Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Na temelju članka 42. stavka 2. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/14, 118/14 i 154/14), ministar nadležan za rad donosi

 

PRAVILNIK O PREGLEDU I ISPITIVANJU RADNE OPREME

pročišćeni tekst NN 16/16, 120/22

DIO PRVI   OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuje se obavljanje pregleda i ispitivanja radne opreme, rokovi pregleda i ispitivanja, te sadržaj i način izdavanja zapisnika o pregledu i ispitivanju radne opreme.

(2) Pregled i ispitivanje radne opreme odnosi se na radnu opremu koju čine strojevi i uređaji, postrojenja te sredstva za prijenos i prijevoz tereta prema propisu o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme.

(3) Pregled i ispitivanje radne opreme iz stavka 2. ovoga članka obavlja se radi provjere ispunjavanja sigurnosno zdravstvenih zahtjeva na radnoj opremi, odnosno radi otkrivanja i otklanjanja nedostataka koji bi mogli ugroziti sigurnost i zdravlje rukovatelja ili drugih radnika u prostoru korištenja radne opreme.

Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika smatra se:

1) Pregled je vizualno utvrđivanje funkcionalnosti rada radne opreme na način da ista ne ugrožava sigurnost i zdravlje radnika pri njenom korištenju, vizualno utvrđivanje primjene sigurnosno zdravstvenih zahtjeva prema tehničkoj dokumentaciji proizvođača radne opreme, utvrđivanje dostupnosti uputa za rad i održavanje radne opreme te utvrđivanje stanja održavanja radne opreme prema uputi proizvođača ili prema priznatim pravilima zaštite na radu.

2) Ispitivanje je svaka ostala radnja u postupku koju nije moguće utvrditi pregledom iz podstavka 1. ovoga članka, a koja je neophodna za utvrđivanje pojedinih sigurnosno zdravstvenih zahtjeva i provodi se korištenjem mjerne i ispitne opreme.

Članak 3.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika ne odnose se na radnu opremu koju čine električni i elektronički proizvodi koji su obuhvaćeni propisom o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica:

1. kućanski aparati namijenjeni korištenju u domaćinstvu

2. audio i video oprema

3. oprema za informacijsku tehnologiju

4. uobičajeni uredski strojevi

5. niskonaponski sklopni i kontrolni uređaji i

6. električni motori.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika ne odnose se na ručnu radnu opremu (alate) te na skele i druga sredstva za povremeni rad na visini za koja se pregledi obavljaju prema posebnim propisima.

DIO DRUGI   TEHNIČKI UVJETI

Članak 4. (NN 120/22)

(1) Ovlaštene osobe mogu obavljati preglede i ispitivanja radne opreme iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika ako imaju ovlaštenje u skladu s odredbama propisa o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu te ako ispunjavaju kadrovske i tehničke uvjete propisane ovim Pravilnikom.

(2) Ovlaštena osoba koja obavlja preglede i ispitivanja radne opreme mora u svom sastavu imati ispitivača koji je zaposlen u punom radnom vremenu, na neodređeno vrijeme i koji ispunjava uvjete iz stavka 3. ovoga članka.

(3) Ispitivač je osoba s tehničkim obrazovanjem iz područja strojarstva i/ili elektrotehnike koja ima najmanje srednju školsku ili srednju stručnu spremu i položen opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu ili priznatim statusom stručnjaka zaštite na radu (opći dio) i/ili osoba s tehničkim obrazovanjem iz područja strojarstva i/ili elektrotehnike koja ima završen najmanje preddiplomski studij sa stečenim nazivom prvostupnik (baccalaureus) i položenim općim i posebnim dijelom stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu ili priznatim statusom stručnjaka zaštite na radu (opći i posebni dio) i/ili osoba koja ispunjava uvjete za dobivanje ovlaštenja (nositelj ovlaštenja) za pregled i ispitivanje radne opreme prema propisu o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu.

Članak 5.

(1) Uz izdano ovlaštenje iz članka 4. ovoga Pravilnika, ovlaštena osoba mora imati u svom vlasništvu mjernu i ispitnu opremu iz popisa u Prilogu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Osim mjerne i ispitne opreme navedene u Prilogu ovoga Pravilnika, ovlaštena osoba može raspolagati i sa dodatnom mjernom i ispitnom opremom za specifična ispitivanja u svom vlasništvu ili temeljem ugovora o najmu.

Članak 6.

(1) Mjerna i ispitna oprema iz članka 5. ovoga Pravilnika mora biti čuvana i održavana na način koji je naznačen u uputama proizvođača mjerne i ispitne opreme.

(2) O mjernoj i ispitnoj opremi vodi se dokumentacija, koja mora sadržavati sljedeće podatke:

– naziv mjerne i ispitne opreme

– ime proizvođača

– oznaku tipa, modela i serijski broj

– godinu proizvodnje

– godinu stavljanja u uporabu

– datum zadnjeg umjeravanja i

– dokaze o vlasništvu odnosno najmu (za dodatnu opremu).

(3) Mjerna i ispitna oprema iz Priloga ovoga Pravilnika za koju postoji obveza umjeravanja, mora se umjeravati na način i u rokovima koji su određeni propisima u mjeriteljstvu, odnosno prema preporuci proizvođača.

DIO TREĆI   ROKOVI PREGLEDA I ISPITIVANJA

Članak 7.

Poslodavac koji je korisnik radne opreme navedene u članku 1. stavku 2. ovoga Pravilnika, dužan je na propisani način osigurati preglede i ispitivanja radne opreme u sljedećim slučajevima:

– prije početka korištenja na novom mjestu rada, ako je radna oprema premještena s jednog mjesta na drugo pa je zbog toga rastavljena i ponovno sastavljena

– u slučaju iznimnih okolnosti koje ugrožavaju sigurnost djelovanja radne opreme (promjena načina rada, oštećenja radne opreme, nedostaci na radnoj opremi, ozljede radnika na radnoj opremi)

– na temelju rješenja inspektora rada

– u rokovima koje je u uputama za uporabu i održavanje odredio proizvođač radne opreme, ili u roku koji je utvrđen posebnim propisom ili

– periodički u rokovima koji ne mogu biti duži od tri godine.

DIO ČETVRTI   POSTUPAK PREGLEDA I ISPITIVANJA TE SADRŽAJ I NAČIN IZDAVANJA ZAPISNIKA O PREGLEDU I ISPITIVANJU RADNE OPREME

Članak 8.

Ovlaštena osoba koje obavlja preglede i ispitivanja radne opreme vodi evidenciju o svim predmetima pregleda i ispitivanja, o postupcima i uvjetima pregleda i ispitivanja, o rezultatima pregleda i ispitivanja te o mjernoj i ispitnoj opremi koja je korištena prilikom ispitivanja.

Članak 9.

Tijekom provjere i ocjene ispunjavanja sigurnosno zdravstvenih zahtjeva na radnoj opremi koriste se upute proizvođača za uporabu i održavanje, zahtjevi propisa o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme, zahtjevi propisa o sigurnosti strojeva pri njihovom stavljanju u uporabu te odgovarajuće hrvatske norme.

Članak 10. (NN 120/22)

(1) Zapisnik o obavljenom pregledu i ispitivanju radne opreme sastavlja se putem Informacijskog sustava zaštite na radu, prema propisu o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu, čiji je sadržaj naveden u Prilogu ovoga Pravilnika.

(2) Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka ne smatra se ispravom o ocjeni sukladnosti radne opreme prilikom njenog stavljanja na tržište odnosno u uporabu.

(3) Kada su za ocjenu ispunjavanja sigurnosno zdravstvenih zahtjeva za pojedine dijelove radne opreme (primjerice; oprema pod tlakom, nosiva užad i druge sigurnosne komponente radne opreme) neophodni nalazi drugih ovlaštenih ispitivača i/ili laboratorija te održavatelja radne opreme, tada su nalazi o tim pregledima i ispitivanjima te zaključci o tome obvezni dio zapisnika o pregledu i ispitivanju radne opreme.

(4) Osobe koje su sudjelovale u pregledu i ispitivanju radne opreme, ovisno o složenosti radne opreme i izvorima opasnosti na istoj, potpisuju se vlastoručno ili kvalificiranim elektroničkim potpisom iza podataka o pregledu i ispitnim radnjama koje su obavile.

(5) Zaključnu ocjenu zapisnika da rezultati pregleda i ispitivanja radne opreme ispunjavaju propisane zahtjeve ili opis nedostataka zbog kojih rezultati ne zadovoljavaju propisane zahtjeve s prijedlogom mjera za otklanjanje nedostataka, potpisuje vlastoručno ili kvalificiranim elektroničkim potpisom dvoje stručnjaka zaštite na radu.

(6) Stručnjaci zaštite na radu iz stavka 5. ovoga članka su osobe koje ispunjavaju uvjete za dobivanje ovlaštenja (nositelji ovlaštenja) za pregled i ispitivanje radne opreme prema propisu o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu, od kojih najmanje jedan mora biti iz polja strojarstva.

(7) Ovlaštena osoba dužna je raspolagati s dokumentacijom o svim obavljenim poslovima pregleda i ispitivanja radne opreme na mjestu korištenja radne opreme kod naručitelja.

(8) Dokumentacijom iz stavka 7. ovoga članka smatra se radni nalog ili drugi zapisi kao dokazi o provedenim pregledima i ispitivanjima na mjestu korištenja radne opreme, a koji su ovjereni od strane naručitelja poslova.

Članak 11.

Bez obzira na odredbe iz članka 7. ovoga Pravilnika, poslodavac je dužan svakodnevno prije korištenja radne opreme osigurati vizualni pregled primjene sigurnosno zdravstvenih zahtjeva na istoj.

DIO PETI   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ovlaštena osoba koja je dobila ovlaštenje za ispitivanje radne opreme, dužna je uskladiti svoje postupanje sa odredbama ovoga Pravilnika u roku od 6 mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Članak 13.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (»Narodne novine«, broj 47/02).

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti članci 14., 16., 17., 18., 19. i 20. Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (»Narodne novine«, broj 114/02, 131/02 i 126/03) te obrazac uvjerenja o ispitivanju Obrazac – SU.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 120/22

Članak 3.

(1) Odredba članka 1. ovoga Pravilnika u odnosu na stavak 3. primjenjuje se nakon tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Odredba članka 2. ovoga Pravilnika primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine.

(3) Do primjene odredbe iz stavka 2. ovoga članka, primjenjuje se odredba članka 10. Pravilnika o pregledu i ispitivanju radne opreme (»Narodne novine«, broj 16/16).

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

PRILOG

POPIS MJERNE I ISPITNE OPREME

– instrumenti za mjerenje duljine (metar, mjerna traka, digitalni mjerač udaljenosti)

– instrument za mjerenje sile – dinamometar do 120 kN (12 t)

– instrument za mjerenje vremena (zaporni sat)

– mjerač broja okretaja (tahometar)

– mjerači za električne veličine (otpor, napon, snaga i dr.)

– mjerač izolacijskog otpora

– mjerač uzemljenja

 

PRILOG

SADRŽAJ ZAPISNIKA O PREGLEDU I ISPITIVANJU RADNE OPREME

1. naziv i sjedište te OIB korisnika radne opreme

2. naziv i sjedište te OIB ovlaštene osobe koja obavlja pregled i ispitivanje radne opreme

3. broj zapisnika i datum sastavljanja

4. broj i datum izdavanja rješenja o ovlaštenju za obavljanje pregleda i ispitivanja radne opreme

5. nazivi propisa kojima je utvrđena obveza ispitivanja radne opreme

6. nazivi propisa prema čijim zahtjevima je obavljena provjera ispunjavanja sigurnosno zdravstvenih zahtjeva na radnoj opremi

7. podatci kojima se pobliže određuje radna oprema (tip, model, naziv proizvođača, tv. broj), sa slikom i opisom namjene i položaja radne opreme u radnom prostoru

8. osnovni podatci o radnim tvarima i sirovinama koje radna oprema koristi u radu

9. naznake rizika po sigurnost i zdravlje radnika pri uporabi radne opreme

10. ime i prezime, OIB te stručna sprema za sve osobe koje sudjeluju u postupku pregleda i ispitivanja radne opreme, a za stručnjake zaštite na radu i podatke o položenom stručnom ispitu

11. datum početka i završetka pregleda i ispitivanja

12. podatci o uputama proizvođača za uporabu i održavanje radne opreme te o drugoj dokumentaciji koja je korištena tijekom pregleda i ispitivanja

13. popis metoda, postupaka i normi koje se odnose na preglede i ispitivanja te mjernu i ispitnu opremu korištenu prilikom pregleda i ispitivanja

14. nalazi o rezultatima pregleda i ispitivanja uzimajući u obzir dokumentaciju o održavanju radne opreme

15. zaključna ocjena da rezultati pregleda i ispitivanja radne opreme ispunjavaju sigurnosno zdravstvene zahtjeve ili opis nedostataka zbog kojih rezultati ne zadovoljavaju propisane sigurnosno zdravstvene zahtjeve s prijedlogom mjera za otklanjanje nedostataka i

16. naznaka propisanog roka za sljedeći pregled i ispitivanje

 

Copyright © Ante Borić