Baza je ažurirana 01.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

NN 106/2022 (14.9.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena žitarica

Ministarstvo poljoprivrede

1554

Na temelju članka 1. stavka 5., članka 14. stavka 2., članka 18. stavka 8., članka 19. stavka 3., članka 20. stavka 8., članka 21. stavka 9., članka 22. stavka 3., članka 23. stavka 6., članka 24. stavka 4., članka 25. stavka 4., članka 26. stavka 5., članka 27. stavka 7., članka 30. stavka 4., članka 31. stavka 8., članka 32. stavka 5. i članka 33. stavka 4. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 110/21.) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 66/19.) ministrica poljoprivrede, uz prethodnu suglasnost ministra gospodarstva i održivog razvoja i ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE SJEMENA ŽITARICA

Članak 1.

U Pravilniku o stavljanju na tržište sjemena žitarica (»Narodne novine« broj 33/22.) članak 2. mijenja se i glasi:

»Ovim Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju se sljedeći akti Europske unije:

– Direktiva Vijeća 66/402/EEZ od 14. lipnja 1966. o stavljanju na tržište sjemena žitarica (SL L 125, 11. 7. 1966.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom Direktivom Komisije 2021/1927 оd 5. studenoga 2021. o izmjeni priloga I. i II. Direktivi Vijeća 66/402/EEZ u pogledu zahtjeva za sjeme hibridne pšenice proizvedeno tehnikom citoplazmatske muške sterilnosti (SL L 393, 8. 11. 2021).«.

Članak 2.

U članku 24. stavci 1., 2., 3., i 4. mijenjaju se i glase:

»(1) Pakiranja sjemena kategorije osnovno i certificirano svih generacija mogu biti i dodatno označeni proizvođačkom informacijom na način da je proizvođačka informacija odvojena od certifikata iz članka 22. i 23. ovoga Pravilnika ili je otisnuta na pakiranju.

(2) Proizvođačka informacija može sadržavati podatke i znak proizvođača, podatke sa Certifikata o sjemenu na pakiranju i druge podatke vezane uz sjeme i proizvodnju usjeva, te ne smije biti u boji i obliku službenog certifikata o sjemenu na pakiranju iz članka 22. stavaka 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika.

(3) Sjeme žitarica koje se stavlja na tržište u skladu s člankom 31. stavkom 1. ovoga Pravilnika prilikom stavljanja na tržište pakira se i označava u skladu s člancima 20., 21., 22. i 23. ovoga Pravilnika, a dobavljač sjemena koji stavlja takvo pakiranje sjemena na tržište mora ga označiti i proizvođačkom informacijom na kojoj će navesti sljedeće podatke: postotak klijavosti, naziv i sjedište dobavljača te broj partije sjemena.

(4) Sjeme žitarica koje se stavlja na tržište u skladu s člankom 31. stavkom 2. ovoga Pravilnika prilikom stavljanja na tržište mora se pakirati i označiti u skladu s člancima 20., 21., 22. i 23. ovoga Pravilnika, a dobavljač sjemena koji stavlja takvo pakiranje sjemena na tržište mora ga označiti i proizvođačkom informacijom na kojoj će navesti sljedeće podatke: postotak klijavosti, naziv i sjedište dobavljača te broj partije sjemena.«.

Članak 3.

Iza članka 33. dodaje se članak 33. a koji glasi:

»Članak 33. a

(1) Usporedna ispitivanja i pokusi organiziraju se na razni Europske unije kako bi se provela kontrola uzoraka sjemena žitarica stavljenog na tržište.

(2) Usporedna ispitivanja iz stavka 1. ovoga članka koriste se za usklađivanje metoda certificiranja te kao dodatna provjera ispunjava li sjeme uvjete propisane ovim Pravilnikom.

(3) Usporedna ispitivanja iz stavka 1. ovoga članka provodi Agencija.«.

Članak 4.

U Dodatku I uvodna rečenica točke 5. mijenja se i glasi:

»5. Usjevi za proizvodnju certificiranog sjemena hibrida vrsta Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Oryza sativa i samooplodne xTriticosecale te usjevi za proizvodnju certificiranog sjemena hibrida Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta i Triticum turgidum subsp. durum, tehnikom koja nije citoplazmatska muška sterilnost (CMS)«.

Iza točke 5.a dodaje se točka 5.b koja glasi:

»5.b Usjevi za proizvodnju osnovnog i certificiranog sjemena hibrida vrsta Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta i Triticum turgidum subsp. durum tehnikom CMS:

(a) Usjev mora biti u skladu sa sljedećim standardima u pogledu udaljenosti od susjednih izvora peludi koja može rezultirati nepoželjnim stranim oprašivanjem:

 

Usjev

Minimalna udaljenost

za žensku komponentu CMS-a za proizvodnju osnovnog sjemena

300 m

za proizvodnju certificiranog sjemena

25 m

 

 

(b) Usjev mora imati dovoljan sortni identitet i čistoću u pogledu svojstava komponenata.

Usjev posebno mora biti u skladu sa sljedećim standardima:

i. Postotak broja biljaka koje očito nisu pravi pripadnici tipa ne smije prelaziti:

– za usjeve koji se upotrebljavaju za proizvodnju osnovnog sjemena 0,1 % za liniju održavanja i obnavljanja te 0,3 % za žensku komponentu CMS-a

– za usjeve koji se upotrebljavaju za proizvodnju certificiranog sjemena 0,3 % za liniju obnavljanja i 0,6 % za žensku komponentu CMS-a te 1 % u slučaju da je ženska komponenta CMS-a jednostruki hibrid.

ii. Razina muške sterilnosti ženske komponente iznosi najmanje:

– 99,7 % za usjeve koji se upotrebljavaju za proizvodnju osnovnog sjemena

– 99 % za usjeve koji se upotrebljavaju za proizvodnju certicifiranog sjemena.

iii. Usklađenost sa zahtjevima iz točaka i. te ii. ispituje se službenim testovima nakon provjere.

(c) Certificirano sjeme može se proizvoditi u miješanom uzgoju ženske muško-sterilne komponente s muškom komponentom, kojom se obnavlja plodnost.

Agencija do 28. veljače svake godine izvješćuje Komisiju i druge države članice o rezultatima iz prethodne godine koji se odnose na količinu proizvedenog hibridnog sjemena, usklađenosti službenog nadzora s odgovarajućim zahtjevima, postotku partija sjemena koje su odbijene zbog nedostatnih parametara kvalitete i bilo kakvim dodatnim informacija kojima se opravdava to odbijanje. Ta obveza izvješćivanja primjenjuje se do 28. veljače 2030.«.

Članak 5.

U Dodatku II točka 1. podtočka C. mijenja se i glasi:

»C. Hibridi vrsta Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta, Triticum turgidum subsp. durum i samooplodne xTriticosecale

Najmanja sortna čistoća sjemena iz kategorije certificirano sjeme iznosi 90 %.

U slučaju vrsta Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta i Triticum turgidum subsp. durum proizvedenih tehnikom CMS iznosi 85 %. Nečistoće koje nisu linija obnavljanja ne smiju prelaziti 2 %.

Najmanja čistoća sorte ispituje se službenim testovima nakon provjere na primjerenoj količini uzoraka.

Agencija do 28. veljače svake godine izvješćuje Komisiju i druge države članice o rezultatima iz prethodne godine koji se odnose na količinu proizvedenog hibridnog sjemena vrsta Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta i Triticum turgidum subsp. durum, postotku partija sjemena koje su odbijene zbog nedostatnih parametara kvalitete, rezultatima postkontrole bilo kakvim dodatnim informacijama kojima se opravdava to odbijanje. Ta obveza izvješćivanja primjenjuje se do 28. veljače 2030.«.

Naslov podtočke E. mijenja se i glasi:

»E. Hibridi vrste Secale cereale i hibridi proizvedeni tehnikom CMS vrsta Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta i Triticum turgidum subsp. durum«.

Članak 6.

Odredbe članka 4. i 5. ovoga Pravilnika prestaju važiti 31. kolovoza 2029. godine.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/36

Urbroj: 525-06/243-22-16

Zagreb, 8. rujna 2022.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić