Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 82/2022 (15.7.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnim ispitima u području zaštite od požara

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1228

Na temelju članka 20. stavka 10. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« br. 92/10), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUČNIM ISPITIMA U PODRUČJU ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 1.

U Pravilniku o stručnim ispitima u području zaštite od požara (»Narodne novine« br. 141/11) u članku 2. stavku 4. iza riječi: »sveučilišni« dodaju se riječi: »ili stručni«.

Članak 2.

U članku 3. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Uz zahtjev iz ovog članka prilaže se:

1. ovjerena preslika ili prijepis svjedodžbe, odnosno diplome o stečenom obrazovanju

2. preslika ugovora o radu odnosno drugog akta o zasnivanju radnog odnosa (ako zahtjev podnosi pravna osoba)

3. presliku izvatka iz matice rođenih

4. dokaz o uplati troškova provedbe stručnog ispita u iznosu propisanom posebnim propisom.«.

Članak 3.

U članku 4. stavci 3. i 4. brišu se.

Dosadašnji stavci 5., 6., 7. i 8. postaju stavci 3., 4., 5. i 6.

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 4. riječi: »stavka 5.« zamjenjuju se riječima: »stavka 3.«.

U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 5. iza riječi: »razloga« dodaju se riječi: »najviše dva puta«.

Članak 4.

U članku 7. stavku 3. iza riječi »Predsjednik« dodaju se riječi »ili tajnik«.

Članak 5.

U članku 8. stavku 1. iza riječi: »tih područja« stavlja se točka, a preostali dio rečenice briše se.

U stavku 2. iza riječi: »u cijelosti« stavlja se točka, a preostali dio rečenice briše se.

Članak 6.

U članku 9. stavku 1. iza teksta: »u cijelosti« stavlja se točka, a preostali dio rečenice briše se.

Članak 7.

U članku 11. stavku 2. riječ: »uvjerenje« zamjenjuje se riječima »preslika uvjerenja«, a veznik »i« briše se.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-01/4

Urbroj: 511-01-152-22-7

Zagreb, 11. srpnja 2022.

Ministar dr. sc. Davor Božinović, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić