Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 83/2022 (18.7.2022.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obveznoj pričuvi

HRVATSKA NARODNA BANKA

1257

Na temelju članka 14. i članka 42. stavka 3. točke 7. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 13. srpnja 2022. donio je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBVEZNOJ PRIČUVI

I.

U Odluci o obveznoj pričuvi (»Narodne novine«, br. 136/2015., 55/2016. i 36/2020.) u točki IV. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3., koji glasi:

»Posljednje obračunsko razdoblje za koje se u skladu s ovom Odlukom dostavlja obračun obvezne pričuve traje od 1. do 30. studenoga 2022.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

II.

Točka VI. mijenja se i glasi:

»U razdobljima održavanja od 10. kolovoza 2022. do 13. prosinca 2022. stopa obvezne pričuve iznosi 5 %. U razdoblju održavanja od 14. prosinca 2022. do 31. prosinca 2022. stopa obvezne pričuve iznosi 1 %.«

III.

U točki VIII. iza stavka 4. dodaje se stavak 5., koji glasi:

»Iznimno od stavaka 3. i 4., u razdoblju održavanja od 14. prosinca 2022. do 31. prosinca 2022. banke su obvezne devizni dio obvezne pričuve održavati prosječnim dnevnim stanjem sredstava na vlastitim deviznim eurskim računima za namiru kod Hrvatske narodne banke.«

U točki X. stavak 1. mijenja se i glasi:

»U razdobljima održavanja od 10. kolovoza 2022. do 13. prosinca 2022. postotak izdvajanja kunskog dijela obvezne pričuve iznosi 70 %. U razdoblju održavanja od 14. prosinca 2022. do 31. prosinca 2022. postotak izdvajanja kunskog dijela obvezne pričuve iznosi 0 %.«

IV.

U točki XIII. u stavku 1. iza točke dodaje se rečenica koja glasi:

»Iznimno, razdoblje održavanja koje započinje 14. prosinca 2022. traje do 31. prosinca 2022.«

U stavku 2. iza točke dodaje se rečenica koja glasi:

»Iznimno, za razdoblje održavanja koje započinje 14. prosinca 2022. i traje do 31. prosinca 2022. ne dostavlja se obračun održavanja obvezne pričuve, već Hrvatska narodna banka kontrolira ispunjavanje obveze održavanja na temelju podataka o dnevnom stanju računa iz točke VIII. stavaka 2. i 5. ove Odluke za svaku banku.«

V.

Iza točke XVIII. dodaje se točka XVIII.a, koja glasi:

»Ova Odluka važi do dana uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.«

VI.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 10. kolovoza 2022., kada banke sastavljaju obračun obvezne pričuve za obračunsko razdoblje od 1. do 31. srpnja 2022.

O. br. 454-2636-090/07-22/BV Zagreb, 13. srpnja 2022.

Predsjednik Savjeta Hrvatske narodne banke Guverner Boris Vujčić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić