Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 110/2022 (23.9.2022.), Pravilnik o razini, odgovarajućem zvanju, uvjetima i načinu napredovanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

1623

Na temelju članka 263. stavak 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« br.18/22 i 46/22) ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

PRAVILNIK

O RAZINI, ODGOVARAJUĆEM ZVANJU, UVJETIMA I NAČINU NAPREDOVANJA STRUČNIH RADNIKA U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI

DIO PRVI OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se razine, odgovarajuća zvanja, uvjeti i način napredovanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Stručni radnici u djelatnosti socijalne skrbi koji zadovoljavaju uvjete utvrđene ovim Pravilnikom mogu napredovati u zvanje:

1. mentor

2. savjetnik.

DIO DRUGI UVJETI ZA NAPREDOVANJE

Članak 3.

(1) U zvanje mentora može napredovati stručni radnik koji uz odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja ispunjava sljedeće uvjete:

– najmanje pet godina rada u djelatnosti socijalne skrbi s odgovarajućom vrstom obrazovanja,

– stručno usavršavanje u djelatnosti socijalne skrbi u trajanju od najmanje 100 sati u posljednjih pet godina i

– najmanje 20 bodova u barem tri različite kategorije aktivnosti iz članka 5. ovoga Pravilnika, ostvarenih u razdoblju od proteklih pet godina prije podnošenja zahtjeva za napredovanje.

(2) Stručno usavršavanje iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka dokazuje se potvrdnicom o prisustvovanju, certifikatom ili drugom odgovarajućom potvrdom.

(3) Stručni radnik ostvaruje bodove u kategoriji aktivnosti – Obrazovanje neovisno o tome kada je ispunio koji od kriterija iz te kategorije aktivnosti.

(4) Stručnom radniku iz stavka 3. ovoga članka boduje se samo završena najviša razina obrazovanja unutar istoga znanstvenog polja.

Članak 4.

(1) U zvanje savjetnika može napredovati stručni radnik koji uz odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja ispunjava sljedeće uvjete:

– najmanje 10 godina rada u djelatnosti socijalne skrbi s odgovarajućom vrstom obrazovanja,

– stručno usavršavanje u djelatnosti socijalne skrbi u trajanju od najmanje 150 sati u posljednjih pet godina,

– najmanje 40 bodova iz barem pet različitih kategorija aktivnosti iz članka 5. ovoga Pravilnika, ostvarenih u razdoblju od proteklih pet godina prije podnošenja zahtjeva za napredovanje i

– najmanje pet godina provedenih u zvanju mentora.

(2) Stručno usavršavanje iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka dokazuje se potvrdnicom o prisustvovanju, certifikatom ili drugom odgovarajućom potvrdom.

(3) Stručni radnik ostvaruje bodove u kategoriji aktivnosti – Obrazovanje neovisno o tome kada je ispunio koji od kriterija iz te kategorije aktivnosti.

(4) Stručnom radniku iz stavka 3. ovoga članka boduje se samo završena najviša razina obrazovanja unutar istog znanstvenog polja.

(5) Iznimno od stavka 1. podstavaka 4. ovoga članka, u zvanje savjetnika izravno može napredovati i stručni radnik koji prethodno nije stekao zvanje mentora, ako ima najmanje 50 bodova iz svih kategorija aktivnosti iz članka 5. ovoga Pravilnika, ostvarenih u razdoblju od proteklih pet godina prije podnošenja zahtjeva za napredovanje u zvanje.

Članak 5.

Stručni radnik može ostvariti bodove za aktivnosti u sljedećim kategorijama:

 

Kategorije aktivnosti

Prihvatljivi dokazi

Bodovi

1. OBRAZOVANJE

 

 

1.1. Završen poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij

Diploma

6

1.2. Završen poslijediplomski znanstveni studij (za stjecanje magisterija znanosti, prema ranije važećim propisima)

Diploma

4

1.3. Završen poslijediplomski specijalistički studij

Diploma

4

1.4. Završeno specijalističko usavršavanje od najmanje 100 sati (specijalizirano psihoterapijsko školovanje, psihosocijalni tretman, licencirani supervizor, obiteljski medijator upisan u Registar obiteljskih medijatora nakon završene izobrazbe za obiteljskog medijatora); po broju završenih specijalističkih usavršavanja/certifikata, međusobno različitih

Certifikat

3

1.5. Završen diplomski studij

Diploma

1

2. STRUČNO USAVRŠAVANJE

 

 

2.1. Aktivno sudjelovanje ili predavanje na kongresu, konferenciji, simpoziju ili znanstvenom ili stručnom skupu, studijskom putovanju ili kraćem programu cjeloživotnog učenja; po broju sudjelovanja, međusobno različitih, uživo ili online

od 5 do 10 sati = 1 bod

od 11 do 20 sati = 2 boda

od 21 do 30 sati = 3 boda

više od 40 sati = 4 boda

aktivno sudjelovanje ili predavanje na međunarodnom skupu = 5 bodova

Potvrdnica o prisustvovanju i objavljen sažetak rada i program skupa

1 – 5

2.2. Supervizija (sudjelovanje, supervizant); po ciklusu supervizije

Certifikat/potvrda

1

3. ČLANCI U STRUČNIM I ZNANSTVENIM

ČASOPISIMA ILI PUBLIKACIJAMA

 

 

3.1. Objavljivanje recenzirane znanstvene ili stručne knjige (do najviše tri autora); po recenziranoj knjizi

U elektronskoj formi, publikacija

3

3.2. Objavljivanje recenziranog znanstvenog ili stručnog priručnika (do najviše tri autora); po recenziranom priručniku, međusobno različitog sadržaja

U elektronskoj formi, publikacija

2

3.3. Objavljivanje znanstvenog članka u znanstvenom časopisu ili znanstvenom zborniku (zbornik s konferencije i uredničke knjige), do četiri suautora; po broju objavljenih radova, međusobno različitog sadržaja

U elektronskoj formi, publikacija

2

3.4. Objavljivanje stručnog članka u stručnom ili znanstvenom časopisu, stručnom ili znanstvenom zborniku ili uredničkoj knjizi (do tri suautora); po broju objavljenih radova, međusobno različitog sadržaja

U elektronskoj formi, publikacija

2

3.5. Objavljivanje kraćih popularnih stručnih tekstova (glas stručnjaka u javnim glasilima, kolumna s tematikom iz sustava socijalne skrbi; mrežne stranice, članak u novinama); po broju objavljenog sadržaja, međusobno različitog sadržaja

U elektronskoj formi, publikacija

1

3.6. Pisanje recenzija stručnih knjiga, priručnika ili članaka, prijevod stručne literature; po broju recenzija

U elektronskoj formi, publikacija

1

3.7. Članstvo u uredničkom odboru/uredništvu znanstvenog ili stručnog časopisa; po članstvu

Odluka

1

4. ISTRAŽIVANJA, PROJEKTI, UDRUGE

 

 

4.1. Samostalna organizacija i provedba znanstvenog istraživanja te objavljeni istraživački izvještaj ili članak nastao kao rezultat znanstvenog istraživanja; po broju objavljenih izvještaja ili članaka, međusobno različitih

Objavljen izvještaj ili članak

4

4.2. Zajednička organizacija u provedbi istraživanja u suradnji sa znanstvenom institucijom ili drugom ustanovom; po broju istraživanja, međusobno različitog sadržaja

Objavljen znanstveni izvještaj ili članak nastao kao rezultat istraživanja ili potvrda znanstvene institucije o sudjelovanju u provedbi istraživanja

3

4.3. Priprema i koordinacija projekata; po projektu, međusobno različitog sadržaja

Sažetak projekta, Odluka/ Potvrda

2

4.4. Sudjelovanje u provedbi aktivnosti u projektima; po projektu, međusobno različitog sadržaja

Sažetak projekta, Odluka/ Potvrda

1

5. RAD NA UNAPREĐENJU SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI

 

 

5.1. Stručno znanje, učinkovitost, poštivanje profesionalne etike i obveza iz radnog odnosa

Preporuka stručnog vijeća ustanove

8

5.2. Supervizija u sustavu socijalne skrbi (vođenje od strane licenciranog supervizora)

do 20 sati = 3 boda

od 21 do 40 sati = 4 boda

od 41 do 60 sati i više = 5 bodova

Potvrda

3 – 5

5.3.Provođenje psihološke krizne intervencije u sustavu socijalne skrbi; po intervenciji

Član tima = 2 boda

Voditelj tima = 3 boda

Izvještaj/zapisnik/ potvrda odgovorne osobe u ustanovi

2 – 3

5.4. Sudjelovanje u radnim skupinama ili povjerenstvima za izradu strateških, zakonodavnih i sl. dokumenata na nacionalnoj ili županijskoj razini; po odluci o imenovanju

Odluka o imenovanju

1

5.5. Sudjelovanje u radnim skupinama, povjerenstvima ili savjetu/vijeću na lokalnoj ili županijskoj razini; po odluci o imenovanju, međusobno različitih

Odluka o imenovanju

1

5.6. Pripremanje i organizacija javnog događanja u ustanovi socijalne skrbi radi promocije rada ustanove i informiranja građana (Međunarodni dan socijalnog rada, Tjedan psihologije, Dani otvorenih vrata, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i sl.); po događaju, međusobno različitog sadržaja

Zapisnik/potvrda odgovorne osobe u ustanovi

1

5.7. Vođenje stručnog vijeća u ustanovi socijalne skrbi

Odluka o imenovanju

1

5.8. Voditelj organizacijske jedinice u ustanovi; po odluci o imenovanju

Odluka/Potvrda odgovorne osobe

1

5.9. Sudjelovanje u provođenju unutarnjeg nadzora nad zakonitošću rada, stručnim radom i kvalitetom pružanja socijalnih usluga u ustanovi; po odluci o provođenju unutarnjem nadzora

Odluka

1

5.10. Imenovanje skrbnikom za zaštitu prava i interesa djeteta bez roditeljske skrbi, osobe lišene poslovne sposobnosti i osobe koja nije iz drugih razloga u mogućnosti štititi svoja prava i interese; po odluci o imenovanju

Odluka o imenovanju

1

6. DOPRINOS UNAPREĐENJU PRAKSE

 

 

6.1. Autorstvo strateškog dokumenta za lokalno ili regionalno socijalno planiranje; po dokumentu, međusobno različitog sadržaja

U elektronskoj formi, publikacija

3

6.2. Pilotirana i evaluirana inovativna/eksperimentalna metoda u praksi; po eksperimentalnoj metodi, međusobno različitoj

Izvještaj o metodi, potvrda/ovjera odgovorne osobe u ustanovi

3

6.3. Održavanje radionica i predavanja u drugim institucijama – stručna predavanja, primjeri iz prakse (udruge, obrazovne ustanove i sl.); po radionici, međusobno različitog sadržaja

Zapisnik/ izvještaj/ potvrda institucije

3

6.4. Razvoj i implementacija aktivnosti ili programa u lokalnoj zajednici kojima se poboljšava život građana i/ili sprječava socijalna isključenost; po programu, međusobno različitom

Potvrda, Program

3

6.5. Osmišljavanje i implementacija inovativnih programa načina za uključivanje korisnika; po programu, međusobno različitog sadržaja

Potvrda, Program

3

6.6. Vanjski suradnik ili volonter u domaćim i inozemnim organizacijama koji provodi stručne programe ili aktivnosti u sustavu socijalne skrbi; po programu ili aktivnosti, međusobno različitog sadržaja

Potvrda o sudjelovanju u stručnom programu ili aktivnosti

1

7. DOPRINOS RAZVOJU PROFESIJE

 

 

7.1. Vođenje tijela strukovnih komora, nacionalnih ili regionalnih strukovnih udruženja

Potvrda o imenovanju

3

7.2. Članstvo u tijelima komora ili tijelima nacionalnih strukovnih udruženja (po članstvu)

Zapisnik/potvrda

2

7.3. Doprinos struci kroz rad u strukovnim komorama, udrugama koje razvijaju i unapređuju struku na međunarodnoj, nacionalnog, regionalnoj ili lokalnoj razini (po godini)

Potvrda odgovorne osobe o provedenim aktivnostima kojima se razvija i unapređuje struku

2

7.4. Predavanje u svojstvu gosta predavača na visokom učilištu ili veleučilištu do 20 sati nastave u akademskoj godini; po akademskoj godini

Potvrda odgovorne osobe u ustanovi

2

7.5. Rad na visokom učilištu ili veleučilištu u svojstvu vanjskog suradnika s minimalno 20 sati nastave u akademskoj godini; po akademskoj godini

Potvrda odgovorne osobe u ustanovi

2

7.6. Obavljanje poslova glavnog stručnog voditelja pripravniku do stručnog ispita; po pripravniku

Potvrda odgovorne osobe u ustanovi

2

7.7. Organizacija i vođenje studentske/učeničke prakse od 30 do 60 sati;

Potvrda odgovorne osobe u ustanovi

2

7.8. Organizacija i vođenje studentske/učeničke prakse s više od 60 sati

Potvrda odgovorne osobe u ustanovi

1

 

 

 

DIO TREĆI POSTUPAK ZA NAPREDOVANJE

Članak 6.

(1) Postupak za napredovanje u zvanje pokreće se na zahtjev stručnog radnika.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Akademiji socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Akademija), na obrascu NZ, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, a dostupan je i u elektroničkom obliku na mrežnim stranicama Akademije.

(3) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka stručni radnik dužan je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 3. ili članka 4. ovog Pravilnika.

Članak 7.

(1) Akademija donosi odluku o napredovanju stručnog radnika u zvanje mentora odnosno savjetnika na rok od šest godina.

(2) Rok iz stavka 1. ovoga članka teče od pravomoćnosti odluke o napredovanju u zvanje stručnog radnika.

(3) Stručni radnik ostvaruje prava i obveze koja proizlaze iz napredovanja u zvanje od dana pravomoćnosti odluke o napredovanju u zvanje stručnog radnika.

(4) Pravomoćnu odluku o napredovanju u zvanje stručnog radnika Akademija dostavlja i poslodavcu kod kojeg je stručni radnik zaposlen.

(5) Akademija vodi evidenciju stručnih radnika koji su napredovali u zvanje mentora i savjetnika.

(6) Poslodavac je dužan po pravomoćnoj odluci obračunavati plaću stručnom radniku po pripadajućem koeficijentu za razdoblje na koje je donesena odluka o napredovanju u zvanje.

(7) Akademija je dužna obavijestiti poslodavca o proteku roka na koji je donesena odluka o napredovanju u zvanje stručnog radnika.

(8) Protiv odluke iz stavka 1. ovoga članka stručni radnik može izjaviti žalbu ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), u roku od 15 dana od dana zaprimanja odluke.

DIO ČETVRTI OBNAVLJANJE NAPREDOVANJA U ZVANJE

Članak 8.

(1) Stručni radnik koji je napredovao u zvanje mentora i želi ga obnoviti mora od pravomoćnosti odluke o napredovanju u zvanje do pokretanja postupka za obnavljanje napredovanja u zvanje prikupiti najmanje 15 bodova iz najmanje tri različite kategorije aktivnosti iz članka 5. ovoga Pravilnika, od čega najmanje 10 bodova ukupno u kategorijama Stručno usavršavanje, Rad na unapređenju sustava socijalne skrbi i Doprinos unapređenju prakse i najmanje 100 sati stručnog usavršavanja u djelatnosti socijalne skrbi.

(2) Stručni radnik koji je napredovao u zvanje savjetnika i želi ga obnoviti mora od pravomoćnosti odluke o napredovanju u zvanje do pokretanja postupka za obnavljanje napredovanja u zvanje prikupiti najmanje 25 bodova iz najmanje pet različitih kategorija aktivnosti iz članka 5. ovog Pravilnika, od čega najmanje 12 bodova ukupno u kategorijama Stručno usavršavanje, Rad na unapređenju sustava socijalne skrbi i Doprinos unapređenju prakse i najmanje 150 sati stručnog usavršavanja u djelatnosti socijalne skrbi.

(3) Stručni radnici koji su napredovali u zvanje mentora ili savjetnika najmanje dva puta uzastopno, trajno zadržavaju zvanje u koje su napredovali.

Članak 9.

(1) Postupak za obnavljanje napredovanja u zvanje pokreće se na zahtjev stručnog radnika na obrascu NZ, prije proteka roka na koji je donesena odluka o napredovanju u zvanje.

(2) Ako je stručni radnik podnio zahtjev nakon proteka roka iz stavka 1. ovoga članka, ponovno će se utvrđivati ispunjenje uvjeta za napredovanje iz članka 3. i članka 4. ovoga Pravilnika.

(3) Uz zahtjev za obnavljanje napredovanja u zvanje stručni radnik je dužan priložiti dokaze o ispunjenim uvjetima iz članka 8. stavka 1. ili članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(4) Akademija donosi odluku o ispunjavanju uvjeta za obnavljanje zvanja mentora odnosno savjetnika.

(5) Odluka o obnavljanju napredovanja u zvanje donosi se na rok od šest godina.

(6) Rok iz stavka 5. ovoga članka teče od pravomoćnosti odluke o obnavljanju napredovanja u zvanje.

(7) Stručni radnik zadržava stečeno zvanje do okončanja postupka za obnavljanje napredovanja u zvanje.

(8) Ako stručni radnik ne podnese zahtjev za obnavljanje napredovanja u zvanje ili podnese zahtjev za obnavljanje napredovanja u zvanje nakon proteka roka iz stavka 1. ovoga članka, stečeno zvanje mu prestaje istekom roka na koji je donesena odluka o napredovanju u zvanje.

DIO PETI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

(1) Do početka rada Akademije, sve postupke iz ovog Pravilnika će provoditi Ministarstvo.

(2) Postupci za napredovanje u zvanje stručnih radnika pokrenuti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se na način propisan Pravilnikom o razini, odgovarajućem zvanju, uvjetima i načinu napredovanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi (»Narodne novine«, broj 66/2015).

(3) Stručni radnik koji je napredovao u zvanje mentora, odnosno zvanje savjetnika u skladu s odredbama Pravilnika o razini, odgovarajućem zvanju, uvjetima i načinu napredovanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi (»Narodne novine«, broj 66/2015), zadržava stečeno zvanje do proteka roka na koji je donesena odluka o napredovanju u zvanje.

(4) Iznimno, stručni radnik iz stavka 2. ovoga članka kojemu rok na koji je donesena odluka o napredovanju u zvanje istječe unutar godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, zadržava stečeno zvanje do isteka godine dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o razini, odgovarajućem zvanju, uvjetima i načinu napredovanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi (»Narodne novine«, broj 66/2015).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 011-04/22-01/4 Urbroj: 524-09-01-02/1-22-21 Zagreb, 14. rujna 2022.

Ministar Marin Piletić, v. r.

OBRAZAC NZ

Na temelju članka 6. Pravilnika o razini, odgovarajućem zvanju, uvjetima i načinu napredovanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi, podnosi se

ZAHTJEV ZA NAPREDOVANJE/OBNAVLJANJE ZVANJA (zaokružiti)

1. MENTORA

2. SAVJETNIKA

 

Ime i prezime stručnog radnika:

 

OIB:

 

Adresa prebivališta (boravišta)

 

Broj telefona i e-mail adresa

 

Datum, mjesec, godina, mjesto i država rođenja:

 

Vrsta i stupanj stručne spreme:

 

Naziv i adresa ustanove/ustanova socijalne skrbi u kojoj je stručni radnik ostvario uvjet prethodnog zaposlenja:

 

Godine radnog iskustva:

 

Naziv prethodno stečenog zvanja (ukoliko postoji)

 

Datum isteka prethodno stečenog zvanja (ukoliko je primjenjivo):

 

 

 

Uz zahtjev za napredovanje dostavlja se:

– dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 3. odnosno članka 4. Pravilnika odnosno dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 8. stavka 1. odnosno stavka 2. Pravilnika

 

Mjesto i datum podnošenja zahtjeva

Podnositelj zahtjeva

_____________________

___________________

 

(potpis)

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić