Baza je ažurirana 06.06.2023. 

zaključno sa NN 58/23

NN 102/2022 (6.9.2022.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

Ministarstvo financija

1502

Na temelju članka 93. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 138/20) i članka 253. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16 i 106/18) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DOHODAK

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20 i 1/21), u članku 82. stavku 1. točki 18. iza podtočke 18.3. dodaje se podtočka 18.4. koja glasi:

»18.4. iznimno od točaka 18.1. i 18.3. ovoga Pravilnika kada se obveza doprinosa i poreza na dohodak obračunava temeljem sudske presude, prema članku 433.a Zakona o parničnom postupku, nagodbe u tijeku sudskog postupka, nagodbe sklopljene s nadležnim državnim odvjetništvom u postupcima za mirno rješenje spora, nagodbe sklopljene u postupku mirenja u individualnim radnim sporovima prema Zakonu o mirenju kao i u postupcima pred nadležnim službeničkim sudovima može se upisati razdoblje u kalendarskoj godini za koje se vrši obračun u formatu DD.MM.GGGG. do DD.MM.GGGG.«.

Članak 2.

Prilog 2. Obrasca JOPPD dopunjuje se i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu dan nakon objave.

Klasa: 011-01/22-02/13 Urbroj: 513-07-21-01-22-5 Zagreb, 29. kolovoza 2022.

Ministar financija dr. sc. Marko Primorac, v. r.

PRILOG 2.

 

 

2. Stjecatelj primitka/osiguranik

Oznaka

Opis

0001 – 0299

STJECATELJ PRIMITKA OD NESAMOSTALNOG RADA

0001 – 0019

Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa

0001

Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa

0002

Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa – osoba koja se prvi put zapošljava prema odredbama Zakona o doprinosima

0004

Fizička osoba izaslana na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca ili poslodavca iz druge države članice Europske unije u tuzemna društva za rad u tim društvima

0005

Radnik/osiguranik koji je temeljem radnog odnosa izaslan na rad u inozemstvo

0006

Radnik/osiguranik koji je temeljem radnog odnosa izaslan na rad u inozemstvo ili drugu državu članicu Europske unije – osoba koja se prvi put zapošljava prema odredbama Zakona o doprinosima

0007

Radnik/osiguranik koji je temeljem radnog odnosa izaslan na rad u inozemstvo ili drugu državu članicu Europske unije – novozaposlena osoba prema odredbama Zakona o tržištu rada

0008

Članovi predstavničkih i izvršnih tijela državne vlasti i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (izabrane i imenovane osobe) po osnovi primitaka (plaće) koji im se isplaćuju za rad u tim tijelima i jedinicama

0009

Ostali stjecatelji/osiguranici po osnovi radnog odnosa/plaće

0010

Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa – mlada osoba prema odredbama Zakona o doprinosima

0011

Radnik/osiguranik koji je temeljem radnog odnosa izaslan na rad u inozemstvo – mlada osoba prema odredbama Zakona o doprinosima

0012

Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa – dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dijete nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

0021 – 0029

Radnik/osiguranik po osnovi rada u kućanstvu

0021

Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa – rad u kućanstvu

0022

Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa – rad u kućanstvu koji se prvi put zapošljava prema odredbama Zakona o doprinosima

0023

Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa – rad u kućanstvu koji se prvi put zapošljava prema odredbama Zakona o tržištu rada

0024

Ostali stjecatelji/osiguranici po osnovi radnog odnosa – rad u kućanstvu

0025

Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa – rad u kućanstvu mlada osoba prema odredbama Zakona o doprinosima

0031 – 0039

Stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi poduzetničke plaće

0031

Stjecatelj/osiguranik – trgovac pojedinac

0032

Ostali stjecatelji/osiguranici koji obavljaju samostalnu djelatnost i po toj osnovi obveznici su poreza na dobit

0033

Stjecatelji/osiguranici koji ostvaruju primitke od imovine i imovinskih prava od kojih, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuju dohodak od imovine i imovinskih prava, ali su promijenili način utvrđivanja dohotka, pa prema tim primicima utvrđuju dobiti

0041 – 0049

Stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti koji od obavljanja tih djelatnosti, sukladno propisima o porezu na dohodak, utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti

0041

Stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti obrta

0042

Stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja (profesionalne djelatnosti) koji obavlja djelatnosti medicinske sestre, zubotehničara, fizioterapeuta, filmskog radnika, novinara i predstavnik obiteljskog doma

0043

Ostali nenavedeni stjecatelji primitka/osiguranici po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja i sportaši (profesionalne djelatnosti)

0044

Stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva

0045

Stjecatelji/osiguranici koji ostvaruju primitke od imovine i imovinskih prava od kojih, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuju dohodak od imovine i imovinskih prava, ali su promijenili način utvrđivanja dohotka, pa prema tim primicima utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti (članak 7. točka 5.3. Zakona o doprinosima)

0046

Ostali stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavljanja ostalih samostalnih djelatnosti (članak 7. točka 5.1., 5.2. i 5.4. Zakona o doprinosima)

0101 – 0119

Umirovljenik/stjecatelj mirovine – isplatitelj HZMO

0101

Umirovljenik korisnik starosne mirovine

0102

Stjecatelj obiteljske mirovine koja podliježe oporezivanju

0103

Stjecatelj obiteljske mirovine koja ne podliježe oporezivanju, ali po osnovi koje postoji obveza doprinosa

0104

Umirovljenik korisnik invalidske mirovine

0105

Stjecatelj invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad koja se isplaćuje umirovljenicima obvezno osiguranim po osnovi radnog odnosa ili obavljanja samostalne djelatnosti

0106

Umirovljenik korisnik mirovine prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

0107

Ostali stjecatelji – mirovine prema posebnom propisu

0108

Stjecatelji ostalih mirovina

0121

Stjecatelji mirovine – ostali isplatitelji

0201

Stjecatelj primitka od nesamostalnog rada koji se prema propisima o porezu na dohodak oporezuje kao dohodak od nesamostalnog rada, a prema propisima o doprinosima kao drugi dohodak

1001 – 1999

STJECATELJ PRIMITKA OD KAPITALA

1001

Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala

1002

Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala, a pri obračunu primjenjuje se poreza stopa propisana odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

1003

Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala ostvaren iz inozemstva ili druge države članice Europske unije

1004

Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala ostvaren izravno iz inozemstva ili druge države članice Europske unije, a pri obračunu primjenjuje se poreza stopa propisana odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

1101 – 1109

Stjecatelj primitka od kapitala od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi prihoda od kamata

1101

Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi prihoda od kamata

1102

Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi prihoda od kamata, a pri obračunu primjenjuje se poreza stopa propisana odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

1103

Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi prihoda od kamata ostvaren iz inozemstva ili druge države članice Europske unije

1104

Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi prihoda od kamata ostvaren izravno iz inozemstva ili druge države članice Europske unije, a pri obračunu primjenjuje se poreza stopa propisana odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

2001 – 2999

STJECATELJ PRIMITKA OD IMOVINE I IMOVINSKIH PRAVA

2001

Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od imovinskih prava

2002

Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od imovinskih prava, a pri obračunu primjenjuje se poreza stopa propisana odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

2003

Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od imovinskih prava ostvaren iz inozemstva ili druge države članice Europske unije

2004

Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od imovinskih prava ostvaren izravno iz inozemstva ili druge države članice Europske unije, a pri obračunu primjenjuje se poreza stopa propisana odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

2005

Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od posebnih vrsta imovine

4001 – 4999

STJECATELJ PRIMITKA OD KOJEGA SE UTVRĐUJE DRUGI DOHODAK

4001

Osiguranik/stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje drugi dohodak, a po osnovi kojeg ne postoji obveza doprinosa

4002

Osiguranik/stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje drugi dohodak, a po osnovi kojeg postoji obveza doprinosa

5001 – 5799

OSTALI OSIGURANICI

5001 – 5009

Osiguranik posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu

5001

Osiguranik na radu ili stručnom usavršavanju, odnosno obrazovanju u inozemstvu duže od 30 dana

5002

Osiguranik upućen na službeni put u inozemstvo u trajanju do 30 dana

5101 – 5699

Osiguranik/stjecatelj naknade plaće, prava iz osiguranja koja se financiraju na teret nositelja osiguranja ili državnog proračuna i osiguranja u određenim okolnostima

5101 – 5199

Obveznik obračunavanja – HZMO

5101

Osiguranik po osnovi korisnika invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad

5102

Osiguranik po osnovi roditelja koji obavlja roditeljske dužnosti

5103

Osiguranik koji naknadu plaće ostvaruje na teret sredstava mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti

5104

Osiguranik – osoba s invaliditetom kojoj se staž mirovinskog osiguranja računa s povećanim trajanjem

5201 – 5299

Obveznik obračunavanja – HZZO

5201

Osiguranik koji naknadu plaće za vrijeme bolovanja ostvaruje na teret sredstava nositelja obveznoga zdravstvenog osiguranja - općenito

5202

Osiguranik koji naknadu plaće odnosno novčanu naknadu za vrijeme bolovanja ostvaruje na teret sredstava državnog proračuna – općenito

5203

Osiguranik koji naknadu plaće ostvaruje za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta i dopusta radi smrti djeteta tijekom rodiljnog dopusta, a kojem se naknada plaće isplaćuje na teret HZZO-a

5204

Osiguranik koji naknadu plaće ostvaruje za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta, posvojiteljskog dopusta, očinskog dopusta, skraćenog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, stanke za dojenje, a kojemu se naknada isplaćuje na teret državnog proračuna

5205

Osiguranik koji naknadu plaće ostvaruje nakon prestanka radnog odnosa, a kojemu se naknada plaće isplaćuje na teret HZZO-a

5206

Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće nakon prestanka radnog odnosa, a kojemu se naknada plaće isplaćuje na teret državnog proračuna

5207

Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće za vrijeme komplikacija u trudnoći, a kojemu se naknada isplaćuje na teret HZZO-a

5208

Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad zbog rane, ozljede ili bolesti koja je neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, a kojemu se naknada isplaćuje na teret HZZO-a

5209

Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće za vrijeme bolovanja, koje je posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti, a kojemu se naknada isplaćuje na teret HZZO-a

5210

Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće po osnovi roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju koji ima pravo na dopust za njegu djeteta do navršene osme godine djetetova života, a kojemu se naknada plaće isplaćuje na teret državnog proračuna

5211

Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće po osnovi roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju koji ima pravo na rad s polovicom radnog vremena zbog njege djeteta kojem se naknada plaće isplaćuje na teret državnog proračuna

5212

Ostali osiguranici prema kojima HZZO ima obvezu obračuna doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje na minimalnu osnovicu za obračun doprinosa na teret državnog proračuna

5213

Ostali osiguranici prema kojima HZZO ima obvezu obračuna doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi naknade plaće na teret državnog proračuna

5301 – 5399

Obveznik obračunavanja – HZZ

5301

Osiguranik po osnovi nezaposlena osoba (za obvezu doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje)

5302

Osiguranici po osnovi nezaposlene osobe za vrijeme stručnog osposobljavanja ili profesionalne rehabilitacije na koje ih je uputila nadležna služba zapošljavanja

5401 – 5499

Obveznik obračunavanja – mjerodavno ministarstvo

5401

Osiguranik po osnovi roditelja – njegovatelja, ministarstvo mjerodavno za socijalnu skrb ili drugo tijelo sukladno posebnom propisu

5402

Osiguranik po osnovi produženog mirovinskog osiguranja – bračnog druga profesionalnog odnosno ugovornog diplomata i osiguranik posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za članove obitelji profesionalnog odnosno ugovornog diplomata

5403

Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće po osnovi pružanja njege i pomoći hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata I. skupine

5404

Osiguranik po osnovi udomitelja, ministarstvo mjerodavno za socijalnu skrb ili drugo tijelo sukladno posebnom propisu

5501 – 5599

Obveznik obračunavanja – posrednik pri zapošljavanju učenika i redovitih studenata

5501

Osiguranik/stjecatelj primitka po osnovi učenika i redovitog studenta za vrijeme rada preko posrednika pri zapošljavanju

5601 – 5699

Obveznik obračunavanja – osoba koja vrši prijavu na osiguranje i mjerodavna ministarstva

5601

Osiguranik po osnovi osobe koja je prekinula rad, a bivši ju je poslodavac uputio na obrazovanje ili stručno usavršavanje

5602

Osiguranik po osnovi osobe koju je pravna ili fizička osoba, prije stupanja u radni odnos, uputila na praktični rad

5603

Osiguranik po osnovi osobe upućene u inozemstvo u sklopu međunarodne tehničko-prosvjetne i kulturne suradnje

5604

Ostali osiguranici mirovinskog osiguranja u određenim okolnostima i zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti

5605

Osiguranik po osnovi stranca za kojega troškove zdravstvene zaštite snosi davatelj stipendije

5608

Osiguranik po osnovi slobodnog zanimanja – samostalnog umjetnika kojemu se doprinosi plaćaju iz državnog proračuna

5701 – 5799

Osiguranik na stručnom osposobljavanju

5701

Osiguranik po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa prema Zakonu o radu

5702

Osiguranik po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa prema odredbama Zakona o tržištu rada

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić