Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 82/2022 (15.7.2022.), Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Vlada Republike Hrvatske

1226

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 1. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/01. i 39/09.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. srpnja 2022. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, br. 25/13., 72/13., 151/13., 9/14., 40/14., 51/14., 77/14., 83/14. – ispravak, 87/14., 120/14., 147/14., 151/14., 11/15., 32/15., 38/15., 60/15., 83/15., 112/15., 122/15., 10/17., 39/17., 40/17. – ispravak, 74/17., 122/17., 9/18., 57/18., 59/19., 79/19., 119/19., 50/20., 128/20., 141/20., 17/21., 26/21., 78/21., 138/21., 9/22., 31/22. i 72/22.), u članku 2. podstavku a) Položaji I. vrste točka 14. mijenja se i glasi:

 

»14.

a)

glavna sestra/glavni tehničar klinike, odnosno kliničkog zavoda u kliničkoj ustanovi, glavna sestra/glavni tehničar objedinjenog hitnog bolničkog prijema u kliničkoj ustanovi

1,820

 

b)

glavna sestra/glavni tehničar zavoda u kliničkoj ustanovi, glavna sestra/glavni tehničar službe u županijskoj ustanovi, glavna sestra/glavni tehničar objedinjenog hitnog bolničkog prijema u županijskoj bolnici

1,750.«.

 

 

U podstavku c) Radna mjesta I. vrste u točki 5. iza podtočke e) dodaje se podtočka f) koja glasi:

»f) magistra sestrinstva/diplomirana medicinska sestra na poslovima:

 

– sprječavanja, suzbijanja i kontrole bolničkih infekcija

 

– osiguranja i unaprjeđenja kvalitete zdravstvene zaštite

 

– invazivnih i specifičnih dijagnostičko terapijskih postupaka

 

– voditelja tima operacijskog bloka ili

 

– koordinatora palijativne skrbi

1,571.«.

 

 

U podstavku e) Radna mjesta III. vrste iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:

 

»4. vozač sanitetskog prijevoza

0, 900.«.

 

 

Podstavak f) Radna mjesta IV. vrste mijenja se i glasi:

 

»1. njegovatelj

0,750

2. bolničar

0,727.«.

 

 

Članak 2.

Članak 34. briše se.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-03/41

Urbroj: 50301-04/25-22-2

Zagreb, 14. srpnja 2022.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić