Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 85/2022 (22.7.2022.), Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama inspektora u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

1315

Na temelju članka 281. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 18/22 i 46/22), ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA O OBAVLJENIM INSPEKCIJSKIM NADZORIMA I PODUZETIM MJERAMA INSPEKTORA U MINISTARSTVU RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, oblik i način vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama inspektora u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Očevidnik).

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 2.

(1) Očevidnik iz članka 1. ovoga Pravilnika vodi se u elektroničkom obliku u računalnom programu u vlasništvu ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i popunjava se na dan izvršenja inspekcijskog nadzora redoslijedom poduzetih radnji u provedbi inspekcijskog nadzora.

(2) Očevidnik se vodi o svakom obavljenom inspekcijskom nadzoru i poduzetim mjerama.

(3) Očevidnici za svako razdoblje od jedne kalendarske godine vode se zasebno.

Članak 3.

U Očevidnik se upisuje:

1. redni broj očevidnika (upisuje se redni broj inspekcijskog nadzora u tekućoj godini)

2. klasa spisa predmeta (upisuje se klasifikacijska oznaka pod kojom se vodi spis predmeta pojedinog inspekcijskog nadzora u urudžbenom zapisniku ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi)

3. urudžbeni broj Zapisnika o obavljanju inspekcijskog nadzora (upisuje se urudžbeni broj pod kojim je evidentiran zapisnik o provedenom inspekcijskom nadzoru unutar spisa predmeta pojedinog inspekcijskog nadzora iz točke 2. ovog članka)

4. vrsta inspekcijskog nadzora (upisuje se podatak o tome provodi li se inspekcijski nadzor kao redoviti, izvanredni ili kontrolni)

5. datum početka provođenja inspekcijskog nadzora (datum kada je započeto provođenje inspekcijskog nadzora kod pružatelja usluge)

6. datum završetka provođenja inspekcijskog nadzora (datum kada je završeno provođenje inspekcijskog nadzora kod pružatelja usluge)

7. pravni oblik pružatelja usluge (upisuje se podatak o tome je li pružatelj usluge nad kojim se provodi inspekcijski nadzor fizička osoba koja profesionalno pruža socijalne usluge, pravna osoba koja pruža socijalne usluge, obrtnik koji pruža socijalne usluge, ustanova, udomiteljska obitelj, obrtnik koji obavlja djelatnost dadilje, organizator humanitarne akcije/pomoći, pružatelj koji uslugu pruža bez rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga, ostali)

8. naziv pružatelja usluge (upisuju se podaci o nazivu pružatelja usluge nad kojim se provodi inspekcijski nadzor)

9. podaci o pružatelju usluge (upisuje se adresa pružatelja usluge nad kojim se provodi inspekcijski nadzor, njegov osobni identifikacijski broj (OIB), osobno ime odgovorne osobe, adresa sjedišta i po potrebi adresa na kojoj se provodi inspekcijski nadzor ako je različita od adrese sjedišta)

10. kapacitet (upisuje se kapacitet pružatelja usluge za pružanje svake pojedine usluge koju pruža, a koji je utvrđen rješenjem nadležnog tijela o ispunjavanju mjerila za svaku uslugu koju pruža)

11. ugovoreni broj korisnika (upisuje se podatak o broju korisnika unutar mreže socijalnih usluga odnosno podatak o broju korisnika kojima pružatelj pruža uslugu temeljem ugovora o pružanju socijalnih usluga s ministarstvom nadležnim za poslove socijalne skrbi)

12. trenutni broj korisnika (upisuje se podatak o broju korisnika koji su zatečeni kao korisnici pružatelja usluge u trenutku provođenja inspekcijskog nadzora)

13. vrsta korisnika (upisuje se podatak o vrsti korisnika kojima pružatelj usluge nad kojim se provodi inspekcijski nadzor pruža usluge – starije i teško bolesne odrasle osobe, djeca bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca i mlađi punoljetnici s problemima u ponašanju, dijete ili odrasla osoba s invaliditetom, osoba ovisna o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti, beskućnici i dr.)

14. ukupan broj zaposlenih (ukupan broj radnika koji su ugovorom o radu zaposleni kod pružatelja usluge nad kojim se provodi inspekcijski nadzor)

15. broj stručnih radnika (upisuje se podatak o tome koliko je zaposlenih stručnih radnika kod pružatelja usluge koji pružaju usluge stručnog rada)

16. utvrđeno stanje (opisuje se činjenično stanje utvrđeno prilikom provođenja inspekcijskog nadzora kod pružatelja usluge na način da se navede jesu li prilikom inspekcijskog nadzora utvrđene nepravilnost u radu ili nisu, ako su utvrđene, navode se sve bitne utvrđene nepravilnosti te druga bitna zapažanja o provedenom inspekcijskom nadzoru)

17. klasa i urudžbeni broj rješenja kojim su izrečene mjere inspektora (upisuje se klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj, datum donošenja rješenja i datum izvršnosti rješenja)

18. vrsta izrečenih mjera (upisuje se podatak o izrečenim mjerama)

19. podaci o upravnom sporu ako je pokrenut (upisuje se podatak je li stranka pokrenula upravni spor)

20. podaci o kontrolnom inspekcijskom nadzoru (upisuju se podaci o kontrolnom inspekcijskom nadzoru odnosno podatak je li kontrola rješenja iz točke 17. ovog članka provedena temeljem očitovanja stranke ili temeljem provedenog kontrolnog inspekcijskog nadzora)

21. podaci o drugim postupanjima inspektora (upisuje se podatak o tome je li inspektor temeljem prikupljenih saznanja protiv pružatelja usluge podnio optužni prijedlog radi počinjenja prekršaja i/ili kaznenu prijavu radi počinjenja kaznenog djela kao i podatak o tome je li uputio obavijest drugim nadležnim tijelima o mogućim nepravilnostima iz njihove nadležnosti)

22. podaci o postupanjima drugih tijela po prijavi nadležnog inspektora (upisuje se podatak o tome kakva su bila postupanja drugih tijela temeljem upućenih obavijesti i postupanja inspektora iz točke 21. ovog članka)

23. napomene (upisuju se napomene koje inspektor ocjeni značajnima, a nisu sadržane u prethodnim točkama)

24. inspektori koji su sudjelovali u provedbi inspekcijskog nadzora (navode se osobna imena inspektora koji su sudjelovali u provođenju inspekcijskog nadzora).

Članak 4.

(1) Inspektor je dužan voditi Očevidnik o inspekcijskim nadzorima koje je proveo i mjerama koje je poduzeo.

(2) Inspektor je dužan voditi Očevidnik ažurno i uredno kako bi se omogućio uvid u ažurirane podatke o broju obavljenih inspekcijskih nadzora, o nadziranim osobama, utvrđenom stanju te poduzetim mjerama.

Članak 5.

(1) Podatke iz Očevidnika mora biti moguće naknadno prikazati, pretraživati i ispisivati.

(2) Podaci moraju biti zaštićeni od neovlaštenog pristupa, upisivanja, mijenjanja ili brisanja.

(3) Za računalne podatke iz stavka 1. ovoga članka potrebno je izraditi sigurnosnu kopiju, koja se obnavlja svakodnevno te pohranjuje na sigurnom mjestu, izvan prostorije u kojoj se nalazi računalo s izvornim računalnim podacima.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja Očevidnika o provedenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama inspektora (»Narodne novine«, broj: 66/15)

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-01/16 Urbroj: 524-08-04-02/8-22-9 Zagreb, 15. srpnja 2022.

Ministar Marin Piletić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić