Baza je ažurirana 01.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

PRESTAO VAŽITI ALI VIDI OVDJE!
NN 81/2022 (13.7.2022.), Izmjene i dopune Statuta Hrvatske odvjetničke komore

Hrvatska odvjetnička komora

1206

Na temelju odredbe članka 41. stavka 1. Zakona o odvjetništvu (»Narodne novine«, broj 9/94., 117/08., 50/09., 75/09., 18/11. i 126/21.) te članka 7. stavka 1. točke 1. Statuta Hrvatske odvjetničke komore (»Narodne novine«, broj 115/13., 64/18. i 67/19.), Skupština Hrvatske odvjetničke komora na sjednici održanoj 9. srpnja 2022. godine, donijela je

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

HRVATSKE ODVJETNIČKE KOMORE

Članak 1.

U članku 1. stavku 1. Statuta Hrvatske odvjetničke komore (»Narodne novine«, broj 115/13., 64/18. i 67/19.) iza dijela teksta koji glasi: »prava i dužnosti odvjetnika i odvjetničkih vježbenika,« dodaje se tekst koji glasi: »nesamostalni rad odvjetnika,«, dok se riječi »Hrvatske odvjetničke akademije« mijenjaju riječima »Odvjetničke akademije Hrvatske odvjetničke komore«.

Članak 2.

(1) U članku 4. stavku 2. točki 1. riječi »odvjetničkog zvanja« mijenjaju se riječima »odvjetničke službe«.

(2) U članku 4. stavku 2. točki 2. iza dijela teksta koji glasi: »nadzire odvjetnike,« dodaje se tekst koji glasi: »odvjetnike upisane u imenike stranih odvjetnika,«.

(3) U članku 4. stavku 2. točki 3. riječ »uzdizanju« zamjenjuje se riječju »usavršavanju«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 2. točki 2. riječi »nisu u mirovini« mijenjaju se riječima »obavljaju odvjetničku službu«.

Članak 4.

U članku 10. stavku 1. iza riječi »poslan« dodaje se tekst koji glasi: »elektroničkom poštom (e-mailom), a po potrebi i na drugi prikladan način,«.

Članak 5.

U članku 11. stavku 5. riječi »pravomoćnom odlukom« zamijenjuju se riječima »odlukom nadležnog tijela«.

Članak 6.

U članku 15. stavku 2. riječ »dostaviti« mijenja se riječju »poslati«, a riječi »klasičnom poštom« mijenjaju se riječima »na drugi prikladan način«.

Članak 7.

U članku 17. stavku 1. riječi »Vijeću odvjetničkih komora Europske unije« mijenjaju se riječima »Vijeću odvjetničkih komora Europe«.

Članak 8.

(1) U članku 18. stavku 1. točki 5. iza riječi blagajnika dodaje se zarez i tekst koji glasi: »na bilo kojoj redovitoj sjednici Upravni odbor na prijedlog predsjednika Komore, umjesto ranije izabranih dopredsjednika, glavnog tajnika i blagajnika, između izabranih članova Izvršnog odbora, izabire nove članove Izvršnog odbora za obavljanje navedenih funkcija; u slučaju prijevremenog prestanka mandata članu Izvršnog odbora, na redovitoj sjednici na prijedlog predsjednika Komore bira novog člana Izvršnog odbora,«

(2) U članku 18. stavku 1. točki 6. iza veznika »i« dodaje se riječ »najmanje«.

(3) U članku 18. stavku 1. točka 14. mijenja se i glasi:

»14. utvrđuje program i način provedbe stručnog usavršavanja odvjetnika i odvjetničkih vježbenika kao i program, postupak i način provedbe ispita iz poznavanja pravnog poretka Republike Hrvatske te nadzire provedbu tih programa u suradnji s Odvjetničkom akademijom Hrvatske odvjetničke komore,«

(4) U članku 18. stavku 1. točki 25. iza riječi »podružnica« briše se zarez te se dodaju riječi »te odvjetnika upisanih u imenike stranih odvjetnika«.

Članak 9.

(1) U članku 20. iza dijela teksta koji glasi: »stranih podružnica,« dodaje se tekst koji glasi: »obavljanje odvjetničke službe stranih odvjetnika u Republici Hrvatskoj,«.

(2) U članku 20. točki 2. iza dijela teksta koji glasi: »zajedničkih odvjetničkih ureda,« dodaje se tekst koji glasi: »stranih podružnica i odvjetnika upisanih u imenike stranih odvjetnika,«.

Članak 10.

(1) U članku 21. stavku 1. riječi »Hrvatska odvjetnička akademija« mijenjaju se riječima »Odvjetnička akademija Hrvatske odvjetničke komore«.

(2) U članku 21. stavku 1. iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4. donose Program o načinu provedbe stručnog usavršavanja odvjetnika sukladno zakonu.«

(3) U članku 21. stavku 2. iza riječi »Upravni odbor« dodaje se tekst koji glasi: »i Odvjetnička akademija Hrvatske odvjetničke komore« te se riječ »može« mijenja riječju »mogu«.

(4) U članku 21. stavku 3. iza riječi »Upravni odbor« dodaje se tekst koji glasi: »i Odvjetnička akademija Hrvatske odvjetničke komore« te se riječ »može« mijenja riječju »mogu«.

Članak 11.

(1) U članku 23. stavku 1. točki 1. ispred riječi »odvjetničkih vježbenika« dodaje se riječ »Imenik«, a iza tih riječi dodaje se tekst koji glasi »te o zahtjevima za upise u imenike stranih odvjetnika«.

(2) U članku 23. stavku 1. točki 2. iza riječi »odvjetnika« dodaje se tekst koji glasi: », odnosno u imenik stranih odvjetnika, kao i prethodne suglasnosti za upis promjene u registru trgovačkih društava«.

(3) U članku 23. stavku 1. točki 3. iza riječi »donosi« dodaje se tekst koji glasi: »rješenje o mirovanju obavljanja odvjetništva,«, a iza riječi »Imenika odvjetnika« dodaje se tekst koji glasi: »odnosno imenika stranih odvjetnika«.

(4) U članku 23. stavku 1. točki 5. iza riječi »društva« dodaje se zarez i tekst koji glasi: »odvjetnika upisanog u imenik stranih odvjetnika«.

(5) U članku 23. stavku 1. točka 8. riječ »imenike« mijenja se riječju »Imenik«, ispred riječi »odvjetničkih« dodaje se riječ »Imenik«, a iza riječi »vježbenika« dodaje se tekst »te imenike stranih odvjetnika.«

(6) Članak 23. stavak 1. točka 10. mijenja se i glasi:

»10. postavlja privremene zastupnike i preuzimatelje ureda kad je to ovim Statutom određeno«.

Članak 12.

U članku 26. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Obavljanje pojedinih poslova iz svojeg djelokruga, Predsjednik Komore može posebnom odlukom povjeriti drugim članovima Izvršnog odbora.«.

Članak 13.

Iza članka 26. dodaje se novi članak 26. a koji glasi:

»Članak 26. a

(1) Mandat predsjednika Komore prestaje istekom mandata na koji je izabran, ostavkom, brisanjem iz Imenika odvjetnika ili smrću.

(2) U slučaju prestanka mandata predsjednika Komore prije isteka mandata na koji je izabran, do izbora novog predsjednika Komore, vršitelj dužnosti predsjednika Komore je dopredsjednik Komore iz članka 26. stavka 1. ovog Statuta.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovog članka Upravni odbor Komore će na prvoj idućoj sjednici sazvati izvanrednu Skupštinu radi izbora novog predsjednika.

(4) Mandat predsjednika Komore izabranog sukladno stavku 3. ovog članka traje do prve iduće redovite izborne Skupštine.

(5) U slučaju prestanka mandata predsjednika Komore prije isteka mandata na koji je izabran, a koji prestanak nastupi u zadnjoj godini njegovog mandata, neće se sazivati izvanredna Skupština sukladno stavku 3. ovog članka već će se predsjednik Komore izabrati na redovitoj izbornoj Skupštini.«.

Članak 14.

U članku 27. stavak 3. iza riječi »Komore« dodaje se zarez i tekst koji glasi: »osim Disciplinskog tužiteljstva, Disciplinskog suda, Višeg disciplinskog suda i Disciplinskog vijeća,«.

Članak 15.

(1) U članku 43. stavku 2. riječi »otvoriti odvjetnički ured« zamijenjuju se riječima »obavljati odvjetničku službu«.

(2) U članku 43. stavku 3. u prvoj rečenici iza riječi »Komore« dodaju se riječi »na redovnim sjednicama« te se nakon točke dodaje rečenica koja glasi: »Izvršni odbor odlučivati će o zahtjevima koji su zaprimljeni najmanje petnaest dana prije dana održavanja sjednice Izvršnog odbora.«.

(3) U članku 43. stavku 4. riječ »izjaviti« mijenja se riječju »podnijeti«.

Članak 16.

U članku 49. stavku 6. riječ »izjaviti« mijenja se riječju »podnijeti«.

Članak 17.

U članku 50. stavku 2. riječ »izjaviti« mijenja se riječju »podnijeti«.

Članak 18.

(1) U članku 52. stavku 1. iza riječi »zapošljava« dodaje ste tekst koji glasi: »kod odvjetnika koji samostalno obavlja odvjetničku službu,«, a iza riječi »društvu« dodaju se riječi »ili kod odvjetnika koji odvjetničku službu obavlja u zajedničkom odvjetničkom uredu«.

(2) U članku 52. stavku 2. dio teksta koji glasi: »u odvjetničkom društvu, odvjetnik i odvjetničko društvo« zamijenjuje se riječima »zaposlenik i poslodavac«.

Članak 19.

Iza članka 52. dodaje se novi članak 52.a:

»Članak 52.a

Odredbe ove glave, osim dijela kojim je propisana obveza davanja svečane prisege, na odgovarajući način primjenjuju se i na odvjetnike iz članka 36. a i 36. b Zakona o odvjetništvu.«

Članak 20.

(1) U članku 53. stavku 2. iza riječi »Komore« dodaje se tekst koji glasi: »na redovnim sjednicama« te se nakon točke dodaje nova rečenica koja glasi: »Izvršni odbor odlučivati će o zahtjevima koji su zaprimljeni najmanje osam dana prije dana održavanja sjednice Izvršnog odbora.«

(2) U članku 53. stavku 3. riječ »izjaviti« mijenja se riječju »podnijeti«.

Članak 21.

(1) U članku 54. iza riječi »odvjetnika« dodaje se tekst koji glasi: »koji samostalno obavlja odvjetničku službu, odvjetnika koji odvjetničku službu obavlja u zajedničkom odvjetničkom uredu«.

(2) U članku 54. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Odvjetnik koji nesamostalno obavlja odvjetničku službu ne može primati na vježbu odvjetničke vježbenike.«

Članak 22.

U članku 58. stavku 4. iza riječi »odvjetnik« dodaje se tekst koji glasi: »koji samostalno obavlja odvjetničku službu, odvjetnik koji odvjetničku službu obavlja u zajedničkom odvjetničkom uredu«.

Članak 23.

(1) U članku 61. stavku 2. tekst koji glasi: »zatražiti obustavu obavljanja odvjetništva i sebi odrediti privremenog zamjenika ponajprije iz redova odvjetnika koji imaju sjedište odvjetničkog ureda u istom mjestu« mijenja se tekstom koji glasi: »dogovoriti zamjenu s drugim odvjetnikom za vrijeme spriječenosti za obavljanje odvjetništva te u istom roku o tome obavijestiti Komoru i zatražiti mirovanje obavljanja odvjetništva«.

(2) U članku 61. stavku 4. tekst koji glasi: »privremenog preuzimatelja ureda« mijenja se tekstom koji glasi: »privremenog zastupnika, osim ako je spriječeni odvjetnik dogovorio zamjenu za vrijeme spriječenosti za obavljanje odvjetništva i o tome obavijestio Komoru«.

(3) U članku 61. iza stavka 5. dodaju se novi stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) Odvjetnik koji nesamostalno obavlja odvjetničku službu može dogovoriti i preuzeti obvezu privremenog zastupnika, odnosno biti imenovan privremenim zastupnikom samo uz suglasnost poslodavca.

(7) Odredbe o pravima i dužnostima privremenog zastupnika iz članaka 79., 81., 83. i 84. ovog Statuta na odgovarajući način primjenjuju se na privremenog zastupnika imenovanom odvjetniku kojem miruje obavljanje odvjetničke službe kao i na odvjetnika s kojim je odvjetnik dogovorio zamjenu za vrijeme spriječenosti za obavljanje odvjetništva.«

Članak 24.

(1) U članku 65. stavku 1. treća rečenica mijenja se rečenicom koja glasi: »Odvjetnik koji odvjetničku službu obavlja u odvjetničkom društvu, zajedničkom odvjetničkom uredu ili koji ima zasnovan radni odnos s odvjetnikom koji samostalno obavlja odvjetničku službu, uz pečat odvjetničkog društva, zajedničkog odvjetničkog ureda ili odvjetnika koji samostalno obavlja odvjetničku službu i s kojim ima zasnovan radni odnos mora staviti i svoj pečat, osim ako pečat odvjetničkog društva, zajedničkog odvjetničkog ureda ili odvjetnika koji samostalno obavlja odvjetničku službu i s kojim ima zasnovan radni odnos sadrži i njegovo ime.«

(2) U članku 65. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako se sjedište odvjetničkog ureda, zajedničkog odvjetničkog ureda odnosno odvjetničkog društva ili njihova pisarnica nalazi na području na kojem je pored hrvatskog u službenoj uporabi i koji drugi jezik, odvjetnik, zajednički odvjetnički ured odnosno odvjetničko društvo mogu u svom pečatu uz oznaku »odvjetnik«, »zajednički odvjetnički ured« odnosno »odvjetničko društvo« imati i prijevode tih riječi na taj drugi jezik.«

Članak 25.

(1) U članku 66. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako se sjedište odvjetničkog ureda, zajedničkog odvjetničkog ureda odnosno odvjetničkog društva ili njihova pisarnica nalazi na području na kojem je pored hrvatskog u službenoj uporabi i koji drugi jezik, odvjetnik, zajednički odvjetnički ured odnosno odvjetničko društvo mogu na svojoj ploči uz oznaku »odvjetnik«, »zajednički odvjetnički ured« odnosno »odvjetničko društvo« imati i prijevode tih riječi na taj drugi jezik.«

(2) U članku 66. stavku 4. riječi »imati reklamno obilježje« zamijenjuju se tekstom koji glasi: »biti u suprotnosti s odredbama pravilnika kojim je regulirana materija reklamiranja, oglašavanja i web-stranica odvjetnika«.

Članak 26.

(1) U članku 67. stavku 1. iza prvog zareza dodaju se riječi »zajednički odvjetnički ured«, a u drugoj rečenici iza slova »o« dodaju se riječi »datumu promjene te« te se dodaje nova rečenica koja glasi: »Ukoliko u pisarnici stalno radi neki od odvjetnika, obavijest mora sadržavati i podatke o tome«.

(2) U članku 67. stavku 2. prije riječi »odnosno« dodaju se riječi »zajednički odvjetnički ured«, a riječi »dužan je« zamijenjuju se riječima »dužni su«.

(3) U članku 67. stavku 3. prije riječi »odnosno« dodaju se riječi »zajednički odvjetnički ured«, riječi »je preselio« mijenjaju se riječima »su preselili«, a riječ »smije« mijenja se riječju »smiju«.

Članak 27.

U članku 68. stavku 1. iza riječi »dostavljaju se« dodaju se riječi »putem e-maila prijavljenog Komori ili«.

Članak 28.

U članku 69. briše se zarez prije riječi »osim« te se dodaje tekst koji glasi: »i strane odvjetnike iz članka 36. a i 36. b Zakona o odvjetništvu,«, a ispred točke dodaje se tekst koji glasi: »i strane odvjetnike iz članka 36. b Zakona o odvjetništvu.

Članak 29.

U članku 70. iza riječi »odvjetnik« dodaju se riječi »i odvjetničko društvo«, riječi »je dužan« mijenjaju se riječima »su dužni«, riječ »njega« mijenja se riječju »njih«, a riječ »mora« mijenja se riječju »moraju«.

Članak 30.

U članku 72. stavku 3. iza riječi »odvjetnika« dodaju se riječi »koji odvjetničku službu obavlja samostalno ili u zajedničkom odvjetničkom uredu«.

Članak 31.

Članak 75. briše se.

Članak 32.

U članku 76. riječ »obustava« u odgovarajućem broju i padežu mijenja se riječju »mirovanje« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 33.

U članku 79. riječ »zamjenik« u odgovarajućem broj i padežu mijenja se riječju »zastupnik« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 34.

(1) U članku 80. stavku 2. iza riječi »preuzimatelj« dodaje se riječ »ureda«.

(2) U članku 80. stavku 3. iza riječi »preuzimatelj« dodaje se riječ »ureda«.

Članak 35.

U članku 81. stavku 1. riječ »zamjenika« mijenja se riječju »zastupnika«.

Članak 36.

U članku 82. iza riječi »preuzimatelj« dodaje se riječ »ureda«.

Članak 37.

(1) U članku 83. stavku 1. riječi »zamjenik ili« mijenjaju se riječima »zastupnik odnosno«.

(2) U članku 83. stavku 2. brišu se riječi »privremeni zamjenik ili«.

(3) U članku 83. stavku 3. brišu se riječi »privremeni zamjenik ili«.

Članak 38.

U članku 84. riječ »zamjenika« mijenja se riječju »zastupnika«, a iza riječi »primjenjuju i na« dodaju se riječi »odvjetnike iz članka 36. a i 36. b Zakona o odvjetništvu i«.

Članak 39.

Članak 85. mijenja se i glasi:

»Članak 85.

(1) Zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti o sukladnosti osnivačkog akta, odnosno, za upis svih promjena koje se upisuju u sudski registar, sa Zakonom o odvjetništvu, Statutom, Kodeksom odvjetničke etike i drugim općim aktima Hrvatske odvjetničke komore, obvezno je priložiti primjerak ugovora o osnivanju odvjetničkog društva odnosno dokumentaciju koju propisuju pozitivni propisi za upis određene promjene u sudski registar.

(2) O urednom zahtjevu iz stavka 1. ovog članka Izvršni odbor odlučit će u roku od 30 dana od primitka urednog zahtjeva ili na prvoj sljedećoj sjednici od primitka urednog zahtjeva pod uvjetom da je uredan zahtjev predan Hrvatskoj odvjetničkoj komori najkasnije osam dana prije dana održavanja sjednice.

(3) Troškove postupka za izdavanje suglasnosti snosi podnositelj zahtjeva. Upravni odbor Komore ovlašten je donijeti Pravilnik o naknadi troškova.«

Članak 40.

Iza članka 85. dodaju se novi članci 85.a i 85.b. koji glase:

»Članak 85.a

(1) Dva ili više odvjetnika upisanih u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore mogu osnovati odvjetničko društvo.

(2) Član odvjetničkog društva može biti samo odvjetnik koji obavlja odvjetničku službu u tom odvjetničkom društvu.

(3) Odvjetničko društvo može osnovati drugo odvjetničko društvo ukoliko je upisano u Upisnik odvjetničkih društava pri Hrvatskoj odvjetničkoj komori i ukoliko je registrirano isključivo za obavljanje odvjetničke djelatnosti.

(4) Odvjetnik može biti član samo jednog odvjetničkog društva.

(5) Članovi odvjetničkog društva i odvjetnici koji obavljaju odvjetničku službu u odvjetničkom društvu koje osniva drugo odvjetničko društvo ne mogu obavljati odvjetničku službu u tom drugom odvjetničkom društvu.

(6) Članovi odvjetničkog društva i odvjetnici koji obavljaju odvjetničku službu u odvjetničkom društvu koji osniva drugo odvjetničko društvo ne mogu biti članovi uprave, prokuristi i likvidatori tog drugog odvjetničkog društva.

(7) Član odvjetničkog društva, član uprave odvjetničkog društva, prokurist odvjetničkog društva i likvidator odvjetničkog društva može biti samo odvjetnik koji je upisan u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore i koji odvjetničku službu obavlja u tom odvjetničkom društvu odnosno koji nije član drugog odvjetničkog društva, zajedničkog odvjetničkog ureda ili samostalni odvjetnik.

Članak 85.b

(1) Tvrtka odvjetničkog društva mora sadržavati naznaku »odvjetničko društvo«.

(2) Tvrtka odvjetničkog društva mora sadržavati ime najmanje jednog od članova. U slučaju da tvrtka odvjetničkog društva sadrži ime samo jednog od članova pored njegovog imena tvrtka mora sadržavati i riječi »partneri« ili »suradnici« u odgovarajućem padežu.

(3) Ukoliko tvrtka odvjetničkog društva sadrži imena svih članova nije dopušteno da tvrtka sadržava i riječi »partneri« ili »suradnici« u odgovarajućem padežu.

(4) Tvrtka odvjetničkog društva kojemu je osnivač odvjetničko društvo mora sadržavati bitne zajedničke sastojke tvrtke osnivača.

(5) Predmet poslovanja odvjetničkog društva može biti isključivo obavljanje odvjetničke djelatnosti.«

Članak 41.

Članak 86. mijenja se i glasi:

»Članak 86.

(1) U Upisnik podružnica stranih odvjetničkih društava Hrvatske odvjetničke komore upisat će se podružnica odvjetničkog društva sa sjedištem na području države koja je članica Europske unije ili Svjetske trgovinske organizacije, koje planira osnovati podružnicu u Republici Hrvatskoj ukoliko je odvjetničko društvo koje planira osnovati podružnicu registrirano isključivo za obavljanje odvjetničke djelatnosti.

(2) Odvjetničko društvo sa sjedištem na području države koja je članica Europske unije ili Svjetske trgovinske organizacije, koje planira osnovati podružnicu u Republici Hrvatskoj, obvezno je prije podnošenja prijave za upis podružnice Hrvatskoj odvjetničkoj komori dostaviti dokaze o ispunjenju uvjeta iz prethodnog stavka, te je obvezno danom podnošenja prijave za upis podružnice u sudski registar dostaviti Hrvatskoj odvjetničkoj komori ovjerenu presliku prijave za upis podružnice u sudski registar radi evidencije u Upisnik podružnica stranih odvjetničkih društava Hrvatske odvjetničke komore, kao što je obavezno dostaviti radi evidencije svaki zahtjev kojim se zahtijeva upis promjene u registarskom sudu, te dostaviti Hrvatskoj odvjetničkoj komori primjerak rješenja o upisu podružnice u sudski registar kao i o upisu promjena u sudski registar, u roku od 3 dana od primitka rješenja o upisu.

(3) Podnositelj zahtjeva dužan je u zahtjevu navesti imena i prezimena, državljanstvo, adresu, kvalifikaciju, kratki životopis i osobni identifikacijski broj za strane odvjetnike koji će pružati pravne usluge na području Republike Hrvatske, u skladu sa zakonskim propisima Republike Hrvatske, kojima je utvrđena ovlast stranih odvjetnika da pružaju pravne usluge na području Republike Hrvatske i koji ispunjavaju uvjete iz stavka 7. ovog članka. Sve isprave moraju biti dostavljene u izvorniku ili ovjerenoj preslici, s prijevodom na hrvatski jezik od ovlaštenog tumača.

(4) Troškove postupka evidentiranja snosi podnositelj zahtjeva. Pravilnik o troškovima u postupku evidentiranja donosi Upravni odbor Komore.

(5) Ako odvjetničko društvo sa sjedištem na području države koja je članica Europske unije ili Svjetske trgovinske organizacije ne postupi u skladu s odredbom stavaka 2. i 3. ovog članka, Izvršni odbor ovlašten je donijeti odluku o zabrani djelovanja podružnice istog odvjetničkog društva na području Republike Hrvatske.

(6) Odvjetničko društvo sa sjedištem na području države koja je članica Europske unije ili Svjetske trgovinske organizacije, koje osniva podružnicu u Republici Hrvatskoj, dužno je dostaviti Komori primjerak rješenja o upisu strane podružnice u sudski registar najkasnije u roku od tri dana od dana primitka rješenja o upisu podružnice.

(7) Strani odvjetnici koji će obavljati odvjetničku službu u Republici Hrvatskoj u podružnici odvjetničkog društva sa sjedištem na području države koja je članica Europske unije moraju biti upisani u Imenik stranih odvjetnik koji u Republici Hrvatskoj mogu obavljati odvjetničku službu pod nazivom »odvjetnik« ili u Imenik stranih odvjetnika koji u Republici Hrvatskoj mogu obavljati odvjetničku službu pod nazivom zanimanja iz svoje matične države te upisani u Imenik odvjetnika koji obavljaju odvjetničku djelatnost u podružnicama stranih odvjetničkih društava.

(8) Strani odvjetnici koji će obavljati odvjetničku službu u Republici Hrvatskoj u podružnici odvjetničkog društva sa sjedištem na području države koja je članica Svjetske trgovinske organizacije moraju biti upisani u Imenik odvjetnika koji djeluju u podružnicama stranih odvjetničkih društava.

(9) Uz zahtjev za upis u imenik iz stavka 7. i stavka 8. ovog članka, strani odvjetnik koji namjerava obavljati djelatnost u podružnici stranog odvjetničkog društva dužan je dostaviti ugovor o radu te ispravu koja sukladno propisima države izdavanja potvrđuje da je valjano upisan u imenik odvjetnika države u kojoj ima sjedište odvjetničko društvo koje namjerava osnovati podružnicu ili ima osnovanu podružnicu na području Republike Hrvatske. Sve isprave moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici, s prijevodom na hrvatski jezik od ovlaštenog tumača.

(10) Izvršni odbor Komore ovlašten je donijeti odluku o brisanju stranog odvjetnika, stranih podružnica odvjetničkih društava ili ureda i zabrani rada odvjetnika, stranih podružnica odvjetničkih društava ili ureda, ako isti postupaju protivno Statutu i drugim aktima Komore.

(11) Protiv ovog rješenja Izvršnog odbora Komore na temelju stavka 10. ovog članka, dopuštena je žalba Upravnom odboru Komore u roku 8 dana od dana primitka rješenja. Protiv odluke Upravnog odbora Komore kojom se potvrđuje rješenje o zabrani djelovanja strane podružnice ili stranog odvjetnika dopušten je priziv Vrhovnom sudu Republike Hrvatske u roku 8 dana od dana primitka rješenja.«

Članak 42.

(1) U članku 87. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

»(8) Uz zahtjev za upis povezivanja odvjetničkih ureda u Upisnik ugovora o povezivanju odvjetničkih ureda u slučaju povezivanja s inozemnim odvjetničkim uredom potrebno je priložiti izvadak iz odgovarajućeg registra za inozemni odvjetnički ured ne stariji od 3 mjeseca iz kojeg je vidljiv podatak o osobi ovlaštenoj za zastupanje.«

(2) Dosadašnji stavci 8., 9., 10. i 11. postaju stavci 9., 10., 11. i 12.

Članak 43.

(1) U članku 96. točki 6. riječ »oko« mijenja se riječima »privremenog zastupnika odnosno poslove«.

(2) U članku 96. točki 15. iza riječi »prakse« dodaje se tekst koji glasi: »ili ako teže povrijedi zakonske obveze prema odvjetniku zaposlenom kod njega kao poslodavca«.

(3) Članak 96. točka 20. mijenja se i glasi:

»(20) ako u roku od 30 dana po proteku roka iz dopisa kojim ga je sudac izvršenja pozvao na dobrovoljno plaćanje novčane kazne ili troškova disciplinskog postupka odnosno na ispunjenje druge obveze naložene izvršnom odlukom disciplinskih tijela Hrvatske odvjetničke komore, ne izvrši plaćanje novčane kazne ili troškova disciplinskog postupka naloženih mu izvršnom odlukom disciplinskih tijela Hrvatske odvjetničke komore ili ako ne ispuni drugu obvezu naloženu mu navedenom izvršnom odlukom disciplinskih tijela Hrvatske odvjetničke komore«.

(4) U članku 96. dodaju se nove točke 21. i 22. koje glase:

»21. ako ne izvršava obvezu stalnog stručnog usavršavanja sukladno pravilniku Komore kojim je regulirana obveza stalnog stručnog usavršavanja odvjetnika

22. ako u roku ne postupi po pozivu Komore za dostavu dokaza o tome da i nadalje ispunjava zakonske uvjete za obavljanje odvjetništva ili ako odbije sudjelovati u postupku provjere ispunjavanja zakonskih uvjeta za obavljanje odvjetništva«.

Članak 44.

U članku 99. stavku 3. iza riječi »lakše povrede« kao i iza riječi »teže povrede« dodaju se riječi »dužnosti i ugleda odvjetništva«.

Članak 45.

U članku 102. stavku 1. iza riječi »povredu« dodaju se riječi »dužnosti i ugleda odvjetništva«.

Članak 46.

(1) U članku 105. stavku 1. alineja 4. mijenja se i glasi:

» – ne proizlazi osnova sumnje o počinjenju lakše ili teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva«.

(2) Članak 105. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Obavijest o odbačaju disciplinske prijave, koja ne mora biti obrazložena, dostavit će se njezinu podnositelju i prijavljenom odvjetniku, ako je moguće zajedno s disciplinskom prijavom, kao i odvjetničkom zboru kojem pripada prijavljeni odvjetnik.«

Članak 47.

U članku 107. stavku 2. prije točke dodaje se tekst koji glasi: »i prijavljenom odvjetniku, kao i odvjetničkom zboru kojem pripada prijavljeni odvjetnik«.

Članak 48.

(1) U članku 109. stavku 1. riječ »saziva« mijenja se riječju »formira«.

(2) U članku 109. stavku 2. iza riječi »Disciplinsko vijeće« dodaje se tekst koji glasi: »može održati nejavnu sjednicu te na istoj donijeti odluku kojom se«.

Članak 49.

U članku 122. stavku 2. alineji 2. iza riječi »odvjetništva« dodaje se tekst koji glasi: »ili njezinu produljenju do pravomoćnosti presude«.

Članak 50.

(1) U članku 125. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Podnositelju prijave pismena se dostavljaju na adresu naznačenu u disciplinskoj prijavi odnosno na adresu koju je u postupku prijavio kao adresu za dostavu pismena. Ako dostava niti iz drugog pokušaja ne uspije na navedenoj adresi, dostava će se obaviti isticanjem pismena na oglasnoj ploči Disciplinskog suda u sjedištu Komore. Protekom roka od osam dana od dana isticanja na oglasnoj ploči, dostava će se smatrati urednom.«

(2) Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 51.

U članku 128. alineji 4. prije veznika »te« dodaje se tekst koji glasi: »posebnoj obvezi iz članka 122. stavka 2. alineje 3.«.

Članak 52.

U članku 132. stavku 2. prije veznika »te« dodaje se tekst koji glasi: »posebnoj obvezi iz članka 122. stavka 2. alineje 3.«.

Članak 53.

U članku 136. prije riječi »naknadi« dodaje se tekst koji glasi: »posebnoj obvezi iz članka 122. stavka 2. alineje 3.«.

Članak 54.

U članku 140. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Protiv presude Višeg disciplinskog suda kojom je odbijena žalba i potvrđena presuda Disciplinskog suda kojom je disciplinski okrivljenik proglašen krivim kao i protiv presude Višeg disciplinskog suda kojom je preinačena presuda Disciplinskog suda na način da je disciplinski okrivljenik proglašen krivim, dopušten je priziv Vrhovnom sudu Republike Hrvatske u roku od 15 dana od dana dostave presude Višeg disciplinskog suda.«.

Članak 55.

U članku 148. stavku 2. iza riječi »optužnice« dodaje se zarez i tekst koji glasi: »na pisanu pouku o pravima, donošenje presude na temelju sporazuma stranaka i na tonsko snimanje rasprave«.

Članak 56.

Članak 150. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ako disciplinski okrivljenik nije u roku od 30 dana po proteku roka iz dopisa kojim ga je sudac izvršenja pozvao na dobrovoljno plaćanje novčane kazne ili troškova disciplinskog postupka, a koji rok ne može biti kraći od 15 dana niti dulji od 30 dana, izvršio plaćanje novčane kazne ili troškova disciplinskog postupka koje je bio dužan platiti temeljem izvršne odluke disciplinskih tijela Hrvatske odvjetničke komore, ili ako nije ispunio drugu obvezu naloženu mu izvršnom odlukom disciplinskih tijela Hrvatske odvjetničke komore, sudac izvršenja će podnijeti disciplinsku prijavu Disciplinskom tužiteljstvu protiv disciplinskog okrivljenika zbog osnovane sumnje u počinjenje teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva iz članka 96. točka 20. ovog Statuta.«.

Članak 57.

Članak 151. mijenja se i glasi:

»Zastara disciplinskog progona te zastara izvršenja disciplinske mjere i troškova disciplinskog postupka regulirane su odredbama Zakona o odvjetništvu te se sukladno odredbama Zakona o odvjetništvu, koje određuju da se u disciplinskom postupku protiv odvjetnika na odgovarajući način primjenjuju odredbe kaznenog materijalnog i postupovnog zakonodavstva, ako nije drugačije određeno Statutom ili drugim općim aktom Komore donesenim sukladno Zakonu o odvjetništvu i Statutu, na pitanja o zastari disciplinskog progona te zastari izvršenja disciplinske mjere i troškova disciplinskog postupka koja nisu regulirana Zakonom o odvjetništvu primjenjuju odredbe kaznenog zakonodavstva.«.

Članak 58.

(1) Naslov glave XI. mijenja se i glasi: »ODVJETNIČKA AKADEMIJA HRVATSKE ODVJETNIČKE KOMORE«.

(2) U članku 152. riječi »Hrvatska odvjetnička akademija« mijenjaju se riječima »Odvjetnička akademija Hrvatske odvjetničke komore«.

Članak 59.

Iza članka 153. dodaje se novi članak 153. a i naslov glave iznad tog članka koji glase:

»XII. a ARBITRAŽNI SUD HRVATSKE ODVJETNIČKE KOMORE

Članak 153.a

Arbitražni sud Hrvatske odvjetničke komore djeluje pri Komori i njegovo djelovanje se uređuje posebnim pravilnikom koji donosi Upravni odbor.«.

Članak 60.

U članku 155. stavku 1. riječ »vlastitu« mijenja se riječju »vlastite«.

Članak 61.

Članak 159. mijenja se i glasi:

»(1) Komora određuje financijska sredstva potrebna za rad godišnjim Planom prihoda i rashoda, na osnovi predviđenih troškova za izvršenje zadaća iz javnih ovlasti Komore, Programa rada Komore, troškova potrebnih za rad tijela, radnih tijela i zaposlenika Komore, te drugih predvidivih troškova.

(2) Prihode i rashode Komora planira za svaku godinu u Planu prihoda i rashoda, koji donosi Skupština Komore polovinom godine za iduću godinu, a na temelju ostvarenih prihoda i rashoda iz prethodne godine.«.

Članak 62.

Članak 160. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Uz proračunske prihode, prihodi Komore su i:

1. novčane kazne izrečene u disciplinskim postupcima

2. naknade troškova disciplinskih postupaka

3. naknade troškova u postupcima za priznanje specijalnosti

4. naknade troškova predviđenih Pravilnikom o troškovima u postupku evidentiranja podružnica stranih odvjetničkih društava

5. naknade troškova predviđenih Pravilnikom o troškovima u postupku izdavanja suglasnosti u vezi osnivanja i promjena u odvjetničkim društvima

6. naknade troškova predviđenih Pravilima o utvrđivanju programa, postupka i načina provedbe ispita iz poznavanja pravnog poretka Republike Hrvatske

7. različiti izvanredni prihodi.«.

Članak 63.

(1) U članku 161. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Sredstvima Komore financira se:

1. promicanje, usklađivanje i zastupanje zajedničkih interesa članova Komore

2. promicanje i sudjelovanje u razvijanju sustava stalnog stručnog usavršavanja

3. obavljanje poslova i zadataka Komore, te izvršavanje javnih ovlasti

4. osiguravanje materijalno kadrovskih uvjeta za rad

5. ostale potrebe u skladu sa Zakonom, općim aktima i odlukama tijela Komore.«

(2) Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 64.

U članku 162. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Odluku o osobama ovlaštenim za raspolaganje novčanim sredstvima donosi Upravni odbor Komore.«

Članak 65.

Članak 163. mijenja se i glasi:

»Upravni odbor će posebnim pravilnikom utvrditi način i uvjete pohrane spisa i obvezu čuvanja istih, vodeći računa o specifičnostima arhivske građe Hrvatske odvjetničke komore, a u skladu s odredbama zakonskih i podzakonskih propisa koji reguliraju materiju o arhivskom gradivu i arhivima te upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva.«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 66.

(1) Disciplinski postupci koji su započeli prije stupanja na snagu ovih Izmjena i dopuna nastavit će se po odredbama Statuta koji je bio na snazi u vrijeme pokretanja disciplinskog postupka. Provođenje radnji pred Disciplinskim tužiteljstvom koje prethode pokretanju disciplinskih postupaka, kao i provođenje radnji u postupcima izvršenja izvršnih odluka donesenih u disciplinskim postupcima, a koje su započete prije stupanja na snagu ovih Izmjena i dopuna, nastaviti će se po odredbama ovih Izmjena i dopuna.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka u disciplinskim postupcima koji su pokrenuti prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu (»Narodne novine«, broj 126/21.) i koji nisu pravomoćno okončani, a u kojima nije nastupila zastara disciplinskog progona prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu (»Narodne novine«, broj 126/21.), sukladno odredbi članka 25. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu (»Narodne novine«, broj 126/21) u svezi s odredbom članka 76. Zakona o odvjetništvu (»Narodne novine«, broj 9/94., 117/08., 50/09., 75/09. i 18/11.) i odredbom članka 86. Kaznenog zakona (»Narodne novine«, broj: 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18., 126/19. i 84/21.) primjenjuju se odredbe o zastari disciplinskog progona te izvršenja disciplinske mjere i troškova disciplinskog postupka iz članka 22. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu (»Narodne novine«, broj 126/21.).

Članak 67.

Ove Izmjene i dopune Statuta Hrvatske odvjetničke komore stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 2635-2022-12 Zagreb, 9. srpnja 2022.

Predsjednik Hrvatske odvjetničke komore Josip Šurjak, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić