Baza je ažurirana 10.12.2023. 

zaključno sa NN 145/23

NN 110/2022 (23.9.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje 2021. – 2023. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1626

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20.,127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERA PROGRAMA POTPORE ZA SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA U PODRUČJU STOČARSTVA ZA RAZDOBLJE 2021. – 2023. GODINE

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi mjera Programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje 2021. – 2023. godine (»Narodne novine«, broj 98/21.) članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Prihvatljivi troškovi po mjerama Programa su:

– Mjera (a) Administrativni troškovi ustrojavanja i daljnjeg vođenja matičnih knjiga:

1) plaće djelatnika uzgojnih udruženja koji rade na poslovima vođenja matične knjige ostvarene temeljem ugovora o radu (puno i nepuno radno vrijeme) u bruto iznosu

2) u okviru točke 1) mjere a) financijska nagrada djelatniku nije prihvatljiv trošak, kao i plaća djelatnika koja se isplaćuje temeljem ugovora o djelu

3) trošak ustrojavanja i daljnjeg vođenja matičnih knjiga te izdavanja uzgojne dokumentacije (primjerice informatička oprema; računalni programi i aplikacije za različite platforme, održavanje računalne opreme; licence za računalne programe i aplikacije, čitači transpondera – mikročipova)

4) troškovi opreme za uzorkovanje i laboratorijskih analiza pri uspostavi sustava provjere porijekla (testiranje roditeljstva – DNK test) jedinki na molekularnoj razini (registracija DNK tipa) u svrhu osiguranja vjerodostojnosti porijekla potomaka

5) troškovi opreme za uzorkovanje i laboratorijskih analiza u sustavu provjere porijekla (testiranje roditeljstva – DNK test) u svrhu osiguravanja vjerodostojnog identiteta jedinki koje se upisuju u matične knjige, a roditelji imaju provedenu registraciju DNK tipa ili testirano roditeljstvo DNK testom

6) trošak nabave uredskog namještaja (uredski radni stol, uredska stolica, uredske police, uredski ormar, uredski ladičar) do maksimalnog iznosa od 10.000,00 kn (1.327,23 eura (fiksni tečaj konverzije 1 EURO = 7,53450 HRK)) uključujući i sredstva samofinanciranja

7) trošak nabave uredske opreme (stolna lampa, telefonski aparat, fotokopirni stroj, faks uređaj, projektor, projekcijsko platno, fotoaparat, kamera, stroj za uvezivanje, uređaj za laminiranje i ploča za pisanje)

8) trošak nabave uredskog potrošnog materijala (papir, toneri, kuverte, uređaj za klamanje i ostali sitni potrošni uredski materijal)

9) troškovi uredskog poslovanja (troškovi najma prostora ureda te režijski troškovi: struja, voda, plin, komunalni troškovi, troškovi poštarine, telefon, internet)

10) knjigovodstveni troškovi

– Mjera (b) Troškovi ispitivanja koja provode uzgojna udruženja ili koje treće strane provode u njihovo ime, radi utvrđivanja genetske kakvoće ili testa na vlastiti rast i razvoj, uz iznimku provjera koje provodi vlasnik stoke kao i rutinskih provjera kakvoće mlijeka:

1) nabava potrebne opreme koju će uzgojna udruženja koristiti za provedbu postupaka ispitivanja proizvodnosti i testiranja propisanih uzgojnim programom

2) provedba uzgojnih postupaka definiranih uzgojnim programom, genetsko vrednovanje, provođenje postupaka testiranja i ispitivanja proizvodnih osobina u svrhu procjene uzgojne vrijednosti životinje i unaprjeđenja uzgoja

3) implementacija i razvoj testova i procjena uzgojne vrijednosti, uključujući stvaranje računalnih rješenja za prikupljanje i obradu podataka u skladu s provedbom uzgojnih postupaka definiranih uzgojnim programom

4) genetsko testiranje

5) troškovi službenog putovanja u svrhu provedbe uzgojnog programa

6) troškovi članova povjerenstva za odabir rasplodnih grla u svrhu unaprjeđenja uzgojnog programa (troškovi putovanja i dnevnice u iznosu propisanom poreznim propisima)

– Mjera (c) Troškovi edukacije i informiranja uzgajivača stoke o provedbi uzgojnih programa, organizacija stručnih skupova za uzgajivače

1) izrada i održavanje internetske stranice uzgojnog udruženja

2) najam prostora i opreme u svrhu organizacije stručnih skupova za uzgajivače

3) trošak cateringa (jelo, piće, kava) u okviru točke 2) mjere c): najviši iznos po sudioniku stručne edukacije iznosi 100 kuna, kao potvrdu o broju sudionika je potrebno dostaviti potpisnu listu sudionika i fotografije iz kojih je razvidan broj sudionika

4) iz specifikacije računa moraju biti jasno vidljiva utrošena sredstva po pojedinim troškovima koji su nastali prilikom organizacije stručne edukacije kako bi se nedvosmisleno mogla utvrditi njihova prihvatljivost u skladu sa prihvatljivim troškovima u mjeri c).

5) trošak pozvanog predavača stručnjaka (ugovor o djelu u bruto iznosu do 2.000,00 kn (265,45 eura))

6) izrada i publiciranje stručne literature kojom se unaprjeđuje provedba uzgojnog programa od strane uzgojnog udruženja (uzgojnih programa, matičnih knjiga, stručnih publikacija, zbornika, časopisa, letaka i plakata)

7) troškovi rada upravljačkog tijela (troškovi putovanja i dnevnice) ukoliko je trošak nastao u svrhu učinkovite provedbe uzgojnih programa

– Mjera (d) Sudjelovanje u radu nacionalnih i međunarodnih organizacija i skupova iz područja provedbe i predstavljanja uzgojno – selekcijskog rada u stočarstvu:

1) troškovi smještaja, putni trošak i kotizacija nastalih sudjelovanjem u radu nacionalnih i međunarodnih organizacija i skupova koje okupljaju institucije koje provode aktivnosti iz područja uzgoja stoke i skupova na kojima je stručna tematika iz područja uzgoja i predstavljanja stoke

2) trošak izlaganja grla koja sudjeluju u provedbi odobrenog uzgojnog programa uzgojnog udruženja/organizacije (troškovi smještaja sudionika, putni trošak i kotizacija)

3) trošak članarina uzgojnih udruženja u međunarodnim organizacijama iz područja djelokruga rada uzgojnog udruženja.

(2) Neprihvatljivi troškovi za mjere (a) Administrativni troškovi ustrojavanja i daljnjeg vođenja matičnih knjiga, (b) Troškovi ispitivanja koja provode uzgojna udruženja ili koje treće strane provode u njihovo ime, radi utvrđivanja genetske kakvoće ili testa na vlastiti rast i razvoj, uz iznimku provjera koje provodi vlasnik stoke kao i rutinskih provjera kakvoće mlijeka, (c) Troškovi edukacije i informiranja uzgajivača stoke o provedbi uzgojnih programa, organizacija stručnih skupova za uzgajivače, iz stavka 1. ovoga članka su:

− porezi

− PDV, ukoliko je uzgojno udruženje u sustavu PDV-a

− carinske i uvozne pristojbe, i sve ostale naknade

− novčane kazne, financijske kazne i troškovi sudskih postupka

− rabljena oprema, ukoliko nije kupljena od prodavatelja ovlaštene pravne osobe za te poslove

− trošak kupnje i održavanja službenih vozila

− trošak kupnje i držanja životinja

− troškovi transporta životinja i opreme

− bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade

− troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz račune u stranoj valuti, kao i drugi isključivo financijski izdaci

− troškovi reprezentacije

− troškovi izravnih usluga trećih strana

− troškovi građevinskog uređivanja i održavanja uredskog prostora,

− amortizacija.

(3) Neprihvatljivi troškovi za mjeru (d) Sudjelovanje u radu nacionalnih i međunarodnih organizacija i skupova iz područja provedbe i predstavljanja uzgojno-selekcijskog rada u stočarstvu iz stavka 1. ovoga članka su:

− porezi

− PDV, ukoliko je uzgojno udruženje u sustavu PDV-a

− carinske i uvozne pristojbe, i sve ostale naknade

− novčane kazne, financijske kazne i troškovi sudskih postupka

− rabljena oprema, ukoliko nije kupljena od prodavatelja ovlaštene pravne osobe za te poslove

− trošak kupnje i održavanja službenih vozila

− trošak kupnje i držanja životinja

− troškovi transporta opreme

− bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade

− troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz račune u stranoj valuti, kao i drugi isključivo financijski izdaci

− troškovi reprezentacije

− troškovi izravnih usluga trećih strana

− troškovi građevinskog uređivanja i održavanja uredskog prostora,

− amortizacija.«.

Članak 2.

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Zahtjev se podnosi od 15 rujna do 1. listopada za svaku godinu trajanja programa osim za 2022. godinu kada se zahtjevi podnose od 1. listopada do 15. listopada.«.

Članak 3.

Dosadašnji prilozi 1., 2., 3., 6. zamjenjuju se novim prilozima 1., 2., 3., 6. koji su tiskani u uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-01/37 Urbroj: 525-13/867-22-11 Zagreb, 20. rujna 2022.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

OBRAZAC ZAHTJEVA za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja iz područja stočarstva za _______. godinu

1. PODACI O UZGOJNOM UDRUŽENJU

Tablica 1.

 

Naziv uzgojnog udruženja:

Adresa uzgojnog udruženja:

Matični broj uzgojnog udruženja:

OIB uzgojnog udruženja:

IBAN:

Ime i prezime predsjednika/ce uzgojnog udruženja:

Broj telefona:

Fax:

Mobitel:

E-mail:

Datum dobivanja rješenja Ministarstva poljoprivrede za uzgoj:

Pasmina/pasmine životinja koja/koje se uzgaja/uzgajaju:

 

 

2. PLAN KORIŠTENJA SREDSTAVA [navesti planirani trošak i iznos troška (100 %) koji obuhvaća ukupan iznos troška sufinanciranja i samofinanciranja (90 % + 10 %)]

Tablica 2. Planirani troškovi

 

OPIS PLANIRANOG TROŠKA

Iznos (kuna)

(iznos bez PDV-a)

Iznos (eura)

(iznos bez PDV-a)

Iznos (kuna)

(iznos s PDV-om)

Iznos (eura)

(iznos s PDV-om)

(a) Administrativni troškovi ustrojavanja i daljnjeg vođenja matičnih knjiga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno:

 

 

 

 

Udio od ukupno planiranih sredstava (%) (do 100 % sukladno Programu)

 

 

 

 

(b) Troškovi ispitivanja koja provode uzgojna udruženja ili treće strane ili koja se provode u njihovo ime, radi utvrđivanja genetske kakvoće ili prinosa stoke, uz iznimku provjera koje provodi vlasnik stoke kao i rutinskih provjera kakvoće mlijeka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno:

 

 

 

 

Udio od ukupno planiranih sredstava (%) (do 70 % sukladno Programu)

 

 

 

 

(c) Troškovi edukacije i informiranja uzgajivača stoke o provedbi uzgojnih programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno:

 

 

 

 

Udio od ukupno planiranih sredstava (%) (do 30 % sukladno Programu)

 

 

 

 

(d) Sudjelovanje u radu nacionalnih i međunarodnih organizacija i skupova iz područja provedbe i predstavljanja uzgojno – selekcijskog rada u stočarstvu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno:

 

 

 

 

Udio od ukupno planiranih sredstava (%) (do 10 % sukladno Programu)

 

 

 

 

SVEUKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakon uvođenja eura kao službene valute u RH u tablici se popunjavaju samo polja izražena u eurima.

3. PLANIRANI IZVORI ZA FINANCIRANJA PLANIRANIH TROŠKOVA IZ TABLICE 2. PLAN KORIŠTENJA SREDSTAVA (planirani izvori financiranja uključujući novčana sredstva Ministarstva poljoprivrede)

Tablica 3.

 

Redni broj

Izvor financiranja

Iznos (kuna)

Iznos (eura)

%

1.

Vlastita novčana sredstva

 

 

 

2.

Novčana sredstva Ministarstva poljoprivrede

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

100 %

 

 

Nakon uvođenja eura kao službene valute u RH u tablici se popunjavaju samo polja izražena u eurima.

Korisnik podnositelj zahtjeva ovjerenim zahtjevom potvrđuje da:

− su podaci navedeni u zahtjevu istiniti,

− je upoznat s odredbama Programa i ovog Pravilnika,

− će se odazvati pozivu Ministarstva za potrebe dopune zahtjeva,

− će omogućiti kontrolu korištenja dodijeljenih sredstava za sufinanciranje,

− čuva presliku zahtjeva i priloga pet godina od dana podnošenja zahtjeva,

− nije po računima priloženim uz zahtjev ostvario potporu iz drugih izvora financiranja,

____________

(mjesto i datum)

Ispunio i za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva (odgovorna osoba) _______________________________

PRILOG 2.

IZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI

 

Naziv podnositelja zahtjeva

 

Adresa podnositelja zahtjeva

 

Korištenje potpora male vrijednosti u ____. godini*

Nazivi državnih tijela ili pravnih osoba koje su odobrile potpore malih vrijednosti:

Namjene ili projekti za koje su odobrene potpore:

Iznosi potpora u kunama:

Iznosi potpora u eurima

Datumi dodjele potpora:

Dodijeljene potpore smo opravdali i namjenski iskoristili (DA/NE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korištenje potpora male vrijednosti u _____. godini*

Nazivi državnih tijela ili pravnih osoba koje su odobrile potpore malih vrijednosti:

Namjene ili projekti za koje su odobrene potpore:

Iznosi potpora u kunama:

Iznosi potpora u eurima

Datumi dodjele potpora:

Dodijeljene potpore smo opravdali i namjenski iskoristili (DA/NE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korištenje potpora male vrijednosti u _____. godini*

Nazivi državnih tijela ili pravnih osoba koje su odobrile potpore malih vrijednosti:

Namjene ili projekti za koje su odobrene potpore:

Iznosi potpora u kunama:

Iznosi potpora u eurima

Datumi dodjele potpora:

Dodijeljene potpore smo opravdali i namjenski iskoristili (DA/NE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA: Izjave su obvezni ispuniti i Podnositelji zahtjeva koji do sada nisu koristili potpore male vrijednosti. Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj Izjavi istiniti, točni i potpuni. Nakon uvođenja eura kao službene valute u RH u tablici se popunjavaju samo polja izražena u eurima.

* popunjava se za tekuću godinu i dvije godine koje prethode tekućoj godini

_________________________

(mjesto i datum)

________________________ Potpis podnositelja

PRILOG 3.

IZVJEŠTAJ O UTROŠKU SREDSTAVA PROGRAMA ZA SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA ZA______ GODINU [navesti trošak i iznos troška (100 %) koji obuhvaća ukupan iznos troška sufinanciranja i samofinanciranja (90 % + 10 %)]

Naziv podnositelja izvještaja: _________________________________________

Broj ugovora: KLASA: ________________________________

URBROJ: _______________________________

Novčani iznos dodijeljenih sredstava: _________________________

Ukupan iznos (dodijeljenih sredstava uvećan za sredstva obaveznog samofinanciranja): _______________________

SPECIFIKACIJA TROŠKOVA PO MJERMA ZA SUFINANCIRANJE

a) Administrativni troškovi uvođenja i daljnjeg vođenja matičnih knjiga

 

R.b.

Opis troška

Naziv dokumenta na koji se veže trošak

Broj dokumenta na koji se veže trošak

Datum troška

Iznos troška sa PDV-om (kune)

Iznos troška sa PDV-om (euri)

Iznos troška bez PDV-a (kune)

Iznos troška bez PDV-a (euri)

Opis uz što je trošak vezan*

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

UDIO U UKUPNOM IZNOSU (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

* trošak opisati na način da je vidljivo kako je on nastao u svrhu realizacije programa sukladno prihvatljivim troškovima navedenim u Pravilniku

b) Troškovi ispitivanja koja provode uzgojna udruženja ili treće strane ili koja se provode u njihovo ime, radi utvrđivanja genetske kakvoće ili prinosa stoke, uz iznimku provjera koje provodi vlasnik stoke kao i rutinskih provjera kakvoće mlijeka

 

R.b.

Opis troška

Naziv dokumenta na koji se veže trošak

Broj dokumenta na koji se veže trošak

Datum

troška

Iznos troška sa PDV-om (kune)

Iznos troška sa PDV-om (euri)

Iznos troška bez PDV-a (kune)

Iznos troška bez PDV-a (euri)

Opis uz što je trošak vezan*

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

UDIO U UKUPNOM IZNOSU (%)

 

 

 

 

 

 

 

* trošak opisati na način da je vidljivo kako je on nastao u svrhu realizacije programa sukladno prihvatljivim troškovima navedenim u Pravilniku

c) Troškovi edukacije i informiranja uzgajivača stoke o provedbi uzgojnih programa

 

R.b.

Opis troška

Naziv dokumenta na koji se veže trošak

Broj dokumenta na koji se veže trošak

Datum troška

Iznos troška sa PDV-om (kune)

Iznos troška sa PDV-om (euri)

Iznos troška bez PDV-a (kune)

Iznos troška bez PDV-a (euri)

Opis uz što je trošak vezan*

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

UDIO U UKUPNOM IZNOSU (%)

 

 

 

 

 

 

 

* trošak opisati na način da je vidljivo kako je on nastao u svrhu realizacije programa sukladno prihvatljivim troškovima navedenim u Pravilniku

d) Sudjelovanje u radu nacionalnih i međunarodnih organizacija i skupova iz područja provedbe i predstavljanja uzgojno-selekcijskog rada u stočarstvu

 

R.b.

Opis troška

Naziv dokumenta na koji se veže trošak

Broj dokumenta na koji se veže trošak

Datum

troška

Iznos troška s PDV-om (kune)

Iznos troška s PDV-om (euri)

Iznos troška bez PDV-a (kune)

Iznos troška bez PDV-a (euri)

Opis uz što je trošak vezan*

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

UDIO U UKUPNOM IZNOSU (%)

 

 

 

 

 

 

 

* trošak opisati na način da je vidljivo kako je on nastao u svrhu realizacije programa sukladno prihvatljivim troškovima navedenim u Pravilniku

UKUPNO PRIKAZANI TROŠKOVI

 

Naziv mjere

Ukupno (kuna)

Ukupno (eura)

Udio mjere u ukupnom iznosu (%)

a) Administrativni troškovi uvođenja i daljnjeg vođenja matičnih knjiga

 

 

 

b) Troškovi ispitivanja koja provode uzgojna udruženja ili treće strane ili koja se provode u njihovo ime, radi utvrđivanja genetske kakvoće ili prinosa stoke, uz iznimku provjera koje provodi vlasnik stoke kao i rutinskih provjera kakvoće mlijeka

 

 

 

c) Troškovi edukacije i informiranja uzgajivača stoke o provedbi uzgojnih programa

 

 

 

d) Sudjelovanje u radu nacionalnih i međunarodnih organizacija i skupova iz područja provedbe i predstavljanja uzgojno – selekcijskog rada u stočarstvu

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

Nakon uvođenja eura kao službene valute u RH u tablici se popunjavaju samo polja izražena u eurima.

_____________

(mjesto i datum)

_____________________ Potpis podnositelja

PRILOG 6.

IZJAVA O SAMOFINANCIRANJU – 2

Ja ________________________________________________

(ovlaštena osoba)

u ime _____________________________________________

(naziv podnositelja zahtjeva)

ovom izjavom pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da će podnositelj programa vlastitim sredstvima sudjelovati u financiranju realizacije programa

__________________________________________________

(naziv programa)

i to u iznosu od ______________ kuna odnosno ______________ eura, što iznosi ______ % od ukupnog ulaganja u Program kako je navedeno u Obrascu – Zahtjev za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje 2021. – 2023. godine.

______________

(mjesto i datum)

__________________ Potpis podnositelja

Napomena: Izjava se potpisuje i ovjerava žigom od strane podnositelja zahtjeva, te mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika, a dostavlja se nakon zaprimanja obavijesti o prihvatljivosti zahtjeva i utvrđivanja točnog iznosa potpore a prije potpisivanja ugovora o sufinanciranju. Izjava sadrži točan iznos samofinanciranja koje je uzgojno udruženje dužno osigurati u skladu s Programom, a ono iznosi najmanje 10 % od ukupnog ulaganja u program.

 

 

 

Copyright © Ante Borić