Baza je ažurirana 02.10.2023. 

zaključno sa NN 113/23

NN 56/2022 (18.5.2022.), Pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka

Ministarstvo financija

790

Na temelju članka 34. stavka 4. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 106/18., 121/19. i 144/21.), članka 20. stavka 4. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (»Narodne novine«, br. 72/13., 121/19. i 22/20.) i članka 33. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (»Narodne novine«, br. 15/13., 108/13., 115/16., 127/17. i 121/19.), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O PODNOŠENJU TROŠARINSKIH OBRAZACA I OBRAZACA POSEBNIH POREZA UPORABOM SUSTAVA ELEKTRONIČKE RAZMJENE PODATAKA

Temeljne odredbe

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju izvješća, porezne prijave, obrasci i podnesci koje trošarinski obveznici, porezni obveznici posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića te posebnog poreza na motorna vozila obvezno podnose uporabom sustava elektroničke razmjene podataka te uvjeti i način ostvarivanja elektroničkog prijenosa podataka i elektroničke komunikacije s Ministarstvom financija, Carinskom upravom (u daljnjem tekstu: Carinska uprava).

(2) U smislu ovoga Pravilnika trošarinskim obveznikom, poreznim obveznikom posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića te posebnog poreza na motorna vozila (u daljnjem tekstu: trošarinski i porezni obveznici) smatra se osoba koja je, sukladno Zakonu o trošarinama, Zakonu o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića i Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila, u obvezi plaćanja trošarine, odnosno koja je obveznik plaćanja posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića te posebnog poreza na motorna vozila, kao i bilo koja osoba koja je prema tim propisima obvezna podnositi propisane obrasce.

Članak 2.

(1) Sukladno ovome Pravilniku trošarinski i porezni obveznici podnose izvješća, porezne prijave, obrasce, podneske i druge podatke bitne za oporezivanje (u daljnjem tekstu: trošarinski obrasci i obrasci posebnih poreza) uporabom sustava elektroničke razmjene podataka.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, trošarinski obrasci i obrasci posebnih poreza mogu se s pravno obvezujućim učinkom podnijeti isključivo uporabom sustava elektroničke razmjene podataka i pod uvjetima propisanim za uporabu sustava elektroničke razmjene podataka.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, trošarinski obrasci i obrasci posebnih poreza mogu se s pravno obvezujućim učinkom podnijeti u papirnatom obliku na temelju posebne odluke ministra financija ako je zbog nastupa nepredviđenih okolnosti ili više sile elektronička komunikacija s Carinskom upravom trajnije onemogućena.

(4) Odluka iz stavka 3. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Carinske uprave.

Članak 3.

(1) Trošarinski i porezni obveznici podnose trošarinske obrasce i obrasce posebnih poreza elektroničkim putem korištenjem elektroničkog servisa Carinske uprave e-Carina, i to aplikativnog podsustava e-Trošarine.

(2) Carinska uprava na svojim mrežnim stranicama objavljuje:

1. tehničke preduvjete za potrebe elektroničke komunikacije s Carinskom upravom te pravila uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Carinske uprave (e-Carina)

2. korisničke upute, tehničku dokumentaciju i specifikacije za primjenu i korištenje aplikativnog podsustava e-Trošarine.

(3) Trošarinski i porezni obveznici dužni su:

1. osigurati ispunjenje objavljenih tehničkih preduvjeta iz stavka 2. točke 1. ovoga članka i

2. poštivati i primjenjivati Pravila uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Carinske uprave (e-Carina) iz stavka 2. točke 1. ovoga članka i

3. koristiti aplikativni podsustav e-Trošarine sukladno korisničkim uputama, tehničkoj dokumentaciji i specifikacijama iz stavka 2. točke 2. ovoga članka koje donosi i/ili odobrava Carinska uprava te koje imaju obvezujuću snagu.

Trošarinski obrasci i obrasci posebnih poreza

Članak 4.

(1) Trošarinski i porezni obveznici obvezni su podnositi trošarinske obrasce i obrasce posebnih poreza iz Priloga 1 ovoga Pravilnika elektroničkim putem, korištenjem elektroničkog servisa Carinske uprave e-Carina, aplikativnog podsustava e-Trošarine.

(2) Obveza iz stavka 1. ovoga članka se ne primjenjuje na malog proizvođača vina iz članka 78. Zakona o trošarinama i malog proizvođača jakih alkoholnih pića iz članka 80. Zakona o trošarinama.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, osim uporabom sustava elektroničke razmjene podataka Obrazac P-MPC – Podaci o prijavljenim maloprodajnim cijenama za marku duhanskih prerađevina (Prilog 46 Pravilnika o trošarinama) može se podnijeti i u papirnatom obliku ako se primjenjuje rok od dva radna dana za prijavu povećanja maloprodajne cijene na cigarete.

(4) Prilozi koji se obvezno podnose uz trošarinske obrasce i obrasce posebnih poreza (u daljnjem tekstu: obvezni prilozi) podnose se na način iz stavka 1. ovoga članka, kao datoteka podataka – privitak uz elektronički trošarinski obrazac i obrazac posebnih poreza.

(5) Za točnost i potpunost podataka dostavljenih Carinskoj upravi na način iz stavka 1. ovoga članka odgovoran je trošarinski i porezni obveznik koji primjenom elektroničkih sredstava popunjava i potpisuje naprednim elektroničkim potpisom elektronički trošarinski obrazac i obrazac posebnih poreza te obvezne priloge.

(6) Potpisivanjem elektroničkog trošarinskog obrasca i obrasca posebnog poreza naprednim elektroničkim potpisom, trošarinski i porezni obveznik jamči istovjetnost dokumentacije koja je priložena uz elektronički trošarinski obrazac i obrazac posebnog poreza kao privitak s izvornom dokumentacijom.

Članak 5.

(1) Iznimno od odredbe članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika, fizičke osobe obveznici posebnog poreza na motorna vozila mogu u svoje ime podnijeti poreznu prijavu za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila putem sustava e-Građani:

1. temeljem unosa ili uvoza motornog vozila za vlastite potrebe, uključujući i prenamjenu motornog vozila i

2. uz obvezni odabir utvrđivanja porezne obveze isključivo primjenom tablice s postotcima ostataka vrijednosti ovisno o razdoblju od prve registracije motornog vozila (Tablica 1 Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila).

(2) Temeljem podnesene porezne prijave iz stavka 1. ovoga članka donosi se porezno rješenje koje se potpisuje naprednim elektroničkim potpisom i dostavlja putem sustava e-Građani.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika u odnosu na primjenu sustava e-Trošarine odgovarajuće se primjenjuju na postupanja u primjeni ovoga članka.

Uporaba elektroničkog potpisa

Članak 6.

(1) Prije slanja trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika trošarinski i porezni obveznici moraju naprednim elektroničkim potpisom potpisati elektronički trošarinski obrazac i obrazac posebnog poreza. Prilikom slanja trošarinski i porezni obveznik uz elektronički trošarinski obrazac i obrazac posebnog poreza prilaže kao privitak datoteku podataka koja sadrži obvezne priloge uz takav obrazac.

(2) Posebnosti uporabe elektroničkog potpisa uređuju se pravilima uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Carinske uprave (e-Carina).

Ispravak elektroničkih trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza

Članak 7.

(1) Ispravke trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika trošarinski i porezni obveznik podnosi elektroničkim putem, korištenjem elektroničkog servisa Carinske uprave e-Carina, aplikativnog podsustava e-Trošarine, u obliku elektroničkog obrasca.

(2) Ispravci trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza obvezno sadrže oznaku da se radi o ispravku obrasca.

(3) Uz ispravak trošarinskog obrasca i obrasca posebnog poreza, trošarinski i porezni obveznik priloge podnosi kao datoteku podataka elektroničkim putem, korištenjem elektroničkog servisa Carinske uprave e-Carina, aplikativnog podsustava e-Trošarine.

(4) Trošarinski i porezni obveznik dužan je naprednim elektroničkim potpisom potpisati elektronički obrazac ispravka trošarinskog obrazaca i obrazaca posebnog poreza.

Zastupanje trošarinskih i poreznih obveznika

Članak 8.

(1) Trošarinski i porezni obveznik može ovlastiti osobu koja posjeduje kvalificirani certifikat kojim se potvrđuje napredni elektronički potpis da u njegovo ime i za njegov račun popunjava i potpisuje naprednim elektroničkim potpisom trošarinske obrasce i obrasce posebnih poreza te njihove ispravke.

(2) Postupak opunomoćivanja i opoziva punomoći iz stavka 1. ovoga članka provodi se uporabom sustava elektroničke razmjene podataka, i to korištenjem aplikacije za G2B administraciju gospodarstvenika (u daljnjem tekstu: G2B servis Carinske uprave), modula »Zastupstva« tako da:

1. opunomoćitelj i opunomoćenik koji su registrirani u G2B servisu Carinske uprave iniciraju i provedu postupak opunomoćenja i opoziva punomoći (kreiraju, usuglase, potvrde, ukinu i ažuriraju podatke o zastupanju) ili

2. opunomoćenik koji je registriran u G2B servisu Carinske uprave temeljem pisane punomoći opunomoćitelja kreira i administrira podatke o zastupanju te priloži pisanu punomoć.

(3) Ako opunomoćitelj koji nije registriran u G2B servisu Carinske uprave opozove punomoć, opunomoćenik je dužan odmah i na odgovarajući način u G2B servisu Carinske uprave administrirati podatke o zastupanju (temeljem opoziva ukinuti zastupstvo). Ako se pisana izjava o opozivu punomoći preda carinskom uredu ili ako opunomoćitelj usmeno izjavi na zapisnik službenoj osobi carinskog ureda da danu punomoć opoziva, nadležni carinski ured je dužan pisano zatražiti od ustrojstvene jedinice Carinske uprave, Središnjeg ureda koja je nadležna za operativnu komunikaciju i podršku (Helpdesk) provedbu opoziva punomoći (ukidanje zastupstva) u G2B servisu Carinske uprave. Helpdesk će na zahtjev nadležnog carinskog ureda provesti opoziv punomoći i ukinuti zastupstvo u G2B servisu Carinske uprave.

(4) Trošarinski i porezni obveznik (opunomoćitelj) i opunomoćenik odgovorni su za točnost, potpunost i ažurnost podatka o zastupanju iskazanih uporabom sustava elektroničke razmjene podataka.

(5) Trošarinski i porezni obveznik odgovoran je za točnost i potpunost podataka iskazanih u trošarinskim obrascima i obrascima posebnih poreza koje Carinskoj upravi elektroničkim putem dostavlja ovlaštena osoba iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Trošarinski i porezni obveznik i opunomoćenik su dužni koristiti G2B servis Carinske uprave sukladno korisničkim uputama, tehničkoj dokumentaciji i specifikacijama koje donosi i/ili odobrava Carinska uprava.

Posebnosti provedbe poreznog postupka

Članak 9.

(1) Carinska uprava je dužna bez odgode elektroničkim putem pošiljatelju potvrditi primitak elektroničkog trošarinskog obrasca i obrasca posebnog poreza te ispravak tih obrazaca.

(2) Carinska uprava je dužna bez odgode elektroničkim putem pošiljatelja obavijestiti o nemogućnosti zaprimanja elektroničkog trošarinskog obrasca i obrasca posebnog poreza te ispravka tog obrazaca ako elektronički trošarinski obrazac i obrazac posebnog poreza te njegov ispravak nije ispravno ili potpuno popunjen.

(3) Ako nakon slanja elektroničkog trošarinskog obrasca i obrasca posebnog poreza te ispravka tog obrasca pošiljatelj ne primi obavijest Carinske uprave o primitku, obvezan je sljedećeg radnog dana o tome obavijestiti nadležnu ustrojstvenu jedinicu Carinske uprave radi utvrđivanja uzroka.

(4) Carinska uprava elektroničkim putem će obavijestiti pošiljatelja o prihvaćanju ili odbijanju zaprimljenog elektroničkog trošarinskog obrasca i obrasca posebnog poreza. Ako je elektronički trošarinski obrazac i obrazac posebnog poreza prihvaćen smatra se da je podnesak uredno podnesen.

(5) Zaprimljeni elektronički trošarinski obrazac i obrazac posebnog poreza neće se smatrati prihvaćenim ako:

1. se dodatnim kontrolama od strane Carinske uprave ustanovi netočnost ili nepotpunost podataka elektroničkog trošarinskog obrasca i obrasca posebnog poreza

2. uz elektronički trošarinski obrazac i obrazac posebnog poreza te njegov ispravak nisu dostavljeni obvezni prilozi.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka, pošiljatelj mora poslati podnesak u ispravnom obliku na način iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika u roku od 48 sati od slanja obavijesti iz stavka 4. ovoga članka. Ako to pošiljatelj ne učini u propisanom roku smatrat će se da podnesak nije podnesen.

(7) Obavijest iz stavaka 2. i 4. ovoga članka obvezno sadrži:

1. razloge nemogućnosti zaprimanja ili neprihvaćanja elektroničkog trošarinskog obrasca i obrasca posebnog poreza te ispravka tog obrazaca

2. upozorenje trošarinskom i poreznom obvezniku u kojem roku je dužan dostaviti trošarinski obrazac i obrazac posebnog poreza te ispravak tog obrazaca u ispravnom i potpunom elektroničkom obliku te o posljedicama ako to propusti učiniti.

(8) Carinska uprava je dužna voditi evidenciju o svim primljenim elektroničkim trošarinskim obrascima i obrascima posebnih poreza te njegovim ispravcima i vremenu njihovog primitka u Carinskoj upravi te o svim poslanim obavijestima Carinske uprave iz stavaka 2. i 4. ovoga članka i vremenu njihova slanja.

(9) Obavješćivanje elektroničkim putem smatra se obavljenim u trenutku kad je zabilježeno na poslužitelju Carinske uprave za slanje takvih poruka.

Posebne obveze trošarinskih i poreznih obveznika

Članak 10.

(1) Za svaki računalni sustav, odnosno aplikaciju i program koji trošarinski i porezni obveznik koristi za pohranu ili slanje podataka Carinskoj upravi elektroničkim putem, trošarinski i porezni obveznik mora odrediti osobu koja je odgovorna za zaštitu podataka, redovitu izradu sigurnosnih kopija te za postupak obnove podataka u slučaju greške ili gubitka podataka.

(2) Trošarinski i porezni obveznik u rokovima iz članka 110. Zakona o trošarinama mora čuvati u izvornom, elektroničkom obliku koji sadrži napredni elektronički potpis:

1. elektroničke trošarinske obrasce i obrasce posebnih poreza te njihove ispravke i druge podatke koje elektroničkim putem podnosi Carinskoj upravi,

2. obavijesti koje elektroničkim putem primi od Carinske uprave.

(3) Postupci izrade sigurnosnih kopija i obnove podataka trebaju biti takvi da omoguće sigurnu i cjelovitu obnovu podataka u kratkom roku.

(4) Prilikom pohrane sigurnosnih kopija na mjesto čuvanja, trošarinski i porezni obveznik dužan je provjeriti njihovu cjelovitost, čitljivost i ispravnost.

Posebne obveze Carinske uprave

Članak 11.

(1) Carinska uprava dužna je osigurati:

1. tehničke uvjete za preuzimanje podataka u elektroničkom obliku koje trošarinski i porezni obveznici podnose na način propisan odredbama ovoga Pravilnika,

2. neprekidnost rada sustava Carinske uprave za komunikaciju elektroničkim putem i tehničke uvjete potrebne za dostupnost podataka koje trošarinski i porezni obveznici podnose na način propisan odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Dostupnost podacima koje trošarinski i porezni obveznici podnose elektroničkim putem Carinskoj upravi mora se omogućiti 24 sata dnevno i svakog dana u godini, osim u dane održavanja, odnosno provjere rada sustava.

(3) Carinska uprava dužna je kao poreznu tajnu čuvati podatke koje trošarinski i porezni obveznik podnosi elektroničkim putem na način koji ih osigurava od neovlaštena pristupa, brisanja, mijenjanja ili gubitka podataka, sukladno poreznim propisima, propisima o zaštiti tajnosti podataka i informacijskoj sigurnosti, važećim standardima te dobroj praksi upravljanja i zaštite informacijskih sustava.

(4) Elektronički zapisi nastali postupanjem u primjeni ovoga Pravilnika čuvaju se na način koji ih osigurava od neovlaštena pristupa, brisanja, mijenjanja ili gubitka podataka, sukladno poreznim propisima, propisima o zaštiti tajnosti podataka i informacijskoj sigurnosti, važećim standardima te dobroj praksi upravljanja i zaštite informacijskih sustava.

Članak 12.

(1) Carinska uprava dužna je provoditi mjere osiguranja i zaštite pohranjivanja podataka koje trošarinski i porezni obveznici dostave elektroničkim putem te provoditi mjere održavanja i provjere ispravnosti rada sustava Carinske uprave za komunikaciju elektroničkim putem.

(2) Ravnatelj Carinske uprave određuje sredstva zaštite i ovlaštene osobe za provedbu mjera osiguranja i zaštite pristupa sustavu Carinske uprave za komunikaciju elektroničkim putem.

(3) Mjere, uvjeti i sredstva zaštite iz stavka 2. ovoga članka moraju biti zaštićeni od neovlaštenog uvida ili korištenja, odnosno pristupa.

Članak 13.

Odredbe ovoga Pravilnika u odnosu na trošarinske obrasce i obrasce posebnih poreza koji se s pravno obvezujućim učinkom mogu podnijeti isključivo uporabom sustava elektroničke razmjene podataka i pod uvjetima propisanim za uporabu sustava elektroničke razmjene podataka primjenjivat će se na odgovarajući način i u slučaju izmjena sadržaja i oblika obrazaca, uključujući i izmjene u brojčanom označavanju priloga u kojima su ti obrasci službeno objavljeni.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka (»Narodne novine«, br. 7/17.).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-01/13 Urbroj: 513-02-1710-22-1 Zagreb, 9. svibnja 2022.

Ministar financija dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG 1

POPIS TROŠARINSKIH OBRAZACA I OBRAZACA POSEBNIH POREZA KOJI SE PODNOSE UPORABOM SUSTAVA ELEKTRONIČKE RAZMJENE PODATAKA

 

OBRASCI PRIJAVA ZA UPIS U REGISTRE

Naziv obrasca

Prilog iz Pravilnika

Podnošenje

PUR (RTO) – Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika

Prilog 1

Pravilnika o trošarinama

Prijava – najkasnije osam dana prije početka obavljanja registrirane djelatnosti

Promjena ili odjava – osam dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu

PUR (ROPP) – Prijava za upis u registar obveznika posebnih poreza

Prilog 1

Pravilnika o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

Prijava – najkasnije osam dana prije početka obavljanja registrirane djelatnosti

Promjena ili odjava – osam dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu

PUR – MV – Prijava za upis u registar proizvođača i trgovaca motornim vozilima

Prilog 5

Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila

Prijava – najkasnije osam dana prije početka obavljanja djelatnosti proizvodnje ili drugog postupanja uređenog Zakonom o posebnom porezu na motorna vozila

Promjena ili odjava – osam dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu

 

 

 

 

OBRASCI ZA ALKOHOL I ALKOHOLNA PIĆA

Naziv obrasca

Prilog iz Pravilnika

Podnošenje

MI-PI – Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na pivo

Prilog 29

Pravilnika o trošarinama

do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po isteku obračunskog razdoblja. Obračunsko razdoblje je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu

(ne podnosi se za mjesec u kojem nije bilo promjena podataka o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim trošarinskim proizvodima te podataka o obračunatoj trošarini)

MI-AL – Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na alkohol i alkoholna pića (osim piva)

Prilog 30

Pravilnika o trošarinama

do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po isteku obračunskog razdoblja. Obračunsko razdoblje je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu

(ne podnosi se za mjesec u kojem nije bilo promjena podataka o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim trošarinskim proizvodima te podataka o obračunatoj trošarini)

 

 

 

OBRASCI ZA DUHANSKE PRERAĐEVINE I DUHANSKE PROIZVODE (GRIJANI DUHANSKI PROIZVOD, E-TEKUĆINA I NOVI DUHANSKI PROIZVOD)

Naziv obrasca

Prilog iz Pravilnika

Podnošenje

ZT-DM – Zahtjev za tiskanje duhanskih markica

Prilog 33

Pravilnika o trošarinama

do 20. dana u tekućem mjesecu za sljedeći mjesec;

ukoliko trošarinski obveznik prvi puta podnosi zahtjev za tiskanje duhanskih markica ili istim traži količinu duhanskih markica veću od uobičajenih, dužan ga je podnijeti najkasnije 30 dana prije podnošenja zahtjeva za preuzimanje duhanskih markica

ZI-DM – Zahtjev za preuzimanje duhanskih markica za označavanje duhanskih prerađevina

Prilog 34

Pravilnika o trošarinama

na zahtjev trošarinskog obveznika, a u svrhe primjene članka 90. stavaka 1., 4., 5. i 6. Zakona o trošarinama; u slučaju kada su na trošarinsko skladište smještene duhanske prerađevine koje nisu označene duhanskim markicama Ministarstva financija, ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta obvezan je Carinskoj upravi podnijeti zahtjev za preuzimanje markica najkasnije sljedećeg radnog dana od dana primitka u trošarinsko skladište duhanskih prerađevina

ZI-IM – Zahtjev za preuzimanje duhanskih markica/markica drugih država članica/markica trećih država radi otpreme u drugu državu članicu/treću državu ili treći teritorij/ putnicima u zračnim lukama

Prilog 35

Pravilnika o trošarinama

na zahtjev trošarinskog obveznika, a u svrhe primjene članka 90. stavaka 2. i 3. Zakona o trošarinama

DP-U – Količine duhanskih prerađevina primljenih u trošarinsko skladište u sustavu odgode plaćanja trošarine

Prilog 36

Pravilnika o trošarinama

sljedećeg radnog dana od dana unosa duhanskih prerađevina u trošarinsko skladište

DP-I – Količine duhanskih prerađevina otpremljenih iz trošarinskog skladišta u sustavu odgode plaćanja trošarine

Prilog 37

Pravilnika o trošarinama

sljedećeg radnog dana od dana otpreme duhanskih prerađevina iz trošarinskog skladišta

DUM-DM – Dnevni utrošak duhanskih markica na dan ___ prema zahtjevu za preuzimanje duhanskih markica za označavanje duhanskih prerađevina

Prilog 38

Pravilnika o trošarinama

sljedećeg radnog dana od dana proizvodnje/od dana puštanja duhanskih prerađevina u slobodan promet/od dana primitka iz druge države članice/od dana lijepljenja markica, a u svakom drugom slučaju do isteka roka od 60 dana računajući od dana preuzimanja duhanskih markica

DUM-IM – Dnevni utrošak duhanskih markica/markica drugih država članica/markica trećih država radi otpreme u drugu državu članicu/ treću državu ili treći teritorij/ putnicima u zračnim lukama

Prilog 39

Pravilnika o trošarinama

sljedećeg radnog dana od dana proizvodnje

DOT-DP – Dnevni obračun trošarine na duhanske prerađevine

Prilog 40

Pravilnika o trošarinama

sljedećeg radnog dana od dana nastanka obveze odnosno sljedećeg radnog dana od dana prodaje putnicima u izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama koji putuju u drugu državu članicu

(ne podnosi se za razdoblje u kojem nije nastala obveza obračunavanja trošarine ili trošarina iznosi nula kuna)

DO-IM – Podaci o količinama duhanskih prerađevina otpremljenim iz trošarinskog skladišta u drugu državu članicu/ treću državu ili treći teritorij/ putnicima u zračnim lukama

Prilog 41

Pravilnika o trošarinama

sljedećeg radnog dana od dana otpreme duhanskih prerađevina iz trošarinskog skladišta u drugu državu članicu/treću državu ili treći teritorij/putnicima u zračnim lukama

P-MPC – Podaci o prijavljenim maloprodajnim cijenama za marku duhanskih prerađevina

Prilog 46

Pravilnika o trošarinama

15 dana prije puštanja duhanskih prerađevina u potrošnju, odnosno dva radna dana kad se prijavljuje povećanje maloprodajne cijene na cigarete od dana stupanja na snagu Uredbe kojom se povećava visina trošarine na cigarete

MI-ET – Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na e-tekućinu

Prilog 47

Pravilnika o trošarinama

do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po isteku obračunskog razdoblja (ne podnosi se za mjesec u kojem nije bilo promjena podataka o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim duhanskim proizvodima te podataka o obračunatoj trošarini)

MI-GDP – Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na grijani duhanski proizvod

Prilog 48

Pravilnika o trošarinama

do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po isteku obračunskog razdoblja (ne podnosi se za mjesec u kojem nije bilo promjena podataka o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim duhanskim proizvodima te podataka o obračunatoj trošarini)

MI-NDP – Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na novi duhanski proizvod

Prilog 49

Pravilnika o trošarinama

do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po isteku obračunskog razdoblja (ne podnosi se za mjesec u kojem nije bilo promjena podataka o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim duhanskim proizvodima te podataka o obračunatoj trošarini)

 

 

 

 

 

OBRASCI ZA ENERGENTE I ELEKTRIČNU ENERGIJU

Naziv obrasca

Prilog iz Pravilnika

Podnošenje

DOT-EN – Dnevni obračun trošarine na energente

Prilog 50

Pravilnika o trošarinama

za razdoblje od 1. do 15. dana u mjesecu do 20. dana u istom mjesecu, a za razdoblje od 16. do zadnjeg dana u mjesecu do 8. dana sljedećeg mjeseca/primatelj iz članka 23. Zakona o trošarinama podnosi sljedećeg radnog dana od dana nastanka obveze obračunavanja trošarine

(ne podnosi se za razdoblje u kojem nije nastala obveza obračunavanja trošarine ili trošarina iznosi nula kuna)

MI-EN – Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na energente (osim prirodnog plina i krutih goriva)

Prilog 51

Pravilnika o trošarinama

do 20. dana u mjesecu za protekli mjesec (ne podnosi se za mjesec u kojem nije bilo promjena podataka o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim energentima te podataka o obračunatoj trošarini)

MI-UTE – Izvješće o uplaćenim trošarinama na energente

Prilog 52

Pravilnika o trošarinama

do 8. dana u mjesecu za prethodni mjesec

SP-EN – Specifikacija energenata

propisano člankom 14. stavkom 13. Zakona o trošarinama i člankom 79. stavkom 4. Pravilnika o trošarinama

do 20. dana u mjesecu za protekli mjesec

MI-PL – Mjesečni obračun trošarine na prirodni plin i ostale plinove

Prilog 55 Pravilnika o trošarinama

do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po proteku obračunskog razdoblja

MI-EL – Mjesečni obračun trošarine na električnu energiju

Prilog 56 Pravilnika o trošarinama

do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po proteku obračunskog razdoblja

MI-KG – Mjesečni obračun trošarine na kruta goriva

Prilog 57 Pravilnika o trošarinama

do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po proteku obračunskog razdoblja

 

 

 

 

OBRASCI ZA KAVU I BEZALKOHOLNA PIĆA

Naziv obrasca

Prilog iz Pravilnika

Podnošenje

MI-K – Mjesečno izvješće o stanju zaliha, proizvedenim, uvezenim, unesenim, isporučenim i prodanim količinama te obračunatom posebnom porezu na kavu

Prilog 2

Pravilnika o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za prethodni kalendarski mjesec

MI-BAP – Mjesečno izvješće o stanju zaliha, proizvedenim, uvezenim, unesenim, isporučenim i prodanim količinama te obračunatom posebnom porezu na bezalkoholna pića

Prilog 3

Pravilnika o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za prethodni kalendarski mjesec

 

 

 

OBRASCI ZA MOTORNA VOZILA

Naziv obrasca

Prilog iz Pravilnika

Podnošenje

MI-MV – Mjesečno izvješće o obračunatim iznosima posebnog poreza na motorna vozila

Prilog 8

Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila

do 15. dana u tekućem mjesecu za protekli mjesec

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić