Baza je ažurirana 01.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

NN 85/2022 (22.7.2022.), Pravilnik o sadržaju godišnjeg izvješća o radu Hrvatske komore psihoterapeuta

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

1318

Na temelju članka 31. stavka 6. Zakona o djelatnosti psihoterapije (»Narodne novine«, br. 18/22), ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O RADU HRVATSKE KOMORE PSIHOTERAPEUTA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se sadržaj godišnjeg izvješća o radu Hrvatske komore psihoterapeuta (u daljnjem tekstu: Izvješće).

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Hrvatska komora psihoterapeuta (u daljnjem tekstu: Komora) podnosi ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) Izvješće do 31. ožujka tekuće godine, za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 4.

(1) Izvješće sadrži naznaku godine za koju se podnosi te podatke o:

1. broju radnika zaposlenih u Komori i broju ugovora o djelu ili ugovora o autorskom djelu

2. radu tijela Komore

– Skupštini Komore

– Nadzornom odboru Komore

– Upravnom odboru Komore

– predsjedniku i zamjeniku predsjednika Komore

– disciplinskim tijelima Komore

– drugim tijelima uređenim Statutom Komore

3. ukupnim brojčanim podacima iz odgovarajućih imenika, upisnika i evidencija koje vodi Komora na temelju javne ovlasti na dan 31. prosinca kalendarske godine za koju se podnosi Izvješće:

– Imenika ovlaštenih psihoterapeuta

– Imenika ovlaštenih savjetodavnih terapeuta,

– Upisnika članova Komore i

– Upisnika samostalne djelatnosti psihoterapije

4. izvršavanju javne ovlasti Komore u godini za koju se podnosi Izvješće, posebno za psihoterapeute a posebno za savjetodavne terapeute:

– broju donesenih rješenja o priznavanju prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije

– broju donesih rješenja o privremenoj zabrani prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije

– broju donesenih rješenja o prestanku prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije i broju osoba po pojedinom razlogu prestanka prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije (smrt, trajna zdravstvena nesposobnost za obavljanje djelatnosti psihoterapije, nastanak okolnosti zbog kojih ovlašteni psihoterapeut odnosno ovlašteni savjetodavni terapeut više ne ispunjava uvjete za upis u Imenik psihoterapeuta odnosno Imenik savjetodavnog terapeuta, neispunjavanje obveze stručnog usavršavanja iz članka 14. Zakona, na zahtjev ovlaštenog psihoterapeuta odnosno ovlaštenog savjetodavnog terapeuta, zbog teške povrede etičkog kodeksa djelatnosti psihoterapije te ako je ovlaštenom psihoterapeutu odnosno ovlaštenom savjetodavnom terapeutu, nakon obavljenog stručnog nadzora ili disciplinskom mjerom, trajno oduzeto pravo na obavljanje djelatnosti psihoterapije)

– broju zaprimljenih zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje regulirane profesije – psihoterapeut i regulirane profesije – savjetodavni terapeut uz naznaku broja odbijenih zahtjeva, broju i vrsti dopunskih mjera te udjelu kandidata koji su zadovoljili na provjeri kompetentnosti, broju donesenih rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije i broju donesenih rješenja o djelomičnom pristupu reguliranoj profesiji – psihoterapeut i reguliranoj profesiji – savjetodavni terapeut

– radu Povjerenstva za usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti

– broju redovnih stručnih nadzora, stručnih nadzora povodom prigovora pravnih i fizičkih osoba i stručnih nadzora po službenoj dužnosti provedenih nad radom ovlaštenih psihoterapeuta i ovlaštenih savjetodavnih terapeuta, te podatke o broju izrečenih pojedinih mjera, odnosno broju određenih obveza dodatnog stručnog usavršavanja

– broju izdanih potvrda iz evidencija koje vodi u skladu sa Zakonom.

5. drugim poslovima Komore u godini za koju se podnosi Izvješće:

– broju provedenih disciplinskih postupaka, broj teških i lakših povreda dužnosti psihoterapeuta i savjetodavnog terapeuta po povredama te broju izrečenih pojedinih disciplinskih mjera

– broju članova koje Komora zastupa u zaštiti profesionalnih interesa

– broju kategoriziranih i vrednovanih stručnih skupova prijavljenih od strane drugih organizatora

– broju stručnih usavršavanja organiziranih od strane Komore, njihove teme te broju članova sudionika organiziranih stručnih usavršavanja po pojedinoj jedinici područne (regionalne) samouprave

6. ukupnim ostvarenim sredstvima za rad Komore u godini za koju se podnosi Izvješće iz:

– članarine

– drugih prihoda ostvarenih djelatnošću Komore.

7. novim inicijativama i projektima Komore.

(2) Izvješće uz podatke iz stavka 1. ovoga članka sadrži i:

1. prijedloge za unapređenje rada ovlaštenih psihoterapeuta i ovlaštenih savjetodavnih terapeuta u Republici Hrvatskoj

2. datum, potpis predsjednika Komore i pečat Komore.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-04/22-01/7

Urbroj: 524-09-01-02/1-22-7

Zagreb, 7. srpnja 2022.

Ministar Marin Piletić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić