Baza je ažurirana 04.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

NN 79/2022 (8.7.2022.), Odluka o određivanju osjetljivih područja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1148

Na temelju članka 56. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 66/19. i 84/21.) i članka 30. stavaka 2. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. srpnja 2022. donijela

ODLUKU

O ODREĐIVANJU OSJETLJIVIH PODRUČJA

I.

Ovom Odlukom se određuju osjetljiva područja u Republici Hrvatskoj na vodnom području rijeke Dunav i jadranskom vodnom području.

Ovom Odlukom se ne određuju manje osjetljiva područja.

II.

Osjetljiva područja iz točke I. ove Odluke određena su sukladno kriterijima utvrđenima propisom iz članka 47. stavka 1. Zakona o vodama.

III.

Na osjetljiva područja iz točke I. ove Odluke primjenjuju se odgovarajuće odredbe propisa iz članka 70. stavka 4. Zakona o vodama.

IV.

Vodno područje rijeke Dunav je u cijelosti sliv osjetljivog područja.

Na sliv osjetljivog područja primjenjuju se na odgovarajući način sve odredbe koje se primjenjuju i na osjetljiva područja.

Na jadranskom vodnom području, sva područja određena kao eutrofna, područja namijenjena zahvaćanju vode za ljudsku potrošnju i zaštićena područja prirode čine osjetljivo područje.

V.

Sastavni dio ove Odluke su prilozi:

– Prilog I. Kartografski prikaz osjetljivih područja u Republici Hrvatskoj i

– Prilog II. Popis osjetljivih područja u Republici Hrvatskoj.

Kartografski prikaz iz stavka 1. podstavka 1. ove točke izrađen je u mjerilu 1:25.000 i pohranjuje se u digitalnom obliku u Hrvatskim vodama.

VI.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju osjetljivih područja (»Narodne novine«, br. 81/10. i 141/15.).

VII.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/330

Urbroj: 50301-05/14-22-4

Zagreb, 7. srpnja 2022.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG I.

KARTOGRAFSKI PRIKAZ OSJETLJIVIH PODRUČJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

PRILOG II.

POPIS OSJETLJIVIH PODRUČJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

 

Oznaka

ID

područja

Naziv područja

Kriterij određivanja osjetljivosti područja

Onečišćujuća tvar čije se ispuštanje ograničava

1.

41011000

Zapadna obala istarskog poluotoka

1

dušik, fosfor

2.

61011001

Medulinski zaljev

1

dušik, fosfor

3.

61011002

Zaljev Raša

1

dušik, fosfor

4.

41011003

Zaljev Pula

1

dušik, fosfor

5.

61011004

Osorski zaljev

1

dušik, fosfor

6.

61011005

Lošinjski kanal

1

dušik, fosfor

7.

61011006

Luka Mali Lošinj i uvala Artaturi

1

dušik, fosfor

8.

61011007

Ljubački i Ninski zaljev

1

dušik, fosfor

9.

61011008

Novigradsko more

1

dušik, fosfor

10.

61011009

dio Velebitskog kanala

1

dušik, fosfor

11.

61011010

Uvala Široka

1

dušik, fosfor

12.

61011011

Brguljski zaljev

1

dušik, fosfor

13.

41011012

Pašmanski kanal

1

dušik, fosfor

14.

41011013

Pirovački zaljev i

Murterski kanal

1

dušik, fosfor

15.

41011014

Šibenski kanal

1

dušik, fosfor

16.

61011015

Luka Peleš

1

dušik, fosfor

17.

61011016

Rogoznička luka

1

dušik, fosfor

18.

41011017

Trogirski zaljev

1

dušik, fosfor

19.

41011018

Kaštelanski zaljev

1

dušik, fosfor

20.

61011019

Starigradski zaljev

1

dušik, fosfor

21.

61011020

Luka Vrboska

1

dušik, fosfor

22.

61011021

Stonski kanal

1

dušik, fosfor

23.

41011022

Malostonski zaljev i

Malo more

1

dušik, fosfor

24.

61011023

Kanal Ježevica

1

dušik, fosfor

25.

61011024

Luka Budava

1

dušik, fosfor

26.

61011025

Karinsko more

1

dušik, fosfor

27.

61011026

Luka Grebaštica

1

dušik, fosfor

28.

61011027

Luka Slano

1

dušik, fosfor

29.

61011028

Luka Zaton

1

dušik, fosfor

30.

61011029

Luka Cavtat

1

dušik, fosfor

31.

61011030

Uvala Plomin

1

dušik, fosfor

32.

41011031

Bakarski zaljev

1

dušik, fosfor

33.

61011032

Supetarska i Kamporska draga

1

dušik, fosfor

34.

61011033

Barbatski kanal

1

dušik, fosfor

35.

61011034

Uvala Stara Novalja

1

dušik, fosfor

36.

61011035

Paški zaljev

1

dušik, fosfor

37.

61011036

Zaljev Pantera i luka

Soliščica

1

dušik, fosfor

38.

61011037

Zaljev Povlja

1

dušik, fosfor

39.

61011038

Uvala Milna

1

dušik, fosfor

40.

61011039

Zaljev Vela Luka

1

dušik, fosfor

41.

61011040

Luka Cres

1

dušik, fosfor

42.

61011041

Uvala Nečujam

1

dušik, fosfor

43.

61011042

Luka Sumartin

1

dušik, fosfor

44.

61011043

Uvala Pučišća

1

dušik, fosfor

45.

61011044

Viška luka

1

dušik, fosfor

46.

61011045

Uvala Brna

1

dušik, fosfor

47.

61011046

Uvala Sobra

1

dušik, fosfor

48.

61011047

Uvala Prklog

1

dušik, fosfor

49.

41011048

Omišaljski zaljev

1

dušik, fosfor

50.

61011049

Zaljev Soline

1

dušik, fosfor

51.

61011050

Puntarska draga

1

dušik, fosfor

52.

61011051

Luka Lovište

1

dušik, fosfor

53.

61011052

Uvala Šipanska Luka

1

dušik, fosfor

54.

61011053

Luka Gornji Molunat

1

dušik, fosfor

55.

51010940

NP Brijuni

2A

dušik, fosfor

56.

51002520

PP Telaščica

2A

dušik, fosfor

57.

51002523

NP Kornati

2A

dušik, fosfor

58.

51378015

NP Mljet

2A

dušik, fosfor

59.

51063664

PP Lastovsko otočje

2A

dušik, fosfor

60.

71005000

Jadranski sliv – kopneni dio

2B

dušik, fosfor

61.

71005001

Vransko jezero

2B

dušik, fosfor

62.

71005002

Akumulacija Ponikve

2B

dušik, fosfor

63.

71005003

Bašćanska dolina

2B

dušik, fosfor

64.

71005004

Izvori – Dobrinj –

Vrbničko polje

2B

dušik, fosfor

65.

71005005

Jezero Njivice

2B

dušik, fosfor

66.

71005006

Zdenci na Rabu

2B

dušik, fosfor

67.

71005007

Izvor Mlinica

2B

dušik, fosfor

68.

71005008

Izvor Pidoka

2B

dušik, fosfor

69.

71005009

Dole – Povljana

2B

dušik, fosfor

70.

71005010

Vrčići

2B

dušik, fosfor

71.

71005011

Žman

2B

dušik, fosfor

72.

71005012

Bol

2B

dušik, fosfor

73.

71005013

Dol

2B

dušik, fosfor

74.

71005014

Kotoruže, Garmica

2B

dušik, fosfor

75.

71005015

Libora, Vir, Novi Vir

2B

dušik, fosfor

76.

71005016

Korita, Komiža

2B

dušik, fosfor

77.

71005018

Prgovo – Duboka

2B

dušik, fosfor

78.

71005019

Babino polje

2B

dušik, fosfor

79.

71005020

Kozarica

2B

dušik, fosfor

80.

71005021

Sobra

2B

dušik, fosfor

81.

71005022

Blatsko polje

2B

dušik, fosfor

Sliv osjetljivog područja

A

41033000

Dunavski sliv

3

dušik, fosfor

 

 

 

Legenda:

ID područja: Identifikacijska oznaka područja u Registru zaštićenih područja – područja posebne zaštite voda, koji vode Hrvatske vode

Kriterij određivanja osjetljivosti područja:

 

1

Članak 65. stavak 1. točka 1. podtočka 1.2. Uredbe o standardu kakvoće voda (»Narodne novine«, broj 96/19.) – eutrofna/potencijalno eutrofna područja

2A

Članak 65. stavak 1. točka 3. Uredbe o standardu kakvoće voda (»Narodne novine«, broj 96/19.) – zaštićena područja prirode

2B

Članak 65. stavak 1. točka 3. Uredbe o standardu kakvoće voda (»Narodne novine«, broj 96/19.) – zaštićena područja zahvata vode za ljudsku potrošnju

3

Članak 65. stavak 1. (kao »pripadajuća područja«) Uredbe o standardu kakvoće voda (»Narodne novine«, broj 96/19.) – sliv osjetljivog područja.

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić