Baza je ažurirana 22.05.2024. 

zaključno sa NN 60/24

NN 56/2022 (18.5.2022.), Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za civilne stradalnike iz Domovinskog rata

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

793

Na temelju članka 42. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, broj 84/21) ministar hrvatskih branitelja donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZA CIVILNE STRADALNIKE IZ DOMOVINSKOG RATA

DIO PRVI UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se način ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba (u daljnjem tekstu: jednokratna novčana pomoć), razrađuju uvjeti za ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć, visina jednokratne novčane pomoći i drugo važno za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć iz članaka 40. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, broj 84/21), (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome propisu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Pojedini izrazi u smislu ovoga Pravilnika znače:

a) korisnik je osoba iz članka 40. Zakona koja ostvaruje pravo na jednokratnu novčanu pomoć ili je u postupku ostvarivanja toga prava, sukladno odredbama Zakona i ovoga Pravilnika.

b) zajedničko kućanstvo čine:

1. svaka zajednica osoba, bez obzira na srodstvo, koje zajedno stanuju na istoj adresi prebivališta u istom stambenom prostoru, zajedno privređuju i troše ostvarene prihode, te zajedno koriste pokretnine i nekretnine za podmirenje osnovnih životnih potreba

2. bračni drugovi (osim ako je pokrenut brakorazvodni postupak), neovisno o uvjetima iz podtočke 1. ove točke.

c) osnovne životne potrebe su prehrana, odjeća, osobna njega, kućanske potrepštine, grijanje i ostali režijski i drugi predviđeni i nepredviđeni troškovi i novčani izdaci, zdravstvene potrebe, korištenje stambenog prostora za stanovanje i zemljišta za vlastite i druge potrebe, koje nisu podmirene po osnovi drugog propisa.

d) jedinstveni režijski troškovi su troškovi stanovanja (troškovi najamnine, električne energije, grijanja, vode, odvodnje, komunalne naknade, TV pretplate i slično) koji glase na jednog člana kućanstva, a svi članovi njegova kućanstva sudjeluju dogovorno (u pravilu ovisno o svojim prihodima) u podmirenju istih.

e) novčani prihodi ostvareni u inozemstvu ili tuzemstvu od utjecaja na jednokratnu novčanu pomoć iz članka 40. Zakona su:

1. mjesečna neto plaća

2. naknada plaće

3. naknada za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

4. naknada na osnovi nezaposlenosti

5. mirovina, naknada mirovine, dodatak na mirovinu, zaštitni dodatak na mirovinu i nacionalna naknada za starije osobe

6. rodiljna i roditeljska potpora

7. naknada za rad u zatvoru/kaznionici

8. prihod od prodaje pokretnina i nekretnina

9. udomiteljska naknada

10. novčana naknada za vrijeme obrazovanja koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje

11. prihod od obavljanja samostalne djelatnosti

12. drugi porezu podložni prihodi prema dobiti odnosno dohotku koji je služio za osnovicu pri određivanju poreza.

f) teška akutna, teška kronična ili maligna bolest – bolest koja se nalazi na Popisu teških akutnih, teških kroničnih ili malignih bolesti, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Lista 1).

g) teška ozljeda – tjelesna ozljeda temeljem koje je osoba zadržana na bolničkom liječenju u najmanjem trajanju od pet dana neprekidno.

h) prirodne nepogode ili katastrofe zbog koje je nadležno tijelo donijelo odluku o proglašenju prirodne nepogode ili katastrofe kao i ostale iznenadne velike nesreća koje prekidaju normalno odvijanje života i uzrokuju štetu većeg opsega na stambenom objektu u kojem korisnik stanuje, u mjeri koja prelazi normalnu sposobnost korisnika da je sam otkloni bez pomoći.

DIO DRUGI NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ

POGLAVLJE I. POKRETANJE POSTUPKA I PRIBAVLJANJE DOKAZA

ODJELJAK A POKRETANJE POSTUPKA

Članak 4.

(1) Postupak za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć pokreće se na pisani zahtjev korisnika iz članka 40. Zakona odnosno njegovog zakonskog zastupnika, opunomoćenika ili skrbnika (Obrazac broj 1).

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se upravnom tijelu županije odnosno Grada Zagreba, nadležnom prema mjestu prebivališta.

(3) Pravo na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba zbog teške akutne, teške kronične, maligne bolesti korisnika te teške akutne, teške kronične, maligne bolesti članova uže obitelji korisnika koji žive u zajedničkom kućanstvu može se ostvariti ukoliko se zahtjev podnese za vrijeme trajanja te situacije.

(4) Pravo na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba zbog: teške ozljede korisnika nastale uslijed nesretnog slučaja, teške ozlijede članova uže obitelji korisnika koji žive u zajedničkog kućanstva nastale uslijed nesretnog slučaja, zbog prirodne nepogode ili katastrofe koja je prouzročila štetne posljedice za korisnika i članove njegova zajedničkog kućanstva i zbog smrti člana uže obitelji korisnika koji je s njime živio u zajedničkom kućanstvu može se ostvariti ukoliko se zahtjev podnese u roku od 30 dana od nastanka situacije.

ODJELJAK B DOKAZI KOJE JE DUŽAN DOSTAVITI KORISNIK

Članak 5.

(1) Korisnik je radi ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć, uz popunjeni i potpisani zahtjev, dužan priložiti:

a) Obrazac broj 2

b) Obrazac broj 3 (popunjen od strane korisnika i punoljetnih članova kućanstva)

c) preslika osobne iskaznice za sve osobe kojima je izdana, a koje su prijavljene na kućnom broju nekretnine na kojoj je prijavljeno prebivalište korisnika, a koje stanuju u njegovu stambenom prostoru

d) izvadak iz matice rođenih za korisnika i sve članove njegova kućanstva (ukoliko korisnik i članovi njegova kućanstva nisu upisani u nadležni Matični ured, a rođeni su u inozemstvu)

e) izvadak iz matice vjenčanih (ukoliko je brak sklopljen u inozemstvu, a nije upisan u nadležni Matični ured)

f) dokaz je li korisnik inozemne mirovine, za korisnika i sve članove kućanstva (izjava korisnika i članova kućanstva te potvrda banke u kojoj osoba prima inozemnu mirovinu ili isplatnog tijela, o visini ostvarene mirovine za prethodnu godinu ili prethodna tri mjeseca)

g) kupoprodajni ugovor, ukoliko je došlo do otuđenja motornih vozila ili nekretnina

h) pravomoćnu presudu o razvodu braka, ukoliko je brak korisnika razveden kada činjenica razvoda nije upisana u matici rođenih ili vjenčanih

i) ugovor o dodjeli stambenog prostora na korištenje, ukoliko korisnik i članovi njegova kućanstva stanuju u stambenom prostoru koje je u vlasništvu Republike Hrvatske, jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave, Grada Zagreba ili upravnog tijela te ugovor o najmu stambenog prostora ukoliko korisnik i članovi njegova kućanstva stanuju u stambenom prostoru fizičke osobe

j) potvrda liječnika primarne zdravstvene zaštite o teškoj akutnoj, teškoj kroničnoj ili malignoj bolesti zbog koje se podnosi zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć (ili u slučaju iz članka 17. stavka 2. točke b) ovoga Pravilnika) sa šifrom bolesti (MKB) i dijagnozom bolesti ispisanom na hrvatskom jeziku

k) presliku medicinske dokumentacije za tešku akutnu, tešku kroničnu ili malignu bolest (za koju se podnosi zahtjev ili u slučaju iz članka 14. stavka 2. točke b) ovoga Pravilnika) koja nije starija od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva te presliku medicinske dokumentacije za tešku ozljedu zbog koje se podnosi zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć odnosno otpusno pismo ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo trajanje bolničkog liječenja

l) rješenje o invalidnosti korisnika ili člana njegova kućanstva, u slučaju iz članka 14. stavka 2. točke a) ovog Pravilnika, od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ili Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (u slučaju priznate invalidnosti prema propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, dati izjavu)

m) dokaz o prirodnoj nepogodi ili katastrofi u situaciji iz članka 40. stavka 2. točke 3. Zakona (potvrda odnosno odluka nadležnog tijela)

n) račune o troškovima pogreba koji glase na podnositelja zahtjeva (u situaciji iz članka 40. stavka 2. točke 4. Zakona)

o) smrtni list (u situaciji iz članka 40. stavka 2. točke 4. Zakona i

p) preslika kartice tekućeg računa korisnika ili potvrda o broju tekućeg računa korisnika.

(2) Na zahtjev službene osobe korisnik je dužan dostaviti i druge dokaze i podatke o kojima službena osoba ne može imati saznanja, niti se mogu pribaviti službenim putem.

ODJELJAK C DOKAZI KOJI SE PRIBAVLJAJU PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

Članak 6.

(1) Službena osoba će u postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba pribaviti po službenoj dužnosti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kod javnopravnih tijela ili suda.

(2) Dokazi koje je dužna pribaviti službena osoba:

a) izvadak iz matice rođenih za korisnika i sve članove njegova kućanstva, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva

b) rješenje o statusu civilnog invalida iz Domovinskog rata (ako je korisnik osoba iz članka 40. stavka 1. točke a) Zakona) ili rješenje o statusu člana obitelji civilne osobe poginule, umrle ili nestale u Domovinskom ratu (ako je korisnik osoba iz članka 40. stavka 1. točke b) Zakona)

c) potvrda iz kaznene evidencije ministarstva nadležnog za pravosuđe da korisnik nije pravomoćnom sudskom presudom osuđena za kaznena djela iz članka 5. Zakona

d) uvjerenje da se protiv korisnika ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 5. Zakona od nadležnog općinskog suda prema mjestu prebivališta (ne starije od šest mjeseci)

e) potvrdu o prebivalištu za sve osobe koje su prijavljene na kućnom broju nekretnine na kojoj je prijavljeno prebivalište korisnika, a koje stanuju u njegovu stambenom prostoru kada nije moguće pribaviti njihovu osobnu iskaznicu ili iz drugog opravdanog razloga

f) dokazi o visini dohotka za korisnika i sve članove kućanstva starije od 15 godina života za prethodnu godinu ili prethodna tri mjeseca (verificirana potvrda o visini dohotka za korisnika i sve članove kućanstva starije od 15 godina života za prethodnu godinu ili prethodna tri mjeseca ili ako verificirana potvrda nije izdana: izjava korisnika i članova kućanstva o visini dohotka, potvrda poslodavca o isplaćenom dohotku, drugom dohotku, naknade s osnove bolovanja do 42 dana, ugovor o djelu, potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o primanju mirovine, naknade mirovine, dodataka na mirovinu, potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o primanju naknade s osnove nezaposlenosti, potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o primanju naknade s osnove bolovanja duljeg od 42 dana, rodiljne i roditeljske potpore i drugo)

g) očitovanje nadležne porezne uprave da li je evidentiran promet nekretnina za korisnika i sve članove kućanstva

h) dokaz je li korisnik primatelj novčanog primanja zbog nezaposlenosti (nadležan Hrvatski zavod za zapošljavanje)

i) izvadak iz zemljišne knjige o pravu vlasništva na nekretninama korisnika i svih članova njegova kućanstva, bez obzira na godine života (nadležan općinski sud, zemljišnoknjižni odjel ili digitalizirani podaci dostupni putem interneta)

j) izvadak iz knjige položenih ugovora za korisnika i sve članove kućanstva, bez obzira na godine života (nadležan općinski sud, zemljišnoknjižni odjel ili digitalizirani podaci dostupni putem interneta)

k) uvjerenje (posjedovni list) o pravu posjeda na nekretninama za korisnika i sve članove njegova kućanstva, bez obzira na godine života (nadležna Državna geodetska uprava, područni ured za katastar odnosno Gradski ured za katastar i geodetske poslove ili digitalizirani podaci dostupni putem interneta)

l) uvjerenje o identifikaciji određene čestice u slučajevima kada se ista nekretnina vodi pod različitim brojčanim oznakama u katastarskoj i zemljišnoknjižnoj evidenciji (nadležna Državna geodetska uprava, područni ured za katastar odnosno Gradski ured za katastar i geodetske poslove)

m) uvjerenje o vlasništvu i korištenju motornih vozila, za korisnika i sve punoljetne članove njegova kućanstva (stanica za tehnički pregled vozila)

n) dokaz jesu li korisnik i punoljetni članovi njegova kućanstva korisnici mirovine, mirovine sa zaštitnim dodatkom ili dodatkom na mirovinu ili nacionalne naknade za starije osobe te u kojem iznosu.

(3) Dokaze iz ovoga Pravilnika koje je potrebno pribaviti iz inozemstva, pribavit će službena osoba ukoliko ih dragovoljno ne pribavi korisnik.

Članak 7.

Službena osoba može zatražiti i druge dokaze, ukoliko dokazi propisani ovim Pravilnikom nisu dovoljni za rješavanje upravne stvari, kao što su dokazi o primljenoj pomoći za podmirenje osnovnih životnih potreba ostvarene po osnovi drugih propisa, dokazi koji su potrebni za utvrđivanje visine jednokratne novčane pomoći i drugi dokazi.

Članak 8.

Iznimno, ukoliko se u postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba, a u situaciji smrti člana uže obitelji korisnika koji je s njime živio u zajedničkom kućanstvu utvrdi da je korisnik već ostvario jednokratnu novčanu pomoć po drugoj situaciji u istoj kalendarskoj godini, umjesto svih dokaza iz članka 5. i članka 6. ovoga Pravilnika potrebno je pribaviti:

a) Obrazac broj 1

b) izjavu korisnika danu na zapisnik pri nadležnom prvostupanjskom tijelu o tome je li bilo promjena u sastavu kućanstva, imovini ili prihodima u odnosu na stanje utvrđeno u prethodnom postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć,

c) dokazi iz članka 5. i 6. ovoga Pravilnika za koje je propisano da ne smiju biti stariji od šest mjeseci (ukoliko su prikupljeni stariji),

d) dokazi kojima se dokazuje postojanje situacije iz članka 40. stavka 2. točke 4. Zakona.

POGLAVLJE II. UTVRĐIVANJE UVJETA I OKOLNOSTI O KOJIMA OVISI OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ

ODJELJAK A NAČIN UTVRĐIVANJA SASTAVA KUĆANSTVA

Članak 9.

(1) Članovi zajedničkog kućanstva utvrđuje se izjavom korisnika danom na zapisnik prvostupanjskom tijelu (Obrazac broj 2).

(2) Radi razjašnjenja bitnih okolnosti u vezi utvrđivanja sastava kućanstva može se provesti očevid.

(3) Zapisnik o očevidu mora sadržavati sve činjenice i izjave iz kojih se nesporno može utvrditi sastav kućanstva. Obrazac zapisnika o očevidu (Obrazac broj 4).

(4) Kod jednog stambenog prostora odvojeno kućanstvo može se utvrditi ako postoje najmanje jedna soba koju korisnik i članovi njegovog kućanstva koriste samostalno u odnosu na druge osobe koje koriste isti stambeni prostor.

(5) Kod dva i više stambena prostora koji se nalaze na istoj adresi prebivališta, može se utvrditi odvojeno kućanstvo ako postoji najmanje jedan stambeni prostor koji korisnik i članovi njegovog kućanstva koriste samostalno u odnosu na druge osobe koje koriste iste stambene prostore.

(6) Bez obzira na uvjete iz članka 3. točke b) ovoga Pravilnika i ovoga članka, smatra se da roditelji korisnika ne ulaze u sastav zajedničkog kućanstva, ako je to za korisnika povoljnije.

Članak 10.

(1) Sastav kućanstva utvrđuje se prema sastavu u trenutku podnošenja zahtjeva.

(2) Ako se u tijeku postupka, odnosno do donošenja rješenja, promijeni sastav kućanstva (zbog smrti, promjene prebivališta ili boravišta i sl.) sastav kućanstva se utvrđuje prema sastavu u trenutku donošenja rješenja.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, promjena sastava kućanstva utječe i na pravo i na visinu jednokratne novčane pomoći.

ODJELJAK B UTVRĐIVANJE ZAPREKA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZBOG NEMOGUĆNOSTI PODMIRENJA OSNOVNIH ŽIVOTNIH POTREBA

Članak 11.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ne može se ostvariti ako postoje zapreke iz članka 41. Zakona ili nisu ispunjeni drugi uvjeti određeni Zakonom i ovim Pravilnikom.

Članak 12.

(1) Nekretnine koje ne služe za podmirenje osnovnih životnih potreba predstavlja dodatni stambeni prostor, uz stambeni prostor koji je u vlasništvu ili suvlasništvu korisnika i članova njegovog kućanstva ako pojedinačna ili ukupna površina dodatnog stambenog prostora u vlasništvu, suvlasništvu ili izvanknjižnom vlasništvu ili suvlasništvu korisnika i članova njegova zajedničkog kućanstva iznosi više od 70 m².

(2) Kod izračuna dodatnog stambenog prostora iz stavka 1. ovoga članka ne ulazi:

a) stambeni prostor koji se nalazi na miniranom području bez obzira na površinu

b) dio kuće ili stana u vlasništvu ili suvlasništvu korisnika u kojem žive osobe za koje je utvrđeno da čine odvojeno kućanstvo

c) stambeni prostor oštećen u Domovinskom ratu, a nije obnovljen niti je korisnik ostvario pravo na obnovu prema propisima o obnovi, bez obzira na površinu i

d) stambeni prostor koji ne zadovoljava osnovne uvjete za korištenje tog prostora za stanovanje (napušteni, ruševni, nedovršeni i slični objekti), bez obzira na površinu.

(3) Činjenica iz stavka 2. točke a) ovoga članka utvrđuje se očitovanjem Hrvatskog centra za razminiranje.

(4) Činjenica iz stavka 2. točke c) ovoga članka utvrđuje se potvrdom nadležnog upravnog tijela županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na imovinsko-pravne poslove.

(5) Činjenica iz stavka 2. točke b) i d) ovoga članka utvrđuje se očevidom ili drugim dokaznim sredstvima.

Članak 13.

(1) Vlasništvo, korištenje, suvlasništvo ili sukorištenje stambenog prostora koje korisniku i članovima njegova kućanstva ne služe za podmirenje osnovnih životnih potreba ne predstavlja zapreku za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć ako stranka priloži dokaz o otuđenju, ali se prihod ostvaren od prodaje uzima kao prihod od utjecaja na pravo i visinu iznosa prava na jednokratnu novčanu pomoć.

(2) Vrijednost prodane nekretnine uzimat će se iz rješenja nadležne porezne uprave o razrezu poreza. Ako se nadležna porezna uprava očituje da nije izdala rješenje, uzimat će se u obzir iznos naveden u ugovoru o prodaji.

(3) Činjenica prodaje nekretnina, utvrdit će se pribavljanjem očitovanja zemljišnoknjižnog odjela nadležnog općinskog suda ili očitovanjem nadležne porezne uprave o činjenici prometa nekretnine.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka prihod ostvaren od prodaje nekretnine koja ne služi za podmirenje osnovnih životnih potreba ne uzima se kao prihod od utjecaja na pravo i visinu jednokratne novčane pomoći, ako stranka priloži dokaz o kupnji druge nekretnine koja služi za podmirenju osnovnih životnih potreba.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, u prihod od utjecaja na pravo i visinu jednokratne novčane pomoći ulazi samo razlika između prihoda od prodaje i cijene kupljene nekretnine, ako je ta cijena niža od prihoda od prodaje.

(6) Odredbe stavaka 4. i 5. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se i u slučaju prodaje nekretnine koja služi za podmirenje osnovnih životnih potreba.

Članak 14.

(1) Motorna vozila koja ne služe za podmirenje osnovnih životnih potreba su:

a) registrirani ili neregistrirani i odjavljeni osobni automobili mlađi od sedam godina

b) registrirana ili neregistrirana i odjavljena teretna motorna vozila (kamion, dostavno vozilo i slično) mlađa od 15 godina

c) registrirana ili neregistrirana i odjavljena kombinirana vozila (kombi) mlađa od 15 godina

d) registrirani ili neregistrirani i odjavljeni motocikli radnog obujma motora iznad 650 cm3 mlađi od 15 godina

e) registrirani ili neregistrirani i odjavljeni radni strojevi (kombajn, kopač rovova i slično) mlađi od 15 godina

f) registrirana ili neregistrirana i odjavljena radna vozila mlađa od 15 godina

g) registrirani ili neregistrirani i odjavljeni traktori mlađi od 15 godina

(2) Iznimno od stavka 1. točke a) ovoga članka zapreku za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć ne predstavljaju registrirani ili neregistrirani i odjavljeni osobni automobili bez obzira na starost:

a) ako je korisnik ili član njegova kućanstva invalid sa 100% tjelesnim oštećenjem ili

b) ako korisnik ili član njegova kućanstva boluje od teške akutne, teške kronične ili maligne bolesti s Liste broj 1. koja je sastavni dio ovog Pravilnika.

(3) Činjenica iz stavka 2. točke a) ovoga članka se dokazuje rješenjem nadležnog javnopravnog tijela ili nalazom i mišljenjem nadležnog tijela vještačenja kada nije propisano da se na temelju nalaza i mišljenja donosi rješenje.

(4) Činjenica iz stavka 2. točke b) ovoga članka se dokazuje potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite sa šifrom bolesti (MKB) i dijagnozom bolesti ispisanom na hrvatskom jeziku uz koju se prilaže medicinska dokumentacija ne starija od šest mjeseci.

Članak 15.

(1) Vlasništvo ili korištenje motornog vozila koje ne služi podmirenju osnovnih životnih potreba ne predstavlja zapreku za priznavanje prava ako stranka priloži dokaz o otuđenju na temelju pravnog posla ili dokaz o krađi nadležne Policijske uprave.

(2) Prodaja motornog vozila iz stavka 1. ovog članka se dokazuje kupoprodajnim ugovorom ili dokazom o promjeni vlasnika pri nadležnom tijelu.

(3) Prihod ostvaren od prodaje motornog vozila iz stavka 1. ovog članka, uzima se kao prihod od utjecaja na pravo i visinu jednokratne novčane pomoći.

(4) Vrijednost prodanog motornog vozila određuje se prema iznosu navedenom u ugovoru o prodaji.

(5) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, prihod ostvaren od prodaje motornog vozila iz stavka 1. ovog članka ne uzima se kao prihod od utjecaja na pravo i visinu jednokratne novčane pomoći ako stranka priloži dokaz o kupnji drugog motornog vozila koje služi za podmirenju osnovnih životnih potreba.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka, u prihod od utjecaja na pravo i visinu jednokratne novčane pomoći ulazi samo razlika između prihoda od prodaje i cijene kupljenog motornog vozila, ako je ta cijena niža od prihoda od prodaje.

(7) Odredbe stavaka 5. i 6. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se i u slučaju prodaje motornog vozila koje služi za podmirenje osnovnih životnih potreba.

POGLAVLJE III. KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE VISINE IZNOSA U KOJEM SE OSTVARUJE PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ

Članak 16.

(1) Visina iznosa jednokratne novčane pomoći određuju se ovisno o:

a) visini novčanih prihoda mjesečno po članu kućanstva u prethodnoj godini ili u razdoblju od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć

b) broju članova kućanstva, osim po situaciji iz članka 40. stavka 2. točke 4. Zakona

c) situacijama iz članka 40. stavka 2. Zakona

(2) Visina iznosa jednokratne novčane pomoći iz stavka 1. ovog članka određuju se prema tablici koja je sastavni dio ovoga Pravilnika (Tablica broj 1).

Članak 17.

Kod izračuna visine novčanih prihoda, uzet će se prihodi korisnika i svih članova zajedničkog kućanstva, ostvarenih u prethodnoj kalendarskoj godini ili u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva, ovisno o tome za koje se razdoblje korisnik opredijelio prilikom podnošenja zahtjeva.

Članak 18.

(1) Ako dva ili više korisnika koji žive u zajedničkom kućanstvu ispunjavaju uvjete za stjecanje prava na jednokratnu novčanu pomoć temeljem članka 40. stavka 2. Zakona zbog teške akutne, teške kronične ili maligne bolesti korisnika, te zbog teške akutne, teške kronične, maligne bolesti članova uže obitelji korisnika koji žive u zajedničkom kućanstvu, pravo na jednokratnu novčanu pomoć može ostvariti samo onaj korisnik koji ima tešku akutnu, teške kroničnu ili malignu bolest, sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Ako dva ili više korisnika koji žive u zajedničkom kućanstvu ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć temeljem članka 40. stavka 2. Zakona zbog teške ozljede korisnika nastale uslijed nesretnog slučaja, te zbog teške ozljede članova uže obitelji korisnika koji žive u zajedničkom kućanstvu nastale uslijed nesretnog slučaja, pravo na jednokratnu novčanu pomoć može ostvariti samo onaj korisnik koji je pretrpio tešku ozljedu nastalu uslijed nesretnog slučaja, sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

(3) Ako dva ili više korisnika koji žive u zajedničkom kućanstvu ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć temeljem iste osnove iz članka 40. stavka 2. točke 1., 3., 4. ili 5. Zakona pravo na jednokratnu novčanu pomoć može ostvariti samo jedan korisnik, a u slučaju više istovremenih zahtjeva, iznos jednokratne novčane pomoći im pripada u jednakim dijelovima, sukladno odredbama Zakona i ovoga Pravilnika.

Članak 19.

(1) U slučaju kada su istovremeno ispunjeni uvjeti za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć po osnovi više situacija iz članka 40. stavka 2. Zakona, pravo na jednokratnu novčanu pomoć može se ostvariti samo po osnovi jedne situacije po kojoj bi iznos jednokratne novčane pomoći bio viši.

(2) Iznimno, u slučaj kada su istovremeno ispunjeni uvjeti za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć po situaciji iz članka 40. stavka 2. Zakona točke 4. i po još jednoj situaciji iz članka 40. stavka 2. točke 1. ili 2. ili 3. ili 5. Zakona, pravo na jednokratnu novčanu pomoć može se priznati po obje situacije, ali ukupan iznos jednokratne novčane pomoći ne može biti viši od iznosa jedne proračunske osnovice.

DIO TREĆI OSTALO

Članak 20.

Nadležno upravno tijelo u županiji, odnosno Gradu Zagrebu vodi službenu evidenciju zahtjeva, rješenja i korisnika jednokratne novčane pomoći iz članka 40. Zakona.

Članak 21.

(1) Nadležno prvostupanjsko tijelo dostavlja ministarstvu nadležnom za branitelje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) cijeli spis predmeta i jedan primjerak preslike izvršnog rješenja o priznavanju prava na jednokratnu novčanu pomoć.

(2) Ministarstvo vodi službenu evidenciju o isplatama jednokratne novčane pomoći iz članka 40. Zakona.

Članak 22.

Sastavni dio ovoga Pravilnika su:

a) Obrazac broj 1 – Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba

b) Obrazac broj 2 – Izjava korisnika o sastavu kućanstva

c) Obrazac broj 3 – Izjava korisnika i članova njegova kućanstva o imovini i dohotku, te o dopuštenju da se izvrši uvid u sve podatke o njihovoj imovini i dohotku te ostalim ostvarenim prihodima

d) Obrazac broj 4 – Zapisnik o očevidu radi utvrđivanja sastava kućanstva

e) Lista broj 1 – Popis teških akutnih, teških kroničnih ili malignih bolesti

f) Tablica broj 1 – visine iznosa jednokratne novčane pomoći zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba

DIO ČETVRTI ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-02/5

Urbroj: 522-02/2-22-2

Zagreb, 21. ožujka 2022.

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, v. r.

Obrazac broj 1

Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba prema zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

 

 

 

 

Nadležno upravno tijelo u županiji, odnosno Gradu Zagrebu

Ime i prezime službene osobe _______ tel. službene osobe _______

ZAHTJEV

 

1.OSOBNI PODACI O KORISNIKU:

IME I PREZIME:

 

ADRESA PREBIVALIŠTA:

 

MJESTO I DRŽAVA ROĐENJA:

 

DATUM ROĐENJA:

 

OIB:

 

MBG:

 

BROJ TELEFONA/MOBITELA:

 

IME I PREZIME, PREBIVALIŠTE, BROJ TELEFONA KORISNIKOVA OPUNOMOĆENIKA/ZAKONSKOG ZASTUPNIKA/SKRBNIKA (ako on podnosi zahtjev)

 

2. PODNOSITELJ ZAHTJEVA:

a) civilni invalid iz Domovinskog rata

b) član obitelji civilne osobe poginule, umrle ili nestale u Domovinskom ratu

 

3.SITUACIJA PO OSNOVI KOJE SE PODNOSI ZAHTJEV ZA JEDNOKRTNU NOVČANU POMOĆ:

a) teška akutna, teška kronična ili maligna bolest korisnika ili teška ozljeda korisnika nastala uslijed nesretnog slučaja: ________________________(navesti bolest/ozljedu)

b) teška akutna, teška kronična ili maligna bolest člana uže obitelji korisnika koji žive u zajedničkom kućanstvu ili teška ozljeda članova uže obitelji korisnika koji žive u zajedničkom kućanstvu nastale uslijed nesretnog slučaja: __________________________________________(navesti bolest/ozljedu)

c) prirodna nepogoda ili katastrofa (požar, poplava, potres i sl.)

d) smrt člana uže obitelji korisnika koji je s njime živio u zajedničkom kućanstvu

e) novčani prihodi u prethodnoj kalendarskoj godini ili u razdoblju od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva u tekućoj godini, mjesečno po članu zajedničkog kućanstva iznose manje od 25% od utvrđene proračunske osnovice u RH

4. PODNOSITELJ ZAHTJEVA ILI ČLAN ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA PODNIO ILI OSTVARIO PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ PO OSNOVI DRUGOG PROPISA:

a) DA, po osnovi:

b) NE

5. VREMENSKO RAZDOBLJE ZA IZRAČUN PRIHODA:

a) prethodna godina

b) tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva

 

 

IZJAVA O SUGLASNOSTI

Dobrovoljno dajem svoje osobne podatke i podatke članova uže obitelji i kućanstva te privolu u smislu prikupljanja i obrade istih u navedenu svrhu.

 

U __________,

dana ________

_______________

 

 

potpis

 

 

Obrazac broj 2

Izjava korisnika o sastavu kućanstva

ZAPISNIK O IZJAVI STRANKE

sastavljen dana ____________, __________________________

Nadležno upravno tijelo u županiji, odnosno Gradu Zagrebu u postupku priznavanja prava na jednokratnu novčanu pomoć, koji se vodi kod ovoga upravnog tijela, a u svrhu priznavanja istoga prava, službena osoba ________________________________ uzima sljedeću izjavu:

Ja __________________________, OIB: __________________

upoznat sam sa posljedicama davanja lažne izjave, te izjavljujem da sastav moga kućanstva čine:

 

1. Ime i prezime:

OIB:

Prebivalište:

Datum i mjesto rođenja:

Srodstvo/odnos

2. Ime i prezime:

OIB:

Prebivalište:

Datum i mjesto rođenja:

Srodstvo/odnos

3. Ime i prezime:

OIB:

Prebivalište:

Datum i mjesto rođenja:

Srodstvo/odnos

4. Ime i prezime:

OIB:

Prebivalište:

Datum i mjesto rođenja:

Srodstvo/odnos

5. Ime i prezime:

OIB:

Prebivalište:

Datum i mjesto rođenja:

Srodstvo/odnos

6. Ime i prezime:

OIB:

Prebivalište:

Datum i mjesto rođenja:

Srodstvo/odnos

7. Ime i prezime:

OIB:

Prebivalište:

Datum i mjesto rođenja:

Srodstvo/odnos

8. Ime i prezime:

OIB:

Prebivalište:

Datum i mjesto rođenja:

Srodstvo/odnos

9. Ime i prezime:

OIB:

Prebivalište:

Datum i mjesto rođenja:

Srodstvo/odnos

 

 

Pročitao sam danu izjavu i na istu nemam – imam primjedbi i to: ____________________________________________________________________________________________________

 

Izjavu uzeo:

Stranka:

_____________________

___________________

(potpis službene osobe)

(potpis)

 

 

Obrazac broj 3

Izjava korisnika i članova njegova kućanstva o imovini i dohotku, te o dopuštenju da se izvrši uvid u sve podatke o njihovoj imovini i dohotku te ostalim ostvarenim prihodima

ZAPISNIK O IZJAVI STRANKE

sastavljen dana ____________, u __________________________________________________________________________

Nadležno upravno tijelo u županiji, odnosno Gradu Zagrebu u postupku priznavanja prava na jednokratnu novčanu pomoć, koji se vodi kod ovoga upravnog tijela, a u svrhu priznavanja istoga prava, službena osoba ______________________________________

uzima slijedeću izjavu:

Ja _________________, iz _________, OIB: ________________

upoznat sam sa posljedicama davanja lažne izjave, te izjavljujem kako jesam – nisam vlasnik ili korisnik motornog vozila, te jesam – nisam vlasnik, suvlasnik, korisnik ili sukorisnik nekretnina, na području Republike Hrvatske – u inozemstvu, koje mi ne služe za podmirenje osnovnih životnih potreba.

 

A) U vlasništvu, suvlasništvu, korištenju ili sukorištenju u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu imam:

1. stambeni prostor (površina i katastarska općina gdje se nalazi)

2. motorno vozilo

 

 

Jesam – nisam prodao nekretninu, te nisam – jesam prodao motorno vozilo i to

(navesti predmet ugovora o otuđenju, te datum sklapanja istog / istih)

 

B) NOVČANE PRIHODE u prethodnoj godini/razdoblju od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ostvario sam od:

1. prosječna mjesečna neto-plaća

a) NE

b) DA

Naziv i adresa pravnog subjekta gdje je plaća ostvarena

2. naknada plaće

a) NE

b) DA

3. naknada za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

a) NE

b) DA

4. naknada na osnovi nezaposlenosti

a) NE

b) DA

5. mirovina, naknada mirovine, dodatak na mirovinu, zaštitni dodatak na mirovinu, nacionalna naknada za starije osobe

a) NE

b) DA

6. rodiljna i roditeljska potpora

a) NE

b) DA

7. naknada za rad u zatvoru/kaznionici

a) NE

b) DA

8. prihod od prodaje pokretnina ili nekretnina

a) NE

b) DA

9. udomiteljska naknada

a) NE

b) DA

10. novčana naknada za vrijeme obrazovanja koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje

a) NE

b) DA

11. prihod od obavljanja samostalne djelatnosti:

a) NE

b) DA

12. drugi poreznu podložni prihodi prema dobiti odnosno dohotku koji je služio za osnovicu pri određivanju poreza

a) NE

b) DA

 

 

 

Upoznat sam s odredbom članka 86. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata prema kojoj je osoba koja je ostvarila pravo ili su joj isplaćena novčana primanja na koja nije imala pravo dužna nadoknaditi štetu za ostvareno nepripadajuće pravo, te izjavljujem da ću nadoknaditi štetu za ostvarenu jednokratnu novčanu pomoć koja mi ne pripada, odnosno vratit ću primljene iznose:

a) ako sam na osnovi netočnih podataka za koje sam znao ili morao znati da su netočni ili na drugi protupravni način ostvario pravo ili primanje po Zakonu koje mi ne pripada ili ostvario u većem opsegu nego što mi pripada

b) ako sam ostvario neko pravo ili primanje zbog toga što nisam prijavio nastale promjene koje utječu na gubitak ili opseg nekog prava, a znao sam ili morao znati za te promjene

c) ako sam primio novčane isplate u iznosu većem od onog koji mi je određen rješenjem nadležnog tijela uprave ili

d) ako nadležno upravno tijelo pravomoćnom odlukom utvrdi da su činjenice u ispravama na temelju kojih je ostvareno neko pravo ili status, neistinito potvrđene.

Prvostupanjskom i drugostupanjskom nadležnom tijelu, koje provodi postupak priznavanja prava na jednokratnu novčanu pomoć, dajem dopuštenje da izvrši uvid u sve podatke o mojoj imovini i dohotku i ostalim ostvarenim prihodima, te ukoliko to bude potrebno radi utvrđivanja sastava moga kućanstva, obavi očevid u svim prostorijama moga stambenog prostora.

Pročitao sam danu izjavu i na istu nemam – imam primjedbi i to: ____________________________________________________

 

Izjavu uzeo:

Stranka:

_____________________

___________________

(potpis službene osobe)

(potpis)

 

 

Obrazac broj 4

Zapisnik o očevidu radi utvrđivanja sastava kućanstva

 

 

 

 

Nadležno upravno tijelo u županiji odnosno gradu Zagrebu

KLASA: UP/I- _______________________________________

URBROJ: ___________________________________________

Mjesto i datum: ______________________________________

ZAPISNIK O OBAVLJENOM OČEVIDU

Sastavljen dana ____________ u ________________ u postupku priznavanja prava na jednokratnu novčanu pomoć, a radi utvrđivanja sastava kućanstva _________________________________.

(ime i prezime korisnika jednokratne novčane pomoći)

Započeto u ___________ sati.

Prisutni su:

1. voditelj postupka: ___________________________________

2. zapisničar: ________________________________________

3. korisnik: _________________________________________

Očevid se obavlja sukladno zaključku ovog upravnog tijela

KLASA: UP/I- ___________________,

URBROJ: ____________________ od __________________.

 

Ovim očevidom pregledan je stambeni prostor koji se sastoji od:

a) stana, površine _____ m2˛

b) kuće prizemnice s jednim ulazom, površine _____ m2˛

c) kuće prizemnice sa dva ili više ulaza, površine _____ m2˛

d) kuće na ____ etaže sa odvojenim ulazima i odvojenim kućanstvom, površine ___ m2˛

e) kuće na ____ etaže sa odvojenim ulazima ali se radi o zajednici kućanstva, površine____ m2˛

f) dvije kuće koje se nalaze na istoj adresi prebivališta, površine _____ m2˛

g) ostalo:

 

 

I. Očevidom je utvrđeno sljedeće:

 

1. u stambenom prostoru navedenom pod točkom _____ stanuju sljedeće osobe:

(ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, odnos/srodstvo)

2. stambeni prostor se sastoji od sljedećih prostorija:

3. Navesti koje prostorije iz točke 2. i na koji način koristi pojedina osoba iz točke 1.

4. Osobe koje stanuju u stambenom prostoru hranu pripremaju zajednički – odvojeno na način da:

5. Režijski i komunalni troškovi (priložiti preslik barem jednog računa):

a) struja

– računi glase na (ime i prezime):

– račune plaća/plaćaju (ime i prezime):

b) voda

– iz vlastitog izvora-gradskog priključka

– računi glase na (ime i prezime):

– račune plaća/plaćaju (ime i prezime):

c) grijanje

– drva – struja – plin

– računi glase na (ime i prezime):

– račune plaća/plaćaju (ime i prezime):

d) komunalna naknada

– računi glase na (ime i prezime):

– račune plaća/plaćaju (ime i prezime):

e) TV pretplata

– računi glase na (ime i prezime):

– račune plaća/plaćaju (ime i prezime):

f) telefonski priključak

– računi glase na (ime i prezime):

– račune plaća/plaćaju (ime i prezime):

 

 

 

II. Iz navedenog proizlazi da između osoba koje žive u istom stambenom prostoru

 

a) postoji zajedničko kućanstvo jer sve osobe koje koriste taj stambeni prostor zajedno:

– privređuju i troše ostvarene prihode

– koriste prostoriju/prostorije u stambenom prostoru

– koriste pokretnine i nekretnine za podmirenje osnovnih životnih potreba

– pripremaju hranu

– podmiruju režijske i komunalne troškove

b) postoji odvojeno kućanstvo jer korisnik (i članovi njegovog kućanstva) odvojeno u odnosu na druge osobe koje koriste taj stambene prostor:

– privređuju i troše ostvarene prihode

– koriste prostoriju/prostorije u stambenom prostoru

– koriste pokretnine i nekretnine za podmirenje osnovnih životnih potreba

– pripremaju hranu

– podmiruju režijske i komunalne troškove

 

 

IZJAVA DRUGIH OSOBA KOJE ČINE ODVOJENO KUĆANSTVO, A KORISTE ISTI STAMBENI PROSTOR KAO I KORISNIK

Ja, ________________________, OIB: ___________________ upoznat sam s posljedicama davanja lažne izjave, i izjavljujem da korisnik i članovi njegovog kućanstva čine odvojeno kućanstvo u odnosu na mene i druge osobe koje koriste isti stambeni prostor.

________________

(potpis davatelja izjave)

Ja, ________________________, OIB: ___________________ upoznat sam s posljedicama davanja lažne izjave, i izjavljujem da korisnik i članovi njegovog kućanstva čine odvojeno kućanstvo u odnosu na mene i druge osobe koje koriste isti stambeni prostor.

________________

(potpis davatelja izjave)

Korisnik je upoznat s utvrđenim činjenicama ovim očevidom, te u svezi s tim izjavljuje

a) da nema primjedbi

b) da ima sljedeće primjedbe _____________________________________________________________________________

Dovršeno u ___________ sati.

Stranka:

________

(potpis)

U ovaj zapisnik priloženo je: (fotografije stambenog prostora, preslike potvrda o plaćenim režijama i slično)

1. ________________________________________________

2. ________________________________________________

3. ________________________________________________

4. ________________________________________________

5. ________________________________________________

 

Zapisničar:

Službena osoba:

____________________

______________________

 

 

Lista broj 1

 

POPIS TEŠKIH AKUTNIH, TEŠKIH KRONIČNIH ILI MALIGNIH BOLESTI

 

Šifra

Bolest

 

 

NEOPLAZME

1

C00 – C14

Zloćudne novotvorevine usne, usta i ždrijela

2

C15

Zloćudna novotvorina jednjaka

3

C16

Zloćudna novotvorina želuca

4

C17

Zloćudna novotvorina tankoga crijeva

5

C18, C19, C20

Zloćudna novotvorina debeloga crijeva (kolona) (rektuma)

6

C21

Zloćudna novotvorina čmara (anusa) i analnog kanala

7

C22

Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova

8

C23

Zloćudna novotvorina žučnog mjehura

9

C24

Zloćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih dijelova bilijarnoga trakta

10

C32

Zloćudna novotvorina grkljana (larinksa)

11

C33

Zloćudna novotvorina dušnika (traheje)

12

C34

Zloćudna novotvorina dušnica (bronha) i pluća

13

C40

Zloćudna novotvorina kostiju i zglobova hrskavice udova

14

C43

Zloćudni melanom kože

15

C44

Ostale zloćudne novotvorine kože

16

C46

Kaposijev sarkom

17

C50

Zloćudna novotvorina dojke

18

C51

Zloćudna novotvorina stidnice (vulve)

19

C53

Zloćudna novotvorina vrata maternice (cerviksa)

20

C56

Zloćudna novotvorina jajnika (ovarija)

21

C57

Zloćudna novotvorina ostalih i nespecificiranihženskih spolnih organa

22

C60

Zloćudna novotvorina spolnog uda (penisa)

23

C61

Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate)

24

C62

Zloćudna novotvorina sjemenika (testisa)

25

C63

Zloćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih muških spolnih organa

26

C64

Zloćudna novotvorina bubrega, osim bubrežne zdjelice

27

C65

Zloćudna novotvorina bubrežne zdjelice

28

C66

Zloćudna novotvorina mokraćovoda (uretera)

29

C67

Zloćudna novotvorina mokraćnoga mjehura

30

C70

Zloćudna novotvorina moždanih ovojnica (meningi)

31

C71

Zloćudna novotvorina mozga

32

C72

Zloćudna novotvorina kralježnične moždine, moždanih živaca i ostalih dijelova središnjeg živčanog sustava

33

C75

Zloćudna novotvorina ostalih endokrinih žlijezda i srodnih struktura

34

C80

Zloćudna novotvorina bez specificiranog sijela

35

C81

Hodgkinova bolest

36

C82

Non Hodgkin limfomi

37

C88

Zloćudne imunoproliferativne bolesti

38

C90

Multipli mijelom i zloćudne plazmocitne novotvor.

39

C91

Limfatična leukemija

40

C92

Mijeloična leukemija

41

D02

Karcinom in situ srednjeg uha i dišnog sustava

42

D04

Karcinom in situ kože

43

D06

Karcinom in situ vrata maternice (cerviksa uterusa)

44

D25

Lejomiom maternice

45

D27

Dobroćudna novotvorina jajnika (ovarija)

46

D30

Dobroćudna novotvorina mokraćnih organa

47

D33

Dobroćudna novotvorina mozga i ostalih dijelova središnjeg živčanog sustava

 

 

ENDOKRINE, NUTRICIJSKE I METABOLIČKE BOLESTI

48

E10

Dijabetes melitus

 

 

DUŠEVNI POREMEĆAJI I POREMEĆAJI PONAŠANJA

49

F00

Demencija kod Alzheimerove bolesti

50

F20

Shizofrenija

 

 

BOLESTI ŽIVČANOG SUSTAVA

51

G35

Multipla skleroza

52

G82

Paraplegija i tetraplegija

53

G12.2

ALS- amiotrofična lateralna skleroza

 

 

BOLESTI KRVOŽILNOG SUSTAVA

54

H I01

Reumatska groznica sa srčanom bolesti

55

I07

Reumatske bolesti trikuspidalne valvule

56

I09

Ostale reumatske bolesti srca

57

I21

Akutni infarkt miokarda

58

I25

Kronična ishemična bolest srca

59

I26

Plućna embolija

60

I30

Akutni perikarditis

61

I35

Nereumatske bolesti aortne valvule

62

I38

Endokarditis, valvula nespecificirana

63

I40

Akutni miokarditis

64

I43

Kardiomiopatija kod bolesti svrstanih drugamo

65

I44

Atrioventrikularni blok i blok lijeve grane

66

I50

Insuficijencija srca

67

I60

Subarahnoidalno krvarenje

68

I61.2

Intracerebralno krvarenje u hemisferi, nespecificirano

69

I63

Cerebralni infarkt

70

I64

Inzult, nespecificiran kao krvarenje ili infarkt

71

I81

Tromboza vene porte

72

I82

Ostale embolije i tromboze vena

73

I85

Varikoziteti jednjaka

74

K50.9

Crohnova bolest, nespecificirana

75

K51.0

Ulcerozni (kronicni) enterokolitis

 

 

 

Tablica broj 1

 

Broj članova kućanstva

samac

2 člana

3 člana

4 člana

5 i više članova

mjesečni prihod po članu kućanstva

<498,9 kn

498,9 – 831,5 kn

<498,9 kn

498,9 – 831,5 kn

<498,9 kn

498,9 – 831,5 kn

<498,9 kn

498,9 – 831,5 kn

<498,9 kn

498,9 – 831,5 kn

Čl. 40. st. 2. Zakona

točka 1.

2660,8

2328,2

2827,1

2494,5

2993,4

2660,8

3159,7

2827,1

3326

2993,4

točka 2.

2328,2

1995,6

2494,5

2161,9

2660,8

2328,2

2827,1

2494,5

2993,4

2660,8

točka 3.

1995,6

1663

2161,9

1829,3

2328,2

1995,6

2494,5

2161,9

2660,8

2328,2

točka 4.

1663

1330,4

1663

1330,4

1663

1330,4

1663

1330,4

1663

1330,4

točka 5.

1330,4

997,8

1496,7

1164,1

1663

1330,4

1829,3

1496,7

1995,6

1663

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić