Baza je ažurirana 01.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

NN 117/2022 (7.10.2022.), Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora o vremenski ograničenoj uporabi (timeshare), dugotrajnom turističkom proizvodu, ponovnoj prodaji i zamjeni

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

1793

Na temelju članka 107. stavka 7. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, broj 19/22) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) ministar gospodarstva i održivog razvoja, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I OBLIKU OBAVIJESTI O PRAVU POTROŠAČA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA O VREMENSKI OGRANIČENOJ UPORABI (TIMESHARE), DUGOTRAJNOM TURISTIČKOM PROIZVODU, PONOVNOJ PRODAJI I ZAMJENI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora o vremenski ograničenoj uporabi (timeshare), dugotrajnom turističkom proizvodu, ponovnoj prodaji i razmjeni.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se Direktiva 2008/122/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. siječnja 2009. o zaštiti potrošača u odnosu na određene aspekte ugovora o pravu na vremenski ograničenu uporabu nekretnine, o dugoročnim proizvodima za odmor, preprodaji i razmjeni (Tekst značajan za EGP) (SL L 33, 3. 2. 2009.).

Članak 3.

Oblik i sadržaj obavijesti uređeni su standardnim informacijskim obrascem koji se nalazi u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora o vremenski ograničenoj uporabi (timeshare), dugotrajnom turističkom proizvodu, ponovnoj prodaji i zamjeni (»Narodne novine« broj 66/14).

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/22-01/150 Urbroj: 517-08-03-01-22-6 Zagreb, 29. kolovoza 2022.

Ministar izv. prof. dr. sc. Davor Filipović, v. r.

PRILOG I.

STANDARDNI INFORMACIJSKI OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

 

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Potrošač može, ne navodeći razlog, jednostrano raskinuti ovaj ugovor, u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora ili po njegovom primitku.

Pravo na jednostrani raskid ugovora počinje teći od ................... (popunjava trgovac prije nego što dostavi obrazac potrošaču).

Ukoliko potrošač nije dobio ovaj obrazac, rok za jednostrani raskid počinje teći od dostave ovog obrasca i ističe nakon jedne godine i 14 dana.

Ukoliko potrošač nije dobio sve tražene informacije, rok za jednostrani raskid počinje teći od trenutka kada potrošač dobije te informacije, i ističe nakon tri mjeseca i 14 dana.

Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavati podatke koji su niže naznačeni, a može biti dostavljena kao pismo poslano poštom ili elektronička pošta.

Ukoliko potrošač koristi svoje pravo na jednostrani raskid, neće snositi s tim u vezi nastale troškove.

Zabrana plaćanja unaprijed

Tijekom roka za jednostrani raskid ugovora zabranjeno je zahtijevati od potrošača bilo kakvo plaćanje unaprijed. Zabrana se odnosi na bilo koju naknadu, uključujući plaćanje, davanje jamstava, rezervaciju novca na računima, izričito priznanje duga itd.

Ova zabrana ne odnosi se samo na plaćanje trgovcu nego i trećim stranama.

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora

– Za (naziv i adresa trgovca)(*):

– Ovime Vas obavješćujem(o) da želim/želimo raskinuti ugovor,

– Datum zaključenja ugovora (*):

– Ime(na) potrošača (***):

– Adresa/e potrošača (***):

– Potpis(i) potrošača (samo ako je ovaj obrazac predan na papiru) (***):

– Datum (***):

(*) Popunjava trgovac prije predaje obrasca potrošaču.

(***) Popunjava(ju) potrošač(i) kada koristi/e ovaj obrazac za jednostrani raskid ugovora.

 

 

 

Potvrda primitka informacija:

Potpis potrošača:

 

 

 

Copyright © Ante Borić