513-08-04-22-1

Zagreb, 22. rujna 2022.

Ministar financija dr. sc. Marko Primorac, v. r.

PRILOG 1.

OBRAZAC SLUŽBENE ISKAZNICE

Prednja strana

Poleđina

PRILOG 2.

UPISNIK O IZDANIM I VRAĆENIM ISKAZNICAMA INSPEKTORA FINANCIJSKOG I PRORAČUNSKOG NADZORA

 

Evidencijski broj

Ime i prezime inspektora

Broj iskaznice

Klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj rješenja o rasporedu na radno mjesto inspektora

Datum izdavanja iskaznice

Potpis inspektora

Datum vraćanja ili poništenja iskaznice

Potpis inspektora

Napomena

Potpis osobe koja vodi upisnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić