Baza je ažurirana 07.12.2023. 

zaključno sa NN 144/23

NN 87/2022 (27.7.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prikupljanju statističkih podataka o akvakulturi

Ministarstvo poljoprivrede

1352

Na temelju članka 19. stavka 4. i članka 24. stavka 3. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 130/17, 111/18 i 144/20) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIKUPLJANJU STATISTIČKIH PODATAKA O AKVAKULTURI

Članak 1.

U Pravilniku o prikupljanju statističkih podataka o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 137/21) u članku 7. stavku. 2. iza podstavka 3. dodaje se podstavak 4. koji glasi:

» – Procjena prirasta nasada izražena u postotku u odnosu na prethodno zabilježeno stanje«.

Iza podstavka 5., koji postaje podstavak 6., dodaje se podstavak 7. koji glasi:

» – Gubitci (kg i kom)«.

Dosadašnji podstavci 4. i 6. postaju podstavci 5. i 8.

Članak 2.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Članak 15.

(1) Nositelj dozvole obvezan je ispuniti sva polja u očevidniku i u izvještaju o broju zaposlenih koji se dostavljaju jednom godišnje u skladu s uputama dostupnima na PGR-u i to na način da u polja za koja nema podataka upisuje nulu (0).

(2) Nositelj dozvole obvezan je ispuniti mjesečni očevidnik u skladu s uputama dostupnima na PGR-u.

(3) Nositelj odobrenja obvezan je ispuniti sva polja u očevidniku za OPG koji se dostavlja jednom godišnje u skladu s uputama dostupnima na PGR-u i to na način da u polja za koja nema podataka upisuje nulu (0).«

Članak 3.

U članku 16. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Mjesečni očevidnik iz članka 4. stavka 2., članka 5. stavka 2., članka 6. stavka 2., članka 7. stavka 2., članka 8. stavka 2. i članka 9. stavka 2. ovoga Pravilnika ispunjava se i dostavlja tijekom referentne kalendarske godine najkasnije do 20-tog u mjesecu za prethodni mjesec.«

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, rok za ispunjavanje mjesečnog očevidnika može se produljiti jedino u slučaju kada je zbog tehničkih nedostataka, koje je utvrdio administrator sustava, onemogućen unos podataka.«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 3. ovoga Pravilnika kojim se izmjenjuje odredba članka 16. stavka 3. Pravilnika u dijelu koji se odnosi na članak 4. stavak 2, članak 5. stavak 2., članak 6. stavak 2. i članak 9. stavak 2. Pravilnika, koja stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 011-01/20-01/65

Urbroj: 525-12/793-22-14

Zagreb, 13. srpnja 2022.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić