NN 76/2022 (4.7.2022.), Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1119

Na temelju članka 97. stavka 2. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 106/18., 121/19. i 144/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. srpnja 2022. donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O VISINI TROŠARINE NA ENERGENTE I ELEKTRIČNU ENERGIJU

Članak 1.

U Uredbi o visini trošarine na energente i električnu energiju (»Narodne novine«, br. 148/20., 28/22. i 64/22.), u članku 3. mijenjaju se visine trošarine u kunama na sljedeće predmete oporezivanja tako da glase:

» – Bezolovni motorni benzin 3.060,00 kn/1000 l

– Dizelsko gorivo 2.660,00 kn/1000 l.«.

Članak 2.

Visine trošarina iz članka 1. ove Uredbe primjenjuju se s danom stupanja na snagu ove Uredbe i određene su za razdoblje od 14 dana.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju (»Narodne novine«, broj 64/22.).

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-03/45

Urbroj: 50301-05/16-22-1

Zagreb, 4. srpnja 2022.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić