Baza je ažurirana 01.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

NN 85/2022 (22.7.2022.), Pravilnik o sadržaju i obliku službene iskaznice inspektora u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, načinu izdavanja i vođenju upisnika o izdanim iskaznicama

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

1316

Na temelju članka 270. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 18/22 i 46/22) ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I OBLIKU SLUŽBENE ISKAZNICE INSPEKTORA U MINISTARSTVU RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE, NAČINU IZDAVANJA I VOĐENJU UPISNIKA O IZDANIM ISKAZNICAMA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i oblik službene iskaznice kojom inspektor Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) dokazuje službeno svojstvo, identitet i ovlasti te način njihova izdavanja i vođenje upisnika o izdanim službenim iskaznicama.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Službena iskaznica je iskaznica višeg inspektora – specijalista, višeg inspektora i inspektora (u daljnjem tekstu: inspektor).

(2) Službena iskaznica se izrađuje sublimacijskim ispisom na računalnom sustavu za izradu službenih iskaznica TIM – ID1, kao plastična kartica pravokutnog oblika, svijetlo zelene boje, veličine 85,6 × 54 mm.

(3) Obrazac službene iskaznice tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavi dio (Prilog I.).

Članak 3.

(1) Službena iskaznica sadrži:

a) na prednjoj strani:

1. grb Republike Hrvatske

2. natpis: »REPUBLIKA HRVATSKA«,

3. natpis: »Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike«

4. naziv:

– »Službena iskaznica višeg inspektora – specijalista«

– »Službena iskaznica višeg inspektora« ili

– »Službena iskaznica inspektora«

5. mjesto za fotografiju veličine 28 × 32 mm preko koje se u donjem lijevom kutu otiskuje pečat Ministarstva

6. osobno ime nositelja službene iskaznice i

7. serijski broj službene iskaznice koji se sastoji:

– od slova »A« i brojčane oznake, za službenu iskaznicu višeg inspektora – specijalista

– od slova »B« i brojčane oznake, za službenu iskaznicu višeg inspektora ili

– od slova »C« i brojčane oznake, za službenu iskaznicu inspektora.

b) na poleđini:

1. tekst ovlasti nositelja službene iskaznice koji glasi:

»Nositelj ove iskaznice ima pravo u svako doba bez prethodne najave i bez dopuštenja ravnatelja ili druge odgovorne osobe ulaziti u prostorije i prostore ustanove socijalne skrbi i druge pravne osobe ili fizičke osobe koja obavlja djelatnost socijalne skrbi; pregledati objekte i druge poslovne i stambene prostore, dokumentaciju, robu i druge stvari zatečene kod pružatelja usluga, poslovne spise, saslušati korisnike, radnike i druge osobe koje zatekne, pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet osoba (osobna iskaznica, putovnica i sl.) i obavljati druge radnje u skladu sa svrhom inspekcijskog nadzora.

Inspektor tijekom inspekcijskog nadzora, zbog mogućeg prikrivanja dokaza, ima pravo privremeno izuzeti predmete i izvornu dokumentaciju, uz potvrdu.«

2. evidencijski broj službene iskaznice iz Upisnika

3. datum izdavanja službene iskaznice i

4. mjesto za potpis ministra i pečat Ministarstva.

Članak 4.

(1) Službenu iskaznicu iz članka 2. ovoga Pravilnika izdaje Ministarstvo.

(2) O izdanim službenim iskaznicama Ministarstvo vodi Upisnik, u elektroničkom obliku.

(3) Upisnik iz stavka 2. ovoga članka sadrži osobno ime inspektora kojemu je službena iskaznica izdana, broj službene iskaznice, datum uručenja, datum povrata službene iskaznice te rubriku napomene.

Članak 5.

(1) Ako inspektor izgubi službenu iskaznicu, ili na drugi način ostane bez nje ili se službena iskaznica ošteti u mjeri da ne može služiti svrsi, dužan je o tome odmah obavijestiti neposredno nadređenog državnog službenika.

(2) Do izdavanja nove službene iskaznice inspektoru se izdaje pisana ovlast koja zamjenjuje službenu iskaznicu.

(3) Pisana ovlast iz stavka 2. ovoga članka sadrži sve bitne elemente iz članka 3. ovoga Pravilnika.

(4) Nova službena iskaznica izdaje se nakon što se u »Narodnim novinama« oglasi da je službena iskaznica izgubljena, ili na drugi način nestala ili uništena i proglasi je se nevažećom.

(5) U slučaju kada je gubitak ili nestanak službene iskaznice posljedica namjere ili krajnje nepažnje inspektora, troškove oglašavanja u »Narodnim novinama« i izdavanje nove službene iskaznice snosi sam inspektor.

Članak 6.

(1) Inspektor kojemu prestane državna služba ili koji bude raspoređen na drugo službeničko mjesto, dužan je prilikom primitka rješenja o prestanku državne službe ili o rasporedu na drugo službeničko mjesto Ministarstvu vratiti službenu iskaznicu.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo poništava službenu iskaznicu.

Članak 7.

(1) Ako je protiv inspektora pokrenuta istraga, podignuta optužnica ili je pokrenut postupak zbog teške povrede službene dužnosti pred službeničkim sudom, privremeno mu se oduzima službena iskaznica, do okončanja postupka.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga Pravilnika inspektor je dužan službenu iskaznicu predati odmah, a najkasnije u roku od tri dana od primitka rješenja Ministarstva o privremenom oduzimanju službene iskaznice.

(3) Ovisno o ishodu postupka iz stavka 1. ovoga članka službena iskaznica se vraća inspektoru ili se poništava.

Članak 8.

Do izdavanja službene iskaznice na temelju ovoga Pravilnika inspektor dokazuje službeno svojstvo, identitet i ovlasti službenom iskaznicom izdanom na temelju Pravilnika o sadržaju i obrascu iskaznice inspektora u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, načinu izdavanja i vođenja upisnika o izdanim iskaznicama (»Narodne novine«, broj 66/15 i 46/21).

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju i obrascu iskaznice inspektora u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, načinu izdavanja i vođenja upisnika o izdanim iskaznicama (»Narodne novine«, broj 66/15 i 46/21).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-01/17 Urbroj: 524-08-04-02/8-22-10 Zagreb, 15. srpnja 2022.

Ministar Marin Piletić, v. r.

PRILOG I.

(prednja strana)

(poleđina)

 

 

 

Copyright © Ante Borić