Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 119/2022 (14.10.2022.), Pravilnik o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja te utvrđivanje udovoljavanju uvjeta za izdavanje, produžavanje, obnavljanje i priznavanje dozvole, ovlaštenja i posebnih ovlasti zrakoplovnog osoblja

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1844

Na temelju članka 142. točke 10. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O VISINI NAKNADE ZA UTVRĐIVANJE STRUČNE SPOSOBNOSTI ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA TE UTVRĐIVANJE UDOVOLJAVANJU UVJETA ZA IZDAVANJE, PRODUŽAVANJE, OBNAVLJANJE I PRIZNAVANJE DOZVOLE, OVLAŠTENJA I POSEBNIH OVLASTI ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA

PREDMET PRAVILNIKA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se visina sljedećih naknada:

a) naknada za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja, ovisno o vrsti dozvole i ovlaštenja za koje se polaže ispit

b) naknada za utvrđivanje udovoljavanja uvjetima za izdavanje, produžavanje, obnavljanje i priznavanje dozvole, ovlaštenja i posebnih ovlasti zrakoplovnog osoblja i

c) naknada na koju ima pravo predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva.

(2) Ovim Pravilnikom propisuje se i visina naknade za obrasce, registre i dnevnike školovanja te knjižica letenja zrakoplovnog osoblja.

NAKNADE ZA UTVRĐIVANJE STRUČNE SPOSOBNOSTI ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA

Članak 2.

(1) Za polaganje teorijskog ispita za stjecanje dozvole ili ovlaštenja pilota aviona i helikoptera, visina naknade iznosi 20,00 EUR po prijavljenom modulu ispita.

(2) Za polaganje teorijskog ispita za stjecanje dozvole, dodatne kategorije ili uklanjanje ograničenja u dozvoli osoblja za održavanje zrakoplova (Part-66 dozvola), visina naknade iznosi 20,00 EUR po prijavljenom modulu ispita.

(3) Za polaganje teorijskog ispita za stjecanje dozvole ili ovlaštenja pilota jedrilice, balona ili sportsko-rekreativnog zrakoplova, visina naknade iznosi 10,00 EUR po prijavljenom modulu ispita.

(4) Za polaganje teorijskog ispita za stjecanje dozvole osoblja koje obavlja poslove pripreme, otpreme i praćenja leta (dalje: dispečer leta/operativni kontrolor leta), visina naknade iznosi 25,00 EUR po prijavljenom ispitu.

(5) Naknada za polaganje popravnog ispita ista je kao i za prvo polaganje.

Članak 3.

Prilikom utvrđivanja stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja, predsjedniku i članovima ispitnog povjerenstva, podnositelj zahtjeva osigurava sredstva na ime dnevnica, troškova prijevoza i noćenja sukladno propisu kojim se određuje visina dnevnice i naknade za službeno putovanje za korisnike koji se financiraju iz državnog proračuna.

Članak 4.

(1) Predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja imaju pravo na naknadu za rad u povjerenstvu po ispitnom roku.

(2) Predsjednik ispitnog povjerenstva ima pravo na naknadu u iznosu od 25,00 EUR.

(3) Članovi ispitnog povjerenstva za stjecanje dozvole ili ovlaštenja za teoretski dio ispita imaju pravo na naknadu u iznosu od 20,00 EUR.

(4) Ukoliko je predsjednik povjerenstva ujedno i ispitivač, ima pravo na naknadu koja je veća.

NAKNADA ZA UTVRĐIVANJE UDOVOLJAVANJA UVJETIMA ZA IZDAVANJE, OBNAVLJANJE, PRODUŽAVANJE I PRIZNAVANJE DOZVOLE, OVLAŠTENJA I POSEBNIH OVLASTI ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA

Članak 5.

(1) Naknada za utvrđivanje udovoljavanja uvjetima za izdavanje, obnavljanje, produžavanje i priznavanje dozvole, ovlaštenja i posebnih ovlasti zrakoplovnog osoblja, plaća se ovisno o vrsti dozvole.

(2) Visine naknada iz stavka 1. ovoga članka dane su u tablicama 1. do 9. ovoga članka.

Tablica 1. Za pilote aviona i helikoptera

 

Dozvola/ovlaštenje/privilegija/certifikat/priznavanje/konverzija/zamjena

Izdavanje

Produžavanje/ obnavljanje/proširenje privilegija

Dozvola pilota

100,00 EUR

N/P

Ovlaštenje

60,00 EUR

10,00 EUR

Certifikat instruktora

60,00 EUR

10,00 EUR

Certifikat ispitivača

60,00 EUR

10,00 EUR

Razina jezične sposobnosti

5,00 EUR

5,00 EUR

Priznavanje (validacija)

330,00 EUR

N/P

Konverzija dozvole iz treće zemlje

330,00 EUR

N/P

Zamjena dozvole iz EU zemlje članice

330,00 EUR

N/P

 

 

Tablica 2. Za studente kontrolore i kontrolore zračnog prometa

 

Dozvola/ovlaštenje/posebna ovlast

Izdavanje

Produžavanje/ obnavljanje

Dozvola studenta kontrolora zračnog prometa

100,00 EUR

N/P

Dozvola kontrolora zračnog prometa

100,00 EUR

N/P

Ovlaštenje/posebna ovlast ovlaštenja

100,00 EUR

10,00 EUR

Posebna ovlast za lokaciju

60,00 EUR

10,00 EUR

Posebna ovlast instruktora za praktično osposobljavanje (OJTI, STDI)

60,00 EUR

10,00 EUR

Posebna ovlast ocjenjivača (assessori)

60,00 EUR

10,00 EUR

Posebna ovlast jezične sposobnosti

5,00 EUR

5,00 EUR

Zamjena dozvole iz EU zemlje članice

330,00 EUR

N/P

 

 

Tablica 3. Za osoblje za održavanje zrakoplova

 

Dozvola/kategorija/tip/ ograničenje/zamjena/ konverzija

Izdavanje/dopuna

Produžavanje/obnavljanje/proširenje privilegija/uklanjanje ograničenja

Dozvola

75,00 EUR

10,00 EUR

Kategorija

60,00 EUR

N/P

Tip

60,00 EUR

N/P

Uklanjanje ograničenja

N/P

35,00 EUR

Zamjena EU dozvole/konverzija inozemne dozvole

330,00 EUR

N/P

 

 

Tablica 4. Za pilote sportsko-rekreativnih zrakoplova

 

Dozvola/ovlaštenje/priznavanje/ konverzija

Izdavanje

Produžavanje/ obnavljanje

Dozvola

35,00 EUR

N/P

Ovlaštenje

25,00 EUR

10,00 EUR

Priznavanje (validacija)/konverzija strane dozvole

130,00 EUR

N/P

 

 

Tablica 5. Za pilote jedrilica

 

Dozvola/ovlaštenje/privilegije/ priznavanje/konverzija

Izdavanje

Produžavanje/ obnavljanje

Dozvola

60,00 EUR

N/P

Ovlaštenje

50,00 EUR

N/P

Nastavnici/instruktori

50,00 EUR

10,00 EUR

Povlastica/privilegija

25,00 EUR

N/P

Priznavanje (validacija)/konverzija dozvole

130,00 EUR

N/P

 

 

Tablica 6. Za pilote balona

 

Dozvola/ovlaštenje/privilegije/ priznavanje/konverzija

Izdavanje

Produžavanje/ obnavljanje

Dozvola

60,00 EUR

N/P

Nastavnici/instruktori

50,00 EUR

10,00 EUR

Povlastica/privilegija

25,00 EUR

N/P

Priznavanje (validacija)/konverzija dozvole

130,00 EUR

N/P

 

 

Tablica 7. Za pilote parajedrilica, ovjesnih jedrilica, padobrana s pogonom i jedrilica prazne mase 80/100 kg

 

Dozvola/ovlaštenja/privilegija/priznavanje/konverzija

Izdavanje

Produžavanje/ obnavljanje

Dozvola

35,00 EUR

N/P

Ovlaštenje

25,00 EUR

10,00 EUR

Povlastica/privilegija

10,00 EUR

N/P

Priznavanje (validacija)/konverzija dozvole

130,00 EUR

N/P

 

 

 

Tablica 8. Za padobrance

 

Dozvola/ovlaštenje/priznavanje

Izdavanje

Produžavanje/ obnavljanje

Dozvola

35,00 EUR

N/P

Ovlaštenje

25,00 EUR

10,00 EUR

Priznavanje (validacija)/konverzija dozvole

130,00 EUR

N/P

 

 

Tablica 9. Za dispečere leta/operativne kontrolore leta

 

Dozvola/priznavanje

Izdavanje

Dozvola

65,00 EUR

Priznavanje dozvole (validacija)

90,00 EUR

 

 

OSTALE NAKNADE

Članak 6.

(1) Naknada za obrazac dozvole zrakoplovnog osoblja iznosi 2,00 EUR.

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka ne naplaćuje se kada je propisana naknada iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(3) Naknada za dnevnik (registar) osposobljavanja iznosi 25,00 EUR.

(4) Naknada za knjižicu letenja iznosi 15,00 EUR.

(5) Naknada za ostale knjižice iznosi 10,00 EUR.

(6) Naknada za dnevnik padobranskih skokova iznosi 25,00 EUR.

Članak 7.

Naknade propisane ovim Pravilnikom uplaćuju se u eurima na žiro-račun Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja te utvrđivanje udovoljavanju uvjeta za izdavanje, produžavanje, obnavljanje i priznavanje dozvole, ovlaštenja i posebnih ovlasti zrakoplovnog osoblja (»Narodne novine«, broj 5/20).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 011-01/22-01/107 Urbroj: 530-07-1-1-22-2 Zagreb, 3. listopada 2022.

Ministar Oleg Butković, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić