Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 112/2022 (28.9.2022.), Naredba o izmjenama Naredbe o popisu iskrcajnih mjesta za iskrcaj ulova s ribarskih plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru

Ministarstvo poljoprivrede

1653

Na temelju članka 42. stavka 1. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 62/17, 130/17 i 14/19), a u svezi Odluke Vlade Republike Hrvatske o popisu iskrcajnih mjesta za plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru (»Narodne novine« br. 10/20, 145/20 i 112/21), ministrica poljoprivrede donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA NAREDBE O POPISU ISKRCAJNIH MJESTA ZA ISKRCAJ ULOVA S RIBARSKIH PLOVILA KOJA OBAVLJAJU GOSPODARSKI RIBOLOV NA MORU

I.

U Naredbi o popisu iskrcajnih mjesta za iskrcaj ulova s ribarskih plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru (»Narodne novine« br. 53/22), u Prilogu I. retci br. 110. i 111. mijenjaju se i glase:

 

110.

Dubrovnik – Gruž

Dubrovačko-neretvanska

18,08102

42,66741

x

 

x

 

x

x

 

x

x

x

 

 

Lučka uprava Dubrovnik

22-05

099 707 2360

111.

Sustjepan

Dubrovačko-neretvanska

18,10196

42,67137

x

 

x

 

x

x

 

x

x

x

 

 

Županijska lučka uprava Dubrovnik

0-24

098 526575

 

 

II.

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/22-01/578

Urbroj: 525-12/717-22-3

Zagreb, 5. rujna 2022.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić