Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 61/2022 (1.6.2022.), Statut Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

886

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (»Narodne novine«, broj 151/04 i 116/21) i članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Upravno vijeće Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, na sjednici održanoj 13. svibnja 2022. godine, donijelo je

STATUT

NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Statutom Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjem tekstu: Centar) pobliže se ureduje naziv, sjedište, djelatnost, ustrojstvo Centra, ovlasti te druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Centra, sukladno Zakonu.

Članak 2.

Centar je javna ustanova.

Članak 3.

Osnivač Centra je Republika Hrvatska.

Prava i dužnosti osnivača Centra obavlja ministarstvo nadležno za obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 4.

Centar ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u sudski registar.

II. NAZIV, SJEDIŠTE, DJELATNOST

Članak 5.

Naziv Centra je Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Sjedište

Članak 6.

Sjedište Centra je u Zagrebu, Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 11.

Pečat i štambilj

Članak 7.

Centar ima pečat okruglog oblika promjera 30 mm koji sadrži naziv Centra i služi za redovno poslovanje Centra.

Članak 8.

Centar ima pečat s grbom Republike Hrvatske promjera 38 mm kojim se ovjeravaju javne isprave koje Centar izdaje na temelju zakona.

Članak 9.

Centar ima štambilj pravokutnog oblika koji sadrži naziv Centra te prostor za upisivanje evidencijskog broja i datum primitka pismena.

Članak 10.

Broj pečata i štambilja te način njihove uporabe uređuju se posebnom odlukom ravnatelja Centra.

Za čuvanje i pravilnu uporabu pečata i štambilja odgovoran je ravnatelj Centra i osoba koju ravnatelj ovlasti.

Djelatnost

Članak 11.

Centar obavlja poslove vanjskog vrednovanja u odgojno-obrazovnom sustavu Republike Hrvatske i poslove provođenja ispita temeljenih na nacionalnim standardima.

Centar obavlja sljedeće poslove:

– planira strategije i metodologiju provođenja ispita i vanjskog vrednovanja u obrazovanju,

– provodi znanstvenoistraživački rad u području edukacijskih mjerenja i vanjskog provjeravanja znanja, vještina i ostalih kompetencija,

– izrađuje banke zadataka, konstruira testove i ostale ispitne materijale,

– izrađuje i publicira ispitne kataloge i utvrđuje standarde vrednovanja znanja, vještina i ostalih kompetencija,

– izrađuje i publicira radne materijale i priručnike za pripremanje ispita,

– organizira i provodi sve vrste ispita temeljenih na nacionalnim standardima uključujući i državnu maturu,

– izdaje potvrde i svjedodžbe o položenim ispitima,

– surađuje i usklađuje rad s međunarodnim certifikacijskim centrima i organizacijama,

– organizira provođenje međunarodnih ispita i međunarodnih komparativnih analiza u obrazovanju,

– provodi vanjsko vrednovanje u osnovnim i srednjim školama te drugim ustanovama koje se bave profesionalnim obrazovanjem i usavršavanjem,

– analizira, statistički obrađuje i objavljuje rezultate ispita i vanjskog vrednovanja obrazovanja,

– na temelju evaluacijskih analiza daje prijedloge Ministarstvu za trajno unapređivanje kvalitete obrazovanja,

– provodi savjetodavni rad sa školama – pomaže školama u samovrednovanju i razvoju temeljenom na rezultatima standardiziranih testiranja,

– organizira seminare za nastavnike u području edukacijskih procjena, ocjenjivanja i vrednovanja napredovanja učenika,

– organizira seminare za vanjske suradnike Centra u procesu pripreme i provođenja ispita (predmetna povjerenstva, vanjski ocjenjivači, autori ispitnih zadataka itd.),

– razvija i održava informacijski sustav te tiska i objavljuje dokumente i publikacije iz područja vanjskog vrednovanja,

– obavlja druge poslove u svezi s provođenjem nacionalnih ispita i vanjskog vrednovanja u obrazovanju.

U obavljanju poslova iz stavka 2. podstavka 6. i 7. ovog članka Centar ima javne ovlasti.

Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za obrazovanje, određuje pravnu osobu u državnom vlasništvu za obavljanje poslova tiskanja, pakiranja, distribucije i povrata ispita državne mature.

Članak 12.

U obavljanju poslova iz svoje djelatnosti, osim poslova iz članka 11. stavka 2. podstavka 6. i 7. Centar surađuje sa znanstvenim, odgojno-obrazovnim i drugim srodnim ustanovama te fizičkim i pravnim osobama.

Članak 13.

O rezultatima svoga rada Centar izvješćuje Ministarstvo, Vladu Republike Hrvatske i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora, najmanje jedanput godišnje.

Centar pravodobno izvješćuje javnost o obavljanju svoje djelatnosti.

III. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 14.

Ustrojstvene jedinice Centra su sektori, službe i odjeli.

Sektori

Članak 15.

Za obavljanje poslova iz članka 11. Statuta u Centru se ustrojavaju sljedeći sektori:

– Sektor općih, pravnih i računovodstvenih poslova

– Sektor za istraživanje i vrednovanje.

Radom sektora rukovodi voditelj sektora.

Službe

Članak 16.

Službe se ustrojavaju radi obavljanja određenog dijela djelatnosti unutar sektora.

U Sektoru općih, pravnih i računovodstvenih poslova ustojavaju se sljedeće službe:

– Služba općih poslova

– Služba pravnih i računovodstvenih poslova.

U Sektoru za istraživanje i vrednovanje ustojavaju se sljedeće službe:

– Služba za provedbu i organizaciju državne mature

– Služba za istraživanje i razvoj

– Služba za međunarodno vrednovanje obrazovanja.

Radom službe rukovodi voditelj službe.

Odjeli

Članak 17.

Odjeli se ustrojavaju radi obavljanja određenog dijela djelatnosti unutar službe.

U Službi općih poslova Sektora općih, pravnih i računovodstevnih poslova ustojavaju se sljedeći odjeli:

– Odjel za administrativne poslove

– Odjel za izdavaštvo

– Odjel za svjedodžbe i kvalifikacije

– Odjel za informacijsko-računalne poslove.

U Službi pravnih i računovodstvenih poslova Sektora općih, pravnih i računovodstevnih poslova ustojavaju se sljedeći odjeli:

– Odjel za pravne poslove

– Odjel za računovodstvene poslove.

U Službi za provedbu i organizaciju državne mature Sektora za istraživanje i vrednovanje ustrojavaju se sljedeći odjeli:

– Odjel za predmetne koordinatore

– Odjel za organizaciju državne mature.

U Službi za istraživanje i razvoj Sektora za istraživanje i vrednovanje ustrojavaju se sljedeći odjeli:

– Odjel za nacionalne ispite

– Odjel za istraživanje.

Radom odjela rukovodi voditelj odjela.

Članak 18.

Upravno vijeće može osnivati i podružnice radi obavljanja djelatnosti, odnosno dijela djelatnosti Centra na određenom području Republike Hrvatske.

Podružnica nije pravna osoba te njenom djelatnošću i poslovanjem prava i obveze stječe Centar.

Ustrojstvo i ostala pitanja koja se odnose na rad podružnica uredit će se općim aktom Centra.

IV. UPRAVLJANJE CENTROM

Upravno vijeće

Članak 19.

Centrom upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima predsjednika i šest članova.

Članak 20.

Predsjednik i pet članova Upravnog vijeća Centra imenuju se iz reda istaknutih stručnjaka i znanstvenika iz područja odgoja i obrazovanja.

Jedan član Upravnog vijeća bira se u skladu s općim propisom kojim su uređeni radni odnosi.

Predsjednika i pet članova Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske iz reda istaknutih znanstvenika i stručnjaka, na prijedlog ministra nadležnog za obrazovanje, a na temelju javnog poziva koji objavljuje Ministarstvo.

Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

Članak 21.

Član Upravnog vijeća može sam zatražiti razrješenje.

Članove Upravnog vijeća osnivač može opozvati i imenovati nove članove.

Članak 22.

Ako se iz bilo kojeg razloga smanji broj članova Upravnog vijeća (osim člana Upravnog vijeća koji se bira iz reda radnika), Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za obrazovanje imenuje novog člana, a na temelju javnog poziva koji objavljuje Ministarstvo.

Mandat novoimenovanog člana Upravnog vijeća traje do isteka mandata na koji je bio imenovan raniji član.

Na dopunsko imenovanje članova Upravnog vijeća primjenjuju se odredbe članka 21. stavka 1. ovoga Statuta.

Upravno vijeće dužno je izvijestiti osnivača o potrebi imenovanja novoga člana u roku od 8 dana od dana saznanja.

Članak 23.

Upravno vijeće Centra:

– donosi statut Centra uz prethodnu suglasnost Ministarstva

– donosi opće akte Centra

– donosi program rada Centra kojim se detaljno uređuju aktivnosti i poslovi Centra za kalendarsku godinu

– utvrđuje plan razvoja Centra

– nadzire izvršenje programa rada Centra

– usvaja prijedlog financijskog plana Centra, dostavlja financijski plan Ministarstvu te usvaja konačni financijski plan ako je različit od dostavljenog

– usvaja polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana

– usvaja polugodišnje i godišnje financijske izvještaje na prijedlog ravnatelja najkasnije u roku od 30 dana od njihove predaje sukladno važećim propisima kojima je uređeno predavanje financijskih izvještaja u sustavu proračuna

– donosi Odluku o raspodjeli rezultata sukladno važećim propisima

– usvaja godišnje izvješće o radu i poslovanju Centra

– odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina i pokretne imovine Centra u skladu s ovim Statutom

– odlučuje o raspoređivanju dobiti Centra

– utvrđuje vrstu usluga koje Centar pruža uz naknadu te utvrduje visinu naknade za pružene usluge

– imenuje i razrješava ravnatelja Centra

– kao tijelo drugog stupnja odlučuje o pravima djelatnika iz radnog odnosa i u svezi s radom

– odlučuje o drugim pitanjima rada i poslovanja Centra u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima, statutom i drugim općima aktima Centra.

Članak 24.

O pitanjima iz svoje nadležnosti članovi Upravnog vijeća odlučuju na sjednicama.

Sjednice Upravnog vijeća saziva i njima predsjedava predsjednik Upravnog vijeća.

Upravno vijeće odlučuje javnim glasovanjem, i to većinom glasova ukupnog broja članova.

Na sjednicama Upravnog vijeća vodi se zapisnik.

Način rada Upravnog vijeća pobliže se ureduje Poslovnikom o radu Upravnog vijeća.

Članak 25.

Upravno vijeće može osnivati stalna ili povremena stručna tijela za obavljanje poslova određenih zakonom, za proučavanje pojedinih pitanja ili pripremanje pojedinih akata.

Tijela iz stavka 1. ovoga članka osnivaju se odlukom Upravnog vijeća kojom se utvrđuje sastav tijela, zadaće, način rada i dr.

Ravnatelj

Članak 26.

Poslovodni i stručni voditelj Centra je ravnatelj.

Ravnatelj zastupa i predstavlja Centar, vodi poslovanje i stručni rad Centra i odgovoran je za zakonitost rada Centra.

Članak 27.

Ravnatelj Centra:

– organizira i vodi rad i poslovanje Centra,

– predstavlja i zastupa Centar u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, pravnim osobama s javnim ovlastima te drugim osobama,

– poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Centra,

– predlaže Upravnom vijeću program rada i plan razvoja

– upućuje prijedlog financijskog plana Upravnom vijeću na usvajanje

– upućuje prijedlog polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju finacijskog plana Upravnom vijeću

– upućuje Upravnom vijeću na usvajanje polugodišnje i godišnje financijske izvještaje najkasnije u roku od 30 dana od njihove predaje sukladno važećim propisima kojima je uređeno predavanje financijskih izvještaja u sustavu proračuna

– podnosi Upravnom vijeću godišnje izvješće i izvješće o financijskom poslovanju,

– predlaže Upravnom vijeću donošenje, odnosno izmjene i dopune općih akata odnosno statuta,

– sudjeluje u radu Upravnog vijeća bez prava odlučivanja,

– sklapa ugovore o radu i kao tijelo prvog stupnja odlučuje o pravima djelatnika iz radnog odnosa i u svezi s radom,

– bira vanjske suradnike iz reda znanstvenika i stručnjaka za obavljanje pojedinih poslova u svezi s djelatnošću i poslovanjem Centra,

– obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 28.

Ravnatelj može, u granicama svojih ovlasti, pisanom punomoći ovlastiti drugu osobu u Centru ili izvan Centra za zastupanje Centra u pravnom prometu.

Članak 29.

Ravnatelj ne može bez posebne ovlasti Upravnog vijeća nastupati kao druga ugovorna strana i s ustanovom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za račun drugih osoba ili u ime i za račun drugih osoba.

Članak 30.

Za ravnatelja Centra može biti imenovana osoba koja ima završen najmanje diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, najmanje deset (10) godina radnog iskustva u obrazovanju ili u znanstvenoj djelatnosti u području odgoja i obrazovanja i aktivno poznaje jednan strani jezik u govoru i pismu.

Uz uvjete propisane Zakonom, ravnatelj mora ispunjavati i posebne uvjete: organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine, sposobnost strateškog planiranja, poznavanje suvremenih procesa u europskom obrazovanju, poznavanje metodologije i postupaka vrednovanja u obrazovanju.

Ravnatelja imenuje i razrješava Upravno vijeće Centra na način i u postupku utvrđenom Zakonom o ustanovama.

Ravnatelj Centra se imenuje na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Članak 31.

Ravnatelj Centra imenuje se na temelju javnog natječaja.

Odluku o raspisivanju javnog natječaja donosi Upravno vijeće.

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Centra i u »Narodnim novinama«.

Sadržaj natječaja mora biti sukladan zakonu i ovome Statutu.

Članak 32.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

Do imenovanja ravnatelja temeljem ponovnog natječaja, Upravno vijeće imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja, ali najduže do godinu dana.

Članak 33.

Ravnatelj može osnivati stručna tijela za izradu nacrta pojedinih akata ili za izradu prijedloga rješenja iz svojega djelokruga.

Članak 34.

Ravnatelj Centra može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan.

Upravno vijeće dužno je razriješiti ravnatelja:

– ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radu

– ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili općim propisima o radu dovode do prestanka radnog odnosa

– ako ravnatelj ne postupa sukladno propisima ili općim aktima Centra, ili neosnovano ne izvršava odluke tijela Centra ili postupa protivno njima

– ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Centru veću štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti Centra.

U slučaju razrješenja ravnatelja prije isteka mandata, Upravno vijeće imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja i u roku od 30 dana raspisati natječaj za imenovanje ravnatelja.

Pomoćnik ravnatelja

Članak 35.

Ravnatelj Centra ima pomoćnika.

Pomoćnik ravnatelja zamjenjuje ravnatelja u slučaju njegove privremene spriječenosti o čemu odluku donosi Upravno vijeće te ima sva prava, ovlasti i dužnosti ravnatelja dok ga zamjenjuje.

Pomoćnik ravnatelja pomaže ravnatelju u organizaciji i vođenju poslovanja i stručnog rada Centra te obavlja ostale poslove sukladno općim aktima Centra i ovlaštenju ravnatelja.

Za svoj rad pomoćnik ravnatelja odgovoran je ravnatelju Centra.

Članak 36.

Pomoćnika ravnatelja imenuje i razrješava Upravno vjeće na prijedlog ravnatelja Centra.

Za pomoćnika ravnatelja može biti imenovana osoba koja ima završen najmanje diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odgovarajuće struke i najmanje sedam (7) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u obrazovanju ili u znanstvenoj djelatnosti i aktivno poznaje jednan strani jezik u govoru i pismu.

Pomoćnik ravnatelja imenuje se na mandatno razdoblje od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Članak 37.

Pomoćnik ravnatelja može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan.

Upravno vijeće dužno je razriješiti pomoćnika ravnatelja:

1. ako pomoćnik ravnatelja sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radu,

2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili općim propisima o radu dovode do prestanka radnog odnosa,

3. ako pomoćnik ravnatelja ne postupa sukladno propisima ili općim aktima Centra, ili neosnovano ne izvršava odluke tijela Centra ili postupa protivno njima,

4. ako pomoćnik ravnatelja svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči ustanovi veću štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u u obavljanju djelatnosti Centra.

Razriješena osoba može odluku o razrješenju pobijati tužbom pred nadležnim sudom u roku od trideset dana od dana zaprimanja odluke o razrješenju ako smatra da nisu postojali razlozi za razrješenje iz stavka 2. ovog članka ili da je u postupku donošenja odluke o razrješenju došlo do povrede koja je značajno utjecala na ishod postupka.

Stručni savjet

Članak 38.

Stručni savjet je stručno tijelo Centra.

Stručni savjet:

– raspravlja o stručnim pitanjima rada Centra sukladno Zakonu, Statutu i drugim općim aktima Centra,

– daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge glede organizacije rada i uvjeta za razvitak djelatnosti Centra.

Članak 39.

Stručni savjet ima predsjednika i četiri člana: jednog člana iz reda stručnih djelatnika Centra i tri člana iz reda vanjskih suradnika.

Članovi Stručnog savjeta moraju imati doktorat znanosti. Predsjednik Stručnog savjeta je ravnatelj Centra.

Članove Stručnog savjeta imenuje Upravno vijeće Centra.

Članak 40.

Članove Stručnog savjeta imenuje i razrješava Upravno vijeće na prijedlog ministra nadležnog za obrazovanje, a na temelju javnog poziva.

Članovi Stručnog savjeta imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

Voditelji sektora

Članak 41.

Voditelj sektora vodi i organizira djelatnost sektora.

Za svoj rad voditelj sektora odgovoran je ravnatelju.

Poslovi i radne zadaće voditelja sektora pobliže se uređuju Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu.

Članak 42.

Za voditelja sektora može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete za višeg stručnog savjetnika sukladno Statutu.

Voditelji službi

Članak 43.

Voditelj službe vodi i organizira djelatnost službe.

Za svoj rad voditelj službe odgovoran je ravnatelju i voditelju sektora.

Poslovi i radne zadaće voditelja sektora pobliže se uređuju Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu.

Članak 44.

Za voditelja službe može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete za višeg stručnog savjetnika sukladno Statutu.

Voditelji odjela

Članak 45.

Voditelj odjela vodi i organizira djelatnost odjela.

Za svoj rad voditelj odjela odgovoran je ravnatelju, voditelju sektora i voditelju službe.

Poslovi i radne zadaće voditelja odjela pobliže se uređuju Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu.

Članak 46.

Za voditelja odjela može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete za višeg stručnog savjetnika sukladno Statutu.

Tajnik Centra

Članak 47.

Centar ima tajnika.

Poslovi i radne zadaće tajnika Centra pobliže se uređuju Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu.

Članak 48.

Za tajnika Centra može biti izabrana osoba koja ima završen najmanje diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravne struke, najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, aktivno poznaje jedan strani jezik u govoru i pismu i rad na računalu.

V. DJELATNICI CENTRA

Članak 49.

Stručne poslove u centru obavljaju viši stručni savjetnici – specijalisti, viši stručni savjetnici, stručni savjetnici i stručni suradnici.

Za višeg stručnog savjetnika – specijalista i višeg stručnog savjetnika može biti izabrana osoba koja ima završen najmanje diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odgovarajuće struke i najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u obrazovanju ili u znanstvenoj djelatnosti.

Za stručnog savjetnika može biti biti izabrana osoba koja ima završen najmanje diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odgovarajuće struke i najmanje tri (3) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u obrazovanju ili u znanstvenoj djelatnosti.

Za stručnog suradnika može biti izabrana osoba koja ima završen najmanje diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odgovarajuće struke i najmanje dvanaest (12) mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u obrazovanju ili u znanstvenoj djelatnosti.

Za višeg stručnog savjetnika – specijalista, višeg stručnog savjetnika, stručnog savjetnika odnosno stručnog suradnika može biti izabrana osoba koja osim općih i zakonom propisanih uvjeta, ispunjava i uvjete znanja jednog stranog jezika te napredno korištenje računala.

Članak 50.

Radna mjesta i broj izvršitelja za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih i pomoćnih poslova utvrđuju se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu.

VI. IMOVINA CENTRA

Članak 51.

Imovinu Centra čine sredstva za rad pribavljena od osnivača, sredstva stečena pružanjem usluga, koristi od prava intelektualnog vlasništva nastalih obavljanjem djelatnosti Centra ili sredstva pribavljena iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Ravnatelj Centra ima pravo poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun Centra u vrijednosti do 300.000,00 kuna.

Ravnatelju je potrebna suglasnost Upravnog vijeća za poduzimanje radnji čija je vrijednost veća od 300.000,00 kuna, suglasnost osnivača za poduzimanje radnji čija je vrijednost veća od 600.000,00 kuna odnosno suglasnost Vlade Republike Hrvatske za poduzimanje radnji čija je vrijednost veća od 3.000.000,00 kuna.

Članak 52.

Centar odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.

Za obveze Centra solidarno i neograničeno odgovara osnivač.

Članak 53.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Centar ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Centra.

VII. JAVNOST RADA

Članak 54.

Rad Centra je javan.

Centar obavještava javnost o obavljanju djelatnosti ili dijela djelatnosti:

– putem sredstava javnog priopćavanja,

– održavanjem i svakodnevnim ažuriranjem internetskih stranica,

– održavanjem stručnih skupova i savjetovanja,

– izdavanjem publikacija,

– na drugi primjeren način.

Članak 55.

Centar je dužan s obzirom na karakter svoje djelatnosti, pravodobno i na pogodan način obavještavati građane, pravne osobe i druge korisnike o uvjetima i načinu izvršavanja ispita i ostalih djelatnosti za koje je osnovan.

Centar je dužan u primjerenom roku dati svakom građaninu, pravnoj osobi i drugom korisniku, na njihov zahtjev, obavještenje o uvjetima i načinu pružanja svojih usluga i obavljanju poslova za koje je osnovan, te dati potrebne podatke i upute.

Podatke i obavijesti o radu i poslovanju Centra daje ravnatelj ili osoba koju on za to ovlasti.

Članak 56.

Upravno vijeće i ravnatelj dužni su u okviru svojih ovlasti davati mjerodavnim tijelima, na njihov zahtjev, određene podatke.

Članak 57.

Za javnost rada Centra odgovorni su Upravno vijeće i ravnatelj.

VIII. ZAŠTITA TAJNOSTI PODATAKA

Članak 58.

Podaci u svezi s provodenjem ispita i vanjskog vrednovanja u obrazovanju, a koji se odnose na banke zadataka, sadržaje nekorištenih testova i ostalih nekorištenih ispitnih materijala te ključeve za ocjenjivanje, smatraju se tajnima u skladu s propisima o tajnosti podataka.

Podaci na temelju kojih se utvrđuje identitet ispitanika smatraju se tajnima u skladu s propisima kojima se uređuje tajnost podataka.

Članak 59.

Na dokumentima koji sadrže tajne podatke označava se na vidljivom mjestu vrsta i stupanj tajnosti u skladu s propisima kojima se uređuje tajnost podataka.

Oznake tajnosti dokumenata koji sadrže tajne podatke imaju i svi njihovi prilozi.

Elektroničke baze podataka koje sadrže tajne podatke označavaju se vrstom i stupnjem tajnosti te se osiguravaju od neovlaštenog pristupa.

Prije priopćivanja i korištenja tajnih podataka daje se prethodno upozorenje o tajnosti koje ima istu važnost kao i pisano utvrđena vrsta tajne i stupanj tajnosti.

Službena zabilješka o tom priopćenju i korištenju sastavlja se i u pisanom obliku te se prilaže spisu predmeta koji sadrži tajne podatke.

Članak 60.

Ravnatelj Centra dužan je posebnom odlukom utvrditi vrstu, stupanj i trajanje tajnosti ispitnih materijala i ostalih tajnih podataka, odrediti posebne zaštitne mjere, kao i osobe koje će biti upoznate s tajnim podacima.

Ovlast iz ovoga članka izdaje se u pisanom obliku.

Članak 61.

O nastanku, priopćivanju, dostavi i uporabi podataka koji se smatraju tajnima vodi se poseban očevidnik.

Članak 62.

Ako tajni podatak nestane ili bude neovlašteno otkriven, ravnatelj je dužan odmah pokrenuti postupak za utvrđivanje okolnosti u kojima je došlo do nestanka, odnosno otkrivanja tajnog podatka, osigurava očuvanje tragova te poduzima mjere potrebne za otklanjanje mogućih štetnih posljedica i o tome izvješćuje Ministarstvo unutarnjih poslova i Upravno vijeće Centra.

IX. DUŽNOST ČUVANJA TAJNE

Članak 63.

Sukladno propisima kojima se uređuje tajnost podataka, svi koji dolaze u doticaj s povjerljivim materijalima dužni su čuvati tajnu, bez obzira na način saznanja tajnih podataka ili pribavljanja, odnosno stjecanja mogućnosti uvida u tajne podatke, a nedvojbeno je da se radi o tajnim podacima.

Mjere zaštite kao i postupak za zaštitu tajnih podataka obvezni su za svakog tko takav podatak koristi ili mu postane dostupan.

Obveza čuvanja tajnih podataka traje dok ravnatelj ne odredi da je prestala potreba za čuvanjem njegove tajnosti, a podatke koji se smatraju tajnima obveza čuvanja može prestati protekom roka od prestanka zaposlenja osobe kojoj su tajni podaci bili poznati i to za podatke koji su utvrđeni službenom tajnom – pet godina od dana prestanka zaposlenja u Centru.

X. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI CENTRA

Članak 64.

Opći akti Centra jesu:

– statut

– pravilnici

– poslovnici

– odluke.

Članak 65.

Opće akte, ovlaštena tijela donose u svezi sa:

– izvršenjem zakonskih, podzakonskih i drugih propisa

– izvršenjem odredbi ovoga Statuta

– uređivanjem odnosa u Centru.

Članak 66.

Inicijativu za donošenje općih akata ili njihovu izmjenu i dopunu može dati svaki djelatnik Centra.

Članak 67.

Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Centra.

Članak 68.

Opći akti u pravilu stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

Opći akti primjenjuju se s danom njihova stupanja na snagu ako aktom nije određen neki drugi dan početka primjene.

Statut i opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

Članak 69.

Opći akti Centra, osim Statuta, jesu:

– Pravilnik o radu

– Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu

– Pravilnik o zaštiti tajnosti podataka i ispitnog postupka

– Pravilnik o zaštiti na radu

– Pravilnik o zaštiti od požara

– Pravilnik o unutarnjem nadzoru

– drugi opći akti.

Članak 70.

Autentično tumačenje općih akata daje tijelo koje je akt donijelo.

Članak 71.

Centar osigurava uvid u opće akte svakom djelatniku, na njegov zahtjev.

Centar osigurava korisnicima usluga, na njihov zahtjev, uvid u opće akte kojima se uređuju pitanja u svezi s pružanjem usluga.

Članak 72.

Pojedinačne akte kojima se uređuju pojedina pitanja i prava djelatnika donosi Upravno vijeće ili ravnatelj.

Članak 73.

Na sjednicama kolegijalnih tijela vodi se zapisnik.

Zapisnik ima obilježje isprave kojom se potvrđuje rad i način rada pojedinog tijela iz stavka 1. ovoga članka.

Zapisnik mora sadržavati osnovne podatke o radu tijela na sjednici. U zapisnik se unose podaci o nazočnim i odsutnim članovima tijela i drugim osobama, dnevni red, odluke i zaključci, način odlučivanja, mjesto i vrijeme održavanja sjednice.

Zapisnik potpisuju predsjedavajući sjednice i zapisničar.

XI. PRIJELAZNE ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 74.

Opći akti Centra iz članka 69. ovoga Statuta donijet će se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Statuta.

Članak 75.

Nakon stupanja na snagu ovog Statuta i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu s radnicima zatečenima u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u Centru sklopit će se novi ugovori o radu.

Članak 76.

Radnici Centra koji na dan stupanja ovog Statuta na snagu imaju zasnovan radni odnos na neodređeno vrijeme na radnom mjestu stručnog suradnika, stručnog savjetnika odnosno višeg stručnog savjetnika, mogu nastaviti s radom u Centru na radnom mjestu stručnog suradnika, stručnog savjetnika odnosno višeg stručnog savjetnika.

Članak 77.

Ovaj Statut stupa na snagu nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva, osmoga dana od dana objave.

Klasa: 007-01/22-02/01

Urbroj: 437/10-22-1

Zagreb, 24. svibnja 2022.

Predsjednica

Upravnoga vijeća

Jasna Kudek Mirošević,

 

 

v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić