Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 115/2022 (5.10.2022.), Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena povrća

Ministarstvo poljoprivrede

1766

Na temelju članka 1. stavka 5., članka 14. stavka 2., članka 18. stavka 8., članka 19. stavka 3., članka 20. stavka 8., članka 21. stavka 9., članka 22. stavka 3., članka 23. stavka 6., članka 24. stavka 4., članka 25. stavka 4., članka 26. stavka 5., članka 27. stavka 7., članka 30. stavka 4., članka 31. stavka 8., članka 32. stavka 5. i članka 33. stavka 4., Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 110/21.) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 66/19.) ministrica poljoprivrede, uz prethodnu suglasnost ministra gospodarstva i održivog razvoja i ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE SJEMENA POVRĆA

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti certificiranja sjemena povrća, kategorije i uvjeti proizvodnje toga sjemena, postupak službenog nadzora nad njegovom proizvodnjom, način njegove dorade, zahtjevi kvalitete, postupak i način izdavanja certifikata za to sjeme, način i uvjeti njegova pakiranja, plombiranja i označavanja te uvjeti za njegovo stavljanje na tržište i uvoz.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na proizvodnju sjemena povrća namijenjenog stavljanju na tržište i stavljanje na tržište sjemena povrća unutar Europske unije.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na sjeme povrća namijenjeno izvozu u treće zemlje.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se sljedeća direktiva Europske unije:

Direktiva Vijeća 2002/55/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemena o stavljanju na tržište sjemena povrća (SL L 193, 20. 7. 2002.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom Direktivom Komisije (EU) 2021/971 оd 16. lipnja 2021. o izmjeni Priloga I. Direktivi Vijeća 66/401/EEZ o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja, Priloga I. Direktivi Vijeća 66/402/EEZ o stavljanju na tržište sjemena žitarica, Priloga I. Direktivi Vijeća 2002/54/EZ o stavljanju na tržište sjemena repe, Priloga I. Direktivi Vijeća 2002/55/EZ o stavljanju na tržište sjemena povrća i Priloga I. Direktivi Vijeća 2002/57/EZ o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja, u pogledu upotrebe biokemijskih i molekularnih tehnika (SL L 214, 17. 6. 2021.).

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u Zakonu o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (u daljnjem tekstu: Zakon) koriste se i u ovom Pravilniku.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 4.

(1) U smislu ovoga Pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

1. Povrće čine biljke sljedećih vrsta namijenjene za poljoprivrednu ili povrćarsku proizvodnju, ali ne za ukrasne namjene:

Allium cepa L.

– skupina cepa (luk)

– skupina aggregatum (luk kozjak)

Allium fistulosum L. (luk zimski)

– sve sorte

Allium porrum L. (poriluk)

– sve sorte

Allium sativum L. (češnjak)

– sve sorte

Allium schoenoprasum L. (luk vlasac)

– sve sorte

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (krasuljica)

– sve sorte

Apium graveolens L.

– skupina celer listaš

– skupina celer korjenaš

– skupina celer rebraš

Asparagus officinalis L. (šparoga)

– sve sorte

Beta vulgaris L.

– skupina cikla (cikla uključujući ciklu Cheltenham)

– skupina blitva

Brassica oleracea L.

– skupina kelj

– skupina cvjetača

– skupina kupus (crveni kupus i bijeli kupus)

– skupina kelj pupčar

– skupina korabica

– skupina kelj grmoliki

– skupna brokula (kalabrijska brokula i brokula)

– skupina lisnati kelj

– skupina tronchuda (portugalski kupus)

Brassica rapa L.

– skupina kineski kupus

– skupina postrna repa

Capsicum annuum L. (feferon ili paprika)

– sve sorte

Cichorium endivia L. (endivija)

– sve sorte

Cichorium intybus L.

– skupina cikorije

– skupina lisnati radič (lisnati ili glavati radič)

– skupina industrijska (korjenska) cikorija

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (lubenica)

– sve sorte

Cucumis melo L. (dinja)

– sve sorte

Cucumis sativus L.

– skupina krastavac salatni

– skupina krastavac za konzerviranje

Cucurbita maxima Duchesne (bundeva)

– sve sorte

Cucurbita pepo L. (izdužene tikve, uključujući zrelu bundevu i žutu tikvicu, ili tikvica, uključujući nezrelu žutu tikvicu)

– sve sorte

Cynara cardunculus L.

– skupna karda

– skupina artičoka

Daucus carota L. (mrkva i stočna mrkva)

– sve sorte

Foeniculum vulgare Mill. (komorač)

– skupina azoricum

Lactuca sativa L. (salata)

– sve sorte

Solanum lycopersicum L. (rajčica)

– sve sorte

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

– skupina peršin listaš

– skupina peršin korjenaš

Phaseolus coccineus L. (mnogocvjetni grah)

– sve sorte

Phaseolus vulgaris L.

– skupina niski grah mahunar

– skupina visoki grah mahunar

– skupina niski grah zrnaš

– skupina visoki grah zrnaš

Pisum sativum L.

– skupina grašak okruglog sjemena

– skupina grašak naboranog sjemena

– skupina grašak šećerac

Raphanus sativus L.

– skupna rotkvica

– skupina rotkva

Rheum rhabarbarum L. (rabarbara)

– sve sorte

Scorzonera hispanica L. (crni korijen)

– sve sorte

Solanum melongena L. (patlidžan)

– sve sorte

Spinacia oleracea L. (špinat)

– sve sorte

Valerianella locusta (L.) Laterr. (matovilac)

– sve sorte

Vicia faba L. (bob)

– sve sorte

Zea mays L.

– skupina slatki kukuruz

– skupina kukuruz kokičar

Svi hibridi navedenih vrsta i skupina.

2. Sitna pakiranja su pakiranja koja sadrže sjeme povrća neto mase do najviše:

a) 5 kg za mahunarke

b) 500 g za luk, krasuljicu, šparogu, blitvu lisnatu ili blitvu rebrastu, ciklu, postrnu repu, lubenicu, buću, tikvu, mrkvu, rotkvicu, crni korijen, špinat, matovilac

c) 1000 g za lučice i češnjeve

d) 100 g za sve druge vrste povrća.

(2) Nadzor pod stručnom kontrolom je dio službenog nadzora u proizvodnji poljoprivrednog reprodukcijskog materijala koji provode pravne ili fizičke osobe pod nadzorom Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (u daljnjem tekstu: Agencija).

Članak 5.

(1) Na tržište se može staviti sjeme povrća kojemu je u postupku certifikacije potvrđena kategorija:

A) Osnovno sjeme je sjeme:

a) koje je proizvedeno pod odgovornošću oplemenjivača u skladu s prihvaćenom praksom za održavanje sorte

b) koje je namijenjeno za proizvodnju sjemena kategorije certificirano sjeme

c) koje udovoljava uvjetima za osnovno sjeme propisanim u Dodatku 1. i 2. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio ili je predmet iznimke propisane odredbama 28. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika

d) za koje je službenim nadzorom ili u slučaju uvjeta propisanih u Dodatku 2. službenim nadzorom ili nadzorom pod stručnom kontrolom utvrđeno da udovoljava uvjetima navedenim pod podtočkama a), b) i c) ove točke.

B) Certificirano sjeme je sjeme:

a) koje je proizvedeno izravno od osnovnog sjemena ili ako oplemenjivač tako zahtjeva, od sjemena generacija koje prethode osnovnom sjemenu koje može udovoljiti i za koje je službenim nadzorom utvrđeno da udovoljava uvjetima za osnovno sjeme propisanim u Dodatku 1. i 2. ovoga Pravilnika

b) koje je namijenjeno uglavnom za proizvodnju povrća

c) koje udovoljava uvjetima za certificirano sjeme propisanim u Dodatku 1. i 2. ovoga Pravilnika ili je predmet iznimke propisane odredbama članka 28. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika

d) za koje je službenim nadzorom ili nadzorom pod stručnom kontrolom utvrđeno da udovoljava uvjetima navedenim pod a), b) i c)

e) koje podliježe postkontroli kojom se provjerava sortna autentičnost i sortna čistoća.

C) Standardno sjeme je sjeme:

a) koje je zadovoljavajuće sortne autentičnosti i čistoće

b) koje je namijenjeno za proizvodnju povrća

c) koje udovoljava uvjetima propisanim u Dodatku 2. ovoga Pravilnika i

d) koje podliježe postkontroli kojom se kontrolira sortna autentičnost i sortna čistoća.

(2) Sjeme industrijske cikorije može se staviti na tržište samo ako mu je u postupku certifikacije potvrđena kategorija osnovno sjeme ili certificirano sjeme.

(3) Na tržište se može staviti sitno pakiranje mješavine sjemena povrća kojemu je u postupku certifikacije potvrđena kategorija standardno sjeme vrsta navedenih u članku 5. stavku 1. ovoga Pravilnika i mogu sadržavati samo različite sorte iste vrste.

(4) Mješavine sjemena sitnog pakiranja iz stavka 3. ovoga članka mogu sadržavati sjeme do neto težine navedene u članku 4. stavku 2. ovoga Pravilnika.

(5) Lučice luka i češnjevi češnjaka koji se unose iz država članica Europske unije dopušteno je prepakirati u sitna pakiranja koja su namijenjena krajnjim neprofesionalnim korisnicima, te je za takva pakiranja obvezno navesti kategoriju.

Članak 6.

(1) Sjeme mogu proizvoditi pravne i fizičke osobe koje su upisane u upisnik iz članka 10. stavka 1. točke 1. Zakona (u daljnjem tekstu: Upisnik dobavljača sjemena) i registrirane za proizvodnju sjemena.

(2) Dobavljač sjemena registriran za proizvodnju sjemena vodi evidenciju o zasnovanoj proizvodnji za sjeme koje proizvodi.

(3) Dobavljač sjemena obvezan je na zahtjev Agencije dostaviti uzorak sjemena od svake partije (domaće proizvodnje i/ili uvoza) koju koristi za zasnivanje usjeva najkasnije do sjetve sjemenskog usjeva.

Članak 7.

(1) Službeni nadzor nad proizvodnjom sjemena provodi Agencija prema međunarodno prihvaćenim metodama OECD-a koje su dostupne na mrežnim stranicama Agencije.

(2) Agencija može odobriti dobavljaču na vlastitoj proizvodnji provođenje nadzora nad ispunjavanjem uvjeta iz Dodataka 1. ovoga Pravilnika odnosno nadzora pod stručnom kontrolom za kategoriju certificirano.

(3) Agencija odobrava dobavljaču sjemena na vlastitoj proizvodnji obavljanje nadzora pod stručnom kontrolom iz stavka 2. ovoga članka za kategoriju certificirano sjeme ako ima zaposlenog djelatnika kao nadzornika za obavljanje poslova nadzora pod stručnom kontrolom, a koji:

a) je u radnom odnosu kod dobavljača na neodređeno vrijeme

b) je inženjer ili diplomirani inženjer agronomije/poljoprivrede odnosno prvostupnik agronomije/poljoprivrede ili magistar agronomske/poljoprivredne struke

c) nema privatni interes u vezi s provođenjem nadzora

d) ima dvogodišnje radno iskustvo u proizvodnji sjemena

e) je prošao provjeru znanja u Agenciji i stekao uvjerenje za obavljanje nadzora pod stručnom kontrolom

f) je dao pismenu izjavu da će provoditi nadzor po istim pravilima kao što se provodi službeni nadzor.

(4) Agencija priznaje rezultate nadzora pod stručnom kontrolom iz stavka 2. ovoga članka za certificirano sjeme ako je:

1. dobavljač ovlašten za nadzor u skladu sa stavkom 3. ovoga članka

2. sjemenski usjev koji se nadzire u skladu sa stavkom 2. ovoga članka proizveden iz sjemena koje je prošlo postkontrolu sa zadovoljavajućim rezultatom

3. nad sjemenskim usjevima nad kojim se provodi nadzor pod stručnom kontrolom iz stavka 2. ovoga članka proveden službeni nadzor od strane Agencije i to na najmanje 5% površina od ukupno prijavljenih površina

4. proporcionalan broj partija uključen u postkontrolu kako za laboratorijske analize tako i za provjeru sortne autentičnosti i čistoće.

(5) U slučaju povrede pravila o nadzoru iz stavka 3. ovoga članka Agencija obustavlja certificiranje ispitivanog sjemena, osim ako se dokaže da takvo sjeme i dalje ispunjava sve propisane zahtjeve.

(6) U slučaju ponovljene povrede pravila o nadzoru prilikom provođenja nadzora pod stručnom kontrolom Agencija oduzima odobrenje za obavljanje nadzora pod stručnom kontrolom, privremeno ili trajno, nadzorniku za kojeg se utvrdi da je povredu počinio s namjerom ili iz nehaja.

Članak 8.

(1) Dobavljač sjemena podnosi Agenciji prijavu za nadzor do 1. svibnja tekuće godine odnosno neposredno poslije sjetve ako je sjetva iza navedenog roka.

(2) Prijava se podnosi na Obrascu broj 1. koji se nalazi u Dodatku 6. ovoga Pravilnika.

(3) Uz prijavu se prilaže:

– skica lokacije, table na kojoj je zasijan sjemenski usjev (potrebno je dostaviti identifikacijski broj (ID) ARKOD parcele i površinu table izraženu u m2)

– uvjerenje održivača sorte ili linije o autentičnosti sorte ili linije za proizvodnju osnovnog sjemena i linija

– Certifikat o sjemenu

– podaci o proizvođaču koji proizvodi sjeme u ime i za račun podnositelja prijave, ako postoje.

Članak 9.

(1) Za svaku vrstu i kategoriju sjemena povrća, osim kategorije standard, potrebno je obaviti određen broj pregleda u tijeku uzgoja sjemenskog usjeva odnosno poslije žetve kako je propisano u Dodatku 1. ovoga Pravilnika, a prema metodama navedenim u članku 7. stavku 1. ovoga Pravilnika.

(2) Nakon obavljenog službenog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom sastavlja se zapisnik na Obrascu 2. i/ili Obrascu 3. iz Dodatka 6 ovoga Pravilnika.

(3) Zapisnik se sastavlja posebno za svaku parcelu sjemenskog usjeva.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka s više parcela iste vrste, sorte i kategorije sjemenskog usjeva i istog dobavljača sjemena koje nisu udaljene više od 10 km jedna od druge, može se sastaviti jedan zajednički zapisnik ako se obaveznim pregledom utvrdi da su na tim parcelama svi bitni elementi nadzora iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika potpuno identični.

(5) Nadzor se obavlja u prisutnosti stručne osobe dobavljača sjemena koji je prijavio sjemenski usjev za nadzor.

(6) Nakon obavljenog službenog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom Agencija podnosi Ministarstvu poljoprivrede Izvješće o obavljenom službenom nadzoru nad sjemenskim usjevima (u daljnjem tekstu: Izvješće).

Članak 10.

(1) Nakon obavljenih pregleda iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika i ako je utvrđeno da sjemenski usjev udovoljava uvjetima iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika, usjev se priznaje kao sjemenski i izdaje se uvjerenje iz članka 27. stavka 2. Zakona.

(2) Obrazac Uvjerenja propisan je na Obrascu broj 4. u Dodatku 6. ovoga Pravilnika.

(3) Agencija vodi evidenciju o izdanim uvjerenjima i certifikatima.

Članak 11.

(1) Dobavljač sjemena registriran za doradu vodi evidenciju o masi preuzetog naturalnog i dorađenog sjemena na Obrascu broj 5. koji se nalazi u Dodatku 6. ovoga Pravilnika.

(2) Nadzor nad postupanjem sa sjemenom u fazama iz članka 19. stavka 1. Zakona vodit će se uvidom u evidencije i kontrolu stanja u objektima dobavljača.

Članak 12.

(1) Za potrebe ispitivanja kvalitete sjemena u procesu certifikacije i ispitivanja standardnog sjemena u postkontroli uzorke uzima ovlašteni uzorkivač upisan u upisnik iz članka 10. stavka 1. točke 3. Zakona (u daljnjem tekstu: Upisnik uzorkivača) iz partija sjemena pakiranih, plombiranih i označenih za stavljanje na tržište.

(2) Za ispitivanje kvalitete sjemena u procesu certifikacije uzorci se mogu uzimati samo iz homogenih partija, a maksimalna masa partije i minimalna masa uzorka propisani su u Dodatku 3. ovoga Pravilnika.

(3) Uzimanje uzoraka za ispitivanje kvalitete sjemena provodi se prema međunarodnim metodama.

(4) Za sve kategorije sjemena dobavljač je dužan čuvati uzorke i voditi evidenciju za svaku uzorkovanu partiju sjemena.

(5) Uzorak za potrebe certifikacije dostavlja se uz izvješće o kvaliteti sjemena iz članka 15. stavka 2. ovoga Pravilnika u Agenciju do sjetvenih rokova.

Članak 13.

(1) Ispitivanje kvalitete sjemena provodi laboratorij koji je upisan u Upisnik ovlaštenih i referentnih laboratorija za kontrolu kvalitete poljoprivrednog reprodukcijskog materijala iz članka 13. stavka 1. Zakona (u daljnjem tekstu: Upisnik laboratorija).

(2) Ispitivanje kvalitete sjemena provodi se prema međunarodnim metodama.

(3) Agencija provodi nadzor nad radom laboratorija postkontrolom.

(4) Postkontrola iz stavka 3. ovoga članka je ponovljeno ispitivanje kvalitete sjemena koju obavlja Agencija.

(5) Postkontroli iz stavka 3. ovoga članka podliježe najmanje 5% od ukupno certificiranih partija sjemena u tijeku jedne godine, a taj postotak će, što je moguće bolje, biti raspoređen na pravne i fizičke osobe uključene u certifikaciju sjemena, vrste uključene u certifikaciju ili može biti usmjeren na rješavanje određenih dvojbi.

(6) Kao mjeru ujednačavanja primijenjenih metoda ispitivanja sjemena Agencija organizira usporedna ispitivanja svih ovlaštenih laboratorija na istom uzorku sjemena za sve vrste sjemena i sve analize.

(7) U slučaju povrede čistoće, vrste, sorte te pravila o ispitivanju kvalitete sjemena Agencija obustavlja certificiranje ispitivanog sjemena, osim ako se dokaže da takvo sjeme i dalje ispunjava sve propisane zahtjeve.

(8) U slučaju ponovljene povrede pravila o ispitivanju kvalitete sjemena Ministarstvo postupa u skladu s odredbama članka 13. stavka 9. Zakona.

(9) Sjeme koje se stavlja na tržište mora udovoljavati uvjetima iz Dodatka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 14.

(1) Osposobljavanje uzorkivača za uzorkovanje sjemena organizira i provodi Agencija na zahtjev i o trošku kandidata za uzorkivača.

(2) Po uspješno završenoj obuci za uzorkivača sjemena Agencija izdaje svjedodžbu na temelju koje se kandidat može upisati u Upisnik uzorkivača.

(3) Agencija provodi nadzor nad radom uzorkivača postkontrolom.

(4) Postkontrola iz stavka 3. ovoga članka je ponovljeno uzorkovanje dijela partija sjemena prijavljenih za službenu certifikaciju.

(5) Postkontroli podliježe najmanje 5 % od ukupno certificiranih partija sjemena u tijeku jedne godine, a taj postotak će, što je moguće bolje, biti raspoređen na pravne i fizičke osobe uključene u certifikaciju sjemena, vrste uključene u certifikaciju ili može biti usmjeren na rješavanje određenih dvojbi.

(6) Agencija će obaviti ispitivanje sjemena na uzorku iz stavka 4. ovoga članka te usporediti rezultate s rezultatima ispitivanja iz članka 13. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(7) Agencija je dužna izvijestiti laboratorij o rezultatima postkontrole iz stavka 6. ovoga članka.

(8) Kada uzorkivač ne pripada istom poslovnom subjektu kao laboratorij Agencija je dužna izvijestiti i uzorkivača o rezultatima postkontrole iz stavka 6. ovoga članka.

(9) U slučaju kada se utvrde nesukladnosti u rezultatima iz postkontrole iz stavka 6. ovoga članka Agencija je dužna izvijestiti i nadležnu inspekciju.

(10) U slučaju povrede pravila o uzorkovanju sjemena Agencija poništava svako certificiranje uzorkovanog sjemena uz obavijest nadležnoj inspekciji osim ako se dokaže da takvo sjeme i dalje ispunjava sve propisane zahtjeve.

Članak 15.

(1) Dobavljač sjemena upisan i registriran za doradu sjemena u upisniku iz članka 10. stavka 1. točke 1. Zakona podnosi Agenciji zahtjev za izdavanje Certifikata o sjemenu uz otpremnicu i Certifikata o sjemenu na pakiranju (u daljnjem tekstu: zahtjev) na Obrascu broj 7. iz Dodatka 6. ovoga Pravilnika.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka se dostavlja i izvješće o kvaliteti sjemena ovlaštenog laboratorija koji je izvršio ispitivanje kvalitete sjemena i uvjerenje iz članka 27. stavka 2. Zakona.

(3) Na zahtjev dobavljača i ukoliko su ispunjeni uvjeti u skladu sa OECD shemom za certificiranje Agencija će izdati OECD certifikat.

(4) Agencija na zahtjev dobavljača izdaje pisano odobrenje dobavljaču za označavanje pakiranja sjemena Certifikatom proizvođača za sitna pakiranja sjemena kategorije certificirano i kategoriju standard.

(5) Za svaku partiju sjemena Certifikat o sjemenu na pakiranju i Certifikat o sjemenu uz otpremnicu sadrži i referentni broj partije koji se sastoji od četiri grupe znamenki kako slijedi:

– prva grupa znamenki – je broj dobavljača registriranog za doradu koji mu odredi Agencija

– druga grupa znamenki – je redni broj pod kojim je sjeme zavedeno u Evidenciji o masi preuzetog i dorađenog sjemena kod dobavljača registriranog za doradu sjemena

– treća grupa znamenki – je broj partije unutar rednog broja u Evidenciji o masi preuzetog sjemena

– četvrta grupa znamenki – označava proizvodnu godinu u kojoj se obavlja certificiranje sjemena.

(6) Agencija vodi evidenciju o izdanim certifikatima o sjemenu, a dobavljač vodi evidenciju o sjemenu za koje se podnosi Zahtjev za izdavanje certifikata na Obrascu broj 5. iz Dodatka 6. ovoga Pravilnika.

(7) Dobavljač vodi evidenciju o svim partijama standardnog sjemena na Obrascu broj 5. iz Dodatka 6. ovoga Pravilnika koju čuva najmanje tri godine nakon trženja sjemena, te na traženje Agencije istu dostavlja na uvid.

(8) Dobavljač uzima uzorke iz svake partije namijenjene stavljanju na tržište koje čuva najmanje dvije godine nakon trženja sjemena, te na traženje Agencije iste dostavlja na uvid.

(9) Dobavljač koji pakira i označava pakiranja sjemena povrća kategorije standard obavještava Agenciju o početku i završetku svojih aktivnosti.

(10) Proizvodna godina traje od 1. lipnja tekuće godine do 31. svibnja sljedeće godine.

Članak 16.

(1) Agencija priznaje službeni nadzor i kategoriju u skladu s člankom 5. ovoga Pravilnika te izdati Certifikat o sjemenu za sjeme povrća:

– koje je proizvedeno izravno od osnovnog ili certificiranog sjemena službeno certificiranog u jednoj ili više država članica Zajednice ili u trećoj zemlji kojoj je priznata istovjetnost u skladu s odredbama članka 31. stavka 3. Zakona, ili je proizvedeno izravnim križanjem osnovnog sjemena službeno certificiranog u državi članici Europske unije s osnovnim sjemenom službeno certificiranim u trećoj zemlji, i

– koje je požeto u drugoj državi članici Europske unije, ako je to sjeme prošlo službeni nadzor i udovoljava uvjetima propisanim za tu kategoriju u Dodatku 1. i ako je službeno ispitivanje pokazalo da udovoljava uvjetima propisanim za istu kategoriju u Dodatku 2. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(2) Agencija priznaje službeni nadzor i kategoriju osnovno sjeme za sjeme povrća koje je proizvedeno izravno iz službeno certificiranog sjemena proizvedenog od generacija koje prethode osnovnom sjemenu, ako to sjeme udovoljava uvjetima propisanim za tu kategoriju.

(3) Sjeme povrća koje je požeto u zemlji članici Europske unije i koje je namijenjeno za certifikaciju u skladu sa stavkom 1. ovoga članka mora biti:

– pakirano u skladu s člankom 17. stavak 3. ovoga Pravilnika i označeno Certifikatom o sjemenu na pakiranju u skladu s Dodatkom 5. dio A. i B. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio

– označeno službenim pratećim dokumentom (Certifikatom o sjemenu uz otpremnicu) u skladu sa Dodatkom 5. dio C. ovoga Pravilnika.

(4) Agencija priznaje službeni nadzor i kategoriju certificirano sjeme u skladu s člankom 5. ovoga Pravilnika te izdati Certifikat o sjemenu za sjeme povrća:

– koje je proizvedeno izravno od osnovnog ili certificiranog sjemena službeno certificiranog u jednoj ili više država članica Zajednice ili u trećoj zemlji kojoj je kojoj je priznata istovjetnost u skladu s odredbama članka 31. stavka 3. Zakona ili je proizvedeno izravnim križanjem osnovnog sjemena službeno certificiranog u državi članici Zajednice sa osnovnim sjemenom službeno certificiranim u trećoj zemlji, i

– koje je požeto u trećoj državi

– ako je to sjeme prošlo službeni nadzor i udovoljava uvjetima o istovjetnosti propisanim člankom 31. stavkom 3. Zakona za određenu kategoriju i ako je službeno ispitivanje pokazalo da udovoljava uvjetima propisanim za istu kategoriju u Dodatku 2. ovoga Pravilnika.

Članak 17.

(1) Sjeme povrća kategorija osnovno, certificirano i standardno može se staviti na tržište samo u ujednačenim partijama, plombiranim pakiranjima i označeno u skladu s člankom 19. ovoga Pravilnika.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka dobavljači koji proizvode sjeme povrća na teritoriju Republike Hrvatske mogu staviti na tržište sitna pakiranja mješavina sjemena različitih sorata iste vrste kategorije standardno sjeme.

(3) Pakiranja sjemena povrća kategorija osnovno i certificirano moraju biti plombirana i označena pod službenim nadzorom ili u okviru nadzora pod stručnom kontrolom.

(4) Sitna pakiranja kategorije certificirano sjeme mogu se, na zahtjev dobavljača, pakirati i plombirati pod službenim nadzorom ili u okviru nadzora pod stručnom kontrolom uz ispunjavanje uvjeta propisanih člankom 21. stavkom 5. Zakona.

(5) Pakiranje sjemena iz stavka 1. ovoga članka smatra se originalnim pakiranjem.

(6) Agencija odobrava dobavljaču plombiranje i označavanje pod stručnom kontrolom za kategorije osnovno i certificirano sjeme.

(7) Agencija odobrava dobavljaču provođenje plombiranja i označavanja prema stavku 6. ovoga članka ako ima zaposlenog djelatnika kao nadzornika za obavljanje poslova nadzora pod stručnom kontrolom, a koji:

a) je inženjer ili diplomirani inženjer agronomije/poljoprivrede odnosno prvostupnik agronomije/poljoprivrede ili magistar agronomske/poljoprivredne struke

b) je završio obuku i ovlašten je za obavljanje stručnog nadzora pri Agenciji

c) nema privatni interes u vezi plombiranja i označavanja

d) je dao pismenu izjavu da će pakiranje plombirati i označavati te voditi evidencije u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom.

(8) Kod dobavljača iz stavka 6. ovoga članka Agencija provodi službeni nadzor tako da postupak plombiranja i označavanja pakiranja nadzire kod najmanje 5% partija sjemena.

(9) Kada Agencija kod dobavljača u okviru službenog nadzora iz stavka 8. ovoga članka, utvrdi neispravno plombirana i označena pakiranja sjemena, odmah o tome obavještava nadležnu inspekciju radi daljnjeg postupanja.

(10) Agencija određuje popravne mjere, a ako se iste ne izvrše, Agencija postupa u skladu s člankom 11. stavkom 3. podstavkom 2. Zakona.

Članak 18.

(1) Pakiranja su plombirana kada su zatvorena prošivanjem ili lijepljenjem strojem (toplinski, pod tlakom) i na drugi način (vreće s ventilom) ako su konačno zatvorena na način da se pakiranje ne može otvoriti bez oštećenja plombe ili ostavljanja traga oštećenja na pakiranju ili Certifikatu o sjemenu na pakiranju, odnosno na Certifikatu proizvođača.

(2) Kada se pakiranje zatvara vezivanjem vez se mora osigurati metalnom ili plastičnom plombom na kojoj mora biti vidljivo ispisana oznaka pravne ili fizičke osobe koja je sjeme pakirala.

Članak 19.

(1) Prilikom stavljanja na tržište pakiranje sjemena povrća kategorija osnovno i certificirano, osim standardnog sjemena i kada sjeme povrća kategorije certificirano dolazi u sitnom pakiranju, mora:

– biti označeno s vanjske strane Certifikatom o sjemenu na pakiranju koji prethodno nije upotrebljavan, a može se staviti i s unutarnje strane prozirnog pakiranja uz uvjet da se propisani podaci mogu pročitati, te je označen bojom propisanom za kategoriju sjemena s podacima propisanim u Dodatku 4. dio A ovoga Pravilnika na jednom od službenih jezika Europske unije

– pratiti Certifikat o sjemenu uz otpremnicu, odnosno službeni dokument koji sadrži najmanje podatke s Certifikata o sjemenu na pakiranju propisane u Dodatku 4. dio A. Službeni Certifikat o sjemenu na pakiranju (osnovno sjeme i certificirano sjeme, isključujući sitna pakiranja) I. točke 4., 5., 6. i 7. ovoga Pravilnika na jednom od službenih jezika Europske unije.

(2) Ako se u slučaju iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, upotrebljava certifikat s perforacijom takav se certifikat pričvršćuje uz pakiranje plombiranom uzicom.

(3) Boje iz stavka 1. podstavka 1. jesu:

– bijela s dijagonalnom ljubičastom crtom za predosnovno sjeme

– bijela za osnovno sjeme

– plava za certificirano sjeme

– žuta za standardno sjeme

– siva za sjeme koje nije konačno certificirano

– smeđa za sjeme sorte koja nije na Sortnoj listi Republike Hrvatske

– bijele boje sa crvenim kvadratićima uz desni rub za sjeme sa drugih sortnih lista iz članka 53. stavka 6. Zakona.

(4) Certifikat, odnosno službeni dokument iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka nije potreban ako su ti podaci neizbrisivo otisnuti na pakiranju ili ako je pakiranje u skladu sa stavkom 1. podstavkom 1. ovoga članka označeno Certifikatom o sjemenu na pakiranju u vidu naljepnice ili Certifikatom o sjemenu na pakiranju od nepoderivog materijala sa kojeg se podaci ne mogu obrisati.

(5) Pakiranja sjemena povrća mogu biti označena i Certifikatom o sjemenu na pakiranju u obliku naljepnice koja mora biti pričvršćena tako da njeno skidanje ili zamjena izazove oštećenja certifikata ili pakiranja.

(6) Pakiranja sjemena kategorije standard i sitna pakiranja kategorije certificirano označavaju se Certifikatom proizvođača te sadrže podatke propisane u Dodatku 4. dio B ovoga Pravilnika na jednom od službenih jezika Europske unije.

Članak 20.

(1) Iznimno od članka 19. stavka 1. ovoga Pravilnika, na tržište se može staviti pakiranje sjemena kategorija osnovno i certificirano svih generacija na kojemu su podaci iz Certifikata o sjemenu na pakiranju u obliku neizbrisivog otiska na pakiranju, a izgled otisnutog certifikata mora biti službeno odobren od Agencije.

(2) Kada se Certifikat o sjemenu na pakiranju otiskuje na pakiranje u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, poslovni subjekt koji proizvodi ambalažu obvezan je otisnuti serijski broj na ambalaži, te dostaviti Agenciji podatke o količini i serijskim brojevima isporučene ambalaže.

(3) Agencija može odobriti dobavljaču označavanje u skladu sa člankom 19. stavkom 5. ovoga Pravilnika i stavkom 1. ovoga članka u okviru nadzora pod stručnom kontrolom.

(4) Označavanje u skladu sa člankom 19. stavkom 5. ovoga Pravilnika i stavkom 1. ovoga članka Agencija može odobriti dobavljaču koji stavlja na tržište sjeme pakirano i plombirano u skladu s člankom 17. stavcima 1., 3. i 4. ovoga Pravilnika uz uvjet da dobavljač osigurava pouzdan sustav evidentiranja broja otisnutih certifikata i o tome izvještava Agenciju.

(5) U označavanju prema stavku 4. ovoga članka na pakiranju se trebaju otisnuti sljedeći podaci iz Certifikata o sjemenu na pakiranju:

– broj partije

– mjesec i godina plombiranja

– naznaka »plombirano….«.

(6) Dobavljač i Agencija vode evidenciju o označavanju iz stavka 3. ovoga članka s podacima o količini sjemena koje je označeno na način iz stavka 3. ovoga članka, uključivo broj i sadržaj pakiranja svake partije, kao i dodijeljene serijske brojeve.

Članak 21.

(1) Sva pakiranja sjemena povrća mogu se dodatno označiti proizvođačkom informacijom na način da je ista odvojena od Certifikata iz članka 19. ovoga Pravilnika ili da je otisnut na pakiranju.

(2) Proizvođačka informacija mora biti sastavljena tako da se ne može zamijeniti sa službenim Certifikatom o sjemenu na pakiranju iz članka 19. stavka 1. ovoga Pravilnika, a može sadržavati podatke i znak proizvođača, podatke s Certifikata o sjemenu na pakiranju i druge podatke vezane uz sjeme i proizvodnju usjeva.

(3) Dobavljač u smislu stavka 1. i 2. ovoga članka podrazumijeva se dobavljač sjemena koji prvi u originalnom pakiranju stavlja sjeme na tržište.

(4) Sjeme povrća kategorije osnovno sjeme koje se stavlja na tržište u skladu s člankom 28. stavkom 1. ovoga Pravilnika, a čija je klijavost manja od propisane u Dodatku 2. ovoga Pravilnika, prilikom stavljanja na tržište mora se pakirati i označiti u skladu s člankom 19. ovoga Pravilnika. Dobavljač sjemena koji stavlja takvo pakiranje sjemena na tržište mora ga označiti i proizvođačkom informacijom na kojoj će navesti sljedeće podatke: % klijavosti, ime i adresu prebivališta ili sjedišta dobavljača te broj partije sjemena.

(5) Sjeme povrća kategorije osnovno i certificirano sjeme koje se stavlja na tržište u skladu s člankom 28. stavkom 2. ovoga Pravilnika prilikom stavljanja na tržište mora biti pakirano i označeno u skladu s člankom 19. ovoga Pravilnika. Dobavljač sjemena koji stavlja takvo pakiranje sjemena na tržište mora ga označiti i proizvođačkom informacijom na kojoj će navesti sljedeće podatke: % klijavosti, ime i adresu prebivališta ili sjedišta dobavljača te broj partije sjemena.

(6) Sjeme povrća koje se stavlja na tržište u skladu s člankom 28. stavkom 4. ovoga Pravilnika označit će se Certifikatom o sjemenu na pakiranju i Certifikatom o sjemenu uz otpremnicu, odnosno certifikatom proizvođača, u boji propisanoj za kategoriju uz naznaku: »sjeme ne ispunjava uvjete propisane za kategoriju«.

(7) Sjeme povrća koje se stavlja na tržište u skladu s člankom 28. stavkom 5. ovoga Pravilnika označit će se Certifikatom o sjemenu na pakiranju i Certifikatom o sjemenu uz otpremnicu, odnosno Certifikatom proizvođača, u smeđoj boji u skladu s člankom 19. ovoga Pravilnika uz naznaku: »sjeme ne ispunjava uvjete propisane za kategoriju«.

(8) Način označavanja sjemena sorte koja je genetski modificirana mora biti u skladu sa posebnim propisima o genetski modificiranim organizmima.

(9) Pakiranje sjemena povrća sorte koja je genetski modificirana na Certifikatu o sjemenu na pakiranju, Certifikatu o sjemenu uz otpremnicu i Certifikatom proizvođača mora sadržavati naznaku: »genetski modificirana sorta«.

(10) Ne dovodeći u pitanje odredbe posebnih propisa vezanih uz označavanje tretiranog sjemena, pakiranje sjemena povrća kategorija osnovno, certificirano ili standardno sjeme koje je tretirano bilo kojim kemijskim sredstvom na Certifikatu o sjemenu na pakiranju i Certifikatu proizvođača i na ili unutar pakiranja mora sadržavati naznaku: »tretirano« i sve informacije navedene u članku 49. stavku 4. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog Parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24. 11. 2009.).

(11) Sjeme koje udovoljava zahtjevima iz članka 29. stavka 2. ovoga Pravilnika može na Certifikatu o sjemenu na pakiranju i Certifikatu o sjemenu uz otpremnicu kao i na Certifikatu sadržavati naznaku: »sjeme iz ekološke proizvodnje«.

Članak 22.

Oplemenjivačevo sjeme uzgojeno od generacija koje prethode osnovnom sjemenu odnosno predosnovno sjeme može se staviti na tržište ako je službeno nadzirano u skladu s odredbama koje se primjenjuju pri certifikaciji osnovnog sjemena, pakirano u skladu s člancima 17. i 18. ovoga Pravilnika, i označeno Certifikatom o sjemenu na pakiranju, u boji propisanoj člankom 19. stavkom 3. ovoga Pravilnika, na kojemu su navedeni najmanje sljedeći podaci:

– tijelo nadležno za certifikaciju i država članica ili njihova prepoznatljiva kratica

– broj partije

– mjesec i godina plombiranja ili

– mjesec i godina zadnjeg službenog uzimanja uzorka za potrebe certificiranja – vrsta (navedenu latinicom pod botaničkim nazivom)

– sorta

– opis »predosnovno sjeme«

– broj generacija koje prethode sjemenu kategorije »certificirano sjeme«.

Članak 23.

(1) Na tržište se može staviti i naturalno sjeme koje nije konačno certificirano.

(2) Sjeme koje nije konačno certificirano stavlja se na tržište pakirano i plombirano u skladu s ovim Pravilnikom i označeno Certifikatom o sjemenu na pakiranju i Certifikatom o sjemenu uz otpremnicu u sivoj boji s podacima u skladu s Dodatkom 5. ovoga Pravilnika.

(3) Sjeme iz stavka 1. ovoga članka mora imati uvjerenje u skladu sa člankom 27. stavkom 2. Zakona.

Članak 24.

(1) Sva pakiranja sjemena povrća koja su službeno plombirana ne smiju se ponovo jednom ili više puta plombirati, osim u okviru službenog nadzora ili nadzora pod stručnom kontrolom.

(2) U slučaju ponovnog pakiranja i plombiranja sjemena povrća, osim sitnih pakiranja, dobavljač Agenciji podnosi Zahtjev na Obrascu broj 7. iz Dodatka 6. ovoga Pravilnika.

(3) Skinute plombe i Certifikati o sjemenu na pakiranju moraju se uništiti nakon dostave obavijesti Agenciji koja daje odobrenje za uništenje.

(4) Na Certifikatu o sjemenu na pakiranju i oznaci dobavljača koji su izdani nakon ponovnog plombiranja mora se staviti naznaka: »prepakirano«, uz navođenje originalnog broja partije, datuma ponovnog plombiranja, pakiranja i naziva nadležnog tijela koje je obavilo nadzor nad postupkom.

(5) Sitna pakiranja sjemena kategorije certificirano mogu se ponovno pakirati i plombirati samo pod službenim nadzorom ili nadzorom pod stručnom kontrolom.

(6) Pakiranje lučice luka i češnjeva češnjaka bez utvrđene kategorije iz država članica Europske unije dobavljač sjemena registriran za doradu smije otvarati, pakirati u sitna pakiranja, plombirati i označavati samo u slučaju kada su sitna pakiranja namijenjena krajnjim neprofesionalnim korisnicima.

Članak 25.

(1) Sitna pakiranja moraju biti plombirana na način da je onemogućeno njihovo otvaranje bez oštećenja plombe ili ostavljanja traga oštećenja na pakiranju ili Certifikatu o sjemenu na pakiranju ili Certifikatu proizvođača.

(2) Iznimno od članka 19. stavka 1. ovoga Pravilnika pakiranja sjemena povrća kategorije standard i sitna pakiranja sjemena kategorije certificirano moraju se označiti Certifikatom proizvođača na jednom od službenih jezika Europske unije, koji je otisnut, žigom utisnut ili naljepnicom nalijepljen na pakiranje u skladu s Dodatkom 4. dio B. Certifikat proizvođača (sjeme kategorije standard i sitna pakiranja sjemena kategorije certificirano) ovoga Pravilnika.

(3) U slučaju da se radi o prozirnom pakiranju za sitna pakiranja iz stavka 1. ovoga članka Certifikat proizvođača može se staviti s unutarnje strane pakiranja pod uvjetom da se izvana može pročitati.

(4) Dobavljač vodi evidenciju o označavanju iz stavka 2. ovoga članka s podacima o količinama sjemena uključujući broj i veličinu pakiranja svake partije sjemena.

Članak 26.

(1) Ako je iz ponovljenog ispitivanja kvalitete sjemena utvrđeno da sjeme ispunjava zahtjeve iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika, dobavljač će, na posebnoj naljepnici koja je priložena uz Certifikat o sjemenu na pakiranju, staviti naznaku: »ponovno ispitano«, broj izvješća o kvaliteti sjemena te mjesec i godinu ponovljenog ispitivanja kvalitete sjemena.

(2) Ponovljenim ispitivanjem kvalitete sjemena mora biti ispitana barem klijavost sjemena.

Članak 27.

(1) Na tržište se u skladu s člankom 32. stavkom 3. podstavkom 1. Zakona, može staviti sjeme svih kategorija na razdoblje od godinu dana.

(2) Sjeme iz stavka 1. ovoga članka koje se stavlja na tržište mora na Certifikatu o sjemenu na pakiranju i Certifikatu o sjemenu uz otpremnicu biti označeno u skladu sa člankom 19. ovoga Pravilnika.

(3) Sjeme sorte koja nije upisana u Sortnu listu Republike Hrvatske prilikom stavljanja na tržište mora se označiti Certifikatom o sjemenu na pakiranju u boji propisanoj člankom 19. stavkom 3. ovoga Pravilnika.

(4) Sjeme sorti povrća koje su označene kao »čuvani biljni genetski izvor« i »standardno sjeme sorte razvijene za uzgoj pri određenim uvjetima« može se staviti na tržište na području Republike Hrvatske.

(5) Sjeme sorti povrća bez stvarne komercijalne vrijednosti razvijenih za uzgoj pri određenim uvjetima, smiju se stavljati na tržište isključivo kao sitna pakiranja iz članka 4. točke 2. ovog Pravilnika.

Članak 28.

(1) Sjeme povrća bilja kategorije osnovno koje ne ispunjavaju uvjete propisane u Dodatku 2. točka 3. podtočka a) ovoga Pravilnika u pogledu klijavosti, može se službeno certificirati i staviti na tržište u skladu s člankom 24. stavak 2. podstavak 1. Zakona uz obvezu da se pakira i označi u skladu s člankom 21. stavkom 4. ovoga Pravilnika.

(2) Sjeme povrća bilja kategorije osnovno, certificirano može se u skladu s člankom 24. stavkom 2. podstavkom 2. Zakona, a u cilju osiguranja brže opskrbe sjemenom, certificirati i staviti na tržište do prvog kupca, kojemu je poznato ime i adresa, ako je pakirano, i označeno u skladu s člankom 21. stavkom 5. ovoga Pravilnika.

(3) Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka ne odnose se na sjeme koje se uvozi iz trećih zemalja.

(4) U slučaju nedovoljnih količina sjemena povrća bilja kategorije osnovno, certificirano ili standardno može se u skladu s člankom 32. stavkom 3. podstavkom 1. Zakona staviti na tržište sjeme povrća iako ne udovoljava uvjetima za kategoriju i za izdavanje certifikata, a uz obvezu da se označi u skladu s člankom 21. stavkom 6. ovoga Pravilnika.

(5) U slučaju nedovoljnih količina sjemena povrća kategorije osnovno, certificirano, ili standardno može se u skladu s člankom 32. stavkom 3. podstavkom 2. Zakona staviti na tržište sjeme sorte koja nije upisana u Sortnu listu Republike Hrvatske, a uz obvezu da se označi u skladu s člankom 21. stavkom 7. ovoga Pravilnika.

Članak 29.

(1) Sjeme povrća tretirano sredstvom za zaštitu bilja može se staviti na tržište ukoliko je označeno u skladu s člankom 21. stavkom 10. ovoga Pravilnika.

(2) Sjeme povrća koje udovoljava uvjetima za ekološku proizvodnju mora pored zahtjeva iz Zakona i ovoga Pravilnika ispunjavati i posebne zahtjeve utvrđene u propisima koji uređuju ekološku proizvodnju.

Članak 30.

(1) Sjeme povrća koje se uvozi iz trećih zemalja (u daljnjem tekstu: uvoz) i stavlja na tržište mora biti originalno pakirano i označeno OECD certifikatom na pakiranju izdanim od nadležnog tijela zemlje izvoznice, osim sjemena kategorije standard.

(2) Svaku pošiljku partije sjemena povrća kategorija osnovno i certificirano koja se uvozi i stavlja na tržište mora pratiti OECD-ov certifikat o sortnosti i ISTA-in (International Seed Testing Association, Međunarodno udruženje za ispitivanje sjemena) ili AOSA-in (Association of Official Seed Analysts, Udruga službenih analitičara sjemena) certifikat o kvaliteti sjemena koji ne može biti stariji od osam mjeseci.

(3) Za pošiljku sjemena iz uvoza smatra se da je istovjetna sjemenu proizvedenom prema Zakonu i ovome Pravilniku ako je OECD certifikat iz stavka 1. i 2. ovoga članka izdan od nadležnog tijela zemlje izvoznice i ako u pogledu sorte, kategorije i kvaliteti pošiljka sjemena udovoljava zahtjevima propisanim Zakonom i ovim Pravilnikom.

(4) Prilikom pregleda pošiljke sjemena na graničnom prijelazu ili na određenim mjestima unutar države koja su pod carinskim nadzorom fitosanitarni inspektor kontrolira:

– je li dobavljač sjemena upisan u Upisniku dobavljača sjemena za djelatnost uvoza

– je li pakiranje sjemena originalno pakirano i pošiljka sjemena označena u skladu sa stavkom 1. i 2. ovoga članka

– je li OECD Certifikat koji prati partiju sjemena izdan od nadležnog tijela zemlje izvoznice

– udovoljava li sjeme uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i Zakonom u pogledu sorte, kategorije i kvalitete.

(5) Uvoznik vodi evidenciju o uvezenim količinama sjemena čija je masa partije preko dva kilograma s podacima o:

– vrsti

– sorti

– kategoriji

– državi proizvodnje sjemena – nadležnom tijelu koje je izdalo Certifikat o sortnosti (obavilo službeni nadzor)

– državi izvoznici (otpreme)

– uvozniku i

– količini sjemena.

(6) Obrazac evidencije iz stavka 5. ovoga članka propisan je na Obrascu broj 6. iz Dodatka 6 ovoga Pravilnika.

(7) Izvješće o uvezenim količinama sjemena čija je masa partije preko dva kilograma, koje mora sadržavati podatke iz Obrasca broj 6., uvoznik dostavlja Agenciji najkasnije u roku 15 dana od dana uvoza uz dostavu uzorka u skladu s člankom 31. stavkom 5. Zakona.

(8) U slučaju uvoza sjemena u skladu s odredbom članka 33. stavak 1. Zakona po pojedinom uzorku sjemena, bilo da se radi o sorti ili hibridu, može se uvesti količina sjemena povrća koja je dva puta veća od količine koja se traži za postupak priznavanja sorte u Agenciji.

(9) Uz zahtjev za izdavanjem rješenja iz članka 33. stavka 2. Zakona dobavljač mora priložiti dokaz o provođenju znanstvenog ili selekcijskog rada, upisu u Upisniku dobavljača sjemena, te o registraciji za proizvodnju sjemena.

(10) Dokazom iz stavka 9. ovoga članka smatra se Izjava o provođenju znanstvenog ili selekcijskog rada ili Program znanstvenog ili selekcijskog rada.

(11) Uvezeno sjeme mora prije stavljanja na tržište biti označeno certifikatom iz stavka 1. ovoga članka, tiskanom na hrvatskom jeziku ili na stranom jeziku, ali uz prijevod certifikata na hrvatski jezik koji je pričvršćen na pakiranju.

Članak 31.

(1) Usporedna ispitivanja i pokusi organiziraju se na razni Europske unije kako bi se provela kontrola uzoraka sjemena povrća stavljenog na tržište.

(2) Usporedna ispitivanja iz stavka 1. ovoga članka koriste se za usklađivanje metoda certificiranja te kao dodatna provjera ispunjava li sjeme uvjete propisane ovim Pravilnikom.

(3) Usporedna ispitivanja iz stavka 1. ovoga članka provodi Agencija.

Članak 32.

Dodaci od 1. do 6. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegove sastavne dijelove.

Članak 33.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena povrća (»Narodne novine« br. 129/07, 78/10, 31/13, 23/17, 112/18 i 47/20.).

Članak 34.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/26

Urbroj: 525-06/245-22-17

Zagreb, 20. rujna 2022.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

DODATAK 1.

UVJETI ZA CERTIFIKACIJU USJEVA

1. Usjev se mora odlikovati dostatnim sortnim identitetom i sortnom čistoćom.

2. U slučaju osnovnog sjemena obavit će se najmanje jedan poljski pregled. U slučaju certificiranog sjemena u okviru nadzora pod stručnom kontrolom obavit će se najmanje jedan poljski pregled, uz postkontrolu na najmanje 20 % usjeva svake vrste.

3. Stanje kulture na polju i stupanj razvoja usjeva bit će takvi da omoguće odgovarajuću provjeru sortne autentičnosti i sortne čistoće te zdravstvenog stanja.

4. Ako nakon provedbe točaka 1., 2. i 3. i dalje postoji sumnja u identitet sorte sjemena, Agencija se može za ispitivanje tog identiteta koristiti međunarodno priznatom i ponovljivom biokemijskom ili molekularnom tehnikom u skladu s primjenjivim međunarodnim standardima.

5. Najmanja udaljenost od susjednih biljaka koje mogu dovesti do neželjene stranooplodnje mora biti:

A. Beta vulgaris

1. od bilo kojeg izvora polena roda Beta ne uključujući dolje navedeno 1 000 metara

2. od izvora polena sorata iste podvrste koje pripadaju različitim grupama sorata:

a) za osnovno sjeme 1 000 metara

b) za certificirano sjeme 600 metara.

3. od izvora polena sorata iste podvrste koje pripadaju istim grupama sorata:

a) za osnovno sjeme 600 metara;b) za certificirano sjeme 300 metara.

B. Brassica species

1. od izvora stranog polena koji bi mogao uzrokovati ozbiljno propadanje sorata Brassica vrsta:

a) za osnovno sjeme 1 000 metara

b) za certificirano sjeme 600 metara.

2. od drugih izvora stranog polena koji bi se mogao križati sa sortama Brassica vrsta:

a) za osnovno sjeme 500 metara

b) za certificirano sjeme 300 metara.

C. Industrijska cikorija

1. od drugih vrsta istog roda ili podvrste 1 000 metara

2. od drugih sorata industrijske cikorije:

a) za osnovno sjeme 600 metara

b) za certificirano sjeme 300 metara.

D. Druge vrste

1. od izvora stranog polena koji bi mogao uzrokovati ozbiljno propadanje sorata ili drugih vrsta kao rezultat unakrsne oplodnje:

a) za osnovno sjeme 500 metara

b) za certificirano sjeme 300 metara.

2. od drugih izvora stranog polena koji bi se mogao križati sa sortama drugih vrsta kao rezultat unakrsne oplodnje:

a) za osnovno sjeme 300 metara

b) za certificirano sjeme 100 metara.

Ove udaljenosti mogu se smanjiti ukoliko postoji zadovoljavajuća zaštita od bilo kakvog neželjenog oprašivanja.

6. Usjev mora biti praktički slobodan od štetnih organizama koji smanjuju korisnost i kvalitetu reprodukcijskog materijala.

Osim toga, usjev mora biti u skladu sa zahtjevima koji se odnose na karantenske štetne organizme, karantenske štetne organizme zaštićenih područja te regulirane nekarantenske štetne organizme (RNQP) u Uniji i koji su utvrđeni u provedbenim aktima donesenima na temelju Uredbe (EU) 2016/2031[1](Uredba (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (SL L 317, 23. 11. 2016., str. 4.).) te mora biti u skladu s mjerama donesenima na temelju članka 30. stavka 1. te uredbe.

DODATAK 2.

UVJETI ZA SJEME

1. Sjeme mora imati zadovoljavajuću sortnu autentičnost i sortnu čistoću.

2. Sjeme mora biti praktički slobodno od štetnih organizama koji smanjuju korisnost i kvalitetu reprodukcijskog materijala.

Osim toga, sjeme mora biti u skladu sa zahtjevima koji se odnose na karantenske štetne organizme, karantenske štetne organizme zaštićenih područja te RNQP-e u Uniji i koji su utvrđeni u provedbenim aktima donesenima na temelju Uredbe (EU) 2016/2031 te mora biti u skladu s mjerama donesenima na temelju članka 30. stavka 1. te uredbe

3. a) Standardni zahtjevi

 

Vrsta

Minimalna analitička čistoća (maseni %)

Maksimalni sadržaj sjemena drugih biljnih vrsta

(maseni %)

Minimalna klijavost (% klupka, klustera ili čistog sjemena)

Allium cepa

97

0,5

70

Allium fistulosum

97

0,5

65

Allium porrum

97

0,5

65

Allium sativum

97

0,5

65

Allium schoenoprasum

97

0,5

65

Anthriscus cerefolium

96

1

70

Apium graveolens

97

1

70

Asparagus officinalis

96

0,5

70

Beta vulgaris (skupina cikla)

97

0,5

50 (klupka ili klasteri)

Beta vulgaris (osim skupine cikla)

97

0,5

70 (klupka ili klasteeri)

Brassica oleracea (skupina cvjetača)

97

1

70

Brassica oleracea (osim skupine cvjetača)

97

1

75

Brassica rapa (skupina pekinški kupus)

97

1

75

Brassica rapa (skupina povrtna repa)

97

1

80

Capsicum annuum

97

0,5

65

Cichorium intybus (skupina cikorija, skupina lisnata cikorija)

95

1,5

65

Cichorium intybus (skupina industrijska(korjenska) cikorija)

97

1

80

Cichorium endivia

95

1

65

Citrullus lanatus

98

0,1

75

Cucumis melo

98

0,1

75

Cucumis sativus

98

0,1

80

Cucurbita maxima

98

0,1

80

Cucurbita pepo

98

0,1

75

Cynara cardunculus

96

0,5

65

Daucus carota

95

1

65

Foeniculum vulgare

96

1

70

Lactuca sativa

95

0,5

75

Solanum lycopersicum L.

97

0,5

75

Petroselinum crispum

97

1

65

Phaseolus coccineus

98

0,1

80

Phaseolus vulgaris

98

0,1

75

Pisum sativum

98

0,1

80

Raphanus sativus

97

1

70

Rheum rhabarbarum

97

0,5

70

Scorzonera hispanica

95

1

70

Solanum melongena

96

0,5

65

Spinacia oleracea

97

1

75

Valerianella locusta

95

1

65

Vicia faba

98

0,1

80

Zea mays

98

0,1

85

 

 

 

b) Prisutnost reguliranih nekarantenskih štetnih organizama (RNQP) na sjemenu povrća, ne smije biti veća od primjenjivih pragova utvrđeno barem vizualnim pregledom prema tablici u nastavku:

 

Bakterije

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Rod ili vrsta sjemena povrća

Prag za prisutnost RNQP-a na sjemenu povrća

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Kukci i grinje

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Rod ili vrsta sjemena povrća

Prag za prisutnost RNQP-a na sjemenu povrća

Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

0 %

Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]

Pisum sativum L.

0 %

Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

Vicia faba L.

0 %

Nematode

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Rod ili vrsta sjemena povrća

Prag za prisutnost RNQP-a na sjemenu povrća

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium porrum L.

0 %

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Rod ili vrsta sjemena povrća

Prag za prisutnost RNQP-a na sjemenu povrća

Pepino mosaic virus [PEPMV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Viroid vretenastog gomolja krumpira [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %«

 

 

 

c) ostali standardi ili uvjeti koji se primjenjuju kada je tako naznačeno u tablici pod točkom a):

U slučaju hibrida Zea mays (kukuruz šećerac – super slatki tipovi) minimalna klijavost je reducirana na 80% čistog sjemena. Certifikat o sjemenu na pakiranju ili Certifikat proizvođača moraju sadržavati riječi: »minimalna klijavost 80 %«.

4. U slučaju lučica luka i češnjeva češnjaka moraju biti zadovoljeni sljedeći zahtjevi:

– moraju ispunjavati zahtjeve u pogledu zdravstvenog stanja u skladu s propisima kojima je regulirano biljno zdravstvo

– mora potjecati izravno od materijala koji je u fazi uzgoja bio pregledan i za koji je utvrđeno da je bez štetnih organizama prve podtočke stavka 3. ovoga Dodatka te njihovih znakova ili simptoma.

DODATAK 3.

NAJVEĆA MASA PARTIJE SJEMENA I NAJMANJA MASA UZORKA

1. Najveća masa partije sjemena:

a) za sjeme Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum i Vicia faba iznosi 25 tona

b) za sjeme veličine zrna koja nije manje od zrna pšenice, osim Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum i Vicia faba, iznosi 20 tona

c) za sjeme veličine zrna manje od zrna pšenice iznosi 10 tona.

Najveća masa partije sjemena ne smije odstupati za više od 5%.

2. Najmanja masa uzorka:

 

Vrsta

Masa (g)

Allium cepa

25

Allium fistulosum

15

Allium porrum

20

Allium sativum

20

Allium schoenoprasum

15

Anthricus cerefolium

20

Apium graveolens

5

Asparagus officinalis

100

Beta vulgaris

100

Brassica oleracea

25

Brassica rapa

20

Capsicum annuum

40

Cichorium intybus (skupina cikorija, skupina lisnata cikorija)

15

Cichorium intybus (skupina industrijska (korjenska) cikorija)

50

Cichorium endivia

15

Citrullus lanatus

250

Cucumis melo

100

Cucumis sativus

25

Cucurbita maxima

250

Cucurbita pepo

150

Cynara cardunculus

50

Daucus carota

10

Foeniculum vulgare

25

Lactuca sativa

10

Solanum lycopersicum L.

20

Petroselinum crispum

10

Phaseolus coccineus

1 000

Phaseolus vulgaris

700

Pisum sativum

500

Raphanus sativus

50

Rheum rhabarbarum

135

Scorzonera hispanica

30

Solanum melongena

20

Spinacia oleracea

75

Valerianella locusta

20

Vicia faba

1 000

Zea mays

1 000

 

 

 

Najmanja masa uzorka F-1 hibridnih sorata pobrojanih u tablici može se smanjiti na četvrtinu predviđene mase.

Uzorak mora težiti najmanje 5 g i sadržavati najmanje 400 sjemenki.

DODATAK 4.

CERTIFIKAT O SJEMENU NA PAKIRANJU

A. Certifikat o sjemenu na pakiranju (osnovno sjeme i certificirano sjeme, isključujući sitna pakiranja)

I. Potrebni podaci

1. »EU pravila i standardi«

2. Tijelo ovlašteno za certifikaciju naziv ili kratica države članice

3. Službeno dodijeljen serijski broj

4. Mjesec i godina plombiranja izraženi na sljedeći način: »plombirano... (mjesec i godina)« ili mjesec i godina posljednjeg službenog uzimanja uzorka u svrhu certifikacije izraženi na sljedeći način: »uzorak uzet... (mjesec i godina)« ili mjesec i godina u slučaju ponovnog plombiranja izraženo na način: »ponovno plombirano… (mjesec i godina)«

5. Referentni broj partije

6. Vrsta (navedena najmanje sa svojim botaničkim imenom, na latinici)

7. Sorta (naziv sorte najmanje na latinici)

8. Kategorija

9. Država proizvodnje

10. Neto ili bruto masa ili broj sjetvenih jedinica ili čistog sjemena

11. Kada je naznačena masa, a korišteni su granulirani pesticidi, tvari za peletiranje ili drugi kruti dodaci, navesti vrstu dodataka kao i približan odnos između mase sjetvenih jedinica ili čistog sjemena i ukupne mase

12. U slučaju sorata čiji su hibridi ili inbred linije:

– za osnovno sjeme gdje je hibrid ili inbred (samooplodna) linija kojoj sjeme pripada službeno priznat: naziv komponente pod kojom je službeno priznata, sa ili bez navođenja konačne sorte, popraćen riječju »komponenta« kod hibrida ili samooplodnih linija koje su namijenjene samo za komponente za konačne sorte

– za osnovno sjeme u drugim slučajevima: naziv komponente kojoj osnovno sjeme pripada koji može biti u obliku šifre (koda), popraćen navođenjem konačne sorte sa ili bez navođenja njene uloge (ženska ili muška) te riječju »komponenta«

– za certificirano sjeme: naziv sorte kojoj sjeme pripada, popraćen riječju »hibrid«.

13. Kada je klijavost ponovno ispitana: »ponovno ispitano... (mjesec i godina)«

II. Minimalne dimenzije

110 × 67 mm

B. Certifikat proizvođača (sjeme kategorije standard i sitna pakiranja sjemena kategorije certificirano)

I. Potrebni podaci

1. »EU pravila i standardi«

2. Ime i adresa osobe odgovorne za stavljanje oznake na pakiranju ili njegova identifikacijska oznaka

3. Godina plombiranja naznačena na način: »plombirano... (godina)« ili godina posljednjeg ispitivanja klijavosti.

4. Vrsta (navedena najmanje na latinici)

5. Sorta (navedena najmanje na latinici)

6. Kategorija: kod malih pakiranja sjemena, sjeme kategorije certificirano može se staviti na tržište označeno slovom »C« ili »Z«, a sjeme kategorije standard označeno slovom »ST«

7. Referentni broj kojeg izdaje osoba odgovorna za stavljanje oznake – u slučaju sjemena kategorije standard

8. Referentni broj koji omogućuje identifikaciju certificirane partije – u slučaju sjemena kategorije certificirano

9. Neto ili bruto masa ili broj sjetvenih jedinica ili čistog sjemena osim za sitna pakiranja sjemena mase do 500 g

10. Kada je naznačena masa, a korišteni su granulirani pesticidi, tvari za peletiranje ili drugi kruti dodaci, navesti vrstu dodataka kao i približan odnos između mase sjetvenih jedinica čistog sjemena i ukupne mase

11. Država proizvodnje.

C. Certifikat proizvođača (sitna pakiranja mješavine standardnog sjemena različitih sorti iste vrste)

Potrebni podaci:

1. »EU pravila i standardi«

2. Ime i adresa odgovorne osobe za stavljanje Certifikata sjemena na pakiranju ili njegova identifikacijska oznaka

3. Godina plombiranja naznačena na način: »plombirano... (godina)« ili godina posljednjeg uzimanja uzorka za potrebe zadnjeg testa klijavosti naznačenu na način: »uzorak uzet... (godina)«

4. »mješavina sorti... (ime vrste)«

5. Imena sorti

6. Udio sorti izražen kao neto težina ili broj sjemenki

7. Referentni broj partije dobiven od odgovorne osobe za stavljanje etikete

8. Neto ili bruto masa ili broj sjemenki

9. U slučaju da je istaknuta masa, a korišteni su granulirani pesticidi, tvari za peletiranje ili drugi kruti dodaci, mora se navesti vrsta dodataka kao i približan odnos između mase sjetvenih jedinica ili čistog sjemena i ukupne mase.

D. Certifikat proizvođača (za lučicu luka i češanj češnjaka)

I. Potrebni podaci

1. EU pravila i standardi

2. Tijelo nadležno za certifikaciju i država ili njihova kratica

3. Vrsta

4. Sorta

5. Kategorija

6. Referentno broj partije

7. Mjesec i godina plombiranja

8. Masa jednog pakiranja

9. Veličina/frakcija lučice luka ili češanj češnjaka

10. Originalni broj partije pakiranja iz kojeg se prepakirava (samo u slučaju prepakiravanja).

II. Minimalne dimenzije (isključujući sitna pakiranja sjemena)

110 × 67 mm.

DODATAK 5.

CERTIFIKAT O SJEMENU NA PAKIRANJU I PRATEĆI DOKUMENT U SLUČAJU KADA SJEME NIJE KONAČNO CERTIFICIRANO, A POŽETO JE U DRUGOJ ZEMLJI ČLANICI

A. Podaci potrebni na Certifikatu o sjemenu na pakiranju

1. tijelo odgovorno za nadzor i država ili njihova kratica

2. službeno dodijeljen serijski broj

3. vrsta (latinski i hrvatski naziv)

4. sorta (ime sorte kao u Sortnoj listi)

5. kategorija

6. polje ili referentni broj partije

7. neto ili bruto masa

8. riječi ‘sjeme nije konačno certificirano’.

B. Boja Certifikata o sjemenu na pakiranju

Certifikat o sjemenu na pakiranju je sive boje.

C. Podaci potrebni za prateći dokument

1. tijelo koje je izdalo prateći dokument

2. službeno dodijeljen serijski broj

3. vrsta (latinski i hrvatski naziv)

4. sorta (ime sorte kao u Sortnoj listi)

5. kategorija

6. referentni broj sjemena korištenog za sjetvu usjeva i ime države ili država koje su certificirale to sjeme

7. broj partije sjemena ili referentni broj

8. područje kultivirano za proizvodnju partije pokrivene pratećim dokumentom

9. količina požetog sjemena i broj pakiranja

10. potvrda da je usjev od kojih sjeme potječe u potpunosti udovoljavao uvjetima

11. gdje je moguće, rezultati preliminarnih ispitivanja sjemena.

DODATAK 6.

OBRASCI

Obrazac broj 1.

__________________________________

(Naziv i sjedište dobavljača – podnositelja prijave)

Telefon: _________

OIB: ____________ MIPBG: ____________

Datum: _________

PRIJAVA za službeni nadzor nad sjemenskim usjevom _________

______________________________________________________________________

(Naziv i sjedište ovlaštene fizičke ili pravne osobe za službeni nadzor ili nadzor pod stručnom kontrolom)

 

Sorta hibrid

Zasijana sj. kat.

Linija

Parcela

Predusjev

Datum sjetve

Certifikat o sjemenu

Majka

Otac

ARKOD ID

K.O.

k.č.br.

m2

Broj

Datum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovorna stručna osoba za proizvodnju sjemena po ovoj prijavi je

________________________

 

(ime i prezime, telefon)

 

MP

 

 

___________________ (Potpis odgovorne osobe)

Obrazac broj 2.

Zapisnik broj ________ o obavljenom službenom nadzoru nad sjemenskim usjevom

Podnositelj prijave:

Adresa: ______________________

Vrsta: ___________ Sorta: ___________ Kategorija: _________

Prijavljena površina za nadzor, ha: _______ Parcela: ________

 

Plodored

20___

20___

20___

20___

20___

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj partije sjemena:

Podrijetlo:

Proizvođač:

Datum sjetve:

Oznaka u polju: DA – NE

Priložen certifikat o sjemenu sa pakiranja: DA – NE

Minimalna prostorna izolacija: DA – NE

Sklop usjeva po m²:

Razvojni stadij usjeva:

Ujednačenost usjeva: DA – NE

Autentičnost sorte: DA – NE

Genetska čistoća u %:

Polijeganje u %:

ELEMENTI OCJENJIVANJA (broj po nadziranoj jedinici)

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Prosjek

1. ATIPIČNE BILJKE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbroj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DRUGE VRSTE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbroj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. KOROVI PROBLEMATIČNI ZA ODVAJANJE PRI DORADI (latinski naziv):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbroj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ZDRAVSTVENO STANJE (bolesti i štetnici – latinski naziv):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbroj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadzirana površina – ha: _________

Odbijena površina – ha: _________

Priznata površina – ha: _________

Napomena proizvođaču:

Procjena prinosa, kg/ha (u zadnjem pregledu)

Ukupno kg

Usjev se priznaje: DA – NE u kategoriju:

Datum pregleda:

 

Potpis odgovorne osobe

Potpis nadzornika

__________________

_______________

 

 

Obrazac broj 3.

Zapisnik broj _______ o obavljenom službenom nadzoru nad sjemenskim usjevom stranooplodnog bilja

Podnositelj prijave:

Adresa:

Vrsta:

Hibrid:

Linija: majka: otac:

Prijavljena površina za nadzor, ha: Parcela:

 

Plodored

20___

20___

20___

20___

20___

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj partije sjemena: majka otac:

Podrijetlo – proizvođač: majka: otac:

Datum sjetve: majka: otac:

Oznaka u polju: DA – NE

Priložen Certifikat o sjemenu sa pakiranja: DA – NE

Minimalna prostorna izolacija: DA – NE

Ujednačenost usjeva: DA – NE

Razvojni stadij usjeva:

Autentičnost linije: DA – NE

Sklop usjeva po m²: majka: otac:

ELEMENTI OCJENJIVANJA (broj po nadziranoj jedinici)

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Prosjek

1. OČINSKE ATIPIČNE BILJKE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbroj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno u %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MAJČINSKE ATIPIČNE BILJKE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbroj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno u %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ZDRAVSTVENO STANJE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbroj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadzirana površina – ha:

Odbijena površina – ha:

Priznata površina – ha:

Napomena proizvođaču:

Datum pregleda: ________________

 

Potpis odgovorne osobe

Potpis nadzornika

__________________

_______________

 

 

Obrazac broj 4.

UVJERENJE o priznavanju sjemenskog usjeva broj ____________

1. Dobavljač registriran za proizvodnju sjemena _________________________________________________________________

2. Sjedište (adresa): ___________________________________

3. Vrsta sjemena (naziv na hrvatskom i latinskom jeziku): _________________________________________________________

4. Sorta – hibrid – samooplodna linija: _______________________________________________________________________

5. Godina proizvodnje: _________________________________

6. Podrijetlo proizvedenog sjemena:

a) Naziv i sjedište proizvođača sjemena: _______________________________________________________________________

b) Broj i datum certifikata o sjemenu uz otpremnicu: _____________________________________________________________

7. Površina sjemenskog usjeva (ha): _________________________________________________________________________

8. Ukupni prinos naravnog sjemena u kg: _____________________________________________________________________

Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 110/21.), zapisnika broj ____ od ____ o obavljenom službenom nadzoru, priznaje se sjemenski usjev, kategorija ____

Mjesto i datum:

M.P.

(potpis)

Obrazac broj 5.

EVIDENCIJA O MASI PREUZETOG I DORAĐENOG SJEMENA

 

Dobavljač s pravom dorade:

_______________________

 

(Naziv i sjedište dobavljača)

 

 

 

Red.br.

Biljna vrsta

Sorta

Kategorija

Proizvođač i zemlja proizvodnje

Broj dokumenta o sortnosti, uvjerenja

Količina naturalnog sjemena

Broj partije

Datum podnošenja zahtjeva/broj zahtjeva

Masa partije

Masa jednog pakiranja

Broj pakiranja

Datum dorade

Mjesec plombiranja

Masa dorađene partije sjemena

Broj pakiranja partije sjemena nakon dorade

Sredstvo za tretiranje sjemena

Izvješće o kvaliteti sjemena

Napomena

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac broj 6.

EVIDENCIJA UVEZENIH KOLIČINA SJEMENA

 

Red

broj

Vrsta

Sorta

Kategorija

Zemlja proizvodnje

Zemlja izvoza

Nadležno tijelo koje je izdalo i broj dokumenta

Količina sjemena

Fitosanitarni cert.

Cert. o sortnosti

Cert. o kvaliteti

kg

Broj pakiranja

Masa jednog pakiranja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac broj 7.

_____________________________

Naziv (ime) i sjedište podnositelja zahtjeva

Kontakt osoba

Broj telefona

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE I PREPAKIRANJE CERTIFIKATA O SJEMENU BR. ________

1. Biljna vrsta

2. Sorta

3. Kategorija

4. Dobavljač

5. Broj Uvjerenja o priznavanju usjeva, Certifikat o sortnosti za sjeme iz uvoza ____________________________

6. Broj izvornog certifikata (u slučaju prepakiranja) ________________________________________________

7. Zemlja podrijetla sjemena __________________________________________________________________

 

Redni broj

Broj Certifikata o sjemenu

Broj izvješća o kvaliteti

Godina proizvodnje

Masa partije

Masa jednog pakiranja ili broj zrna

Broj pakiranja

Naziv preparata za dezinfekciju sjemena

Naziv i veličina frakcije

Klijavost

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Vrsta certifikata na pakiranju (samoljepiva, za prošivanje, za vezanje) _______________________________

 

Datum podnošenja zahtjeva

M.P.

Podnositelj zahtjeva

_________________________

 

_____________________

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić