Baza je ažurirana 07.12.2023. 

zaključno sa NN 144/23

NN 107/2022 (16.9.2022.), Uredba o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka

Vlada Republike Hrvatske

1566

Na temelju članka 30. stavka 3. i članka 33. stavka 4. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 127/19. i 57/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. rujna 2022. donijela

UREDBU

O UTVRĐIVANJU POPISA MJERNIH MJESTA ZA PRAĆENJE KONCENTRACIJA POJEDINIH ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAKU I LOKACIJA MJERNIH POSTAJA U DRŽAVNOJ MREŽI ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA

Članak 1.

(1) Ovom se Uredbom utvrđuju popis i lokacije mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka u zonama i aglomeracijama na teritoriju Republike Hrvatske.

(2) Ovom se Uredbom utvrđuje popis i lokacije mjernih mjesta za praćenje koncentracija onečišćujućih tvari u zraku: sumporovog dioksida, dušikovog dioksida i dušikovih oksida, lebdećih čestica (PM10 i PM2,5), olova, benzena, ugljikovog monoksida, prizemnog ozona i prekursora prizemnog ozona, arsena, kadmija, žive, nikla, benzo(a)pirena i drugih policikličkih aromatskih ugljikovodika u zraku te mjernih mjesta za praćenje kvalitete zraka koja se koriste za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i Europske komisije te izvješćivanje sukladno međunarodnim ugovorima iz područja onečišćenja zraka.

Članak 2.

Ovom se Uredbom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju sljedeći akti Europske unije:

‒ Direktiva 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu (SL L 152, 11. 6. 2008.)

‒ Direktiva 2004/107/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o arsenu, kadmiju, živi, niklu i policikličkim aromatskim ugljikovodicima u zraku (SL L 23, 26. 1. 2005.)

‒ Direktiva Komisije (EU) 2015/1480 od 28. kolovoza 2015. o izmjeni određenih priloga direktivama 2004/107/EZ i 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za referentne metode, validaciju podataka i lokaciju točaka uzorkovanja za ocjenjivanje kvalitete zraka (SL L 226, 29. 8. 2015.).

Članak 3.

Pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi sukladni su pojmovima utvrđenim u Zakonu o zaštiti zraka.

Članak 4.

(1) Lokacije postojećih mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka, koje su u funkciji danom stupanja na snagu ove Uredbe su:

– Zona HR 01: lokacije Kopački rit, Desinić, Varaždin-1, Koprivnica-1 i Koprivnica-2

– Zona HR 02: lokacije Slavonski Brod-1, Slavonski Brod-2, Sisak-1, Kutina-1 i Kutina-2

– Zona HR 03: lokacije Plitvička jezera, Parg, Karlovac-1

– Zona HR 04: lokacije Višnjan, Pula Fižela

– Zona HR 05: lokacije Polača (Ravni kotari), Vela straža (Dugi otok), Hum (otok Vis), Opuzen (delta Neretve), Žarkovica (Dubrovnik)

– Aglomeracija HR ZG: lokacije Zagreb-1, Zagreb-2, Zagreb-3, Velika Gorica i Zagreb Ksaverska cesta PPI za PM2,5

– Aglomeracija HR OS: lokacija Osijek-1

– Aglomeracija HR RI: lokacija Rijeka-2 i Rijeka-2 PPI za PM2,5.

(2) Lokacije novih mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka su:

– Aglomeracija HR ZG: lokacija Zagreb-4

– Aglomeracija HR OS: lokacija Osijek-2 i Osijek-2 PPI za PM2,5

– Aglomeracija HR RI: lokacija Omišalj (otok Krk)

– Aglomeracija HR ST: lokacije Split-2, Split-3 i Split-3 PPI za PM2,5.

(3) Lokacije novih mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka prema Programu suradnje za praćenje i procjenu prekograničnog prijenosa onečišćujućih tvari u zraku na velike udaljenosti u Europi uz Konvenciju o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima iz 1979. (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 12/93.) su:

– Aglomeracija HR ZG: lokacija Puntijarka za program EMEP – Razina 1

– Zona HR 03: lokacija Zavižan za program EMEP – Razina 1

– Zona HR 05: lokacija Polača (Ravni kotari) za program EMEP – Razina 2.

Članak 5.

(1) Popis mjernih mjesta za praćenje koncentracija sumporovog dioksida (SO2), dušikovog dioksida i dušikovih oksida (NO2 i NOx), lebdećih čestica (PM10 i PM2,5), olova (Pb), benzena (C6H6), ugljikovog monoksida (CO), prizemnog ozona (O3) i prekursora prizemnog ozona (hlapivi organski spojevi – HOS-evi), arsena (As), kadmija (Cd), žive (Hg), nikla (Ni), benzo(a)pirena (B(a)P) i drugih policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAU), pokazatelja prosječne izloženosti za PM2,5 (PPI) te kemijskog sastava PM2,5 te podaci o koncentracijama onečišćujućih tvari u zraku koji se koriste za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka između Ministarstva i Europske komisije su sljedeći:

 

Zona/ aglomeracija

Mjerno mjesto

Onečišćujuća tvar

Klasifikacija područja mjernog mjesta

Klasifikacija mjernog mjesta

HR 01

Kopački rit

O3

ruralna regionalna

pozadinska

PM10

ruralna regionalna

pozadinska

PM2,5

ruralna regionalna

pozadinska

Desinić

O3

ruralna regionalna

pozadinska

NO2

ruralna regionalna

pozadinska

PM10

ruralna regionalna

pozadinska

Varaždin-1

O3

prigradska

pozadinska

NO2

prigradska

pozadinska

Koprivnica-1

PM10

gradska

prometna

Koprivnica-2

PM2,5

prigradska

pozadinska

HR 02

Slavonski Brod-1

O3

prigradska

pozadinska

NO2

prigradska

pozadinska

SO2

prigradska

pozadinska

PM2,5

prigradska

pozadinska

Sisak-1

benzen

prigradska

industrijska

PM10

prigradska

industrijska

B(a)P i ostali PAU

prigradska

industrijska

teški metali

prigradska

industrijska

Kutina-1

O3

gradska

prometna

NO2

gradska

prometna

PM10

gradska

prometna

Kutina-2

PM2,5

gradska

pozadinska

HR 03

Plitvička jezera

PM10

ruralna regionalna

pozadinska

B(a)P

ruralna regionalna

pozadinska

PM2,5

ruralna regionalna

pozadinska

kemijski sastav PM2,5

ruralna regionalna

pozadinska

Parg

O3

ruralna regionalna

pozadinska

Karlovac-1

O3

prigradska

pozadinska

NO2

prigradska

pozadinska

HR 04

Višnjan

PM10

ruralna

pozadinska

Pula Fižela

O3

prigradska

pozadinska

NO2

prigradska

pozadinska

HR 05

Hum (otok Vis)

O3

ruralna regionalna

pozadinska

Žarkovica

(Dubrovnik)

O3

ruralna, u blizini grada

pozadinska

NO2

ruralna, u blizini grada

pozadinska

PM10

ruralna, u blizini grada

pozadinska

PM2,5

ruralna, u blizini grada

pozadinska

HR ZG

Zagreb-1

NO2

gradska

prometna

PM10

gradska

prometna

benzen

gradska

prometna

B(a)P i ostali PAU

gradska

prometna

teški metali

gradska

prometna

Zagreb-3

O3

prigradska

pozadinska

NO2

prigradska

pozadinska

PM10

prigradska

pozadinska

B(a)P i ostali PAU

prigradska

pozadinska

Zagreb-4

Hg

prigradska

pozadinska

Velika Gorica

O3

prigradska

pozadinska

NO2

prigradska

pozadinska

PM2,5

prigradska

pozadinska

Zagreb Ksaverska cesta PPI za PM2,5

PM2,5

prigradska

pozadinska

kemijski sastav PM2,5

prigradska

pozadinska

HR OS

Osijek-1

O3

prigradska

prometna

NO2

prigradska

prometna

PM10

prigradska

prometna

Osijek-2

benzen

prigradska

pozadinska

B(a)P

prigradska

pozadinska

Osijek-2 PPI za PM2,5.

PM2,5

prigradska

pozadinska

HR RI

Rijeka-2

O3

prigradska

pozadinska

NO2

prigradska

pozadinska

SO2

prigradska

pozadinska

PM10

prigradska

pozadinska

B(a)P

prigradska

pozadinska

PM2,5

prigradska

pozadinska

Rijeka-2 PPI za PM2,5.

PM2,5

prigradska

pozadinska

HR ST

Split-1

O3

gradska

prometna

NO2

gradska

prometna

SO2

gradska

prometna

PM10

gradska

prometna

PM2,5

gradska

prometna

Kaštel Sućurac

SO2

prigradska

prometna

NO2

prigradska

prometna

Split-2

PM10

prigradska

prometna

Split-3

O3

prigradska

pozadinska

NO2

prigradska

pozadinska

SO2

prigradska

pozadinska

PM10

prigradska

pozadinska

PM2,5

prigradska

pozadinska

B(a)P

prigradska

pozadinska

Split-3 PPI za PM2,5

PM2,5

prigradska

pozadinska

 

 

 

(2) Klasifikacija područja i klasifikacija mjesta u tablici iz stavka 1. ovoga članka su definirane u skladu s rječnikom podataka objavljenim na Europskoj informacijskoj i promatračkoj mreži za okoliš (EIONET Data Dictionary) pri Europskoj agenciji za okoliš.

(3) Osim podataka iz stavka 1. ovoga članka, podaci o koncentracijama onečišćujućih tvari u zraku s mjernih postaja državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka iz članka 4. stavaka 1. i 2. ove Uredbe koji se mogu koristiti za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka između Ministarstva i Europske komisije su:

‒ Zona HR ZG, Zagreb-1: onečišćujuće tvari SO2 i CO

‒ Zona HR OS, Osijek-2: onečišćujuće tvari SO2 i CO

‒ Zona HR RI, Rijeka-2: onečišćujuća tvar CO

‒ Zona HR 01, Desinić: onečišćujuće tvari SO2 i PM2,5

‒ Zona HR 02, Slavonski Brod-2: onečišćujuća tvar CO

‒ Zona HR 03, Plitvička jezera: onečišćujuće tvari NO2, SO2 i O3

‒ Zona HR 04, Višnjan: onečišćujuća tvar PM2,5

‒ Zona HR 05, Polača (Ravni kotari): onečišćujuće tvari PM10 i PM2,5.

(4) Za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka između Ministarstva i Europske komisije mogu se koristiti i podaci dobiveni na osnovi rezultata indikativnih mjerenja, te drugi podaci kvalitete zraka dobiveni primjenom standardiziranih matematičkih modela i drugih metoda procjene koje se primjenjuju na području Europske unije.

Članak 6.

Podaci iz članka 4. i članka 5. stavaka 1. i 2. ove Uredbe sastavni su dio informacijskog sustava zaštite zraka i koriste se za potrebe godišnjeg izvješća o kvaliteti zraka i/ili za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka između Ministarstva i Europske komisije te izvješćivanje sukladno međunarodnim ugovorima iz područja onečišćenja zraka.

Članak 7.

Mjernim mjestima u smislu članaka 4. i 5. ove Uredbe podrazumijevaju se i mjerne postaje jedinica lokalne samouprave Split-1 (Grad Split) i Kaštel Sućurac (Grad Kaštela), koje nisu sastavni dio državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka, ali se koriste za potrebe iste do uspostave novih postaja Split-2, Split-3 i Split-3 PPI za PM2,5 iz članka 4. stavka 2. ove Uredbe.

Članak 8.

Nove mjerne postaje iz članka 4. stavaka 2. i 3. ove Uredbe uspostavit će se do 31. prosinca 2022.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o utvrđivanju Popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (»Narodne novine«, broj 65/16.).

Članak 10.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-03/53 Urbroj: 50301-05/20-22-3 Zagreb, 14. rujna 2022.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić