Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 83/2022 (18.7.2022.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima

HRVATSKA NARODNA BANKA

1256

Na temelju članka 16. i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O MINIMALNO POTREBNIM DEVIZNIM POTRAŽIVANJIMA

Članak 1.

U Odluci o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima (»Narodne novine«, br. 101/2019., 53/2020., 45/2021. i 51/2022.) u članku 4. stavku 1. riječi »do 4. svibnja 2023.« zamjenjuju se riječima »do 29. prosinca 2022.«.

Članak 2.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Banke su obvezne minimalno 8,5 % deviznih obveza održavati deviznim potraživanjima svaki radni dan do (uključujući) 29. prosinca 2022.«

Članak 3.

U članku 9. iza stavka 2. dodaje se stavak 3., koji glasi:

»Posljednji obrasci DP/DO 1, 2 i 3 u skladu s ovom Odlukom dostavljaju se Hrvatskoj narodnoj banci do 14. prosinca 2022. za studeni 2022., a ispunjavanje obveze održavanja minimalno potrebnog iznosa deviznih potraživanja u odnosu prema deviznim obvezama u razdoblju od 1. prosinca 2022. do 29. prosinca 2022. Hrvatska narodna banka kontrolirat će na temelju operativnih podataka kojima raspolaže, pri čemu se za svaki radni dan u tom razdoblju pod deviznim obvezama banke smatra prosječno mjesečno stanje deviznih obveza iz posljednjega dostavljenog obrasca DP/DO 3.«

Članak 4.

Iza članka 12. dodaje se članak 12.a, koji glasi:

»Ova Odluka važi do 31. prosinca 2022.«

Članak 5.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. kolovoza 2022.

O. br. 247-091/07-22/BV

Zagreb, 13. srpnja 2022.

Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić