Baza je ažurirana 01.06.2023. 

zaključno sa NN 57/23

NN 108/2022 (19.9.2022.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvještajima za potrebe supervizije kreditnih institucija

HRVATSKA NARODNA BANKA

1591

Na temelju članka 21. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/451 od 17. prosinca 2020. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nadzornog izvješćivanja institucija i stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 (Tekst značajan za EGP) (SL L 97, 19. 3. 2021.), članka 6. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/2070 od 14. rujna 2016. o provedbenim tehničkim standardima za predloške, definicije i informatička rješenja kojima se institucije koriste pri izvješćivanju Europskog nadzornog tijela za bankarstvo i nadležnih tijela u skladu s člankom 78. stavkom 2. Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 328, 2. 12. 2016.), članka 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/453 od 15. ožujka 2021. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu posebnih zahtjeva za izvješćivanje za tržišni rizik (Tekst značajan za EGP) (SL L 89, 16. 3. 2021.), članka 4. stavka 1. točke 3., članka 101. stavka 2. točke 6., članka 146.c, članka 162. stavka 1. i članka 290. točke 4. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020. i 146/2020.) te članka 43. stavka 2. točke 10. i članka 77. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.), guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVJEŠTAJIMA ZA POTREBE SUPERVIZIJE KREDITNIH INSTITUCIJA

Članak 1.

U Odluci o izvještajima za potrebe supervizije kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 146/2021.) u članku 4. stavku 1. brišu se točke 3. i 12.

Članak 2.

U članku 7. stavku 7. riječi »sedam milijardi kuna« zamjenjuju se riječima »milijardu eura (odnosno, za referentne datume prije uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, sedam milijardi kuna)«.

Članak 3.

U Uputi za sastavljanje i dostavljanje izvještaja za potrebe supervizije, koja je sastavni dio Odluke o izvještajima za potrebe supervizije kreditnih institucija, poglavlje II.2.3. briše se.

Članak 4.

U točki 96. Upute podtočka 5. mijenja se i glasi:

»5. izloženost valutno induciranom kreditnom riziku (za referentne datume prije uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj).«

Članak 5.

Na kraju točke 100. Upute dodaju se riječi »Za referentne datume nakon uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj u stupcima o izloženosti valutno induciranom kreditnom riziku ne prikazuju se nikakvi podaci.«

Članak 6.

U točki 103. Upute riječi »izvješćima »AA«, »AF«, »AN«, »AV«, »AW«, »RA«, »AE« i »PO«« zamjenjuju se riječima »izvješćima »AA«, »AF«, »AN«, »RA«, »AE« i »PO««.

Članak 7.

Poglavlje II.2.12. Upute briše se.

Članak 8.

U točki 243. Upute riječ »izražene« zamjenjuje se riječu »izraženi«, riječ »kuna« zamjenjuje se riječju »eura«, a riječ »lipama« zamjenjuje se riječju »centima«.

Članak 9.

Točke 244. i 245. Upute mijenjaju se i glase:

»244. U slučaju izvještaja koji se ne iskazuju u originalnoj valuti, nego u izvještajnoj valuti (eurima), svi monetarni iznosi izraženi u stranim valutama preračunavaju se u domaću valutu primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke koji vrijedi na izvještajni datum. Iznosi izraženi u stranim valutama koje nisu iskazane na tečajnici Hrvatske narodne banke preračunavaju se u američke dolare primjenom srednjih tečajeva referentnih tržišta te ih se potom preračunava u domaću valutu primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke koji vrijedi na izvještajni datum.

245. U dijelu izvještavanja prema prilozima XII. i XIII. te od XVIII. do XXV. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/451 stavke u eurima s ugovorenom valutnom klauzulom prema određenoj valuti tretiraju se kao pozicije u eurima.«

Članak 10.

U točki 282. Upute riječi »i »Nominalna vrijednost u kunama« navode se stavke s vrijednostima u valuti/kunama« zamjenjuju se riječima »i »Nominalna vrijednost u domaćoj valuti« navode se stavke s vrijednostima u izvornoj i domaćoj valuti«.

Članak 11.

U točki 284. Upute riječ »kune« zamjenjuje se riječju »domaću valutu«.

Članak 12.

Točka 285. Upute mijenja se i glasi:

»285. U stupcima »Tržišna vrijednost u valuti« i »Tržišna vrijednost u domaćoj valuti« navode se tržišne vrijednosti stavki u izvornoj i domaćoj valuti. Tržišne vrijednosti u stranim valutama preračunavaju se u domaću valutu s pomoću srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke koji se primjenjuje na dan na koji se odnosi izvještaj. Pod tržišnom vrijednosti dužničkih instrumenata podrazumijeva se vrijednost bez obračunatih nedospjelih kamata (engl. clean price). Tržišnu vrijednost izvedenoga financijskog instrumenta čini tržišna vrijednost odnosnog instrumenta/varijable.«

Članak 13.

Točke 315. i 316. Upute mijenjaju se i glase:

»315. Iznosi izraženi u stranim valutama preračunavaju se u domaću valutu primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke koji vrijedi na izvještajni datum. Kod instrumenata ugovorenih s valutnom klauzulom protuvrijednost u domaćoj valuti izračunava se primjenom ugovorenog tečaja. Iznosi izraženi u stranim valutama koje nisu iskazane na tečajnici Hrvatske narodne banke, preračunavaju se u američke dolare primjenom srednjih tečajeva referentnih tržišta te ih se zatim preračunava u domaću valutu primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke koji vrijedi na izvještajni datum.

316. Instrumenti u domaćoj valuti s ugovorenom valutnom klauzulom prema drugoj valuti tretiraju se kao pozicije u odnosnoj valuti.«

Članak 14.

Tablica ispod točke 329. Upute mijenja se i glasi:

 

R. br.

VALUTA

– vrijednosti šokova po pojedinoj vrsti šoka u pojedinoj valuti (bazni bodovi)

Oznaka

Hrvatski naziv

Paralelni

Kratki

Dugi

1.

ARS

argentinski pezo

400

500

300

2.

AUD

australski dolar

300

450

200

3.

BGN

bugarski lev

250

350

150

4.

BRL

brazilski real

400

500

300

5.

CAD

kanadski dolar

200

300

150

6.

CHF

švicarski franak

100

150

100

7.

CNY

juan renminbi

250

300

150

8.

CZK

češka kruna

200

250

100

9.

DKK

danska kruna

200

250

150

10.

EUR

euro

200

250

100

11.

GBP

funta sterlinga

250

300

150

12.

HKD

hongkonški dolar

200

250

100

13.

HUF

forinta

300

450

200

14.

IDR

rupija

400

500

350

15.

INR

indijska rupija

400

500

300

16.

JPY

jen

100

100

100

17.

KRW

von

300

400

200

18.

MXN

meksički pezo

400

500

300

19.

PLN

zloti

250

350

150

20.

RON

rumunjski leu

350

500

250

21.

RUB

ruski rubalj

400

500

300

22.

SAR

saudijski rijal

200

300

150

23.

SEK

švedska kruna

200

300

150

24.

SGD

singapurski dolar

150

200

100

25.

TRY

turska lira

400

500

300

26.

USD

američki dolar

200

300

150

27.

ZAR

rand

400

500

300

28.

 

sve ostale valute

400

500

350

 

 

 

Članak 15.

Točka 371. Upute mijenja se i glasi:

»371. Kod grupe instrumenata »Roba – fizički proizvodi« nominalna vrijednost instrumenta u izvornoj i domaćoj valuti iznosi 0.«

Članak 16.

U Prilogu I. Upute brišu se poglavlja I.3. i I.12.

Članak 17.

U Prilogu II. Upute tablica u poglavlju II.2. mijenja se i glasi:

 

Detaljna knjiga trgovanja (DKT)

Naziv kreditne institucije:

OIB kreditne institucije:

Oznaka izvješća:

Datum:

Red. br.

Naziv instrumenta

Oznaka instrumenta/posla

Oznaka valute

 

Nominalna vrijednost u valuti

 

Nominalna vrijednost u domaćoj valuti

 

Tržišna vrijednost u valuti

 

Tržišna vrijednost u domaćoj valuti

 

 

1

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1. Dionice i vlasnički udjeli u trgovačkim društvima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

010010

 

020010

 

030010

 

040010

 

2.

 

 

 

010020

 

020020

 

030020

 

040020

 

3.

 

 

 

...

 

...

 

...

 

...

 

4.

 

 

 

...

 

...

 

...

 

...

 

5.

Ukupno dionice i vlasnički udjeli u trgovačkim društvima

 

 

01Z010

 

02Z010

 

03Z010

 

04Z010

 

 

2. Dužnički instrumenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

...

 

...

 

...

 

...

 

...

Ukupno dužnički instrumenti

 

 

01Z020

 

02Z020

 

03Z020

 

04Z020

 

 

3. Instrumenti tržišta novca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

...

 

...

 

...

 

...

 

...

Ukupno instrumenti tržišta novca

 

 

01Z030

 

02Z030

 

03Z030

 

04Z030

 

 

4. Ostali prenosivi vrijednosni papiri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

...

 

...

 

...

 

...

 

...

Ukupno ostali prenosivi vrijednosni papiri

 

 

01Z040

 

02Z040

 

03Z040

 

04Z040

 

 

5. Ročnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

...

 

...

 

...

 

...

 

...

Ukupno ročnice

 

 

01Z050

 

02Z050

 

03Z050

 

04Z050

 

 

6. Forvard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

...

 

...

 

...

 

...

 

...

Ukupno forvard

 

 

01Z060

 

02Z060

 

03Z060

 

04Z060

 

 

7. Ugovori o razmjeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

...

 

...

 

...

 

...

 

...

Ukupno ugovori o razmjeni

 

 

01Z070

 

02Z070

 

03Z070

 

04Z070

 

 

8. Kreditne izvedenice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

...

 

...

 

...

 

...

 

...

Ukupno kreditne izvedenice

 

 

01Z080

 

02Z080

 

03Z080

 

04Z080

 

 

9. Opcije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

...

 

...

 

...

 

...

 

...

Ukupno opcije

 

 

01Z090

 

02Z090

 

03Z090

 

04Z090

 

 

10. Ugrađene izvedenice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

...

 

...

 

...

 

...

 

...

Ukupno ugrađene izvedenice

 

 

01Z100

 

02Z100

 

03Z100

 

04Z100

 

 

11. Roba – fizički proizvodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

...

 

...

 

...

 

...

 

...

Ukupno roba – fizički proizvodi

 

 

01Z110

 

02Z110

 

03Z110

 

04Z110

 

 

12. Robne izvedenice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

...

 

...

 

...

 

...

 

...

Ukupno robne izvedenice

 

 

01Z120

 

02Z120

 

03Z120

 

04Z120

 

 

13. Izloženosti proizašle iz nenamirenih transakcija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

...

 

...

 

...

 

...

 

...

Ukupno izloženosti proizašle iz nenamirenih transakcija

 

 

01Z130

 

02Z130

 

03Z130

 

04Z130

 

 

14. Izloženosti proizašle iz slobodnih isporuka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

...

 

...

 

...

 

...

 

...

Ukupno izloženosti proizašle iz slobodnih isporuka

 

 

01Z140

 

02Z140

 

03Z140

 

04Z140

 

 

15. Izloženosti proizašle iz repo ugovora i ugovora o posuđivanju vrijednosnih papira ili robe drugoj strani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

...

 

...

 

...

 

...

 

...

Ukupno izloženosti proizašle iz repo ugovora i ugovora o posuđivanju vrijednosnih papira ili robe drugoj strani

 

 

01Z150

 

02Z150

 

03Z150

 

04Z150

 

 

16. Izloženosti proizašle iz obratnih repo ugovora i ugovora o posuđivanju vrijednosnih papira ili robe od druge ugovorne strane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

...

 

...

 

...

 

...

 

...

Ukupno izloženosti proizašle iz obratnih repo ugovora i ugovora o posuđivanju vrijednosnih papira ili robe od druge ugovorne strane

 

 

01Z160

 

02Z160

 

03Z160

 

04Z160

 

 

17. Izloženosti proizašle iz transakcija kreditiranja kupnje vrijednosnih papira uz uplatu nadoknade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

...

 

...

 

...

 

...

 

...

Ukupno izloženosti proizašle iz transakcija kreditiranja kupnje vrijednosnih papira uz uplatu nadoknade

 

 

01Z170

 

02Z170

 

03Z170

 

04Z170

 

 

18. Izloženosti proizašle iz transakcija s dugim rokom namire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

...

 

...

 

...

 

...

 

...

Ukupno izloženosti proizašle iz transakcija s dugim rokom namire

 

 

01Z180

 

02Z180

 

03Z180

 

04Z180

 

 

19. Financijski instrumenti ostvareni na temelju ugovora o poslovima pružanja usluge provedbe ponude odnosno prodaje dužničkih ili vlasničkih instrumenata uz obvezu otkupa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

...

 

...

 

...

 

...

 

...

Ukupno financijski instrumenti ostvareni na temelju ugovora o poslovima pružanja usluge provedbe ponude odnosno prodaje dužničkih ili vlasničkih instrumenata uz obvezu otkupa

 

 

01Z190

 

02Z190

 

03Z190

 

04Z190

 

 

20. Ostalo neraspoređeno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

...

 

...

 

...

 

...

 

...

Ukupno ostalo neraspoređeno

 

 

01Z200

 

02Z200

 

03Z200

 

04Z200

 

 

SVEUKUPNO

 

 

01ZZZZ

 

02ZZZZ

 

03ZZZZ

 

04ZZZZ

 

 

 

 

Članak 18.

Posljednji Izvještaj o dužnicima s dugom preko pet milijuna kuna (D5M3) u skladu s Odlukom o izvještajima za potrebe supervizije kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 146/2021.) kreditna institucija dužna je dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci sa stanjem na dan 31. prosinca 2022., i to najkasnije do 13. veljače 2023.

Posljednji Izvještaj o izloženosti valutno induciranom kreditnom riziku (VIKR3) u skladu s Odlukom o izvještajima za potrebe supervizije kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 146/2021.) kreditna institucija dužna je dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci sa stanjem na dan 31. prosinca 2022., i to u sljedećim rokovima:

1) nerevidirano izvješće najkasnije do 13. veljače 2023.

2) revidirano izvješće najkasnije u roku iz članka 163. Zakona o kreditnim institucijama, kakav će biti na snazi na dan 31. prosinca 2022.

Članak 19.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2023.

O. br. 319-091/09-22/BV

Zagreb, 8. rujna 2022.

Guverner Boris Vujčić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić