Baza je ažurirana 02.10.2023. 

zaključno sa NN 113/23

NN 84/2022 (20.7.2022.), Pravilnik o sadržaju godišnjeg izvješća o radu Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

1269

Na temelju članka 30. stavka 6. Zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj: 18/22), ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O RADU HRVATSKE KOMORE EDUKACIJSKIH REHABILITATORA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se sadržaj godišnjeg izvješća o radu Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora (u daljnjem tekstu: Izvješće).

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora (u daljnjem tekstu: Komora) podnosi ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) Izvješće do 31. ožujka tekuće godine, za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 4.

(1) Izvješće sadrži naznaku godine za koju se podnosi te podatke o:

1. broju radnika zaposlenih u Komori i broj ugovora o djelu ili ugovora o autorskom djelu

2. radu tijela Komore

– Skupštini Komore

– Nadzornom odboru Komore

– Upravnom odboru Komore

– predsjedniku i zamjeniku predsjednika Komore

– disciplinskim tijelima Komore

– drugim tijelima uređenim Statutom Komore

3. ukupnim brojčanim podacima iz odgovarajućih imenika, upisnika i evidencija koje vodi Komora na temelju javne ovlasti na dan 31. prosinca kalendarske godine za koju se podnosi Izvješće:

– Imenika ovlaštenih edukacijskih rehabilitatora,

– Upisnika članova Komore i

– Upisnika samostalne edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti

4. izvršavanju javne ovlasti Komore u godini za koju se podnosi Izvješće:

– broju donesenih rješenja o upisu edukacijskih rehabilitatora u Komoru

– broju donesenih rješenja o priznavanju prava na obavljanje edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti

– broju donesenih rješenja o privremenoj zabrani prava na obavljanje edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti

– broju donesenih rješenja o prestanku prava na obavljanje edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti i broju osoba po pojedinom razlogu prestanka prava na obavljanje edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti (smrt, trajna zdravstvena nesposobnost za obavljanje edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti, nastanak okolnosti zbog kojih ovlašteni edukacijski rehabilitator više ne ispunjava uvjete za priznavanje prava na obavljanje djelatnosti, neispunjavanje obveze stručnog usavršavanja, na zahtjev ovlaštenog edukacijskog rehabilitatora, teška povreda etičkog kodeksa edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti i ako je nakon obavljenog stručnog nadzora ili u disciplinskom postupku ovlaštenom edukacijskom edukatoru izrečena mjera privremene zabrane obavljanja edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti ili mjera prestanka prava na obavljanje edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti)

– broju zaprimljenih zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje regulirane profesije – edukacijski rehabilitator uz naznaku broja odbijenih zahtjeva, broja i vrste dopunskih mjera, te udio kandidata koji su zadovoljili na provjeri kompetentnosti, broju donesenih rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije i broju donesenih rješenja o djelomičnom pristupu reguliranoj profesiji – edukacijski rehabilitator

– radu Povjerenstva za usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti

– propisanoj razini specijalnosti u pojedinim edukacijsko-rehabilitacijskim područjima u izvještajnom razdoblju, broju zaprimljenih i broju odbijenih zahtjeva, te broju donesenih rješenja o priznavanju specijalnosti za svaku pojedinu specijalnost

– broju redovnih stručnih nadzora, stručnih nadzora povodom zahtjeva ministarstva i stručnih nadzora po službenoj dužnosti provedenih nad radom ovlaštenih edukacijskih rehabilitatora, te podatke o broju izrečenih pojedinih mjera, odnosno broju određenih obveza dodatnog stručnog usavršavanja

– broju izdanih potvrda iz evidencija koje vodi u skladu sa Zakonom.

5. drugim poslovima Komore u godini za koju se podnosi Izvješće:

– broju provedenih disciplinskih postupaka, broju teških i lakših povreda dužnosti edukacijskog rehabilitatora po povredama te broju izrečenih pojedinih disciplinskih mjera

– broju članova koje Komora zastupa u zaštiti profesionalnih interesa

– broju kategoriziranih i vrednovanih stručnih skupova prijavljenih od strane drugih organizatora

– broju stručnih usavršavanja organiziranih od strane Komore, njihove teme te broju članova sudionika organiziranih stručnih usavršavanja po pojedinoj jedinici područne (regionalne) samouprave

6. ukupnim ostvarenim sredstvima za rad Komore u godini za koju se podnosi Izvješće iz:

– članarine

– drugih prihoda ostvarenih djelatnošću Komore.

7. novim inicijativama i projektima Komore.

(2) Izvješće uz podatke iz stavka 1. ovoga članka sadrži i:

1. prijedloge za unapređenje rada ovlaštenih edukacijskih rehabilitatora u Republici Hrvatskoj

2. datum, potpis predsjednika Komore i pečat Komore.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-04/22-01/8 Urbroj: 524-09-01-02/2-22-9 Zagreb, 29. lipnja 2022.

Ministar Marin Piletić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić